منبع تحقیق درمورد فورس ماژور، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

رتبه بندي 47 عامل پرسشنامه به طور کامل در پيوست ارائه گرديده است.

1-2-4اولويت بندي علل محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه سه گروه؛کارفرما،مشاور،پيمانکار

(جدول1-4)- اولويت بندي علل ادعاي هزينه از ديدگاه کارفرما

رديف
شرح علت محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه کارفرما
ميانگين وزني اثر
ميانگين وزني احتمال
شاخص
رتبه
1
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
2/65
2/65
7/02
1
2
تغيير در سطوح مختلف مديريتي کارفرما در طول مدت اجراي پروژه
2/56
2/60
6/66
2
3
ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
2/66
2/50
6/65
3
4
تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
2/43
2/61
6/34
4
5
اعمال زيان با پيمانکار دسته دوم
2/62
2/35
6/16
5
6
موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
2/45
2/51
6/15
6
7
تغييرات(در محدوده کاري، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
2/26
2/58
5/83
7
8
عدم تحويل بخشهايي از کار در زمان مقرر
2/26
2/58
5/82
8
9
ثبت نکردن به موقع وقايع و اتفاقات و تهيه کردن گزارشات مختلف هفتگي
2/18
2/38
5/18
9
10
دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي
2/35
2/20
5/17
10

(جدول2-4)- اولويت بندي علل ادعاي هزينه از ديدگاه مشاور

رديف
شرح علت محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه مشاور
ميانگين وزني اثر
ميانگين وزني احتمال
شاخص
رتبه
1
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
3/74
3/27
12/23
1
2
برخوردهاي سليقه اي کارفرما در خصوص هدايت بودجه پروژه به پروژه اي ديگر و در نهايت عدم تأمين بودجه کافي در زمان مناسب
2/92
2/73
7/97
2
3
تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
2/84
2/69
7/64
3
4
ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
2/63
2/70
7/10
4
5
موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
2/60
2/68
6/97
5
6
ثبت نکردن به موقع وقايع و اتفاقات و تهيه نکردن گزارشات مختلف هفتگي
2/82
2/31
6/51
6
7
شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور)
2/89
2/25
6/50
7
8
تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار،صورت جلسات و صورت وضعيتها و اسناد مالي و به تبع آن تأخير در پرداخت مطالبات
2/62
2/47
6/47
8
9
عدم تجهيز به موقع ماشين آلات و مصالح و مواردي که بر اساس شرايط قرارداد بر عهده کارفرماست
2/63
2/44
6/42
9

(جدول3-4)- اولويت بندي علل ادعاي هزينه از ديدگاه پيمانکار

رديف
شرح علت محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه پيمانکار
ميانگين وزني اثر
ميانگين وزني احتمال
شاخص
رتبه
1
موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
3/57
3/58
12/77
1
2
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
3/60
3/52
12/66
2
3
دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي
3/21
3/21
10/28
3
4
تغييرات(در محدوده کاري، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
3/01
3/01
9/05
4
5
شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور)
2/93
2/88
8/44
5
6
عدم تمايل مهندسان مشاور پروژه به کاهش هزينه هاي ساخت پروژه
2/74
3/08
8/43
6
7
نقض حقوق پيمان توسط کارفرما
2/87
2/83
8/11
7
8
تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار،صورت جلسات و صورت وضعيتها و اسناد مالي و به تبع آن تأخير در پرداخت مطالبات
2/79
2/77
7/72
8
9
عدم تجهيز به موقع ماشين آلات و مصالح و مواردي که بر اساس شرايط قرارداد بر عهده کارفرماست
2/64
2/68
7/08
9
10
ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
2/54
2/57
6/53
10
11
تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز اجرا
2/64
2/47
6/52
11
2-2-4 اولويت بندي علل محتمل بروز دعاوي زمان از ديدگاه ؛کارفرما، مشاور، پيمانکار

(جدول4-4) اولويت بندي علل ادعاي زمان از ديدگاه کارفرما
رديف
شرح علت محتمل بروز دعاوي زمان از ديدگاه کارفرمايان
ميانگين وزني اثر
ميانگين وزني احتمال
شاخص
رتبه
1
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
2/84
2/72
7/72
1
2
عدم تحويل بخشهايي از کار در زمان مقرر
2/82
2/71
7/64
2
3
ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
2/78
2/74
7/62
3
4
موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
2/68
2/69
7/21
4
5
تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
2/53
2/555
6/46
5
6
کوتاهي پيمانکار در ارائه به موقع نقشه هاي تفصيلي و فهرست مصالح مورد نياز جهت تصويب
2/54
2/54
6/45
6
7
تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار،صورت جلسات و صورت وضعيتها و اسناد مالي و به تبع آن تأخير در پرداخت مطالبات
2/51
2/52
6/33
7
8
شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور)
2/46
2/49
6/13
8
9
تغيير در سطوح مختلف مديريتي کارفرما در طول مدت اجراي پروژه
2/48
2/41
5/98
9

