منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، مخاصمات مسلحانه، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

درخصوص اصطلاحconservationاست که هم مراقبت از وضع موجودمحيط زيست وهم بهبودوارتقاي کيفيت آن تاحد مطلوب رادربرداردکه درحقوق بين المللي محيط زيست ازآن يادمي شود249که همين معني رامادرماده1قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست1353ايران داريم که گستره مفهومي ونظري واژه حفاظت، صرفامراقبت ازوضع موجود آن نيست بلکه همان طورکه از عنوان قانون مزبور به خوبي بر مي آيد، بهسازيي يابهبودي محيط زيست نيزداخل درآن حوزه است وتامين آن رسالت اصلي سازمان حفاظت محيط زيست وظيفه همگان است.

2- حمايت قضايي سازمان ازحقوق محيط زيست نسل هاي حال وآتي
نقش ديگر سازمان حفاظت محيط زيست براي حفظ حقوق محيط زيست مردم، اقدام مستقيم عليه متخلفين وکساني که باايجاد آلودگي يا تخريب محيط زيست، حقوق مردم ونسل هاي آينده رابه خطر مي اندازند مي باشد.ازطريق طرح دعوي عليه متخلفين سازمان قضايي، ضمن حمايت ازحقوق زيست محيطي شهروندان، پاسدار رسالتي است که نسل امروز امانت دار محيط زندگي مناسب نسل هاي آينده مي باشد.
بااين حال نقش سازمان ازحيث قضايي ازحقوق زيست محيطي شهروندان درعمل عمدتا محدود به اشخاص حقيقي ياحقوقي حصوصي بوده وسازمان از ابزارهاي موثر نظارت براجراي ضوابط زيست محيطي درنهادها وتشکيلات دولتي برخوردار نمي باشد.
به عنوان مثال ، وسايل نقليه آلاينده دستگاه هاي دولتي ، يکي ازعوامل اساسي ايجاد وافزايش آلودگي هواي شهرستانها وبه حدبحراني رساندن کيفيت هوا وحتي آلودگي صوتي هستند.باوجود اين نقيصه سازمان تاکنون موفق نشده دراعمال سياست هاي خويش دربرخورد با موانع دولتي وظيفه ومسئوليت حفظ محيط زيست را دقيقا تعقيب کند. عدم ارتقاي سطح فرهنگ زيست محيطي درکشور سبب شده است که حفظ محيط زيست نه تنها براي عموم جنبه تشريفاتي جلوه کند بلکه شايد برخي حقوقدانان وقضات محاکم نيز چندان نسبت به حمايت قضايي از حقوق محيط زيست شهروندان اقدامي به عمل نياورند.زيزا اساسا،تخلف ازحقوق زيست محيطي شهروندان،به خودي خود مبنايي براي طرح دعوي درمحاکم قضليي تلقي نمي شود حداقل اينکه خسارات زيست محيطي نمي تواند به عنوان تخلف از حقوق محيط زيست تعقيب گردد،بلکه بايد درپرتو عناوين مربوط به مسئوليت مدني اقامه ومطالبه گردد. بااين حال اخيرا تحولاتي گسترده اي درسطوح علمي ودانشگاهي وحتي دردستگاه هاي حکومتي (تقنيني، قضايي واجرايي)صورت گرفته وجايگاه مساله حفاظت از محيط زيست دربخش هاي مختلف قضايي وتقنيني واجرايي کشور در حال استقرار وارتقا مي باشد که اميد است به بهبود جايگاه حق شهروندان برداشتن محيط زيستي سا لم، پاک، بهداشتي ومطلوب بيا نجامد.
بندسوم بررسي ابعا حقوق محيط زيست باتاکيد برجنبه هاي پيشگيري ازآلودگي محيط زيست:

