منبع تحقیق درمورد عملکرد شرکت، معنادار بودن

دانلود پایان نامه ارشد

آماري مورد بررسي

3-2-4 بررسي سطح تحصيلات در نمونه آماري مورد بررسي
ملاحظه مي شود نمودار 3-4همانند جدول توزيع فراواني نشان مي دهد که 5/9 درصد از پاسخ دهندگان داراي مدرک ديپلم، 3/16 درصد فوق ديپلم، 9/46 درصد ليسانس ، 6/13 درصد داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر و 6/13 درصد نيز پاسخي به اين سوال نداده اند.
جدول3-4: سطح تحصيلات در نمونه آماري مورد بررسي
سطح تحصيلات
فراواني
درصد
ديپلم
14
5/9
فوق ديپلم
24
3/16
ليسانس
69
9/46
فوق ليسانس و بالاتر
20
6/13
بدون پاسخ
20
6/13
کل
147
100
نمودار 3-4: سطح تحصيلات در نمونه آماري مورد بررسي

4-2 بررسي وضعيت تاهل در نمونه آماري مورد بررسي
ملاحظه مي شود نمودار 4-4همانند جدول توزيع فراواني نشان مي دهد که 3/67 درصد از پاسخ دهندگان افراد متاهل مي باشند ، 8/21 درصد از پاسخ دهندگان نيز مجرد هستند،همچنين 9/10 درصد نيز به اين سوال هيچ پاسخي نداده اند.
جدول4-4: وضعيت تاهل در نمونه آماري مورد بررسي
وضعيت تاهل
فراواني
درصد
متاهل
99
3/67
مجرد
32
8/21
بدون پاسخ
16
9/10
کل
147
100

نمودار 4-4: وضعيت تاهل در نمونه آماري مورد بررسي

3-4 برازندگي مدل تحقيق
قبل از آزمون فرضيه‌هاي پژوهش بايد ابتدا برازندگي كلي مدل مورد بررسي قرار گيرد. در اين فصل مقادير شاخص‌هاي برازندگي محاسبه شده از طريق نرم افزار ليزرل ارايه شده و سپس در مورد برازندگي مدل نتيجه گيري مي‌شود.
وقتي حجم نمونه برابر با 75 تا 200 باشد، مقدار مجذور کاي () يک اندازه معقول براي برازندگي است. اما براي مدل‌هاي باn بزرگ تر، مجذور کاي (همانند همه آزمون‌هاي معنادار بودن) تقريباً هميشه از لحاظ آماري معنادار است. اين مسئله، با توجه به اين مطلب که براي روش SEM، گروه‌هاي نمونه با حجم زياد توصيه مي‌شود، تناقض دارد. علاوه بر اين، مجذور کاي تحت تاثير مقدار همبستگي‌هاي موجود در مدل نيز هست؛ هر چه اين همبستگي‌ها زيادتر باشد، برازش ضعيف‌تر است .به همين دليل براي برازش مدلها، اندازه‌هاي ديگر توسعه يافته است. يک راه حل براي اين مسئله، توسعه شاخص‌هاي برازندگي180 است که هر چند مبتني بر مجذور کاي است، اما به خاطر حجم نمونه از راهي کنترل مي‌شود (هومن، 1384، 40). از ميان شاخص‌هاي برازندگي به گونه كلي RMSEA به عنوان يك شاخص مطلوب و CFI به عنوان بهترين شاخص در نظر گرفته مي‌شود. شاخص‌هاي برازندگي به گونه کلي در دامنه بين صفر و يک قرار داده مي‌شود. ضرايبي که بالاتر از 90/0 باشد قابل قبول در نظر گرفته مي‌شود، هر چند اين نيز مانند سطح، 05/0= P، اختياري است(همان منبع، 43).
وقتي يک مدل از پشتوانه نظري مناسبي بر خوردار باشد در مرحله بعد نوبت به آن مي رسد که تناسب اين مدل با داده هايي که محقق جمع آوري کرده است بررسي گردد از اين رو برخي از آزمونهاي نيکويي برازش که درفصل سوم راجع به آنها بحث شده بود در اينجا براي داده هاي اين تحقيق و مدل استفاده شده انجام مي پذيرد تا اين تناسب بررسي گردد.

