منبع تحقیق درمورد عملکرد شرکت، مراکز اسناد، بازار هدف

دانلود پایان نامه ارشد

و تجزيه و تحليل آنها دريافتند که عوامل خارجي مانند نوع تکنولوژي درگير، نوع بازار هدف، محل برون سپاري و ميزان تجربه حرفه اي برون سپاري بر اولويت بندي خطرات برون سپاري تاثير دارند.

فصل سوم:روش تحقيق

1-3 مقدمه
تحقيق را ميتوان تلاشي منظم وسازمان يافته براي بررسي مسأله اي خاص که به يک راه حل نيازدارد توصيف کرد وشامل گامهايي است که طراحي وپيگيري مي شوند تاپاسخهايي براي مسأله مورد نظر بدست آيد .بدان معنا که نخستين گام در تحقيق عبارتست از آگاهي برزمينه هاي مشکل آفرين وشناسايي روشن ومشخص مشکلي که به بررسي واصلاح نيازدارد .هنگامي که مشکل يامشکلات مهم مشخص شد مي توان گامهاي بعدي رابراي گردآوري اطلاعات ،تحليل داده ها ونمايش عواملي که با مشکل ما پيونددارند پيمود،آنگاه با اقدامات اصلاحي مشکل حل خواهد شد ( سکاران،1381، 6).
روشهاي پژوهش درواقع ابزارهاي دستيابي به واقعيت به شمار مي روند .درهرپژوهش ،پژوهشگرتلاش مي کند تا مناسب ترين روش راانتخاب کند وآن روشي است که دقيق ترازساير روشهاي ديگر قوانين واقعيت راکشف کرده وروابط موجود بين متغيرها راتبيين کند .پژوهشگر پس از تعيين و تنظيم موضوع پژوهش بايد در فکر انتخاب روش پژوهش باشد.هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که محقق مشخص نمايد، چه شيوه و روشي را اتخاذ کند تا او را هر چه دقيق‌تر،آسان‌تر و ارزان‌تر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ‌هايي براي پرسش يا پرسش‌هاي پژوهش مورد نظر کمک کند.
محقق در اين فصل ابتدا به بيان نوع و روش پژوهش مي‌پردازد، سپس روش جمع آوري داده‌ها، تعيين جامعه آماري، نمونه و روش نمونه‌گيري بيان مي‌شود و در پايان به نحوه واکاوي داده‌ها و آزمون‌هاي آماري مورد استفاده اشاره خواهد شد.

2-3 روش تحقيق
روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است (خاکي، 1387، 201).
بطور کلي روشهاي تحقيق در علوم رفتاري را مي توان با توجه به دو ملاک زير تقسيم نمود:

1-2-3 از نظر هدف: از نظر هدف تحقيقات به انواع کاربردي، بنيادي و توسعه اي تقسيم بندي مي گردد.تحقيقات کاربردي پژوهش هايي هستند که در پي يافتن راهکارهاي جامعه آماري مي باشند. تحقيقات توسعه اي در پي افزودن دانش محقق و تحقيقات بنيادي در پي بسط و گسترش تئوري هاي موجود در يک رشته علمي مي باشد.

2-2-3 از نظر ماهيت و روش: غالب فعاليت هاي تحقيقي يک روش يا استراتژي را نشان مي دهند که به سادگي قابل تشخيص است و شامل رويه هاي مشترک خاصي مانند بيان مسئله، جمع آوري اطلاعات و نتيجه گيري مي باشد. راه هاي مختلفي جهت طبقه بندي مطالعات تحقيقي وجود دارد که مي توان از آن قبيل به روش هاي علّي ، همبستگي، توصيفي و… اشاره نمود (همان منبع، 207).
اين تحقيق از لحاظ روش در دست? تحقيقات علّي قرار مي گيرد، زيرا در آن به بررسي رابط? علّي بين متغيرها پرداخته شده و در اين مسير از تکنيک آماري معادلات ساختاري که روشي براي بررسي روابط علّي مي باشد، استفاده شده است. اما روش انجام تحقيق مذکور بر مبناي هدف تحقيق از نوع کاربردي مي باشد، زيرا محقق تلاش دارد پس از طي مراحل جمع آوري اطلاعات از جامعه آماري و تجزيه و تحليل داده ها، راهکارهايي را در جهت موضوع مورد بررسي ارائه نماييد که مي تواند براي جامعه آماري تحقيق سودمند و مورد استفاده باشد .