الف- آلودگي محيط زيست(Environment pollution)
آلودگي محيط زيست مي توانددراشکال مختلفي ظاهر شود. گاه آلودگي محيط زيست درمعناي وسيع تخريب محيط زيست (مثلا قطع درختان) نيز به کار مي رود، آلودگي هاي محيط زيست دربرگيرنده طيف وسيعي از آلودگي ها ازقبيل آلودگي صوتي که برحسب دسي بل(dB) سنجيده مي شود وموثر بردستگاه عصبي انسان است – آلودگي منابع آبي آلودگي حرارتي(pollution thermal) ناشي از تخليه پسا بهاي(backwater) گرم تاسيسات حرارتي، آلودگي هوا است.
ازجمله مصاديق بارز آلودگي محيط زسي، آلودگي آب هاست، که علاوه بر تاثيرات زيانبار برچرخه آبزيان دريائي، مي تواند خطر جدي عليه سلامتي عمومي انسان به حساب آيد چرا که به راحتي مي تواند منجر به بيماريهاي عفوني(ازجمله وبا،حصبه، شبه حصبه،اسهال باسيلي،ليپيتوسبيروزيس و…) وهمچنين بيماريهاي ويروسي شود.ماده 1آيين نامه جلوگيري ازآلودگي آب مصوب16 خرداد1373 منظور از آلودگي محيط زيست را تغيير مواد محلول يا معلق يت تغيير درجه هدفي که براي آن مقرر است، غير مفيد سازد”، مي داند.
ازجمله ديگر مساديق بارز محيط زيست مي توان به آلودگي هوا اشاره داشت. منشاُ آلودگي هوا مي تواند منابع مختلفي مانند استفاده از سوخت هاي فسيلي، وسايل نقليه، فعاليت هاي صنعتي؛ به آتش کشيدن زباله ها وفضولات باشد. ازجمله مهمترين گازهاي آلوده کنندهُ هوا مي توان به دي اکسيدگوگرد(So2)که مي تواند منجر به بارن هاي اسيدي شود، اکسيدهاي ازت، منوکسيد کربن(CO) وهيدروکربن ها اشاره کرد.250ماده2 قانون نحوهُ جلوگيري از آلودگي هوا بيان مي دارد”منظورازآلودگي هوا وجود ياپخش يک ياچند آلوده کننده اعم از جامد، مايع،تشعشع پرتوزاغير پرتوزا درهواي آزاد به مقدار ومدتي که کيفيت آن را به طوري که زيان آور براي انسان وساير موجودات زنده وگياهان وياآثار وابنيه باشد، تغيير دهد.”
تعريف آلودگي محيط زيست باتوجه به تبصرهُ2م688قانون مجازات اسلامي وماده9قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست(1353) وارجاع بندماده2 قانون مديريت پسماند به ماده اي که ذکرش گذشت عبارت است از”پخش يا آميختن مواد خارجي به آب، هوا، خاک،دزمين، به ميزا ني که کيفيت فيزيکي، شيميايي، بيولوژيکي را به طوري که مضر به حال انسان ياساير موجودات زنده يا گياهان ياآثار يا ابنيه باشد، تغيير دهد.”251

