منبع تحقیق درمورد عوامل بازدارنده، استادان دانشگاه، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

زيرساخت ها نيازمند باشند.
– امکان دارد نرم افزار تجارت الکترونيکي با بعضي از سخت افزارها يا سيستم عامل ها تطابق نداشته باشد(حنفي زاده،1385،30).
ب- محدوديتهاي غير فني
بسياري از محدوديت هاي غير فني که مانع گسترش تجارت الکترونيکي مي شوند، طبق تحقيق انجام شده بوسيله اينترنت ويک133 در سال 1998 به شرح زير مي باشد:
– هزينه و توجيه آن: هزينه توسعه داخلي تجارت الکترونيکي خيلي بالا بوده و به خاطر فقدان مهارت و تجربه ممکن است تاخيرهايي را نيز منجر شود.
فرصت هاي زيادي براي برون سپاري134 وجود دارد، اما اينکه به کجا و چگونه اين کار صورت پذيرد، موضوع ساده اي نيست. علاوه بر اين، توجيه سرمايه گذاري سيستم به خاطر وجود منافع غير مشهود135(مانند بهبود خدمات مشتري و ارزش تبليغات) سخت مي باشد.
– امنيت و حريم خصوصي: صنعت تجارت الکترونيکي وظيفه اي بسيار سخت و زمان بر براي متقاعد کردن مشتريان، در خصوص امنيت و خصوصي بودن تراکنش هاي آني را در بر دارد(همان منبع،30).
– فقدان اعتماد: مانع مهم ديگر براي تجارت الكترونيك، اعتماد مصرف كننده است. تحقيقات اخير در زمنيه تجارت الكترونيك نشان داده اند كه اعتماد از جمله عامل مهمي است كه تعيين مي كند كه آيا مصرف كنندگان در معاملات آنلاين، مشاركت كنند يا نه(پيترسون و ديگران136،2007 ،656).
در تقسيم بندي ديگري، موانع تجارت الکترونيکي براي شرکتها به دو دسته موانع دروني و بيروني تقسيم شده است. اين موانع در جدول 10-2 آمده اند.

جدول10-2 موانع تجارت الکترونيک
موانع دروني(داخلي):
• نبود آگاهي و دانش درباره تجارت الکترونيک؛
• نبود مهارت و زمان براي سرمايه گذاري و اجراي تجارت الکترونيک؛
• ترس از تکنولوژي ميان مالکان؛
• هزينه اجرا و عدم تحقق مزاياي مرتبط با اجراي تجارت الکترونيک؛
• نگراني هاي مرتب با امنيت و حفظ حريم خصوصي؛ و
• مديريت ضعيف و نبود هدف يا ديدگاه استراتژيک.
موانع بيروني(خارجي):
• نبود استانداردهاي نرم افزاري مناسب؛
• نبود سخت افزارها و مشاوره هاي در دسترس، مستقل و ارزان؛
• مسائل سنديتِ الکترونيک137(تعيين اعتبار) ؛ و
• ظرفيت پهناي باند و مسائل زيرساختاري.
منبع: (پيس و راو138،2003 ،2)
2-5-7- عوامل كليدي موفقيت در تجارت الكترونيك
براي اطمينان از موفقيت انجام تجارت الكترونيك، بايستي عوامل زير را مورد توجه و بررسي قرار داد:
* وفاداري مشتريان
* تبليغات اينترنتي
* رفتار و نگرش مشتريان
* خدمات مشتريان
* تهيه پايگاه داده اي از مشتريان اينترنتي
* تعيين قيمت بهتر براي كالاها و خدمات
* تجارت مصرف كنندگان آنلاين(اجتماعي وفرهنگي) (پيس و راو139،2003 ،5)
عوامل كليدي موفقيت در تجارت الكترونيك عبارتند از:

2-5-7-1- عامل نيروي انساني
* مهارت فني و دانش كاركنان در ارائه كالا وخدمات
* مهارت در مديريت پروژه
* آشنايي كاركنان با زبان هاي خارجي(جهت برقراري ارتباط با ساير ملل)
* آگاهي فرهنگي كاركنان

