منبع تحقیق درمورد علف های هرز، انحراف معیار، دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

گزینه موافق (1/37 درصد)، در گویه « آسان بودن وجین کردن در مبارزه با علف های هرز » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه موافق (1/42 درصد)، در گویه « آسان بودن استفاده از آفت کش های زیستی برای از بین بردن علف های هرز » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه موافق ( 3/33 درصد) می باشد.

جدول 18-4 مولفه های کنترل رفتاری درک شده نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار

گویه
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
میانگین
رتبه ای
انحراف
معیار
آسان بودن ضدعفونی بذرها با قارچ کش
5
3/1
5
3/1
22
13/8
81
50/9
46
28/9
3/99
917/0
میزان سهولت استفاده از کارت های رنگی
3
1/9
8
5
37
23/3
57
35/8
56
34
3/94
973/0
توانایی انجام هیرم کاری
3
1/9
15
9/4
52
32/7
59
37/1
30
18/9
3/61
959/0
آسان بودن وجین کردن در مبارزه با علف های هرز
13
5/2
28
17/6
16
10/1
67
42/1
35
22
3/52
24/1
آسان بودن استفاده از آفت کش های زیستی برای از بین بردن علف های هرز
10
6/3
49
30/8
23
14/5
53
33/3
24
15/1
3/2
21/1
کنترل رفتاری درک شده کل میانگین: 65/3 انحراف معیار: 661/0 بیشیه: 5 کمینه: 20/2
دامنه میانگین 5-1

19-2-4 نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات
جدول 19-4 نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار را نشان می دهد. به منظور سنجش نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار 6 گویه پرسیده شد. نتایج نشان داد در گویه « وجین کردن به جای استفاده از سم » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کاملا موافق (5/46)، در گویه « تصمیم داشتن برای ضدعفونی بذرها با قارچ کش ها » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کاملا موافق (7/44)، در گویه « قصد داشتن در استفاده از سموم به عنوان آخرین روش مبارزه با آفات » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه کاملا موافق (5/53)، در گویه « تصمیم داشتن برای استفاده از آفت کش های زیستی برای از بین بردن آفات » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه موافق (5/46)، در گویه « تصمیم برای استفاده از کارت های رنگی در آینده نزدیک » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه موافق (7/37)، در گویه « قصد داشتن انجام هیرم کاری برای جلوگیری از رشد علف های هرز » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه نظری نداشتن (6/39) می باشد. به طور کلی میانگین نیت 4 می باشد که نشان دهنده نیت قوی در بین افراد پاسخگو نسبت به مدیریت تلفیقی آفات می باشد.یعنی افراد نیت قوی برای اجرای مدیریت تلفیقی آفات دارند.

جدول 19-4 مولفه های نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار

گویه
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
میانگین رتبه ای
انحراف معیار
تصمیم داشتن برای وجین کردن در آینده برای از بین بردن آفات به جای استفاده از سموم
1
0/6
3
1/9
14
8/8
67
42/1
74
46/5
4/32
765/0
تصمیم داشتن برای ضدعفونی بذرها با قارچ کش ها
0
0
5
3/1
25
15/7
58
36/5
71
44/7
4/22
826/0
قصد داشتن در استفاده از سموم به عنوان آخرین روش مبارزه با آفات
2
1/3
27
17
8
5
37
23/3
85
53/5
4/1
17/1
تصمیم داشتن برای استفاده از آفت کش های زیستی برای از بین بردن آفات
2
1/3
2
1/3
37
13/3
74
46/5
44
27/7
3/97
849/0
تصمیم برای استفاده از کارت های رنگی در آینده نزدیک
9
5/7
4
2/5
41
25/8
60
37/7
45
28/3
3/8
05/1
قصد داشتن انجام هیرم کاری برای جلوگیری از رشد علف های هرز
3
1/9
7
4/4
63
39/6
60
37/7
26
16/4
3/62
876/0
نیت کل میانگین: 4/00 انحراف معیار:544/0 بیشیه: 5 کمینه: 2/67
دامنه میانگین 5-1

