منبع تحقیق درمورد فراوانی تجمعی، انحراف معیار، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

04/2)، اما نسبت پاسخ در ميان گويه‌هاي مختلف تشكيل دهنده اين مولفه از شبکههای اجتماعی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه گويه‌هاي فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «همکاری با گروههای ورزشی» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «همکاری با گروههای علمی» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست.
2. شبکههای غیر رسمی
شبکههای غیر رسمی دومین مولفه مهم در سنجش شبکههای اجتماعی است. همانطور که در فصل روش شناسی مطرح شد، این مولفه با استفاده از 7 سوال مورد سنجش قرار گرفته است. جدول زير، توزيع فراوانی میزان گستردگی شبکههای غیر رسمی را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 25-5): وضعیت گستردگی شبکههای غیر رسمی
گستردگی شبکههای غیر رسمی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
خیلی زیاد
4
9/0
9/0
زیاد
126
6/28
5/29
متوسط
247
1/56
7/85
کم
61
9/13
5/99
خیلی کم
2
5/0
100
جمع کل
440
100

میانگین
14/3
انحراف استاندارد
63/0
همانطور که در جدول شماره 25-5 ملاحظه میشود، بیشترین توزیع فراوانی گستردگی شبکههای غیر رسمی مربوط به سطح متوسط (1/56 درصد) است و کمترین آن مربوط به سطح خیلی زیاد (9/0 درصد) است درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که در حدود 86 درصد از پاسخگویان در حد متوسط و متوسط رو به بالا دارای گستردگی شبکههای غیر رسمی هستند و ما بقی کمتر از این حد قرار دارند. میانگین پاسخگویان متوسط یعنی 14/3 از 5 است و انحراف معیار این مولفه از شبکههای اجتماعی پاسخگویان 63/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب گویههای شبکههای غیر رسمی نشان میدهد.
(جدول شماره 26-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای شبکههای غیر رسمی
گویهها
همیشه
اکثر اوقات
گاهی اوقات
به ندرت
اصلاً
ميانگين
انحراف معیار
تماس تلفنی با دوستان.
4/21
5/45
4/26
8/4
2
79/3
9/0
ملاقات دوستان.
8/39
5/15
7/25
5/15
6/3
72/3
14/1
دید و بازدید از اقوام.
1/6
4/36
1/41
3/14
2
3/3
86/0
میزان تمایل به انجام کار داوطلبانه برای سایر مردم جامعه.
9/15
3/19
6/43
1/11
10
2/3
14/1
ملاقات همسایگان.
8/16
5/10
23
9/30
9/18
75/2
34/1
میزان اقدام به راهاندازی امکانات جدید در شهر.
5/5
9/3
6/8
3/24
7/57
75/1
12/1
میزان تمایل به مشارکت در حل مشکلات شهر.
5/22
8/29
9/30
7/7
1/9
49/1
18/1
یافتههای جدول فوق نشان میدهد، در عين حال كه میانگین گستردگی شبکههای غیر رسمی از مولفههای شبکههای اجتماعی در حد متوسط است (ميانگين كل 14/3)، اما نسبت پاسخ در ميان گويه‌هاي مختلف تشكيل دهنده اين بعد از شبکههای اجتماعی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه گويه‌هاي فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «تماس تلفنی با دوستان» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «میزان تمایل به مشارکت در حل مشکلات شهر» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست.
3. وضعیت شبکههای اجتماعی
شبکههای اجتماعی از جمله ابعاد مهم در سنجش سرمایه اجتماعی است. گستردگی شبکههای اجتماعی با استفاده از 2 مولفه شبکههای رسمی و غیر رسمی مورد سنجش قرار گرفته است.
جدول شماره 27-5، توزيع فراوانی گستردگی وضعیت شبکههای اجتماعی را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 27-5): وضعیت گستردگی شبکههای اجتماعی
گستردگی شبکههای اجتماعی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
خیلی زیاد
0
0/0
0/0
زیاد
27
1/6
1/6
متوسط
235
4/53
5/59
کم
174
5/39
1/99
خیلی کم
4
9/0
100
جمع کل
440
100

