منبع تحقیق درمورد قوانين، حمايت، صنعتي، اعطاي

دانلود پایان نامه ارشد

دوم : در موافقت نامه تريپس………………………………………………….122
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………..123
بخش سوم : آثار الحاق در حوزه مالكيت صنعتي………………………………………………………..124
فصل نخست : حقوق اختراعات……………………………………………………………………125
مبحث نخست : اختراع و حق اختراع………………………………………………..125
گفتار نخست : در قوانين ايران……………………………………………..125
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….128
مبحث دوم : شرايط اختراع………………………………………………………………129
گفتارنخست : در قوانين ايران……………………………………………….128
1) شرايط ماهوي……………………………………………………129
الف-1) جديد بودن (تازگي داشتن)………………………….129
الف-1-1) تازگي محلي ( سرزميني)…………………………131
الف -1-2) تازگي مطلق………………………………………….131
الف-1-3) تازگي نسبي…………………………………………..132
زوال تازگي……………………………………………………………132
استثنائات وارد بر زوال تازگي…………………………………..133
ب) ابتکاري بودن اختراع…………………………………………136
ج) کاربرد صنعتي داشتن………………………………………….137
2 ) شرايط شکلي……………………………………………………138
استثنائات ثبت اختراع………………………………………………139
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….145
استثنائات ثبت اختراع………………………………………………147
مبحث سوم : حقوق اعطايي……………………………………………………………..149
گفتارنخست : در قوانين ايران……………………………………………….149
الف )حقوق مادي…………………………………………………..149
ب ) حقوق معنوي………………………………………………….152
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….152
مبحث چهارم : اعطاي پروانه و واگذاري……………………………………………154
مبحث پنجم : اجازه بهره برداري………………………………………………………155
گفتار نخست : در قوانين ايران……………………………………………..155
الف ) مجوزهاي بهره برداري اختياري……………………..155
ب) مجوز بهره برداري اجباري…………………………………156
ج) شرايط اعطاي مجوز اجباري……………………………….156
د) ابطال يا لغو گواهينامه اختراع……………………………..160
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….161
الف) مجوز بهره برداري اجباري……………………………..161
ب) شرايط اعطاي مجوز اجباري………………………………162
ج) ابطال يا لغو گواهينامه اختراع…………………………….167
مبحث ششم: مدت حمايت………………………………………………………………167
گفتار نخست : در قوانين ايران……………………………………………..167
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….168
مبحث هفتم :رعايت حق تقدم………………………………………………………….168
گفتار نخست : در قوانين ايران……………………………………………..168
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….169
مبحث هشتم : ضمانت اجراي مالكيت صنعتي……………………………………169
گفتار نخست : در قوانين ايران……………………………………………..169
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس……………………………………….173
الف ) وظيفه اثبات در ثبت فرآيند……………………………..173
ب ) اقدامات موقتي………………………………………………..173
ج ) ضمانت اجراي مدني………………………………………..175
د ) ضمانت اجراي کيفري………………………………………..175
مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع……………………………………………176
فصل دوم : علائم تجاري…………………………………………………………………………….178
مبحث نخست : در قوانين ايران………………………………………………………..178
گفتار نخست : مدت حمايت……………………………………………….180
گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت جاري ثبت شده …………… 181 گفتار سوم : حقوق اعطايي…………………………………………………. 181
گفتارچهارم : اعطاي پروانه و واگذاري …………………………………182
گفتارپنجم : علايم غير قابل ثبت …………………………………………183
گفتار ششم : ضمانت اجرا ………………………………………………….184
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس …………………………………………………185
گفتار نخست : مدت حمايت ………………………………………………185
گفتار دوم : حقوق اعطايي …………………………………………………..186
گفتار سوم : اعطاي پروانه و واگذاري …………………………………..187
گفتار چهارم : علائم مشهور ………………………………………………..188
گفتارپنجم : علائم غير قابل ثبت …………………………………………189
مبحث سوم : آثار الحاق …………………………………………………………………190
فصل سوم : طرح صنعتي …………………………………………………………………………….190
مبحث نخست : در قوانين ايران ……………………………………………………….190
گفتار نخست : شرائط ثبت و حمايت …………………………………..191
گفتار دوم : طرحهاي صنعتي غير قابل ثبت ……………………………192
گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتي ………………………………192
گفتار چهارم : حقوق اعطايي ……………………………………………….193
گفتار پنجم : مدت حمايت ………………………………………………….194
گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتي …………………………………… 194
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس …………………………………………………195
گفتار نخست : طرح صنعتي در کنوانسيون پاريس ………………….196
گفتار دوم : شرايط حمايت از طرح هاي صنعتي ……………………196
گفتار سوم : طرح هاي مسنوجات ………………………………………..197
گفتار چهارم : حقوق اعطايي ……………………………………………….197
گفتار پنجم : مدت حمايت ………………………………………………….198
مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………. ……………….198
فصل چهارم : نشانه هاي جغرافيايي ……………………………………………………………..198
مبحث نخست : در قوانين ايران ……………………………………………………….198
گفتار نخست : شرايط حمايت …………………………………………….200
گفتار دوم : حمايت از نشانه هاي همنام ……………………………….200
گفتار سوم : نشانه هاي غير قابل حمايت ………………………………201
گفتار چهارم : ضمانت اجرا …………………………………………………202
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس …………………………………………………202
مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………………………..205
فصل پنجم : طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه ……………………………………………205
مبحث نخست : در قوانين ايران ……………………………………………………….205
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس …………………………………………………206
گفتار نخست : حوزه شمول مدارهاي يكپارچه ………………………210
گفتار دوم : مدت حمايت ……………………………………………………212
مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………………………….213
فصل ششم : اسرار تجاري ………………………………………………………………………….213
مبحث نخست :در قوانين ايران ………………………………………………………..213
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس …………………………………………………215
گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاري ……………………………………..215
گفتار دوم :مصاديق اسرار تجاري …………………………………………216
گفتار سوم : معيارهاي تشخيص اسرار تجاري ……………………….217
گفتار چهارم : مدت حمايت ………………………………………………..219
مبحث سوم : آثار الحاق …………………………………………………………………………………………219
نتيجه گيري: ……………………………………………………………………………………………….220
منابع : ………………………………………………………………………………………………………………….223

