منبع تحقیق درمورد فرهنگ عامه

دانلود پایان نامه ارشد

*
تاليفات راجع به داده ها
*

*
*
اجاره آثار سينمايي و برنامه هاي كامپيوتري

*
*
آثار مربوط به فرهنگ عامه و فولكلور
*

*
*

فصل دوم : اثرهاي غير قابل حمايت
مبحث نخست : در قوانين ايران
در قوانين ايران قبل از لايحه جامع ، بيشتر به مصاديق مورد حمايت قانون پرداخته شده است و از موارد خارج از حمايت نه تنها بحثي به ميان نيامده بلكه مصاديق را هم نام نبرده و قانون در اين زمينه ساکت مي باشد .
در پيش نويس لايحه حقوق مالكيت ادبي و هنري ، آثار غير قابل حمايت را ضمن مواد 7 تا 16 برشمرده است . بر اساس ماده 7 موارد زير از حمايت اين قانون برخوردار نيستند :
الف ) هرگونه فكر ، مفهوم از قبيل مفاهيم رياضي ، طرز كار دستگاه ها يا ابزار و وسايل ، روش هاي استفاده ، قواعد و اصول كلي ، اكتشاف ها و داده هاي محض حتي اگر در اثري بيان ، توصيف ، تشريح شده ، به تصوير كشيده شده يا مجسم شده باشند
ب ) ماده 9 نيز در جهت با بند 4 ماده 2 كنوانسيون برن مقرر مي دارد : كليه قوانين و مقررات عمومي از قبيل قانون اساسي كشور ، قوانين عادي و آيين نامه ها و همچنين مفاد كنوانسيون ها و توافقات دوجانبه يا چند جانبه بين المللي را بعلت نياز به دسترسي و تمسك اشخاص مختلف و تعابير متفاوت از دايره شمول حمايت هاي قانون خارج دانسته اند .
ج ) كليه متون رسمي اداري از قبيل ابلاغيه ها ، دستورالعمل ها ،بخش نامه ها آگهي هاي عمومي و ساير دستورات اداري ؛
د ) كليه متون قضايي از قبيل احكام و قرار دادگاه ها ، آراء وحدت رويه و ساير تصميمات قضايي صادره از مراجع قضايي ؛
ه ) سخنراني هاي ايراد شده در مجامع عمومي رسمي از قبيل مجلس شوراي اسلامي ، شوراي شهر ، دادگاه علني ؛
و )ساير متون رسمي صادره از مقامات عمومي براي اطلاع رساني ؛
ز ) ترجمه رسمي موارد (ب) تا (ز) ؛
ح ) اخبار روز و گزارش رويدادهاي مختلف به منظور اطلاع رساني .

مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس
در كنوانسيون برن و موافقت نامه تريپس هم آثاري وجود دارند كه تحت حمايت واقع نشده يا آنها را از اثرهاي تحت حمايت خود استثناء نموده اند .
در كنوانسيون برن ذيل بند 2 ماده 2 چنين آمده است : با وجود اين ، اين حق براي قانون گذاران كشورهاي عضو اتحاديه محفوظ است كه مقرر كنند ، آثار ادبي و هنري يا فقط يك يا چند دسته از آنها مادام كه روي يك حامل مادي تثبيت نشده اند مورد حمايت قرار نگيرند .
در بند 4 همين ماده نيز اين اختيار را به قانون گذاران كشورهاي عضو اتحاديه اعطاء نموده است كه مي توانند حمايت خود را شامل متون رسمي قانوني ، اداري يا قضايي نيز نمايند و در صورتي كه حمايتي هم صورت نپذيرد تخطي از قانون محسوب نمي شود .
در بند 8 ماده 2 آمده است : حمايت اين معاهده شامل اخبار روز يا وقايع متنوع كه واجد جنبه اطلاع رساني مطيوعاتي صرف هستند نمي شود .
در بند 1 ماده 2 مكرر بيان شده است ” در اختيار قانون گذاران كشورهاي عضو اتحاديه است كه بخشي از حمايت مقرر در ماده قبلي يا تمام آن را نسبت به سخنراني هاي سياسي و سخنراني هاي ايراد شده در جريان رسيدگي هاي قضايي حذف كند .
همچنانكه موافقت نامه تريپس در بند 2 ماده 9 حمايت از حق نسخه برداري و نمودهاي عيني را مجاز دانسته است و ايده ها ، رويه ها ، روش هاي اجرايي و مفاهيم رياضي را غير قابل حمايت مي داند .