1- پيشگيري ازآلودگي هاي محيط زيست
پيشگيري هميشه بهتر از درمان بوده است(علاج الواقي خير من دواء الشافي). اين قاعده درارتباط با محيط زيست وجنبه هاي پيشگيرانه آن برجستگي بيشتر ي دارد. چرا که درپاره اي از خسارات محيط زيستي در صورت وقوع، امکان اعاده وضعيت به سابقه ممکن نيست. مثلل به سختي مي توان نسبت به احياء مرجان هاي دريايي اقدام نمود وگاه عملا محال است.
درايران مطابق م13 قانون حفاظت محيط زيست از جمله مهمترين وظايف سازمان محيط زيست، پيشگيري وممانعت از هرنوع اقدام مخرب وبرهم زننده تعادل وتناسب محيط زيست، مي داند.اقدامات احتياطي دولت ها وارگان ها مي تواند نقش مهمي درپيشگيري از خسارات وآلودگي هاي محيط زيستي داشته باشد. طبق بند3ماده3 کنوانسيون ساختاري سازمان ملل راجع به تغييرات اقليمي”نباي به بهانه عدم وجود دلايل علمي مبني بر وقوع تغييرات اقليمي از انجام اقدامات احتياطي خوداري يا اين اقدامات رابه تاخير انداخت”252امروزه باوضع استاندارهاي ايمني مي توان از بسياري از آلودگي هاي محيط زيست رهايي يافت. نظريه اهميت ايمني درتاسيسات هسته اي وحساسيت اين موضوع کنوانسيون ايمني هسته اي درسال1984 به تصويب رسيده است. قواعد ايمني کشتي هاي تجاري که IMOدرسال 1981 آغاز کرده است،درجهت تقليل خطر آلودگي عمليات اين کشتي هاست.
دفن صحيح زباله ها وضايعات عامل موثرديگري درپيشگيري از آلودگي محيط زيست است. دفن ناصحيح زباله ها يا دفع نامناسب آنها مثلا ريختن پسمانده وضايعات مخصوصا ضايعات راديواکتيويته درآبها مي تواند تغييرات شديد بيولوژيکي در چرخه حيات موجودات وزنجيره غذايي آنان بوجود آورد.دفع ودفن صحيح زباله ها مستلزم مديريت صحيح اين نوع پسماندهاست. بديهي است که دفن ودفع ناصحيح ضايعات هر لحظه ممکن است علاوه برآلودگي خاک، آب وهواي محيط، آثار ناگواري برسلامتي انسان برجاي مي گذارد.
پاره اي از اين اثرات که نشات گرفته از مواد راديواکتيويته، سمي يا مواد با قلبليت انفجار بالا هستند، غير قابل جبران اند. افزايش وسعت و تعداد پارکهاي حفاظت شده مي تواند درمصون نگه داشتن اين پارک ها ازآلودگي هاي محيط زيست تاحدي زيادي موثر باشد. درايران پارک هاي 7گانه ملي شده وحفاظت شده(اروميه،گلستان،سرخه حصار،کوير،بمو، و…) وجودداردند که مساحتي بالغ بر1ميليون هکتار از اراضي کشور را در برمي گيرد.253
درايران قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب30/10/1368 وآيين نامه حفاظت در برابر خطر پرتوهاي يون ساز دراين راستا تصويب شده است.ودر پايان پيشنهاد مي شود جهت پيشگيري از آلودگي هاي محيط زيست و درصورت وقوع آن،مقابله ومهار اين آلودگي”کميته مديريت بحران محيط زيست”
متشکل از ارگان هاي ذي ربط علي الخصوص سازمان محيط زيست، تشکيک شود تا در مواقع فوريت نسبت به مقابله ومديريت صحيح بحران هاي محيط زيستي اقدام نمايد.

2- حمايت هاي جزايي ازمحيط زيست
حق محيط زيست مانند هرحق ديگري نيازمند ضمانت اجراست. چرا که مانند هرحق ديگر ي ممکن است درمعرض سوء استفاده قرار گيرد. امروزه درقوانين بسياري از کشورها آلودگي محيط زيست جرم محسوب مي شود وبراي مرتکبين آن مجازات تعيين شده است. اگر بپذيريم که مجازات ها(حبس،جزاي نقدي و…) مي تواند درپيشگيري از جرئم مفيد باشد،جرايم محيط زيست از قاعده مستثني نيست.
ماده 13 اعلاميه ريو برتصويب قوانين ملي کشور ها جهت تعقيب عاملان آلودگي محيط زيست تاکيد دارد. درقوانين موضوعه ايران نيز موادي به جرائم محيط زيست اختصاص يافته است .
ماده13قانون شکار وصيد مصوب1346 شکار جانوران کمياب مستوجب حبس91 روز تا 33 سال ياجزاي نقدي بين 1/8تا20 ميليون ريال دانسته است که درصورت تکرار مستوجب محکوميت به هر دومجازات است. ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع 1346، به لحاظ اهميت موضوع محيط زيست، حريق جنگل بواسطه بي مبالاتي را مستوجب حبس تاديبي از2ماه الي1سال دانسته است.که بنابراين صرف قصد فعل مثلا آتش افروزي و وقوع خسارت جهت احراز جرم مذکور کافي است. لايحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز درشهرها مصوب خرداد1359 شوراي انقلاب، مواد675و 680 قانون مجازات اسلامي نيز از ديگر تضمينات کيفري جهت حمايت وپيشگيري از آلودگي وصدمه به محيط زيست است.

