منبع تحقیق درمورد فرهنگ عامه، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

) باشند ، طبق كنوانسيون برن (1971 ) به عنوان اثر ادبي مورد حمايت قرار داده است .” مقررات موافقت نامه تريپس در اين راستا كلي بوده و اشاره اي به حمايت در زماني كه اين نرم افزار ها بر روي قطعات الكتريكي قرار مي گيرد ندارد “.111
در بند 2 همين ماده ، مجموعه داده ها يا مطالبي ديگر ، چه از طريق ماشين يا به شكل ديگر كه قابل خواندن باشند را به علت اينكه جزء توليدات فكري به شمار مي آيند تحت حمايت قرار گرفته است . ” در اين خصوص ، موافقت نامه تريپس از معيار مذكور در بند 5 ماده 2 كنوانسيون برن 112 تبعيت نموده است . لذا حمايت از داده ها زماني قابل اجرا خواهد بود كه حاوي خلق يك اثرفكري باشند “.113
يكي از حقوق پيش بيني شده براي پديدآورندگان يا وراث توليد كنندگان برنامه هاي رايانه اي ، آثار سينمايي و فونوگرام كه در موافقت نامه تريپس به آن توجه شده است ، حقوق اجاره اي114 مي باشد .به موجب ماده 11 موافقت نامه كه مقرر كرده است : دست كم در برنامه هاي رايانه اي و آثار سينمايي ، عضو بايد براي مولف يا وارث او حق اجاره دادن يا منع اجاره اقتصادي كپي رايت آثار اصلي خود يا كپي آنها به عموم را مقرر دارد . عضو مي تواند از اجراي اين تعهد در خصوص آثار سينمايي استثنا شود ، مگر اينكه اجاره براي تكثير گشترده چنين آثاري ، اساساً حق انحصاري توليد مجدد را كه به مولف يا وارث او داده شده است ، مخدوش كند . در خصوص برنامه هاي راپانه اي ، در موردي كه خود برنامه ها موضوع اساسي اجاره نباشد ، اين تعهد در اجاره اعمال نخواهد شد .” در خصوص برنامه هاي كامپيوتري حق اجاره يا ممانعت از اجاره تجاري ، حقي است كه در هر حالتي به مولف برنامه هاي كامپيوتري تعلق مي گيرد به جز در مواردي كه خود برنامه موضوع اساسي اجاره نباشد بلكه موضوع اساسي اجاره محصولي باشد كه برنامه مزبور ضمن آن درج شده است “.115
.” در خصوص برنامه هاي رايانه اي اين حق به طور مطلق بيان گرديده است ، يعني هر يك از اعضا اين اختيار را خواهد داشت كه به پديدآورندگان اجازه دهد برنامه هاي رايانه اي را به منظور تجاري اجاره دهند و يا از چنين كاري جلوگيري نمايند ، اما در خصوص آثار آثار سينمايي و آثار صوتي اين حق مشروط گرديده است . حكم مستفاد از ماده 11 در خصوص آثار سينمايي بيان مي دارد ، در صورتي كه اجاره از طرف غير از پديدآورنده منجر به چنان تكثيري گسترده اي نشود كه به حق تكثير انحصاري اعطا شده در قلمرو آن عضو به نويسندگان و ورثه آنها لطمه مهمي وارد آورد آن عضو متعهد به اعطاي حقوق اجاره اي نيست و از اعطاي آن معاف مي باشد “.116
هم چنين بند 4 ماده 14 موافقت نامه مقرر كرده است : مقررات ماده 11 در خصوص برنامه هاي رايانه اي ، با تغييرات لازم ، در مورد توليدكنندگان آثار صوتي و ساير دارندگان حق در مورد آثار صوتي به نحو مقرر در قوانين يك عضو ، قابل اعمال خواهد بود . چنانچه يك عضو از روش خاصي براي پرداخت عادلانه به دارندگان حق در خصوص اجاره آثار صوتي استفاده كند مي تواند اين روش را حفظ نمايد ، مشروط بر اينكه اجاره تجاري آثار صوتي به حقوق انحصاري دارندگان حق براي تكثير لطمه اي وارد نياورد . ” بنابراين صاحبان آثار يعني