2-5-7-2- زير ساخت هاي فني
* زير ساخت هاي مخابراتي قابل اطمينان كه انتقال حجم زيادي از اطلاعات را با سرعت وهزينه اي منطقي، ممكن سازد.
* كامپيوترهاي شخصي به روز و ساير نرم افزارها وسخت افزارهاي مورد نياز
* دانش فني به روز كاركنان

2-5-7-3- تعامل با مشتريان
* نقطه تماس مشتري، از نيازهاي او آگاه باشد.
* بين مشتري وفروشنده(ارائه كننده خدمات) اعتماد وجود داشته باشد.
* مشتري بتواند ارتباط را با زباني آغاز كند كه براي فروشنده قابل فهم باشد.
* فرايندهاي مرتبط با حل مشكلات مشتريان، در محل وجود داشته باشد.

2-5-7-4-زيرساخت هاي تجاري
* طرح تجاري مناسب و مطلوب، موجود باشد.
* سازمان كسب وكار موجود باشد.
* فرايندهاي تجاري از قبيل حسابداري، ارسال صورتحساب و … آماده باشند.
* تبليغات، موجود باشد و در فرايند ارتباطات سازماني به نحوي موثر عمل كند.
* روشهاي تماس با مشتريان بالقوه، كارآمد باشد.
* پردازش پرداخت وسيستمهاي پشتيباني از پرداخت مشتريان به شركت ،موجود باشد.
* نماينده اي قانوني براي پاسخگويي و پشتيباني از مشتريان وجود داشته باشد(ابراهيمي و مهديه،1385 ،114).

