منبع تحقیق درمورد فورس ماژور، شرایط آب و هوایی، دسترسی مناسب

دانلود پایان نامه ارشد

ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
12/77
1
6/97
5

4
14
19

دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي
10/28
3
5/53
13

10
13
2

تغييرات(در محدوده کاري، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
9/05
4
6/02
10

6
12
4

تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
6/1
11
7/64
3

8
11
10

شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور مثل تحريم)
8/44
5
6/64
7

2
10
2

ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
5/95
10
7/1
4

6
9
4

برخوردهاي سليقه اي کارفرما در خصوص هدايت بودجه پروژه به پروژه اي ديگر و در نهايت عدم تأمين بودجه کافي در زمان مناسب
6/56
11
7/97
2

9
8
9

تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار ، صورت وضعيت و به تبع آن پرداخت
7/72
8
6/47
8

0
7
2

عدم تجهيز به موقع ماشين آلات و مصالح و مواردي که بر اساس شرايط قرارداد بر عهده کارفرماست
7/08
9
6/42
9

0
6
4

عدم تحويل بخشهايي از کار در زمان مقرر
3/83
13
5/91
12

1
5
1

ابهام و ناقص بودن مدارک و مفاد قرارداد
5/97
14
5/53
16

2
4
12

ثبت نکردن به موقع وقايع و اتفاقات و تهيه کردن گزارشات مختلف هفتگي
4/68
15
6/91
6

9
3
3

کيفيت پايين کار و برآورده نکردن روش کاري مناسب و عدم توجه پيمانکار به تذکرات مشاور و کارفرما در خصوص رعايت مشخصات فني
4/42
24
5/17
11

13
2
10

عدم تحويل به موقع سايت به پيمانکار و عدم دسترسي مناسب به سايت کارگاه
5/02
17
5/76
14

3
1
12

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
74

110
5
7
67
33

(جدول 4-14)-توافق نظرمشاورو کارفرما

میزان توافق نظر بین مشاور و کارفرما
رتبه
علل برتر بروز دعاوی هزینه
شاخص کارفرما
رتبه
شاخص مشاور
رتبه

Di
J
D
max
RAF فاکتور درجه(رتبه) توافق ( RANK AGREEMAENT FACTOR)
RA max
PD(PERCENTAGE DISAGREEMENT)
PA درصد توافق ( PERCENTAGE AGREEMENT)
1
عدم انتخاب صحیح پیمانکار که منجر به عدم تناسب بین توانایی فنی و مالی و اجرایی پیمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
7/02
1
12/23
1

0
15
13

2
موانع قانونی مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولانی شدن بروکراسی اداری در نهادهای دولتی در جهت حل موضوع و رفع معارفین (ملکی،ترافیکی)و یا توقف پروژه از سوی نهادها و سازمان ها
6/15
6
6/97
5

1
14
5

3
دقت پایین برآورد احجام و زمان مناسب برای پروژه بر اساس مطالعات علمی
5/17
10
5/53
13

3
13
4

4
تغییرات(در محدوده کاری، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
5/83
7
6/02
10

3
12
9

5
تأخیر در تهیه نقشه های مورد نیاز در طول اجرا
6/34
4
7/64
3

1
11
8

6
شرایط فیزیکی پیش بینی نشده (شرایط آب و هوایی استثنایی)و شرایط اضطراری(فورس ماژور مثل تحریم)
4/84
13
6/64
7

6
10
4

7
ضعف برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر
6/65
3
7/1
4

1
9
5

8
برخوردهای سلیقه ای کارفرما در خصوص هدایت بودجه پروژه به پروژه ای دیگر و در نهایت عدم تأمین بودجه کافی در زمان مناسب
5/02
15
7/97
2

13
8
13

9
تأخیر در رسیدگی به اسناد پیمانکار اعم از دستور کار ، صورت وضعیت و به تبع آن پرداخت
5/11
12
6/47
8

4
7
8

10
عدم تجهیز به موقع ماشین آلات و مصالح و مواردی که بر اساس شرایط قرارداد بر عهده کارفرماست
5
16
6/42
9

7
6
9

11
عدم تحویل بخشهایی از کار در زمان مقرر
6/89
8
5/91
12

4
5
5

12
ابهام و ناقص بودن مدارک و مفاد قرارداد
5/13
17
5/53
16

1
4
7

13
ثبت نکردن به موقع وقایع و اتفاقات و تهیه کردن گزارشات مختلف هفتگی
4/78
9
6/91
6

3
3
4

14
کیفیت پایین کار و برآورده نکردن روش کاری مناسب و عدم توجه پیمانکار به تذکرات مشاور و کارفرما در خصوص رعایت مشخصات فنی
6/31
11
5/17
11

0
2
6

15
عدم تحویل به موقع سایت به پیمانکار و عدم دسترسی مناسب به سایت کارگاه
4/97
18
5/76
14

4
1
17

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
51

117
3
8
44
56

(جدول 4-15)-توافق نظرکارفرماو پيمانکار

ميزان توافق نظر بين پيمانکار و کارفرما
رتبه
علل برتر بروز دعاوي هزينه
شاخص کارفرما
رتبه
شاخص پيمانکار
رتبه

Di
J
D
max
RAF فاکتور درجه(رتبه) توافق ( RANK AGREEMAENT FACTOR)
RA max
PD(PERCENTAGE DISAGREEMENT)
PA درصد توافق ( PERCENTAGE AGREEMENT)
1
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
7/02
1
12/66
2

1
15
16

2
موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
6/15
6
12/77
1

5
14
18

3
دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي
5/17
10
10/28
3

7
13
5

4
تغييرات(در محدوده کاري، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
5/83
7
9/05
4