صاحبان برنامه هاي رايانه اي ، صاحبان آثار سينمايي و صاحبان صوت نگاشت ها يا وارثان آنها مي توانند اصل يا كپي آثار خود را اجاره تجارتي دهند يا از اجازه دادن آن جلوگيري كنند . البته اين حمايت در موارد مختلف ، متفاوت است ، مگر اينكه موضوع اساسي اجاره محصولي باشد كه برنامه رايانه اي در پمن آن قرار دارد . در مورد آثار سينمايي ، اجاره محدود كپي هاي اثر كه منجر به تكثير گسترده نشود ، استثنا شده و مجاز است و در خصوص اثار صوتي طبق بند 4 ماده 14 ، امكان رزرو آن از سوس كشورهايي كه تا امضاي موافقت نامه ، قانون محلي حافظ حقوق انحصاري صاحبان برنامه هاي صوتي داشته اند ، وجود دارد “.117
همانطور كه ملاحظه مي شود در كنوانسيون برن بند 3 ماده 2 ، ترجمه ، اقتباس و انواع تبديل هاي اثر ادبي و هنري نظير دائره المعارف ها و گلچين ها را همانند اثر اصلي مشروط به عدم ضرر رساندن به حقوق پديدآورنده مورد حمايت قرار داده است . آنچه كه مشخصا از آن نام برده شده است اثر اصلي است و قطعا هنگامي كه به اثري به عنوان اثر اصلي پرداخته مي شود بايد ، اثر فرعي نيز پيش بيني شود . براي اينكه تفاوت اثر اصلي با فرعي را مشخص نمائيم بايد به تعاريفي كه در اين زمينه ارائه شده است بپردازيم .
گروهي معتقدند : مقصود از آثار اصلي توليدات مستقيم است و آثار فرعي نيز به توليداتي گفته مي شود كه با استفاده از آنها بازآفريني مي شود .118 در تعريفي ديگر مقصود از آثار فرعي ، آثار تبديلي نيز ناميده شده است . 119 “آثاري است كه با استفاده از آثار اصلي و بر اساس آنها آفريده مي شوند . اين آثار بدين جهت به عنوان آثار بكر مورد حمايت قرار مي گيرند كه آفرينش آنها مستلزم دانش تخصصي و تلاش توام با خلاقيت است ” .120 لذا آثاري مانند ترجمه ، تلخيص ، اقتباس و … را از آثار فرعي دانسته اند . اين آثار نيز همانند آثار اصلي ، در صورت استفاده سايرين ، بايد با مجوزهاي لازم از طرف صاحب اثر صورت پذيرد .
آثار فرعي خود به سه گروه تقسيم بندي شده كه عبارتند از ترجمه ، اقتباس و تلخيص .
در قوانين ايران ترجمه نيز از حقوق مادي پديدآورنده اصلي محسوب مي شود كه در بند 5 ماده 5 به آن اشاره شده است . گرچه آنچه از اين بند مورد استفاده واقع مي شود اين است كه لزوم اذن از صاحب اثر اصلي ميباشد اما آيا خود اين ترجمه نيز داراي حقوقي مستقل محسوب مي شود يا خير احتياج به صراحت در قانون را مي طلبد . در اقتباس هم در قوانين ايران در ذيل ماده 5 مذكور گرديده است اما در تلخيص قوانين ايران اشاره مستقيم به آن ننموده اند در لايحه قانون جامع نيز در ماده 17 ذيل مبحث حقوق مادي در بندهاي ( الف ) و ( ب ) به اين موضوع پرداخته است كه شامل تكثير اثر و ايجاد هرگونه اثر اشتقاقي از قبيل ترجمه و اقتباس از اثر را با رعايت مفاد ذكر شده در فصل استثنائات اين لايحه ، هرگونه بهره برداري مادي را مجاز دانسته است . اما در همين ماده در بند ( ك ) ساير صور انتقال اثر به عموم را بيان نموده ؛ كه مي توان به مستفاد از آن تلخيص را نيز از زمره حمايت ها يي همچون ترجمه و اقتباس لحاظ نمود . اين در حالي است كه در كنوانسيون برن در بند 5 ماده 2 به آن پرداخته و در صورت الحاق ايران به موافقت نامه تريپس ، اين بند نيز لازم الاجرا خواهد گرديد .