جدول 5-4 :شاخص هاي برازندگي مدل پژوه
شاخص هاي برازش
مقدار استاندارد
مقدار شاخص در تحقيق
درجه آزادي
(Degrees of Freedom)
—-
149
کاي اسکوئر
(Chi-Square)
—-
80/324
کاي اسکوئر/ درجه آزادي
()
کمتر از 3
17/2
ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد
(RMSEA)
کمتر از 08/0
090/0
ريشه ميانگين توان دوم خطا
(RMR)
کمتر از 08/0
083/0
شاخص برازش هنجار شده
(NFI)
بيشتر از 9/0
89/0
شاخص برازش هنجار نشده
(NNFI)
بيشتر از 9/0
93/0
شاخص برازش مقايسه اي يا تطبيقي
(CFI)
بيشتر از 9/0
94/0
شاخص برازش تدريجي
(IFI)
بيشتر از 9/0
94/0
شاخص نکويي برازش
(GFI)
بيشتر از 8/0
81/0
شاخص نکويي برازش تعديل يافته
(AGFI)
بيشتر از 8/0
76/0

همانطور که در جدول بالا ملاحظه مي شود مقدار شاخص هاي(کاي اسکوئر/ درجه آزادي ، شاخص برازش هنجار شده، شاخص برازش هنجار نشده، شاخص برازش مقايسه اي يا تطبيقي ، شاخص برازش تدريجي، شاخص نکويي برازش) در حد استاندارد بوده و برازشي مطلوب را نشان مي دهد. از سوي ديگر شاخص هاي (ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد، ريشه ميانگين توان دوم خطا، و شاخص نکويي برازش تعديل يافته) نزديک به ميزان استاندارد بوده و برازشي متوسط را نشان مي دهند. بنابراين با توجه به اينکه مجموع شاخص ها در سطح قابل قبولي هستند مي توان نتيجه گرفت که مدل تحقيق از برازش مناسبي برخوردار است.

4-4 تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه‌ها
آزمون فرضيه‌هاي پژوهش‌ حاضر با استفاده از مدل يابي معادلات ساختاري صورت گرفته است. معادلات ساختاري تكنيك آماري مناسبي است كه بر پايه فرضيه‌هايي درباره وجود روابط علّي بين متغيرها، مدل‌هاي علّي را با دستگاه معادله خطي آزمون مي‌كند. به اين ترتيب، مدل يابي معادلات ساختاري، روابط نظري بين شرايط ساختاري معين و مفروض را مي‌آزمايد و برآورد علّي ميان متغيرهاي مكنون (مشاهده نشده) و نيز روابط ميان متغيرهاي اندازه گيري شده (مشاهده شده) را امكان پذير مي‌سازد. مدل يابي ساختاري يک تکنيک تحليل چند متغيري بسيار کلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيري و بيان ديگر مدل خطي کلي است که به پژوهشگر امکان مي دهد مجموعه اي از معادلات رگرسيون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. از نظر آذر 1381 نيز يکي از قوي ترين و مناسب ترين روشهاي تجزيه و تحليل در تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي، تجزيه و تحليل چند متغيره است؛ زيرا اينگونه موضوعات چند متغييره بوده و نميتوان آنها را با شيوه دو متغيري حل نمود.

