منبع تحقیق درمورد عملکرد شرکت، بهبود عملکرد، سنجش عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

تامين موثر و کارآمد براي موفقيت ها سازمان هاي درگير در تجارت الکترونيک بسيار حياتي است بنابراين هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير ظرفيت لجستيکي و برون سپاري فعاليت هاي لجيستک شرکت بر عملکرد شرکت در تجارت الکترونيک است و محقق مي کوشد تا پاسخ هاي مناسبي براي سوال اصلي تحقيق ارائه دهد:
آيا موقيعت برون سپاري فعاليت هاي لجستيکي شرکت فقط به ظرفيت هاي لجستيکي داخلي مربوط است؟

1-3 اهميت تحقيق
ظهور پديده جهاني شدن و افزايش رقابت و انگيزه بقاء در بازارها بسياري از كشورها و سازمانها را بر آن داشته است كه فعاليتهاي خود را بر توليدات اساسي و قابليتهاي محوري متمركز كنند. از تغييراتي كه در اين روند ميتوان مشاهده كرد افزايش سهم برون سپاري است. سازمانها با مديريت زنجيره تامين براي افزايش مزيت رقابتي خود روي مراحل ويژه و اختصاصي تمركز مي كنند كه داراي ارزش افزوده بيشتري براي مشتري و سازمان فراهم سازد. بدين ترتيب جهت حصول موفقيت در اين زمينه و رسيدن به مزيت رقابتي ضرورت انجام تحقيقات علمي در اين حوزه محسوس است

1-4 چارچوب نظري تحقيق
تئوري دارايي هاي مکمل (تيک، 1986) در تجارت الکترونيک مي تواند استفاده وسيعي داشته باشد. اين مفهوم را خواهد داشت که با توجه به ماهيت رقابتي يک کالا يا خدمات خاصي در بازار دارد، در صورتي که تحت حمايت آرايه اي از کالاها يا خدمات نباشد، در نهايت شکست خواهد خورد. موريلو (2001) نشان داده است که موفقيت در تجارت الکترونيک نياز به استفاده بسياري از دارايي هاي مکمل دارد که مهم ترين آنها مي تواند کامپيوتر، اينترنت، تکنولوژي ماهواره، سرمايه ها و خدمات لجستيک هستند.
هاپرتز و فوستر (1999) بيان کرده اند که موفقيت شرکت ها در بازارهاي الکترونيکي به کارآيي شبکه هاي توزيع بستگي دارد. حرکت موثر و کارآمد کالاها در زنجيره تامين لجستيک تجارت الکترونيکي بسيار حياتي است.
اين تحقيق با ظرفيت هاي اساسي و عملکرد شرکت هاي سر وکار دارد و شامل سه ساختار اندازه گيري است که عبارتند از ظرفيت لجستيکي، برون سپاري لجستيکي و عملکرد شرکت. فرضيه کلي که مي توان براي اين تحقيق در نظر گرفت بر مبناي اين نظريه استوار است که اگر شرکت هاي فعال در تجارت الکترونيکي ظرفيت لجستيکي قدرتمندي داشته باشند احتمال اينکه مزيت رقابتي پايدار و بهبود عملکرد بيشتري داشته باشند بسيار بالا است.
استفاده از برون سپاري در فعاليت هاي لجستيک، ظرفيت لجستيکي شرکت و عملکرد را با نفوذ تخصص و مهارت طرف سوم در مديريت و تحقق اهداف، بهبود مي بخشد ( که و همکاران، 2008).
بارني (1991) بيان مي کند که ظرفيت لجستيکي بخشي از منايع شرکت هستند که شامل تمام دارايي ها، شايستگي، فرآيندهاي سازماني، نگرش هاي شرکت، اطلاعات و دانش است که سازمان را براي اجراي استراتژي هاي که باعث کارآيي و اثربخشي سازمان مي شود، متعاقد مي کند.
سينک و لانگلي (1997) بيان کرده اند که در ميان کسب و کار امروزي، تمايلي براي حرکت از طرف بسياري از شرکت ها براي تجديد نظر در اولويت ها و تمرکز در منابع خود در حد محدودي از فعاليت هاي انتخاب شده و فرآيندها است. در نتيجه تمايل رو به رشدي از طرف شرکت ها براي برون سپاري فرآيندهاي انتخاب شده از جمله فعاليت هاي لجستيک وجود دارد.
ريشه هاي اصلي برونسپاري از کلمات بيرون (اشاره به بيرون از سازمان) ? و منبع يابي? تشکيل شده که در اصطلاح کسب و کار، روشي است که فعاليت هاي مشخصي را از شرکت بيروني خريداري مي کند. اين اصطلاح، اغلب به عنوان مترادفي براي تصميم به منبع يابي بيروني به کار رفته و با عباراتي نظير ساخت يا خريد? ادغام/ تجزيه فعاليت ها? يا برونسپاري رايج شده است (بولات ويلماز، ????). هدف عمده از توجه به برونسپاري هر فعاليت يا فرايند اين است که با ارتقاي عمليات بتوان به مزيت هاي رقابتي دست يافت (ايلياز و سايرين، ???8). به بياني ديگر، برونسپاري به جاي اينکه براي تهيه کالاها و خدمات به منابع داخلي متوسل شود، بر استفاده از ارائه کنندگان بيروني کالاها و خدمات اشاره دارد. همچنين، برونسپاري تصميمي مرتبط با مرزهاي يک شرکت نيز به شمار مي آيد (فوگا راوي، ????).