مبحث سوم : آثار الحاق
قوانين ايران به مواردي مانند كنفرانس ها ، نطق هاي كوتاه ، موعظه ها و ديگر آثاري كه داراي ماهيت مشابه هستند و آثار نمايشي موسيقيايي ، رقص ها ، و پانتوميم ها ، ليتوگرافي ، تصاوير ، نقشه هاي جغرافيايي ، نقش ها و كروكي ها ، آثار تجسمي مرتبط با جغرافي ، توپوگرافي ،معماري ، تنظيم موسيقي و انواع تبديل هاي اثر ادبي و هنري ، علوم ، سخنراني هاي خاص به وضوح اشاره نكرده است .
موافقت نامه تريپس در ماده 1 به حمايت گسترده تر از آنچه در موافقت نامه آمده پرداخته كه بنظر مي رسد در لايحه جامع اين بند مورد توجه تدوين كنندگان واقع شده است و به موارد ذيل پرداخته كه فراتر از حمايت هاي ذكر شده در كنوانسيون برن و موافقت نامه تريپس مي باشد :
1 – در بند 1 به تعزيه نامه اشاره شده كه از آثار ادبي مكتوب بشمار مي رود ؛
2 – در بند 5 به پرده خواني ، خيمه شب بازي ، تردستي ، معركه گيري و نمايش هاي سيركي اشاره شده است ؛
3 – در بند 8 به هنر زيباي ايراني تذهيب و منبت كاري پرداخته شده است كه بيانگر حمايت هاي موشكافانه و دقيق اين لايحه مي باشد ؛
4 – در بند 9 به يكي از هنرهاي بومي و اصيل سرزمين ايران يعني قالي و گليم و نقشه هاي آنها و هنرنمايي هاي آن و نياز جدي به حمايت اشاره گرديده است ؛
موافقت نامه در بند 2 ماده 9 حمايت را شامل حق نسخه برداري و نمودهاي عيني دانسته و چيزهايي مانند ايده ها ، رويه ها و روش هاي اجرايي يا مفاهيم رياضي را شامل حمايت هاي خود نمي داند . ماده 4 لايحه جامع در بيان عدم منافات آثاري كه در قوانين سابق مشمول حمايت بوده و آثاري كه در لايحه فوق مشمول حمايت واقع خواهند شد ، پرداخته است . حمايت از هر يك از آثار مذكور در ماده فوق ، با حمايت از آثاري كه از قبل موجود بوده اند يا نمودهاي فرهنگ عامه كه در اين گونه مجموعه ها گردآوري شده يا مورد استفاده قرار گرفته اند ، هيچگونه منافاتي ندارد . در ماده 6 آثار را تنها به لحاض آفرينش مونها مورد حمايت قرار داده و شكل وشيوه ارائه آن را مورد توجه قرار نمي دهد .” آثار تنها به لحاظ آفرينش آنها و بدون در نظر گرفتن شيوه يا شكل ارائه مورد حمايت قرار مي گيرند .
تفاوت ديگر ميان حقوق ايران و تريپس و قاعدتا تاثير پذيري تريپس بر آن روي خواهد داد ، در ماده 2 قانون حمايت حقوق مولفان ، آثار مورد حمايت را بصورت حصري بيان نموده است ؛ اما در تريپس با قيد عبارت “نظير” مصاديق را از حصر خارج نموده و خصوصيت تمثيلي پذيرفته اند ؛ كه در اين صورت شامل موارد مشابه نيز مورد نظر قانونگذار خواهد بود .
در قوانين ايران از آثار شفاهي مانند سخنراني ها ، خطابه ها و … حمايت ني شود كه در صورت الحاق ، در اين گونه موارد نيز تاثير پذير خواهد شد .
بنابر اين اتباع ساير اعضاي كشورهاي عضو موظف به رعايت و پاي بندي به اصول موافقت نامه بوده و آثار اتباع ايراني در خارج از مرزهاي كشور ، مورد حمايت جدي قرار خواهد گرفت .
هيچ يك از اعضاي كشورها و قوانين آنها تا مادامي كه عضو موافقت نامه تريپس مي باشند حق نقض حقوق پديدآورندگان ايراني را نخواهند داشت ؛ ضمن اينكه با توجه به حضور فراوان انديشمندان ايراني در خارج از مرزها ، حقوق مادي فراواني را براي ايران بدنبال خواهد داشت . آثاري از قبيل اثر هنري كاربردي ، هم چنين آثار اقتباسي از قبيل ترجمه ، اقتباس ، تنظيم ، تلخيص و هرگونه تغيير شكل ، اصلاح آثار و مجموعه آثار ، مجموعه داده ها و پايگاه هاي داده اعم از اينكه قابل خواندن با رايانه و ماشين باشند يا به هر نحو ديگر ، مجموعه آثار فرهنگ عامه مشروط به اينكه از لحاظ جمع آوري آنها با ترتيب محتويات اصيل و بديع باشند ، به صراحت مورد حمايت واقع گرديده اند كه مي تواند با بند 1 ماده 10 و بند 3 ماده 2 و بند 5 ماده 2 مطابقت داشته و آنها را اجرائي نمايد.