نمودار 5-4 : آماره t براي مدل ساختاري و اندازه گيري

نمودار 5-4 ضرايب t را براي مدل اندازه گيري(ضرايب t براي سوالات و متغيرهاي مربوط به آنها) و مدل ساختاري (ضرايب t براي مسيرهاي مطرح شده در مدل در بين متغيرها) نشان مي دهد.
همچنين نمودار 6-4 ضرايب استاندارد را براي مدل اندازه گيري(ضرايب استاندارد براي سوالات و متغيرهاي مربوط به آنها) و مدل ساختاري(ضرايب مسير براي مسيرهاي مطرح شده در مدل در بين متغيرها) نشان مي دهد. مسير بين تمامي متغيرهاي مستقل با متغيرهاي وابسته با ضريب مسير گاما و مسير بين تمامي متغيرهاي وابسته با وابسته با ضريب مسير بتا معرفي و نامگذاري مي شود. از اين رو به منظور بررسي سه فرضيه مطرح شده بر اساس روابط ترسيم شده در مدل تحقيق دو مسير گاما و يک مسير بتا در نظر گرفته شده است. با توجه به مدل ترسيم شده متغير ظرفيت لجستيک شرکت (LC) به عنوان متغير مستقل تحقيق مي باشد ،همچنين متغير هاي برون سپاري فعاليت هاي لجستيک (LO) و عملکرد شرکت (PE) نيز به عنوان متغيرهاي وابسته تحقيق مي باشند.
نمودار 6-4 : ضرايب استاندارد شده براي مدل ساختاري و اندازه‌ گيري

جدول 6-4: بارهاي عاملي وضرايب t مربوط به سوالات 1 الي 14
متغير

پارامتر
ضريب استاندارد
آماره t
ظرفيت لجستيک داخل شرکت
(LC)
Q1
57/0
———–

Q2
54/0
37/5

Q3
70/0
45/6

Q4
58/0
63/5

Q5
47/0
79/4

Q6
73/0
63/6

Q7
68/0
31/6

Q8
65/0
10/6

Q9
60/0
80/5

Q10
64/0
03/6
برون سپاري فعاليت هاي لجستيک
(LO)
Q11
40/0
———–

Q12
66/0
24/4

Q13
55/0
95/3

Q14
72/0
35/4

Q15
72/0
35/4
عملکرد شرکت
(PE)
Q16
69/0
———–

Q17
65/0
03/7

Q18
56/0
16/6

Q19
65/0
07/7
با توجه به جدول 6-4 نتايج نشان مي دهد که ضريب استاندارد (بار عاملي) تمامي مولفه ها و سوالات در نظر گرفته شده (به جز سوال 5 و 11) بيشتر از 5/0 مي باشد که اين مطلب حاکي از مناسب بودن سوالات طراحي شده براي متغيرهاي مورد بررسي مي باشد. از سوي ديگر به منظور بررسي معني دار بودن سوالات طراحي شده به آماره t استناد شده است و با توجه به اينکه آماره t براي تمامي سوالات و مولفه هاي مورد بررسي در بازه (96/1+ و 96/1-) نمي باشد بنابراين سوالات معني دار بوده و هيچ سواللي از فرايند تجزيه و تحليل فصل چهارم حذف نمي شود.

1-6-4 آزمون فرضيه اول
ادعاي محقق: (ظرفيت لجستيک داخلي شرکت تاثير مثبتي بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونيک دارد.)
فرض آماري:
ظرفيت لجستيک داخلي شرکت تاثير مثبتي بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونيک دارد H0:
ظرفيت لجستيک داخلي شرکت تاثير مثبتي بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونيک ندارد H1:

جدول 7-4 : نتايج مربوط به فرضيه اول
مسير
فرضيه
ضريب استاندارد
آماره t
مقايسه با مقدار بحراني
معني داري
نتيجه
LC?PE
H1
56/0
58/4
96/1<58/4
معني دار
پذيرش فرضيه

در فرضيه اول ،به منظور بررسي معني دار بودن فرضيه مطرح شده از آماره t استفاده مي شود، با توجه به اينکه آماره t برابر با (58/4) بوده و اين مقدار در بازه (96/1 ، 96/1-) قرار ندارد بنابراين مي توان نتيجه گرفته که اين فرضيه معنادار است. از سوي ديگر مسير مطرح شده بين دو متغير ظرفيت لجستيک داخلي شرکت و عملکرد شرکت با توجه به اينکه بين يک متغير مستقل و يک متغير وابسته مي باشد از نوع گاما بوده (56/0) و مثبت و معنادار مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده از فرضيه اول مشخص مي شود که ظرفيت لجستيک داخلي شرکت تاثير مثبتي بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونيک دارد بنابراين فرضيه اول پذيرفته شده است.