مبحث سوم : آثار الحاق در اثرهاي غير قابل مورد حمايت
در قوانين ايران از اثرهاي غير قابل حمايت نه تنها بحثي به ميان نيامده بلكه مصاديق را هم نام نبرده و قانون در اين زمينه ساکت مي باشد . بنابر اين در صورت الحاق ايران به موافقت نامه تريپس ، اين دسته از آثار ادبي و هنري تا هنگامي كه روي يك حامل مادي تثبيت نشده اند مورد حمايت قرار نخواهند گرفت .
هم چنين جمهوري اسلامي ايران مي تواند حمايت خود را شامل متون رسمي قانوني ، اداري يا قضايي ننموده و آنها را مشمول حمايت هاي مادي پديدآورندگان آثار ادبي و هنري ننمايد .
مجلس شوراي اسلامي مي تواند در لايحه حمايت بخشي يا تمام حمايت مقرر در موافقت نامه را نسبت به سخنراني هاي سياسي و سخنراني هاي ايراد شده در جريان رسيدگي هاي قضايي حذف كند .
ايده ها ، رويه ها ، روش هاي اجرايي و مفاهيم رياضي را از دايره حمايت هاي قانوني پيش بيني شده خارج خواهند شد .

فصل سوم : حقوق پديدآورندگان
مبحث نخست : در قوانين ايران
گفتار نخست : حقوق مادي
قريب به اتفاق قانونگذاران كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران ، به منظور صيانت از حقوق پديدآورندگان اثر و جلوگيري از تعدّي و تجاوز ، براي دارند اثر دو حق را متصور شده اند . حقوق مادي ( اقتصادي ) و حقوق معنوي ( اخلاقي ).121
حقوق مادي كه به استفاده ديگران و منافع مادي اثر بر مي گردد و حقوق معنوي كه ناظر به انتساب اثر به پديدآورنده است . ما نيز به لحاظ اهميت موضوع ، اين دو حق را در قوانين ايران و موافقت نامه تريپس مورد بررسي قرار داده و نقش تريپس را در حقوق ايران در صورت پيوستن به اين موافقت نامه بيان خواهيم نمود .
تعاريف متعددي در باره حق مادي ارائه شده است : ” امتيازي است كه حقوق هر كشور به منظور تامين نيازهاي مادي اشخاص به آنها مي دهد . هدف از اين حق مالي ، تنظيم روابطي است كه به لحاظ استفاده از اشياء بين اشخاص وجود دارد . اين دسته از حقوق بر خلاف حقوق معنوي قابل مبادله و تقويم به پول است ” .122 و در جايي ديگرآمده است : ” حق بر انتشار و بهره برداري از تاليف كه جنبه مالي دارد و در شمار ساير اموال به بازماندگان او مي رسد “.123 در تعريفي ديگر : ” اين حق به دارنده آن اجازه دريافت پاداش مالي از ديگران كه از اثر او استفاده مي كنند را فراهم مي سازد .124
در ماده 3 قانون حمايت حقوق مصنّفان ، مؤلّفان و هنرمندان آمده است : ” حقوق پديدآورندگان شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره برداري مادي و معنوي از نام و اثر او است “. ” حق استفاده ، نشر ، عرضه ، تكثير و هرگونه بهره برداري كه منجر به انتفاع اقتصادي و مالي شده و قابل نقل و انتقال است “.125 چنين برداشت ميشود كه ” منظور از حق بهره برداري مادي در اين ماده ، حقوق مالي اثر است كه از بوجود آمدن يك اثر فكري ناشي مي شود و شامل هر نوع بهره برداري اقتصادي از جمله نشر و تكثير و توليد مجدد اثر و ساخت يا تهيه نمونه هاي ديگري از آن و به بيان ديگر عمل تثبيت و ضبط مادي اثر به طرق مختلف از قبيل چاپ ، عكاسي ، طراحي و غيره و فروش و انتقال آثار توليدي و منتشر شده و ترجمه و عرضه اثر براي عموم و نيز اجرا و نمايش زنده و مستقيم اثر ( در خصوص آثار نمايشي و موسيقي ) و حق استفاده از پاداش و جايزه و اقتباس مي باشد ” .126
قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي هم در ماده 1 ، حق تكثير يا تجديد چاپ و بهره برداري و نشر و پخش هر ترجمه اي را مختص مترجم يا وارث قانوني او دانسته است . بر اساس ماده 3 همين قانون حقوق مادي پديدآورنده آثار صوتي و مترجمان نيز بيان شده است : ” نسخه‌برداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي كه بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيلة ديگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق يا توليدكنندگان انحصاري يا قائم مقام قانوني آن براي فروش ممنوع است “.
لايحه قانون تشكيل سازمان نظام سينمايي به حمايت از حقوق مادي آثار سينمايي در ماده 75 حقوق مادي آثار سينمايي را عبارت از حق استفاده ، نشر ، عرضه ، تكثير و هر گونه بهره برداري كه منجر به انتفاع اقتصادي و مالي گردد ، دانسته است .
از ديگر قوانيني كه به حمايت از آثار ادبي و هنري پرداخته است ، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي است . مطابق ماده 1 اين قانون ، حق نشر ، عرضه ، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه اي متعلق به پديدآورنده آن است . نحوه تدوين و ارايه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه اي نيز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود . در ماده 4 اين قانون آمده است : حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست . بر اساس اين ماده بايد اصالت اثر را شرط قطعي حمايت از اثر دانست . ماده 5 هم به بحث رعايت حقوق مادي نرم افزارهاي اوليه پرداخته و اشعار مي دارد : پديدآوردن نرم افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است . در اين صورت نرم افزارهاي مكمل نمي تواند حقوق مادي پديدآورندگان نرم افزارهاي اوليه را منسوخ نموده و يا به جهت تكميل نمودنشان از آن خود بداند . آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي نيز به حقوق پديدآورندگان پرداخته و در ماده 5 مقرر كرده است : حقوق مادي نرم افزار رايانه اي بدون اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده شخصي، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تكثير و هر گونه بهره برداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال مي باشد .
قانون تجارت الكترونيك مصوب 17/10/1382 در فصل اول مبحث دوم ماده 62 آثار مورد حمايت را تحت عنوان حقوق مولف در بستر مبادلات الكترونيكي127 به شرح ذيل بيان مي كند:
” حق تكثير ، اجراء ، توزيع ( عرضه و نشر ) آثار تحت حمايت قانون حمايت قانون حمايت حقوق مؤلّفان ، مصنّفان و هنرمندان مصوب 03/09/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/09/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 04/10/1379 ، به صورت ” داده پيام ” منحصراً در اختيار مؤلّف است . كليه آثار و تأليفاتي كه در قالب ” داده پيام ” مي باشند از جمله اطلاعات ، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي ، ابزار و روش هاي رايانه اي و پايگاه هاي داده و هم چنين حمايت از حقوق مالكيت هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق اختراع ، حق طراحي ، حق مؤلّف ، حمايت از پايگاه هاي داده ، حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي 128 و حمايت از اسرار تجاري ، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 01/04/1310 و آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/04/1337 خواهد بود ، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد .

الف ) ويژگيها
براي حقوق مادي ويژگيهايي را بر شمرده اند : قابليت نقل و انتقال بودن اين حقوق و موقتي
بودن آن .
الف 1 )قابليت نقل و انتقال داشتن : يعني پديدآورنده اثر ادبي و هنري مي تواند حقوق مادي خود را كه نسبت به اثر توليدي به او تعلق مي گيرد ، به ديگري منتقل نمايد . مالكيت فكري هم مثل علامت تجاري يا دانش فكري 129 خصوصيت تكثيري دارد ؛ يعني در آن واحد و بدون تغيير در سراسر جهان قابل تكثير و استفاده است بر خلاف مالكيت مادي كه استفاده هم زمان ممكن نيست و صاحب آن نمي تواند در حالي كه خودش بهره برداري شخصي مي كند آن را در اختيار ديگران نيز قرار دهد . بنابراين در مالكيت فكري بهره برداري يا توسط شخص حقيقي صورت مي پذيرد يا توسط شخص حقوقي است كه با حفظ منبع به ديگران واگذار مي شود . اين انتقال ممكن است تمام حقوق مادي يا قسمتي از آن را در بر گيرد . هم چنين واگذاري و انتقال مي تواند در قبال عوض يا بدون عوض متقابل صورت پذيرد . اين انتقال از طريق ارث و وصيت نيز اعمال مي گردد .130 ” حقوق مادي پديدآورنده اثر به مفهوم بهره برداري از اثر سينمايي به طور كلّي و جزيي براي مدت معين قابل واگذاري و انتقال است ” .131 در لايحه قانون تشكيل سازمان نظام سينمايي در انتهاي ماده 75 قابل نقل و انتقال بودن حقوق مادي را به صراحت بيان كرده است .
بر اساس ماده 5 قانون حمايت از حقوق مصنّفان ، مؤلّفان و هنرمندان ، ” پديدآورنده اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي تواند استفاده از حقوق مادي خود را در كليه موارد از جمله موارد ذيل به غير واگذار نمايد :
1- تهيه فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني و مانند آن

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد فرهنگ عامه، نقض حقوق Next Entries منبع تحقیق درمورد حقوق مرتبط