مقدمه:
الف ) بيان موضوع :
در روزگاران كهن آثاري كه توسط يك انديشمند و يا هنرمندي پديد مي آمد تنها در محدودهاي جغرافيايي بسيار كوچك انتشار و توزيع مي شد و اين اثر تنها با انگيزه ارائه خدماتي هنري و فرهنگي صورت مي پذيرفت و هيچ يك از پديدآورندگان به چشم منافع مادي به آنها نگاه نمي كرد . با توسعه و گسترش قابل ملاحظه و بسيار سريع خلاقيت هاي فكري در چند قرن اخير و تحول شگرف در وسائل مخابراتي ، ارتباطاتي و رسانه هاي جمعي و انتقال ايده ها ، اختراعات و ابداعات به اقصي نقاط جهان در كمترين زمان ممكن ،قانون گذاران كشورها را بر آن داشت تا در برابر سودجويان ، منفعت طلبان و سارقان آثار فكري اقدام به تصويب قوانين ملي براي جلوگيري از متضرر شدن خالقان آثار فكري ، نمايد . مالكيت فكري كه زاييده انديشه و ذهن انسانها بوده و از تراوشات ذهني ارزشمند بشر محسوب مي گردد . بدين جهت كشورها در ادوار مختلف تاريخي با وضع قوانيني راه را ب

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حقوق مرتبط Next Entries منبع تحقیق درمورد حقوق بشر، سازمان تجارت جهاني، ساختار و نحو، منابع معتبر