نمودار 1-1مدل تحليلي تحقيق
منبع : که و همکاران(2008)

1-5 اهداف تحقيق
هدف اصلي :ارائه مباحث نظري و تئوريک در خصوص مديريت زنجيره تامين در تجارت الکترونيکي و نقش برون سپاري در آن، و عوامل موثر بر آن
اهداف ويژه
تعيين تاثير ظرفيت لجستيک داخلي شرکت بر عملکرد شرکت
تعيين تاثير برون سپاري فعاليت هاي لجستيک بر عملکرد شرکت
تعيين تاثير ظرفيت لجستيک داخلي شرکت بر استفاده از برون سپاري فعاليت هاي لجستيکي
1-6 فرضيه هاي تحقيق
1- بين ظرفيت لجستيک داخلي شرکت و عملکرد آن در بازار تجارت الکترونيک رابطه مثبتي وجود دارد.
2- بين برون سپاري فعاليت هاي لجستيک و عملکرد شرکت رابطه مثبتي وجود دارد.
3-بين ظرفيت لجستيک داخلي شرکت و استفاده از برون سپاري فعاليت هاي لجستيکي رابطه مثبتي وجود دارد.

1-7 حدود مطالعاتي
قلمرو موضوعي
موضوع اصلي اين تحقيق بررسي تاثير ظرفيت داخلي لجستيک شرکت و برون سپاري لجستيک بر عملکرد شرکت در محيط تجاري الکترونيکي مي باشد.
قلمرو مکاني
مکان اجراي اين تحقيق شرکت ايران خودرو مي باشد.
قلمرو زماني
زمان اجراي اين تحقيق بهار و تابستان 1392 مي باشد.

1-8 تعريف واژه گان و اصطلاحات کليدي تحقيق
عملکرد (بقاي شرکت)
عملکرد نتيجه واقعي و قابل اندازه گيري تلاش است. به عبارت ديگر عملکرد؛ خروجي عمليات سازماني، شامل دستيابي به اهداف داخلي و خارجي شرکت مي باشد (لين و ديگران2، 2008، 758). براي سنجش عملکرد معيارهاي متفاوتي مورد استفاده قرار مي گيرد. عملكرد شركت بسته به نوع سازمان، تفكرات مديريت، فلسفه‌ي وجودي و رسالت سازمان، شرايط محيطي و موارد بي شمار ديگري بررسي و اندازه گيري مي‌شود (کفاش پور و سياهرودي، 1388، 117). در اين پژوهش بر مبناي ديدگاه ناي دو (2010) عملکرد شرکت ها با توجه به توانايي آن ها براي بقا در صنعت خود سنجيده مي شود.