میانگین
64/2
انحراف استاندارد
53/0
همانطور که در جدول بالا ملاحظه میشود، بیشترین توزیع فراوانی گستردگی شبکههای اجتماعی پاسخگویان مربوط به سطح متوسط (4/53) است و کمترین آن مربوط به سطح خیلی زیاد (0/0 درصد) است. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که در حدود 60 درصد از پاسخگویان دارای گستردگی شبکههای اجتماعی در حد متوسط و متوسط روبه بالا هستند. ما بقی در حد کمتر از این مقدار قرار دارند. میانگین پاسخگویان نزدیک متوسط یعنی 64/2 از 5 است و انحراف معیار این بعد از سرمایه اجتماعی پاسخگویان 53/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب مولفههای شبکههای اجتماعی نشان میدهد.
(جدول شماره 28-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب مولفههای شبکههای اجتماعی
مولفهها
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
ميانگين
انحراف معیار
شبکههای غیر رسمی.
9/0
6/28
1/56
9/13
5/0
14/3
63/0
شبکههای رسمی.
0/0
5/0
4/28
2/50
9/20
04/2
64/0
یافتههای جدول فوق نشان میدهد، در عين حال كه میانگین وضعیت گستردگی شبکههای اجتماعی در حد نزدیک متوسط است (ميانگين كل 64/2)، اما نسبت پاسخ در ميان مولفههای مختلف تشكيل دهنده اين بعد از سرمایه اجتماعی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه مولفههای فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «شبکههای غیر رسمی» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «شبکههای رسمی» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست. شایان ذکر است، نمودار شماره 2-5، مقایسه میانگین مولفههای شبکههای اجتماعی را نشان میدهد.

(نمودار شماره 2-5): مقایسه میانگین مولفههای شبکههای اجتماعی

ب- هنجارهای اجتماعی
هنجارهای اجتماعی دومین بعد از ابعاد سرمایه اجتماعی است. هنجارهای اجتماعی توسط دو مولفه هنجارهای فردی و جمعی مورد سنجش قرار گرفته است که در زیر دادهای بدست آمده از سوالات این دو مولفه هنجارهای فردی و جمعی تشریح میگردد.
1. هنجارهای فردی
هنجارهای فردی یکی از مولفههای مهم در سنجش هنجارهای اجتماعی است. همانطور که در فصل روش شناسی مطرح شد، این مولفه با استفاده از 5 سوال مورد سنجش قرار گرفته است. جدول زير، توزيع فراوانی هنجارهای فردی را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 29-5): وضعیت هنجارهای فردی
میزان رعایت هنجارهای فردی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
خیلی زیاد
160
4/36
4/36
زیاد
249
6/56
93
تا حدودی
25
7/5
6/98
کم
4
9/0
5/99
اصلاً
2
5/0
100
جمع کل
440
100

میانگین
26/4
انحراف استاندارد
56/0
همانطور که در جدول بالا ملاحظه میشود، بیشترین توزیع فراوانی رعایت هنجارهای فردی پاسخگویان مربوط به سطح زیاد (6/56 درصد) است و کمترین میزان مربوط به سطح اصلاً (5/0 درصد) است. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که بیش از نه دهم از پاسخگویان در حد خیلی زیاد و زیاد هنجارهای فردی را رعایت میکنند و بقیه کمتر از این حد قرار دارند. میانگین پاسخگویان بیش از زیاد یعنی 26/4 از 5 است و انحراف معیار این مولفه از هنجارهای اجتماعی پاسخگویان 56/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب گویههای هنجارهای فردی نشان میدهد.
(جدول شماره 30-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای هنجار فردی
گویهها
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
اصلاً
ميانگين
انحراف معیار
امانت داری وحفظ اسرار واموال دیگران
8/64
6/31
3/2
7/0
7/0
59/4
64/0
راستگویی وپرهیز از دروغگویی
7/45
45
6/6
9/0
8/1
32/4
79/0
درستکاری وپرهیز از تقلب
9/38
4/43
2/13
2/3
4/1
15/4
86/0
صراحت در بیان وشجاعت در حقیقت گویی
2/38
5/44
8/11
6/3
8/1
14/4
89/0
گذشت وفداکاری عفو وبخشش
8/31
50
5/14
5/2
1/1
09/4
81/0
یافتههای جدول فوق نشان میدهد، در عين حال كه میانگین هنجارهای فردی پاسخگويان در حد بیش از زیاد است (ميانگين كل 26/4)، اما نسبت پاسخ در ميان گويه‌هاي مختلف تشكيل دهنده اين مولفه از هنجارهای جمعی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه گويه‌هاي فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «امانتداری و حفظ اسرار و اموال دیگران» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «گذشت و فداکاری، عفو و بخشش» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست.
2. هنجارهای جمعی
هنجارهای جمعی یکی دیگر از ابعاد مهم در سنجش هنجارهای اجتماعی است. همانطور که در فصل روش شناسی مطرح شد، این مولفه با استفاده از 11 سوال مورد سنجش قرار گرفته است. جدول زير، توزيع فراوانی هنجارهای جمعی را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 31-5): وضعیت هنجارهای جمعی
میزان رعایت هنجارهای جمعی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
خیلی زیاد
10
3/2
3/2
زیاد
123
28
2/30
تا حدودی
220
50
2/80
کم
81
4/18
6/98
اصلاً
6
4/1
100
جمع کل
440
100