20-2-4 رفتارگذشته بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات
به منظور سنجش رفتار گذشته بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار 9 گویه پرسیده شد. نتایج در جدول 20-4 نشان داد در گویه « استفاده از کود پوسیده دامی برای تقویت زمین، به جای کودهای شیمیایی » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد (3/55 درصد)، در گویه « وجین کردن علف های هرز در هنگام مشاهده آنها به جای کاربرد سموم » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه زیاد (8/35 درصد)، در گویه « خواندن راهنمای استفاده از سموم و عمل به دستورالعمل آن » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه زیاد (2/30 درصد)، در گویه « مخلوط کردن بذرها با قارچ کشها قبل از کاشت بذرها » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد (2/30 درصد)، در گویه « استفاده کمتر از سموم شیمیایی (مثلا از 10تا 12 بار به 2تا 3 بار) در فصل تولید خیار » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه نظری نداشتن (6/39 درصد)، در گویه « استفاده از کودهای ریزمغذی برای تقویت محصول » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه زیاد (27 درصد)، در گویه « هیرمکاری در آماده سازی زمین به جای استفاده از سموم و علف کش ها » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه زیاد (7/32 درصد)، در گویه « کاربرد کارت های رنگی » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه اصلا (5/36 درصد)، در گویه « استفاه از آفت کش های زیستی بعد از دیدن آفات به جای آفت کش های شیمیایی » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه اصلا (44 درصد) می باشد. به طور کلی میانگین رفتار گذشته 98/2 می باشد که نشان دهنده این است که در گذشته افراد پاسخگو رفتار ضعیفی در بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات داشتند.
جدول 20-4 مولفه های رفتار گذشته بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار

گویه
اصلا
خیلی کم
کم
تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
میانگین رتبه ای
انحراف معیار
استفاده از کود پوسیده دامی برای تقویت زمین، به جای کودهای شیمیایی
1
0/6
1
6/0
6
8/3
19
9/11
44
7/27
88
3/55
4/31
942/0
وجین کردن علف های هرز در هنگام مشاهده آنها به جای کاربرد سموم
5
3/1
1
6/0
18
3/11
29
2/18
57
8/35
49
8/30
3/75
20/1
خواندن راهنمای استفاده از سموم و عمل به دستورالعمل آن
8
0/5
8
0/5
22
8/13
33
8/20
48
2/30
40
2/25
3/41
39/1
مخلوط کردن بذرها با قارچ کشها قبل از کاشت بذرها

21
2/13
6
8/3
8
0/5
31
5/19
45
3/28
48
2/30
3/36
66/1
استفاده کمتر از سموم شیمیایی (مثلا از 10تا 12 بار به 2تا 3 بار) در فصل تولید خیار
8
0/5
7
4/4
13
2/8
63
6/39
48
2/30
20
6/12
3/23
21/1
استفاده از کودهای ریزمغذی برای تقویت محصول
25
7/15
13
2/8
21
2/13
28
6/17
43
0/27
29
2/18
2/86
69/1
هیرمکاری در آماده سازی زمین به جای استفاده از سموم و علف کش ها
28
17/6
4
2/5
14
8/8
27
17
52
32/7
34
21/4
2/28
86/1
کاربرد کارت های رنگی
58
5/36
13
2/8
22
8/13
41
8/25
15
4/9
10
3/6
1/82
65/1
استفاه از آفت کش های زیستی بعد از دیدن آفات به جای آفت کش های شیمیایی
70
0/44
7
4/4
13
2/8
36
6/22
23
5/14
10
3/6
1/77
77/1
رفتارهای گذشته کل میانگین: 2/98 انحراف معیار: 811/0 بیشیه: 5 کمینه: 1
میانگین دامنه 5-0