3
12
7

5
تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
6/34
4
6/1
11

7
11
9

6
شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور مثل تحريم)
4/84
13
8/44
5

8
10
4

7
ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
6/65
3
5/95
10

7
9
5

8
برخوردهاي سليقه اي کارفرما در خصوص هدايت بودجه پروژه به پروژه اي ديگر و در نهايت عدم تأمين بودجه کافي در زمان مناسب
5/02
15
6/56
11

4
8
4

9
تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار ، صورت وضعيت و به تبع آن پرداخت
5/11
12
7/72
8

4
7
2

10
عدم تجهيز به موقع ماشين آلات و مصالح و مواردي که بر اساس شرايط قرارداد بر عهده کارفرماست
5
16
7/08
9

7
6
11

11
عدم تحويل بخشهايي از کار در زمان مقرر
6/89
8
3/83
13

5
5
3

12
ابهام و ناقص بودن مدارک و مفاد قرارداد
5/13
17
5/97
14

3
4
13

13
ثبت نکردن به موقع وقايع و اتفاقات و تهيه کردن گزارشات مختلف هفتگي
4/78
9
4/68
15

6
3
6

14
کيفيت پايين کار و برآورده نکردن روش کاري مناسب و عدم توجه پيمانکار به تذکرات مشاور و کارفرما در خصوص رعايت مشخصات فني
6/31
11
4/42
24

13
2
10

15
عدم تحويل به موقع سايت به پيمانکار و عدم دسترسي مناسب به سايت کارگاه
4/97
18
5/02
17

1
1
16

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
81

129
5
9
63
37
ميزان توافق نظر در علل بوجود آورنده دعاوي زمان2-4-4
مقايسه توافق نظر بصورت دو به دو در جداول زير آمده است. براي اين منظورمشابه دعاوي هزينه از فرمول اوکپالا استفاده مي شود.

1-Okpala

(جدول 4-16)-توافق نظرکارفرما و پيمانکار

ميزان توافق نظر بين پيمانکار و کارفرما
علل برتر بروز دعاوي زمان
شاخص کارفرما
رتبه
شاخص پيمانکار
رتبه

Di
J
D
max
RAF فاکتور درجه(رتبه) توافق ( RANK AGREEMAENT FACTOR)
RA max
PD(PERCENTAGE DISAGREEMENT)
PA درصد توافق ( PERCENTAGE AGREEMENT)
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
7/72
1
10/1
1

0
15
18

موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
7/21
4
9/37
2

2
14
10

ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
7/62
3
7/67
7

4
13
13

تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
6/46
5
7/68
6

1
12
13

عدم تحويل بخشهايي از کار در زمان مقرر
7/64
2
7/75
5

3
11
6

تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار،صورت جلسات و صورت وضعيتها و اسناد مالي و به تبع آن تأخير در پرداخت مطالبات
6/33
7
7/68
6

1
10
5

دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي
5/81
12
8/14
3

9
9
3

عدم تحويل به موقع سايت به پيمانکار و عدم دسترسي مناسب به سايت کارگاه
5/66
13
7/92
4

9
8
9

شرايط فيزيکي پيش بيني نشده (شرايط آب و هوايي استثنايي)و شرايط اضطراري(فورس ماژور
6/13
8
6/54
15

7
7
5

تغييرات(درمحدوده کاري، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
5/87
10
7/04
12

2
6
4

توقف کارها و قطع فرايندهاي مستمر منظم
4/73
23
7/52
8

15
5
18

عدم تجهيز به موقع ماشين آلات و مصالح و مواردي که بر اساس شرايط قرارداد بر عهده کارفرماست
5/86
11
5/63
18

7
4
5

برخوردهاي سليقه اي کارفرما در خصوص هدايت بودجه پروژه به پروژه اي ديگر و در نهايت عدم تأمين بودجه کافي در زمان مناسب
4/95
18
5/64
16

2
3
11

تأخير کارفرما و مشاور و موافقت با نقشه هاي کارگاهي ارائه شده از سوي پيمانکار
4/86
21
6/63
14

7
2
19

عدم واگذاري بخش نظارت کارگاهي و عاليه به مهندسين مشاوري که پروژه را طراحي نکرده اند.
4/74
22
5/33
19

3
1
21

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
72

160
5
11
45
55

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(جدول 4-17)-توافق نظرمشاورو کارفرما

ميزان توافق نظر بين مشاور و کارفرما
علل برتر بروز دعاوي زمان
شاخص کارفرما
رتبه
شاخص مشاور
رتبه

Di
J
D
max
RAF فاکتور درجه(رتبه) توافق ( RANK AGREEMAENT FACTOR)
RA max
PD(PERCENTAGE DISAGREEMENT)
PA درصد توافق ( PERCENTAGE AGREEMENT)
عدم انتخاب صحيح پيمانکار که منجر به عدم تناسب بين توانايي فني و مالي و اجرايي پيمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
7/72
1
8/18
1

0
15
9

موانع قانوني مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولاني شدن بروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در جهت حل موضوع و رفع معارفين (ملکي،ترافيکي)و يا توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها
7/21
4
7/18
4

0
14
21

ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاريخ مورد نظر
7/62
3
6/6
6

3
13
8

تأخير در تهيه نقشه هاي مورد نياز در طول اجرا
6/46
5
7/52
3

2
12
8

عدم تحويل بخشهايي از کار در زمان مقرر
7/64
2
5/59
12

10
11
15

تأخير در رسيدگي به اسناد پيمانکار اعم از دستور کار،صورت جلسات و صورت وضعيتها و اسناد مالي و به تبع آن تأخير در پرداخت مطالبات
6/33
7
6/08
8

1
10
9

دقت پايين برآورد احجام

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد فورس ماژور Next Entries منبع تحقیق درمورد فورس ماژور، درجه توافق