2-6- بخش پنجم:پيشينه تحقيق
2-6-1- مطالعات داخلي
– رهنورد(1387) در رابطه با امکان سنجي برون سپاري در دستگاههاي اجرائي استان تهران نشان داد که در مجموع امکان پياده سازي برون سپاري با توجه به ابعادپنج گانه فني ،اقتصادي، حقوقي، عملياتي، و زماني در حد متوسط و يا پائين تر از آن دارند که از نظر فني کمترين و از نظر حقوقي بيشترين عوامل بازدارنده در اجراي برون سپاري ديده مي شود.
– فرجي و عليدادي (1390) در تحقيقي با عنوان “جاذبه ايران در اکتساب منابع جهاني حاصل از برون سپاري” به بررسي وضعيت فرآيند برون سپاري، به عنوان يک منبع ايجاد ارزش، پرداخته اند. روش پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي و انجام آزمون فريدمن براي رتبه بندي است. تعداد 57 نفر از استادان دانشگاه هاي تهران به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. نتايج نشان مي دهد وضعيت جذب منابع برون سپاري در کشور نامطلوب است و نيز مؤلف? افزايش قيمت ها داراي بيشترين اهميت و بعد از آن مؤلف? جغرافياي سياسي و ساير مؤلفه ها نظير ساختار زيربنايي، انتقال منابع، فرهنگ، فاصل? زماني، عينيت برون سپاري و درك تعارضات موجود در کشور، مهارت نيروي کار، امنيت و در نهايت نظارت بر سايت توليدي در رتبه هاي بعدي از نظر اهميت هستند. همچنين ميان تمامي مؤلفه هاي برونسپاري (بجز مؤلفه هاي مهارت نيروي انساني و فاصل? زماني) رابط? معناداري وجود دارد.
– محمودي و همکاران (1389) تحقيقي را با عنوان “بررسي اثر استفاد از استراتژي برون سپاري بر بهره وري صنعت بانکداري” پرداختند. اين تحقيق که در بانک اقتصاد نوين استان مازندران انجام شده است، با پخش پرسشنامه 57 سواله، در بين 102 نفر از مديران و کارکنان شعب مذکور، به جمع آوري داده پرداخته است. نتايج آماري حاصل از مدل يابي معادلات ساختاري نشان مي دهد که ارتباط معناداري بين برون سپاري انجام شده در اين بانک با اجزاي بهره وري وجود ندارد. اين در حالي است که ارتباطات مثبت معناداري بين اجزاي بهره وري مشاهده مي شود که اين امکان را فراهم مي کند که با هزينه کمتر موجبات ارتقا بهره وري در اين بانک فراهم آيد.
– خداوردي و بجنوردي (1389) در تحقيقي با عنوان “برون سپاري؛ فوايد، مشکلات و چالش ها” به بررسي موضوع برون سپاري، تعريف و بيان زير ساخت هاي موثر بر آن مي پردازند. هم چنين مزايا و مشکلات برون سپاري بررسي شده و در انتها چهارچوبي جهت برون سپاري خدمات ارايه مي شود. اين مدل بر مشخصه هاي خدمت تاکيد داشته و در ضمن سادگي نگاهي فراگير به موضوع دارد. نتايج حاصل از تحقيق مشخصه هايي از خدمت را نشان مي دهد که بيشترين تاثير در برون سپاري خدمات دارند. در دو حوزه خدمات عمومي و تخصصي، نتيجه يافته هاي تحقيق آن است که هر چه خدمت ملموس تر و استانداردپذيرتر باشد، تمايل به برون سپاري آن افزايش مي يابد. نتيجه مهم ديگر آن است که هر چه خدمت از عدم اطمينان تقاضاي کمتري برخوردار باشد، تمايل به برون سپاري افزايش مي يابد. سازمان مي تواند فعاليت هاي اصلي خود را برون سپاري کند در صورتي که روش کنترلي بر روي فعاليت اصلي را هم چنان حفظ نمايد.
– توراني و همکاران (1388) تحقيقي را با عنوان “مقايسه ي كارايي و اثربخشي داروخانه ي مركز آموزشي درماني فيروزگر پيش و پس از برون سپاري” انجام دادند. اين مطالعه ي توصيفي – مقطعي و كاربردي از داده هاي سال هاي 86- 1384بيمارستان فيروزگر استفاده كرده است. داده ها از طريق پرسشنامه، مصاحبه ي هدايت شده حضوري، مطالعه ي اسناد مالي بيمارستان و نيز مستندات واحد آمار استخراج و توسط نرم افزارهاي اکسل و اس پي اس اس با آزمون تي و ويلکاکسون تحليل شده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که با واگذاري داروخانه ماهيانه مبالغ بسياري در هزينه هاي پرسنلي و هزينه ي خريد دارو صرفه جويي شده است. بيمارستان ماهيانه 100 ميليون ريال، بابت اجاره ي مكان داروخانه از شركت تعاوني طرف قرارداد دريافت نموده است. تعداد پرسنل داروخانه از 9 نفر به 14 نفر و سطح تحصيلات آنان نيز به ميزان قابل توجهي افزايش، زمان صرف شده روزانه توسط مدير كاهش و رضايت مسئولان بخش هاي درماني بيمارستان افزايش يافته است، از ميان 19 فعاليت مورد بررسي در 10مورد، اختلاف معني دار مي باشد. تعداد نسخه هاي پيچيده شده داروخانه نيز افزايش يافته است. نتيجه گيري کلي آن که دركارايي و اثربخشي داروخانه بهبود حاصل شده كه نشان مي دهد برون سپاري فعاليت هاي داروخانه در بيمارستان فيروزگر موفقيت آميز بوده است.