2-6-4 آزمون فرضيه دوم
ادعاي محقق: (برون سپاري فعاليت هاي لجستيک تاثير مثبتي بر عملکرد شرکت دارد.)
فرض آماري:
برون سپاري فعاليت هاي لجستيک تاثير مثبتي بر عملکرد شرکت ندارد H0:
برون سپاري فعاليت هاي لجستيک تاثير مثبتي بر عملکرد شرکت دارد H1:

جدول 8-4 : نتايج مربوط به فرضيه دوم
مسير
فرضيه
ضريب استاندارد
آماره t
مقايسه با مقدار بحراني
معني داري
نتيجه
LO?PE
H2
50/0
42/3
96/1<42/3
معني دار
پذيرش فرضيه

در فرضيه دوم ،به منظور بررسي معني دار بودن فرضيه مطرح شده از آماره t استفاده مي شود، با توجه به اينکه آماره t برابر با (42/3) بوده و اين مقدار در بازه (96/1 ، 96/1-) قرار ندارد بنابراين مي توان نتيجه گرفته که اين فرضيه معنادار است. از سوي ديگر مسير مطرح شده بين دو متغير برون سپاري فعاليت هاي لجستيک و عملکرد شرکت با توجه به اينکه بين دو متغير وابسته مي باشد از نوع بتا بوده (50/0) و مثبت و معنادار مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده از فرضيه دوم مشخص مي شود که برون سپاري فعاليت هاي لجستيک تاثير مثبتي بر عملکرد شرکت دارد بنابراين فرضيه دوم پذيرفته شده است.
3-6-4 آزمون فرضيه سوم
ادعاي محقق: (ظرفيت لجستيک داخلي شرکت تاثير مثبتي بر استفاده از برون سپاري فعاليت هاي لجستيکي دارد.)
فرض آماري:
ظرفيت لجستيک داخلي شرکت تاثير مثبتي بر استفاده از برون سپاري فعاليت هاي لجستيکي ندارد H0:
ظرفيت لجستيک داخلي شرکت تاثير مثبتي بر استفاده از برون سپاري فعاليت هاي لجستيکي دارد H1:

جدول 9-4 : نتايج مربوط به فرضيه سوم
مسير
فرضيه
ضريب استاندارد
آماره t
مقايسه با مقدار بحراني
معني داري
نتيجه
LC?LO
H3
60/0
57/3
96/1<57/3
معني دار
پذيرش فرضيه

در فرضيه سوم ،به منظور بررسي معني دار بودن فرضيه مطرح شده از آماره t استفاده مي شود، با توجه به اينکه آماره t برابر با (57/3) بوده و اين مقدار در بازه (96/1 ، 96/1-) قرار ندارد بنابراين مي توان نتيجه گرفته که اين فرضيه معنادار است. از سوي ديگر مسير مطرح شده بين دو متغير ظرفيت لجستيک داخلي شرکت و استفاده از برون سپاري فعاليت هاي لجستيکي با توجه به اينکه بين يک متغير مستقل و يک متغير وابسته مي باشد از نوع گاما بوده (60/0) و مثبت و معنادار مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده از فرضيه سوم مشخص مي شود که ظرفيت لجستيک داخلي شرکت تاثير مثبتي بر استفاده از برون سپاري فعاليت هاي لجستيکي دارد بنابراين فرضيه سوم پذيرفته شده است.

فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه
فرضيات اين تحقيق بر اساس مدل چوي و همکاران (2008) تدوين شده است، اين مدل به بررسي روابط بين متغيرهاي ظرفيت لجستيک داخلي شرکت، برون سپاري فعاليت هاي لجستيکي و عملکرد شرکت که در فصول پيشين ابعاد و جزئيات آن مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است، مي پردازد. پس از تعيين نوع و روش تحقيق در فصل سوم، محقق در فصل چهارم با استفاده از تکنيک معادلات ساختاري به تجزيه وتحليل اطلاعات جمع آوري شده و تست فرضيات پرداخته است. در اين فصل با توجه به يافته هاي ارائه شده در فصل چهارم محقق تلاش دارد به تفسير فرضيه هاي تحقيق و نتيجه گيري پرداخته و پيشنهاداتي در اين راستا ارائه نمايد.
اين فصل به ترتيب شامل سه بخش نتيجه گيري بر اساس فرضيات،ارائه پيشنهادات(پيشنهاد در راستاي فرضيات – پيشنهاد به محققين آتي) و محدوديت هاي تحقيق مي باشد.

2-5 بررسي خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق
با توجه به مدل ارائه شده در فصل اول متغير ظرفيت لجستيک داخلي شرکت به عنوان متغير مستقل تحقيق مي باشد . همچنين متغير هاي برون سپاري فعاليت هاي لجستيکي و عملکرد شرکت نيز به عنوان متغيرهاي وابسته تحقيق مي باشند.
با توجه به ضرايب t و ضرايب استاندارد مدل، تمامي سه فرضيه مطرح شده پذيرفته شده است.اين نتايج حاکي از تاثير مثبت متغيرهاي (ظرفيت لجستيک داخلي شرکت و برون سپاري فعاليت هاي لجستيکي) بر عملکرد شرکت مي باشد. همچنين ظرفيت لجستيک داخلي شرکت تاثير مثبتي بر متغير برون سپاري فعاليت هاي لجستيکي دارد.
جدول 1-5 : خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق
مسير
فرضيه
ضريب استاندارد
آماره t
مقايسه با مقدار بحراني
نتيجه
LC?PE
H1
56/0
58/4
96/1<58/4
پذيرش فرضيه
LO?PE
H2
50/0
42/3
96/1<42/3
پذيرش فرضيه
LC?LO
H3
60/0
57/3
96/1<57/3
پذيرش فرضيه

1-2-5 نتيجه فرضيه اول
فرضيه اول: (ظرفيت لجستيک داخلي شرکت تاثير مثبتي بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونيک دارد.)
با توجه به نتايج به دست آمده از فرضيه اول مشاهده مي شود که مقدار ضريب رگرسيوني استاندارد شده گاما برابر با 56/0 و مقدار آماره ي t برابر با 58/4 مي باشد. اين بدين معني است که ظرفيت لجستيک داخلي شرکت تاثير مثبتي بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونيک دارد و فرضيه اول پذيرفته شده است.نتيجه اين فرضيه اين مطلب را نشان مي دهد که هرچه ظرفيت لجستيک داخلي شرکت بيشتر باشد باعث افزايش عملکرد شرکت در تجارت الکترونيک مي شود. نتيجه اين فرضيه با نتايج تحقيق که و همکاران(2008) مي باشد.

2-2-5 نتيجه فرضيه دوم
فرضيه دوم: (برون سپاري فعاليت هاي لجستيک تاثير مثبتي بر عملکرد شرکت دارد.)
با توجه به نتايج به دست آمده از فرضيه دوم مشاهده مي شود که مقدار ضريب رگرسيوني استاندارد شده بتا برابر با 50/0 و مقدار آماره ي t برابر با 42/3 مي باشد. اين بدين معني است که برون سپاري فعاليت هاي لجستيک تاثير مثبتي بر عملکرد شرکت دارد و فرضيه دوم پذيرفته شده است. نتيجه اين فرضيه اين مطلب را نشان مي دهد که برون سپاري فعاليت هاي لجستيک باعث افزايش عملکرد شرکت ايران خودرو مي شود. که با تحقيقات گوتزاماني و همکارانش (2010) و که و همکاران(2008) همسو مي باشد.