3-3 روش هاي گردآوري اطلاعات
اطلاعات را مي توان به روش هاي گوناگون ، در مکان هاي مختلف و از انواع منابع گردآوري کرد. روش هاي گردآوري اطلاعات مشتمل بر مصاحبه حضوري، تلفني و يا اينترنتي ، پرسشنامه هاي حضوري،پستي يا الکترونيکي، مشاهده، ضبط صوتي يا تصويري، مطالعات کتابخانه اي و … مي باشد (آذر و مومني،1380، 25).
در اين تحقيق در خصوص جمع آوري اطلاعات مربوط به آزمون فرضيه ها ي تحقيق بطور عمده از روش ميداني استفاده شده است. از طرف ديگر در پژوهش حاضر براي تدوين وتنظيم ادبيات تحقيق و مباني نظري از منابع موجود فارسي و لاتين قابل دسترسي در کتابخانه ها،مقالات، ماهنامه هاي تخصصي و نشريات مربوط به موضوع تحقيق،اينترنت و وب سايت هاي علمي و دانشگاهي و مراکز اسناد و علمي کشور استفاده شده است.

4-3 ابزار گردآوري داده ها
پرسشنامه يکي از ابزارهاي رايج سنجش بوده و روشي مستقيم براي کسب داده هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه سولات مکتوبي است که حول متغيرهاي يک مسئله تحقيق تنظيم شده و به شکل حضوري يا غير حضوري ، مستقيم يا غير مستقيم توسط پاسخگو تکميل مي شود(سرمد ،1376، 141).
در اين پژوهش براي گردآوري داده هاي مورد نياز تحقيق از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه اي که در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي گيرد، داراي 19 سؤال در رابطه با بررسي تاثير ظرفيت داخلي لجستيک شرکت و برون سپاري لجستيک بر عملکرد شرکت در محيط تجاري الکترونيکي مي باشد.
سوالات پرسشنامه با استفاده از پرسشنامه اي با منبع چو و همکاران (2008) 168 طراحي گرديده است. همچنين در ابتداي پرسشنامه سؤالاتي نيز در جهت شناخت ويژگيهاي جمعيت شناسي جامعه آماري مطرح شده است. اين مولفه ها شامل: (سن،جنسيت ، تحصيلات و وضعيت تاهل) مي باشند.
براي اندازه گيري شاخص ها در پرسشنامه از طيف پنج گزينه اي ليکرت استفاده شده است که يکي از رايج ترين مقايس هاي اندازه گيري به شمار مي رود. نحو? امتيازدهي نمرات پرسشنامه براين اساس به شرح زير است:
1- کاملا مخالفم 2- مخالفم 3- نظري ندارم 4- موافقم 5- کاملا موافقم
تعداد و ترکيب سوالات بر اساس متغيرهاي تحقيق در جدول1-3 زير ارائه شده است.
جدول 1- 3 : ترکيب سوالات بر اساس متغيرهاي تحقيق
ابعاد
تعداد سوالات
شماره سوالات
ظرفيت لجستيک داخلي شرکت
10
10- 1
برون سپاري فعاليت هاي لجستيک
5
15- 11
عملکرد شرکت
4
19- 16
کل پرسشنامه
19
1-19

5-3 روايي و پايايي ابزار اندازه گيري داده ها
1-5-3 روايي169
روايي از واژه روا به معني جايز و درست گرفته شده است و روا به معني صحيح و درست بودن است. مقصود از روايي آن است که وسيله اندازه گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد (خاکي، 1387، 288) .
روش هاي متعددي براي تعيين روايي آزمون مورد استفاده قرار مي گيرد در اين تحقيق از روش منطقي و از شاخه محتوايي استفاده شده است. در اين حالت کميت و کيفيت سوالات از نظر خبرگان مورد بررسي قرار مي گيرد .به منظور بررسي روايي ابتدا پرسشنامه اوليه تحقيق با استفاده از مقاله چو و همکاران (2008) طراحي گرديد و به رويت اساتيد راهنما و مشاور رسيد، پس از انجام اقدامات اصلاحي پرسشنامه در مرحله بعد به تعداد 30 عدد در بين جامعه آماري تحقيق توزيع شد و نظرات پاسخ دهندگان درمورد سوالات طراحي شده اخذ گرديد در نهايت پرسشنامه نهايي به منظور توزيع در مقياس وسيعتر طراحي شده است.

2-5-3 پايايي170
پايايي، کيفيت ثبات و اعتباري است که ابزار يا روش جمع آوري داده ها در طول زمان نشان مي دهد. براي بدست آوردن ضريب پايايي روشهاي مختلفي وجود دارد که مهمترين آنها عبارتست از:
(تکرار آزمون – معادل سازي – دونيم سازي – روش کودز- ريچاردسون – روش مقياس آلفاي کرونباخ) (مومني و قيومي،1389، 208).
در تحقيق حاضر براي سنجش پايايي پرسشنامه از روش مقياس آلفاي کرونباخ استفاده شده است.
فرمول مقياس آلفاي کرونباخ بصورت زير مي باشد:

: ضريب پايايي پرسشنامه
: تعداد سؤالات پرسشنامه
: واريانس پاسخهاي داده شده به سؤال iام
: واريانس کل پاسخهاي پرسشنامه

با نظر اساتيد راهنما و مشاور تعداد 30 پرسشنامه براي سنجش ميزان پايايي توزيع گرديد سپس براي تعيين اعتبار از نرم افزار SPSS استفاده شد و مقدار ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمده برابر 962/0 تعيين شد که نشان مي دهد پرسشنامه از اعتبار کافي برخوردار است.ضرايب آلفاي کرونباخ براي هر يک از متغيرهاي تحقيق در جدول2-3 آمده است.