2-6-2- مطالعات خارجي
– بنيتا ام بي مون140 در طرح پيشنهادي خود به اين نکته اشاره مي کند که عملکرد لجستيک نمي تواند به صورت کامل توسط يک معيار منحصر به فرد به صورت مؤثر اندازه گيري شود؛ ادامه مي دهد که يک سيستم اندازه گيري عملکرد مي بايست بر سه نوع مجزاي اندازه گيري عملکرد تأکيد داشته باشد؛ اندازه گيري انعطاف پذيري141، اندازه گيري منابع 142، اندازه گيري خروجي ها که هر کدام از اين انواع معيار هاي اندازه گيري عملکرد اهداف خاص خود را دنبال مي کنند و سيستم اندازه گيري عملکرد بايستي هر کدام از 3 نوع معيار (F,O,R) را اندازه گيري کند، زيرا هر يک از اين معيارها در موفقيت زنجيره تأمين لجستيک نقش حياتي دارند (خلج،1383، 4.)
– نتايج يک بررسي که در سال 1996 ميلادي توسط استروبينگ انجام شد، نشان داد که 85 درصد از شرکت هاي مورد بررسي، تمام يا بخشي از حداقل يک وظيفه تجاري خود را برون سپاري کرده بودند. در اين بررسي، به ترتيب امور حقوقي با 59 درصد، حمل و نقل دريايي 41 درصد، سيستم هاي اطلاعات کامپيوتري 36 درصد، توليد و ساخت 36 درصد و امور مالي شرکت ها با 26 درصد، فعاليت هاي برون سپاري شده از سوي شرکت ها عنوان گرديدند (چشم به راه و مرتضوي ،1386، 23).
– سينگ بهات وهمکارانش در سال2008 در تحقيق خودبهاين نتيجه رسيدنکه منتخب پارامترها براي انتخاب سومين حزب تامين کننده ي خدمات لجستيکي در محيط هاي تامين کنندگان لجستيک هاياصلي جهاني را الگول برداري کند.هدف اصلي پژوهش انها اين است که سود کلي را به مصرف کننده ي نهايي/ مشتري برساند.
– بنت ام بي مون 143 در طراحي پيشنهادي خود به اين نکته اشاره مي کند که عملگرد لجستيک نمي تواند به صورت کامل توسط يک شاخص منحصر به فرد به صورت موثر اندازه گيري مي شود ، وي ادامه ميدهد که يک سيستم اندازه گيري عملکرد ميبايست بر سه نوع مجزااي اندازه گيري عملکرد تاکيد داشته باشد، اندازه گيري انعطاف پذيري ، اندازه گيري منابع ، اندازه گيري خروجي ها که هر کدام از اين انواع شاخص هاي اندازگيري عملکرد اهداف خاص خود را دنبال مي کنند و سيستم اندازه گيري عملکرد بايستي هر کدام سه معيار را اندازه گيري کند، زيرا هر يک از اين معيارها در موفقيت زنجيره تامين لجستيک نقش حياتي دارند (خلج ،1383، 4)
– گوتزاماني و همکارانش144 (2010) تحقيقي را با عنوان “معماي برون سپاري خدمات لجستيک: ديدگاه هاي مديريت کيفيت و عملکرد مالي” در يونان انجام دادند. اين تحقيق که در بين 66 شرکت توليدي و شرکت هاي خدمات لجستيک شخص ثالت145 (اين شرکت ها، که شکل جديد از مثلث تدارکات هستند، بين يک شرکت و مشتريان آن قرار گرفته مي گيرند و نقش حياتي در اداره اطلاعات و بازخورد مشتريان نهايي دارند.)انجام شده، به دنبال ارزيابي خدمات لجستيک برون سپاري شده و تصميم گيري در مورد انتخاب تامين کنندگان بر اساس معيارهاي مديريت کيفيت و عملکرد مالي است. از آزمون هاي استنباط آماري146 و تجزيه و تحليل کلاستر147 جهت آزمون فرضيه ها استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که تامين کنندگان خدمات لجستيک شخص ثالث که بخش هاي لجستيک148 را در پياده سازي149 و بهبود150 کيفيت خدمات پشتيباني151 راه اندازي مي کند، جلوتر از شرکت هاي توليدي در حرکتند. هم چنين دراين تحقيق، رابطه اي مثبت بين کيفيت عملکرد و عملکرد مالي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد انتقال اطلاعات، بهبود عملکرد، چرخه عمر Next Entries منبع تحقیق درمورد بازار هدف