3-2-5 نتيجه فرضيه سوم
فرضيه سوم: (ظرفيت لجستيک داخلي شرکت تاثير مثبتي بر استفاده از برون سپاري فعاليت هاي لجستيکي دارد.)
با توجه به نتايج به دست آمده از فرضيه سوم مشاهده مي شود که مقدار ضريب رگرسيوني استاندارد شده گاما برابر با 60/0 و مقدار آماره ي t برابر با 57/3 مي باشد. اين بدين معني است که ظرفيت لجستيک داخلي شرکت تاثير مثبتي بر استفاده از برون سپاري فعاليت هاي لجستيکي دارد و فرضيه سوم پذيرفته شده است. نتيجه اين فرضيه اين مطلب را نشان مي دهد ، شرکت هاي که ظرفيت لجستيکي داخلي بالاي دارند از برون سپاري براي فعاليت هاي لجستيکي استفاده مي کنند . که با تحقيقات که و همکاران(2008) همسو مي باشد.

3-5 پيشنهادات تحقيق
بر اساس يافته هاي تحقيق،شرکت ايران خودرو ميتوانند با توجه به موارد زير عملکرد سازمان هاي خود را بهبود بخشند:
* کاهش هزينه کل از عوامل حرکت به سمت برون سپاري در سازمانها است و با انجام برون سپاري ،شرکتها مي توانند در کل هزينه ها کاهش ايجاد نمايند. مديران شرکت هاي دولتي استان خوزستان علاوه بر کاهش هزينه کل سازمان مي تواندد اجراي اصل چهل و چهار قانون اساسي را با هدف کوچک سازي حجم دولت و کاهش هزينه ها در سيستم هاي توليدي ياري دهند.
* سازمانها عمده سرمايه خود را به فعاليت هايي اختصاص دهند که براي آنها محوري و مهم باشند بعبارتي ارزش بيشتري داشته باشند. در اين تحقيق نيز اين مورد تاييد شده است . مديران وکارشناسان ادارات مي توانند از مهندسي ارزش استفاده کرده و تخصيص سرمايه به فعاليت هاي اصلي و محوري بر ايجاد برون سپاري را با دقت و بصورت علمي و موثراجرا نمايند.
* در مجموع با توجه به نتايج بدست آمده از اين تحقيق مي توان ملاحظه نمود که افزايش تمايل به برون سپاري فعاليت هاي لجستيک تاثير مثبتي ير عملکرد دارد از اين رو توصيه مي گردد شرکتها با شناخت از مزيتهاي اين روش در بکار کيري آن تلاش نمايند. همچنين پيشنهاد مي شود جهت رعايت اصول اخلاقي و مراودات سالم ميان شرکتهاي برون سپار و پيمانکاران فرعي و عمل به تعهدات هر يک از طرفين، ساختاري نظام مند همچون نظام پيمانکاري فرعي و مشارکت صنعتي181 که با مشارکت يونيدو در بسياري از کشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه با موفقيت پياده سازي شده است بهره جست.
* شرکتها مي بايست جهت موفقيت در برون سپاري فعاليت هاي لجستيکي شان اقدام به تشکيل يک تيم قوي و با تجربه کنند تا خطاهايي نظير عقد قرارداد ناقص، قرارداد ضعيف و عدم پيگيري متدولوژي به حداقل ممکن برسد.
* شرکتها مي بايست جهت حفظ مزيت رقابتي خود و افزايش سهم بازار دامنه سيستم توزيع داخلي خود (از نظر لجستيک داخلي و برون سپاري شده) را گسترش دهند.