میانگین
11/3
انحراف استاندارد
71/0
همانطور که در جدول شماره 31-5 ملاحظه میشود، بیشترین توزیع فراوانی رعایت هنجارهای جمعی پاسخگویان مربوط به سطح متوسط (50 درصد) است و کمترین میزان مربوط به سطح اصلاً (4/1 درصد) است. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که در حدود 80 درصد از پاسخگویان در حد متوسط و متوسط رو به بالا هنجارهای جمعی را رعایت میکنند. مابقی افراد مورد مطالعه کمتر از این حد قرار دارند. میانگین پاسخگویان در حد متوسط یعنی 11/3 از 5 است و انحراف معیار این مولفه از هنجارهای اجتماعی پاسخگویان 71/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب گویههای هنجارهای جمعی نشان میدهد.
(جدول شماره 32-5): وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب گویههای هنجارهای جمعی
گویهها
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
اصلاً
ميانگين
انحراف معیار
قرض دادن ابزار و وسايل کار به همسایه ها یا دوستان
8/29
5/45
3/14
4/6
1/4
9/3
03/1
گوش دادن به مسائل و مشكلات همسایه ها یا دوستان
8/21
8/49
2/15
1/9
1/4
76/3
02/1
رفتن به عيادت و دیدار همسایه ها یا دوستان
1/16
2/43
3/24
3/12
1/4
55/3
03/1
پول قرض دادن يا ضمانت مالي همسایه ها یا دوستان
5/17
5/29
28
18
7
33/3
16/1
كمك به سالمندان و معلولين
5/12
1/29
7/27
4/16
3/14
09/3
23/1
كمك به همسایهها یادوستان از طريق خريد كردن، نگهداري ازكودكان
12
5/24
4/31
8/16
2/15
01/3
23/1
ديدار افرادي كه از سفر زيارتي آمده اند
2/10
5/24
9/25
1/19
2/20
85/2
28/1
كمك به افراد نيازمند) مثل تهيه جهيزيه و كمك براي ازدواج)
8/6
6/21
8/29
2/23
6/18
75/2
19/1
شركت در مراسم مذهبي در مسجد يا خانه دوستان
6/8
23
9/25
7/17
8/24
73/2
29/1
برپايي مراسم مذهبي در منزل خود(مراسم ماه مبارک رمضان، و ….)
5/12
20
4/21
3/17
9/28
7/2
39/1
شركت در جشن عاطفه ها، جشن نيكوكاري
5/5
2/18
4/26
6/18
4/31
48/2
25/1
یافتههای جدول فوق نشان میدهد، در عين حال كه میانگین هنجارهای جمعی پاسخگويان در حد متوسط است (ميانگين كل 11/3)، اما نسبت پاسخ در ميان گويه‌هاي مختلف تشكيل دهنده اين مولفه از هنجارهای جمعی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه گويه‌هاي فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «قرض دادن ابزار و وسایل کار به همسایگان یا دوستان» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «شرکت در جشن

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد زیست محیطی، رفتارهای زیست محیطی، منابع طبیعی، فراوانی تجمعی Next Entries منبع تحقیق درمورد اعتماد اجتماعی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد بین شخصی، هنجارهای اجتماعی