(جدول5-4) اولويت بندي علل ادعاي زمان از ديدگاه مشاور

رديف
شرح علت محتمل بروز دعاوي زمان از ديدگاه مشاوران
ميانگين وزني اثر
ميانگين وزني احتمال
شاخص
رتبه
1
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
3/1
2/64
8/18
1
2
ثبت نکردن به موقع وقايع و اتفاقات و تهيه نکردن گزارشات مختلف هفتگي
2/68
2/81
7/53
2
3
تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
2/88
2/61
7/52
3
4
موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
2/74
2/62
7/18
4
5
ضعف فني کارفرما در برنامه ريزي و همچنين مسائل فني به منظور کنترل و بررسي مطالعات انجام شده توسط مشاور
2/54
2/61
6/63
5
6
ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
2/53
2/61
6/60
6
7
کوتاهي پيمانکار در ارائه به موقع نقشه هاي تفصيلي و فهرست مصالح مورد نياز جهت تصويب
2/53
2/51
6/35
7
8
تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار،صورت جلسات و صورت وضعيتها و اسناد مالي و به تبع آن تأخير در پرداخت مطالبات
2/33
2/61
6/08
8
9
شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور)
2/52
2/37
5/97
9

(جدول6-4) اولويت بندي علل ادعاي زمان از ديدگاه پيمانکار

رديف
شرح علت محتمل بروز دعاوي زمان از ديدگاه پيمانکاران
ميانگين وزني اثر
ميانگين وزني احتمال
شاخص
رتبه
1
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
3/19
3/17
10/10
1
2
موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
3/13
2/99
9/37
2
3
دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي
2/86
2/85
8/14
3
4
عدم تحويل به موقع سايت به پيمانکار و عدم دسترسي مناسب به سايت کارگاه
2/82
2/81
7/92
4
5
عدم تحويل به موقع بخش هايي از کار در زمان مقرر
2/79
2/78
7/75
5
6
تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
2/76
2/78
7/68
6
7
تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار،صورت جلسات و صورت وضعيتها و اسناد مالي و به تبع آن تأخير در پرداخت مطالبات
2/66
2/89
7/68
6
8
ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
2/78
2/76
7/67
7
9
توقف کارها و قطع فرايندهاي مستمر منظم
2/75
2/73
7/52
8

10
عدم توانايي کارفرما در هماهنگ کردن پيمانکاران که موجب مداخله کار آنها با هم مي شود/(سازماندهي نامناسب)
2/74
2/73
7/47
9
11
دخالت کارفرما در نحوه اجراي پيمانکار
2/71
2/70
7/32
10
12
مواجهه پيمانکار با شرايط متفاوت کارگاهي
2/64
2/68
7/09
11

3-4 ميانگين گيري و انتخاب 15 عامل برتر مشترک
براي انتخاب عوامل برتر مشترک بين سه گروه کارفرما ، مشاور و پيمانکار بين شاخص هاي بدست آمده از مرحله قبل ميانگين گيري شده و عوامل بر اساس بيشترين ميانگين اولويت بندي شده اند.
در جداول(7-4)و( 4-9) به اختصار ميانگين گيري عوامل به ترتيب در حوزه هاي هزينه و زمان آورده شده است . جداول( 4-8 ) و( 4-10 )، 15 عامل برتر مشترک دعاوي هزينه و زمان نشان مي دهد. همچنين محاسبه ميانگين براي 47 عامل ادعاي هزينه در پيوست س وادعاي زمان در پيوست ش ارائه گرديده است.

(جدول 4-7) ميانگين گيري بين شاخصهاي سه گروه در دعاوي هزينه
رديف
علل محتمل بروز دعاوي هزينه
شاخص کارفرما
شاخص مشاور
شاخص پيمانکار
ميانگين
1
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
7/02
12/2
12/7
10/64
2
موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
6/15
6/97
12/8
8/63
3
دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي
5/17
5/76
10/3
7/07
4
تغييرات(در محدوده کاري، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
5/83
6/02
9/05
6/97
5
تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
6/34
7/64
6/52
6/83
6
ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
6/65
7/1
6/53
6/76
7
شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور مثل تحريم)
5/07
6/5
8/44
6/67
8
برخوردهاي سليقه اي کارفرما در خصوص هدايت بودجه پروژه به پروژه اي ديگر و در نهايت عدم تأمين بودجه کافي در زمان مناسب
5/02
7/97
6/52
6/50
(جدول 4-8) 15 عامل مشترک برتر بروز دعاوي هزينه از ديدگاه کارفرما، پيمانکار و مشاور

رديف
علل مشترک برترمحتمل بروز دعاوي هزينه
ميانگين
رتبه
1
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
10/64
1
2
موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پرسش نامه، استان تهران، حل اختلاف Next Entries منبع تحقیق درمورد فورس ماژور