جدول2-3 : ضرايب آلفاي کرونباخ براي هر يک از متغيرهاي تحقيق
ابعاد
تعداد سوالات
شماره سوالات
آلفاي کرونباخ
ظرفيت لجستيک داخلي شرکت
10
10- 1
827/0
برون سپاري فعاليت هاي لجستيک
5
15- 11
855/0
عملکرد شرکت
4
19- 16
780/0
کل پرسشنامه
19
1-19
919/0

6-3 جامعه آماري
جامعه آماري به کل گروه افراد، وقايع يا چيزهايي اشاره دارد که محقق مي خواهد به تحقيق درباره آنها بپردازد(سکاران،1381، 294).
در انجام هر تحقيق مشخص کردن جامعه آماري يکي از ضروريات مي باشد زيرا بايستي محقق حوزه کاري خود را از پيش بداند تا بتواند در مورد آن به گردآوري اطلاعات و داده هاي مورد نياز براي بررسي و تحليل بپردازد. جامعه آماج تحقيق است و منظور از عمل گردآوردن داده ها ، استخراج نتايج جامعه مي باشد.يا به بيان ساده تر در هر بررسي آماري، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه مي نامند. يعني جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که مي توانند با تکرار يک آزمايش حاصل شوند. جامعه آماري اين تحقيق کارخانه ايران خودرو در شهر تهران مي باشد .

7-3 تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري
نمونه آماري عبارتست از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگي هاي اصلي جامعه آماري باشند (آذر و مومني،1380، 6).
از آنجايي که نظر سنجي از تمامي جامعه آماري به علت پراکندگي و گستردگي مقدور نيست لذا به انتخاب نمونه از جامعه مبادرت ورزيده مي شود. در حقيقت نمونه گيري، انتخاب بخشي از جامعه بعنوان نماينده آن جامعه است و از آنجايي که بررسي تمام اعضا جامعه زمان زيادي نياز داشته و از نظر هزينه مقرون به صرفه نمي باشد، به ناچار بايد اقدام به نمونه گيري نمود.
جهت نمونه گيري مي توان از اصول تعيين حجم نمونه در تحليل رگرسيون چند متغيري در مدل يابي ساختاري استفاده نمود. در تحليل رگرسيون چند متغيري نسبت تعداد نمونه به متغيرهاي مستقل نبايد از 5 کمتر باشد، در غير اينصورت نتايج حاصل از معادل? رگرسيون چندان تعميم پذير نخواهد بود. نسبت محافظه کارانه تر 10 مشاهده به ازاي هر متغير مستقل پيشنهاد شده است . براساس ديدگاه جيمز استيونس حتي در نظر گرفتن 15 مشاهده به ازاي هر متغير پيش بين در تحليل رگرسيون چند گانه با روش معمولي کمترين مجذورات استاندارد، يک قاعده سرانگشتي خوب بشمار مي آيد (غفاري آشتياني، 1387، 93).
در اين تحقيق حجم نمونه براساس فرمول زير محاسبه شده است:
5q ? n ? 15q
چون تعداد سؤالات پرسشنامه 19 سوال است، حداقل نمونه بايد بين دو مقدار 95 و 285 باشد. پس از توزيع پرسشنامه تعداد پرسشنامه هاي تکميل شده به 147 عدد رسيد که در بازه مورد نظر قرار داشت و تجزيه و تحليل اطلاعات در فصل چهارم بر اساس اين تعداد نمونه انجام گرفته است. لازم به ذکر است که به منظور توزيع پرسشنامه ها از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شده است.

8-3 روش تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها فرآيندي است که طي آن داده هايي که از طريق بکارگيري ابزارهاي جمع آوري در نمونه (جامعه) آماري فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندي و دسته بندي… و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل و ارتباط ها بين اين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد. در اين فرآيند داده ها هم از لحاظ مفهومي و هم از جنبه تجربي پالايش مي شوند و تکنيک هاي گوناگون آماري نقش بسزايي در استنتاج ها و تعميم ها بعهده دارند.در اين تحقيق براي بررسي روابط بين اجزاء مدل از مدل يابي معادلات ساختاري استفاده شده است. در ضمن محقق از مدل يابي معادلات ساختاري در جهت تحليل عاملي تأييدي بهره برده است. با استفاده از نرم افزار ليزرل171 براي تجزيه و تحليل فرضيه ها استفاده شده است.در اين فرآيند ابتدا يک سلسله

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد بازار هدف Next Entries دانلود پایان نامه درباره no، In، Teacher