در جدول زير اجزاء آثار مورد حمايت در قوانين ايران با كنوانسيون برن و موافقت نامه تريپس مورد مقايسه قرار گرفته است .
عنوان اثر
ايران
برن
تريپس
قانون جامع
كتاب ها
*
*

*
بروشورها و ديگر نوشته ها
*
*

*
كنفرانس ها

*

*
نطق هاي كوتاه

*

*
موعظه ها

*

*
آثار نمايشي
*
*

*
نمايشي موسيقيايي

*

*
رقص ها

*

پانتوميم ها

*

*
موسيقي با كلام و بدون كلام
*
*

*
آثار سينمايي
*
*

*
طراحي
*
*

*
نقاشي
*
*

*
پيكره
*
*

*
گراور

*

*
ليتو گرافي

*

*
عكاسي
*
*

*
هنرهاي كاربردي

*

*
تصاوير

*

*
نقشه هاي جغرافيايي

*

*
نقش ها

*

*
كروكي ها

*

*
آثار تجسمي مرتبط با جغرافي

*

*
توپو گرافي ( موقعيت طبيعي

*

*
عنوان اثر
ايران
برن
تريپس
قانون جامع
علوم

*

*
سخنراني هاي خاص

*

*
ترجمه
*
*

*
معماري

*

*
اقتباس
*
*

*
تنظيم موسيقي

*

*
انواع تبديل هاي اثر ادبي و هنري

*

متون رسمي قانوني ، اداري قضايي

*

ترجمه رسمي متون

*

دايرة المعارف ها

*

جُنگ ها

*

*
هنرهاي كاربردي

*

*
طرح هاي صنعتي

*

*
مدل ها

*

*
برنامه هاي رايانه اي
*

*
*
كدهاي اصلي
*

*
*
كدهاي ديدني (ماشيني)
*

*
*
پايگاه هاي اطلاعاتي
*

*

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد فرهنگ عامه، طرح و نقش، برنامه سوم توسعه، رقابت در بازار Next Entries منبع تحقیق درمورد فرهنگ عامه