21-2-4 رفتار آینده بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات
جدول 21-4 رفتار آینده بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار نشان می دهد. به منظور سنجش رفتار آینده بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار 9 گویه پرسیده شد. نتایج نشان داد در گویه « استفاده از کود پوسیده دامی برای تقویت زمین، به جای کودهای شیمیایی » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد (8/74 درصد)، در گویه « خواندن راهنمای استفاده از سموم و عمل به دستورالعمل آن » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد (4/48 درصد)، در گویه « وجین کردن علف های هرز در هنگام مشاهده آنها به جای کاربرد سموم » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد (1/49 درصد)، در گویه « مخلوط کردن بذرها با قارچ کشها قبل از کاشت بذرها » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد (4/48 درصد)، در گویه « استفاده از کودهای ریزمغذی برای تقویت محصول » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد (7/44 درصد)، در گویه « استفاده کمتر از سموم شیمیایی (مثلا از 10تا 12 بار به 2تا 3 بار) در فصل تولید خیار » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد (6/29 درصد)، در گویه « کاربرد کارت های رنگی » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی کم (2/30 درصد)، در گویه « استفاه از آفت کش های زیستی بعد از دیدن آفات به جای آفت کش های شیمیایی » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه تا حدودی (7/32 درصد)، در گویه « هیرمکاری در آماده سازی زمین به جای استفاده از سموم و علف کش ها » بیشترین پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی کم ( 7/32 درصد) می باشد. به طور کلی میانگین رفتار آینده 79/3 می باشد که نشان دهنده رفتار آینده قوی در بین افراد پاسخگو نسبت به مدیریت تلفیقی آفات می باشد. یعنی پاسخگویان درصدد هستند که در آینده مدیریت تلفیقی آفات را به کار گیرند.
جدول21-4 مولفه های رفتار آینده بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات خیار
گویه

اصلا
خیلی کم
کم
تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
میانگین رتبه ای
انحراف معیار
استفاده از کود پوسیده دامی برای تقویت زمین، به جای کودهای شیمیایی
1
0/6
4
5/2
1
6/0
11
9/6
23
5/14
119
8/74
4/56
924/0
خواندن راهنمای استفاده از سموم و عمل به دستورالعمل آن
4
5/2
2
3/1
3
9/1
12
5/7
61
4/38
77
4/48
4/23
05/1
وجین کردن علف های هرز در هنگام مشاهده آنها به جای کاربرد سموم
5
3/1
2
3/1
2
3/1
28
6/17
44
7/27
78
1/49
4/12
15/1
مخلوط کردن بذرها با قارچ کشها قبل از کاشت بذرها
4
5/2
2
3/1
3
9/1
12
5/7
61
4/38
77
4/48
4/11
18/1
استفاده از کودهای ریزمغذی برای تقویت محصول
5
1/3
2
3/1
5
1/3
30
9/18
46
9/28
71
7/44
03/4
17/1
استفاده کمتر از سموم شیمیایی (مثلا از 10تا 12 بار به 2تا 3 بار) در فصل تولید خیار
7
4/4
8
0/5
16
1/10
39
5/24
42
4/26
47
6/29
3/52
37/1
کاربرد کارت های رنگی
24
1/15
1
6/0
9
7/5
44
7/27
33
8/20
48
2/30

3/28
67/1
استفاه از آفت کش های زیستی بعد از دیدن آفات به جای آفت کش های شیمیایی
21
2/13
4
5/2
3
9/1
52
7/32
50
4/31
29
2/18
3/21
52/1
هیرمکاری در آماده سازی زمین به جای استفاده از سموم و علف کش ها
28
6/17
4
5/2
14
8/8
27
0/17
52
7/32
34
4/21
3/08
72/1
رفتار آینده کل میانگین: 79/3 انحراف معیار: 744/0 بیشیه:5 کمینه: 1.89
دامنه میانگین 5-0

3-4 آمار استنباطی
1-3-4 مقایسه متغیرهای پژوهش از نظرتفاوت در شرکت در دوره های آموزشی مدیریت تلفیقی با استفاده از آزمون t مستقل
نتایج آزمون t در جدول 22-4 نشان داده شده است. بین هنجارهای ذهنی خیارکاران شرکت کننده در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات و خیارکاران غیر شرکت کننده در این دوره ها نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات تفاوت آماری معنی داری (00/0=P) وجود دارد. بدین معنی که افرادی که در کلاس ها شرکت نموده اند هنجارهای ذهنی قوی تری نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات دارند.
همچنین بین نیت خیارکاران شرکت کننده در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات و خیارکاران غیر شرکت کننده در این دوره ها نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی تفاوت آماری معنی داری (00/0=P) وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که افرادی که در کلاس ها شرکت نموده اند نیت قوی تری

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد انحراف معیار، علف های هرز، میزان استفاده Next Entries منبع تحقیق درمورد مالکیت زمین، نوع مالکیت، انحراف معیار