لجستيک
فعاليت هاي مرتبط با دريافت، حمل نگهداري و تحويل کالا به مشتري را شامل مي شود د، به عبارت ديگر لجستيک شامل تکميل و يکپارچه کردن عمليات و اطلاعات مورد نياز در حمل و نقل، اراي? توليد و خدمات، امور موجوديها، حمل و جابجايي مواد، بسته بندي و توزيع است (جوانمرد، 1383،ص 1).

برون سپاري
برون سپاري در عمدترين شکل خود اشاره به خريد محصول و خدماتي دارد که پيشاپيش در شرکت ساخته يا فراهم مي شد.(برارين و ابرتسون3،1995).اما اين تفکر در شرکت هاي گوناگون مشاهده مي شود که برون سپاري به خريد هر نوع خدمت صرف نظر از اينکه قبلا توسط شرکت انجام مي شده يا خير اشاره دارد. تعاريف ديگر برون سپاري چنين است: دادن حق الزحمه براي تدارک خدمات به سازمان ديگر، به جاي آنکه اعضاي خود سازمان به ارائه آن بپردازند(الواني 1383، 13).
بنا به تعريف ديگر، برون سپاري يعني تدارک وتهيه محصولات وخدمات از منابعي که خارج از سازمان هستند(ملنک فورد4، 1999، 31).
برون سپاري عبارت است از عمل انتقال بعضي از فعاليت هاي داخلي يک سازمان و واگذاري حق تصميم گيري به عرضه کننده بيرون از سازمان براساس قرارداد. در حقيقت و در عمل در برون سپاري نه تنها فعاليتها منتقل مي شوند، بلکه عوامل توليد وحق تصميم گيري نيز در اغلب موارد واگذار مي گردد)محمودي ميمند و همکاران ، 1389، 88-71).