3- نقش آموزش درپيشگيري از آلودگي هاي محيط زيستي
مقوله آموزش درحقوق محيط زيست نقش اساسي درحفظ محيط زيست وجلوگيري از آلودگي تخريب وساير خسارات محيط زيستي دارد.ونظر به اهميت همين مقوله است که منشور بلگراد 1975 وکنفرانس استکهلم 1972 برموضوع آموزش تاکيد دارد.مقوله آموزش هم درحقوق داخلي وهم درحقوق بين الملل انعکاس ويژه اي يافته است. طبق ماده 9 کنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي بوسيله ريزش مواد زايد، اعضاي کنوانسيون مي بايست اقدامات لازم مربوط به حمايت ازاعضاي نيازمند در زمينه آموزش پرسنل علمي وفني ترغيب کند254درحقوق داخلي ايران نيز ماده 33 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا بر وظيفه صدا وسيما در تنوير افکار عمومي، آموزش قوانين ومقرارت ومسائل حفاظت تاکيد دارد.همچنين ماده 6 قانون مديريت پسماندها برنقش صدا وسيما و ساير رسانه هاي ملي ودستگاه هاي آموزشي و فرهنگي جهت اطلاع رساني وآموزش تاکيد دارد. طبق ماده 22 اين قانون نيز درآمد حاصل از جريمه هاي جرائم مندرج دراين قانون صرف آموزش، فرهنگ سازي، اطلاع رساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها وحفاظت از محيط زيست دانسته است.
نقش ngoها مخصوصا درکشور هاي اروپايي جهت آموزش وپيشگيري از آلودگي هاي محيط زيست نيز قابل ذکر است. همه ساله درآلمان شاهد بستن مسيرهاي حمل ونقل ودفن زباله هاي مضر به حال طبيعت توسط طرفداران محيط زيست هستيم درکشورهاي اروپايي انجمن ها وموسسات زيادي تحت عناويني ازقبيل جمعيت سبز، دوستداران زمين فعاليت مي کنند.که از جمله اهداف آنان اشاعه موضوعات آموزشي محيط زيستي است “انرسل يک سازمان ngoآمريکايي بطور موفقيت آميزي در”دومينک” نيروهاي محلي راآموزش داده است تا سيستم هاي سلول خورشيدي به پا کنن.اين برنامه درسال1985 با6سيستم آغاز ودر سال1994 به500/4 سيتم افزايش يافت”.255آموزش وتقويت گروه هاي محلي حفاظت از محيط زيست مخصوصا درزمينه بيابان زدايي(desertication)در پايداري وحفاظت از محيط زيست موثر است.

4- نقش پيشگيرانه حمايت از محيط زيست در مخاصمات مسلحانه
بند24 رئوس برنامه هاي ريو بر رعايت حقوق بين الملل محيط زيست در مواقع جنگ تاکيد دارد. جنگ ها همواره به عنوان يکي از مخربترين عوامل تخريب محيط زيست بوده اند. درجريان حمله عراق به ترمينال نفتي نوروز بيش از2 ميليون بشکه نفت به خليج فارس سرازير شد و درحمله ديگر اين کشور به ترمينال ميناء الاحمدي کويت بيش از6 ميليون تن نفت به خليج فارس واردشد.256درجنگ ويتنام،نيروهاي آمريکايي مخلوط تري کلوفنوکسي(2/4/5-T) ودي کلوفنوکسي استيک اسيد راجهت از بين بردن جنگل هاي انبو وبه منظور جلوگيري از مامن گرفتن شورشيان به کاربردند257که اعلاوه براثرات محيط زيستي نامطلوب ي که به

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، حقوق بشر، جبران خسارات Next Entries منبع تحقیق درمورد سازمان ملل، کاهش انتشار، نفت و گاز