4-5 پيشنهادات براي تحقيقات آينده
1- پيشنهاد مي شود که قبل از هر گونه تعميم دادن يافته هاي تحقيق حاضر ، بايستي تحقيقات مشابهي در ساير شرکتهاي مشابه وهمچنين ديگر صنايع در سراسر کشور صورت گيرد و نتايج حاصل را با يکديگر مقايسه کنند وخطاي احتمالي را در حد امکان کاهش داد.
2- تحقيقات آتي مي بايست انواع ديگر توانايي هاي استراتژيک و تأثير شان روي عملکرد شرکت مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. همچنين در پژوهشهاي آينده مي بايست به بررسي دقيق تر نقش برون سپاري لجستيک روي عملکرد شرکت پرداخته شود.
3- بررسي

5-5 محدوديت هاي تحقيق
1- از آنجايي که ابزار جمع آوري داده ها در اين مطالعه صرفا پرسشنامه بوده و همچنين نمونه مورد بررسي محدود به مديران و کارشناسان کارخانهايران خودرو مي باشد لذا ميزان تعميم پذيري نتايج بدست آمده را مي توان به عنوان محدوديت تحقيق قلمداد نمود.
2- اين پژوهش در کارخانه ايران خودرو صورت گرفته است و ممکن است نتايج آن براي شرکت هاي خصوصي و توليدي بزرگ و يا شرکت هايي که در حوزه آموزش و پژوهش فعاليت مي کنند؛ تعميم پذير نباشد.
3- بررسي تاثيرات برون سپاري با اندازه گيري هزينه هادر مدل مالي از صورت هاي مالي انجام شود.

6-5 موانع انجام تحقيق
1- به دليل مسافت زياد تا تهران و عدم همکاري مديران در توزيع و پس گرفتن پرسشنامه ها با سختي همراه بود،که محقق با پيگيري و صرف وقت زياد اقدام به توزيع و جمع آوري پرسشنامه ها نمود.
2- در بعضي از سوالات ، به دليل فقدان آشنايي پاسخ دهندگان با برخي مفاهيم نياز به حضور براي توضيح بوده است که زمان زيادي از انجام تحقيق را به خود اختصاص داد.

پيوست

Reliability

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
30
100.0

Excludeda
0
.0

Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

/VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.827
10

/VARIABLES=Q11 Q12 Q13 Q14 Q15
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.855
5

/VARIABLES=Q16 Q17 Q18 Q19
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.780
4

GET
FILE=’C:Documents and SettingsaDesktop30.sav’.
DATASET NAME DataSet0 WINDOW=FRONT.
RELIABILITY
/VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.919
19

Frequency Table
Age

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
<30
34
23.1
24.3
24.3

30-40
58
39.5
41.4
65.7

40-50
35
23.8
25.0
90.7

>50
13
8.8
9.3
100.0

Total
140
95.2
100.0

Missing
System
7
4.8

Total
147
100.0

Gender

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Man
111
75.5
85.4
85.4

Woman
19
12.9
14.6
100.0

Total
130
88.4
100.0

Missing
System
17
11.6

Total
147
100.0

Education

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Diplom
14
9.5
11.0
11.0

Foghdiplom
24
16.3
18.9
29.9

lisanc
69
46.9
54.3
84.3

foghlisanc&up
20
13.6
15.7
100.0

Total
127
86.4
100.0

Missing
System
20
13.6

Total
147
100.0

Marrital

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Marrig
99
67.3
75.6
75.6

Singel
32
21.8
24.4
100.0

Total
131
89.1
100.0

Missing
System
16
10.9

Total
147
100.0

DATE: 07/15/2013
TIME: 09:40

P R E L I S 2.54

BY

Karl G. J¤reskog & Dag S¤rbom

This program is published exclusively by
Scientific Software International, Inc.
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:Documents and SettingsaDesktopQ.PR2:

!PRELIS SYNTAX: Can be edited
SY=’C:Documents and SettingsaDesktopQ.PSF’
OU MA=CM SM= XT XM

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره teachers'، (Bandura,، Tschannen-Moran, Next Entries دانلود پایان نامه درباره efficacy، instructional، sense