فصل دوم:مروري بر ادبيات تحقيق

2-1 مقدمه
براي موفقيت هاي سازماني و براي دست يافتن به قابليت ها ومهارتهاي تخصصي مورد نياز براي رقابت اثر بخش مشارکت 5 و اتحادهاي استراتژيک6 در بازارهاي جهاني به وجود امدند. اتحادهاي استراتژيکي مجموعه وسيعي از روابط هستند و مي توانند شامل سرمايه گذاري مشترک تحقيق و توسعه مشتر ک بازار يابي مشترک ، توافقات تامين بلند مدت و روابط هاي برونسپاري باشند . برونسپاري فعاليت هاي اصلي وغير اصلي نوعي از اتحادهاي استراتژيک هستند؛ خصوصا زماني که فعاليتهاي برونسپاري شده اهميت استراتژيکي مهمي براي شرکت داشته باشد .
برون سپاري به عنوان يک تصميم راهبردي و حساس با ابزارهاي توسعه سازمانها و ارتقاي بهره وري در قالب کوچک سازي درسالهاي اخير موردتوجه مديران و مسئولان سازمانها قرار گرفته است و موجب گسترش توانائي سازمانها و دستيابي به راهبرد شايستگي هاي اصلي در محيط کسب وکار جهاني گرديده است . در سازمانهايي که با موضوع کوچک سازي سرو کار دارند، سؤال چه خدماتي بايد در داخل ارائه شود و چه خدماتي بايد از بيرون دريافت گردد؟ پرسش جديدي نيست.
سازمانهاي امروزي به سوي شبکه محور شدن يا به بياني رفتار در قالب هسته کوچک – شبکه بزرگ حرکت مي کنند . بدين ترتيب سازمانها با تمرکز بر قابليتهاي هسته اي و کوچک سازي ، فعاليتهاي محدودي را براي انجام کار خود بر مي گزينندو ما بقي فعاليتهاي خود را به تامين کنندگان خارج از سازمان واگذار مي کنند .
2-2- بخش اول : لجستيک
2-2-1- تاريخچه لجستيک
کلمه انگليسي لجستيک به مدت صد سال در نيروهاي نظامي آمريکا مورد استفاده قرار داشته و به تدريج توسط ديگر جوامع دفاعي و نيروهاي مسلح کشورهاي انگليسي زبان مورد پذيرش قرار گرفته است. در ادوار اخيرتر، اين اصطلاح همچنين در تجارت و صنعت غير نظامي رواج يافته است. اين اصطلاح از صفت يوناني “لوگيستيگوس”7 به معناي “ماهر در محاسبه” مشتق شده است. در طول تاريخ، وظايف تجهيز، تدارک و انتقال ارتش‌ها مستلزم محاسبات رياضي بوده است که برخي از آنها از پيچيدگي قابل ملاحظه‌‌اي برخوردار بوده اند. ناپلئون به جهت توصيف اين مهارت‌هاي محاسباتي بر اين مبنا که به نيوتن يا لايب نيتز نياز دارند، اشتهار دارد (سجاديه و جوکار، 1386، 25).
در دوره امپراطوري روم و بيزانس، لاگيستا مأموري بود که اين مهارت را به عنوان بخشي از حرفه خود بکار مي گرفت. ارتش فرانسه در دوره ي لويي چهاردهم يک ژنرال را مسئول اسکان نموده که ترتيب اقامت نيروها را مي داد. لوگر در زبان فرانسه به معناي اسکان دادن و جا دادن و صفت لجستيکو هنگامي که در بافت نظامي مورد استفاده قرار مي گيرد، در اصل خدمات مربوط به اسکان را توصيف مي کند.
اصطلاح لجستيک در مفهوم وسيع تر و مدرن تر آن، ابتدا در نظريه جنگ ژوميني مورد تأکيد قرار گرفت. اين نظريه در 1838 منتشر شد. پس از آنکه نويسنده در نزد ناپلئون خدمت کرده بود، ژوميني در توضيح مثلث استراتژي، تاکتيک و لجستيک و يا ارتباط متقابل آنها با يکديگر، لجستيک را به عنوان وسايل و ترتيباتي توصيف مي کند که به مورد اجرا گذاشتن استراتژي و تاکتيک را ميسر مي سازد (همان منبع، 26).
در طول جنگ‌هاي جهاني اول و دوم، لجستيک در نيروها و سازمان‌هاي نظامي اکثر کشورهاي جهان کاربرد مناسبي داشت و از آن زمان در حوزه‌هاي صنعتي و بازرگاني نيز وارد شد و مفاهيم و کارکردهاي آن در هر دو بخش، ضمن بهره برداري متقابل، رشد مناسبي نيز پيدا کرد. اين واژه در زبان فارسي، برگردان مناسبي ندارد تدارکات8 و آماد، پشتيباني9 و کارپردازي، به تنهايي مفهوم معادل لجستيک را ندارند و به صورت اعم يا اخص از آن به کار مي روند (مشبکي، 1387، 81-82).
از اواخر قرن نوزدهم تا اوايل دهه 1960، حوزه لجستيک به عنوان يک منبع مهم مزيت رقابتي شناخته نشده بود و اساساً لجستيک به عنوان يک وظيفه واسطه با مديريت موجودي و تحويل شناخته مي شد و بنگاه‌ها احساس مي کردند که لجستيک نمي تواند باعث سودآوري شود و بنابراين سرمايه گذاري بالا در آن ارزشمند نيست، ولي در اواسط دهه 1960 مشخص گرديد که وجود ساختار و هدف در لجستيک و مديريت متمرکز بر آن مي تواند مزيت رقابتي را براي يک شرکت به همراه داشته باشد. و در طول دهه 1980 مديران اجرايي شرکت‌ها پي بردند که تمرکز بر هزينه کل لجستيک، يک شيوه مثبت براي مديريت کانال توزيع است و در اواسط دهه 1980 شرکت‌ها پي بردند که به واسطه بهبود پيوسته فرآيند و يکپارچگي بيشتر با شرکا، لجستيک مي توان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد learning، CR، [r Next Entries منبع تحقیق درمورد ارزش افزوده، سلسله مراتب