منبع تحقیق درمورد عدم قطعیت، زنجیره تأمین، مدل پیشنهادی، شبیه سازی

دانلود پایان نامه ارشد

کردهاند که مدیریت تولید و توزیع با چنین مدل یکپارچه ای با سهولت بیشتری صورت میپذیرد. مدل پیشنهادی آنها یک مدل فازی یکپارچه چند دوره ای چند محصولی برنامهریزی تولید و توزیع در زنجیره تأمین است. مسئله فوق با استفاده از برنامهریزی فازی مدل شده است و با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک حل شده است. در نهایت نویسندگان کارائی مدل خود را به استناد نتایج آزمایشات خود تأیید نموده اند.
لو و همکاران 94(2008) یک مدل برنامهریزی ترکیبی95 را برای برنامهریزی تولید بهینه پالایشگاه در شرایط تقاضای غیرقطعی ارائه نموده اند. آنها ابتدا یک مدل برنامهریزی احتمالی را با فرض توزیع احتمال یکنواخت در شرایط عدم قطعیت در تقاضا توسعه داده اند سپس یک مدل برنامهریزی ترکیبی که در حقیقت ترکیبی از یک مدل برنامهریزی خطی و یک مدل برنامهریزی احتمالی با ضرائب وزنی است ارائه نمودهاند. سپس از توابع تقریب خطی شکسته96 مشتق گرفته و از آنها جهت حل مدل ترکیبی با فرض توزیع یکنواخت بهره گرفته اند. موردهای مطالعاتی نشان میدهد که الگوریتم ترکیب خطی جهت حل مدل برنامهریزی پیشنهادی آنها کاراست و وقتی نسبت انحراف معیار به میانگین کمتر از 20% باشد خطای آن کمتر از 5/0% است. همچنین نتایج شبیه سازی نشان میدهد که مدل برنامهریزی ترکیبی با مقادیر فاکتور وزنی 1/0-2/0 بطور قابل ملاحظه ای استراتژی عملیاتی بهینه را تحت فرض عدم قطعیت تقاضا، بهبود میبخشد.
فلتن و کریستوفرسن 97(2008) یک مدل برنامهریزی عدد صحیح احتمالی چند مرحله ای ارائه نمودهاند که در آن یک برنامه تولید کوتاه مدت برای یک شرکت مولد برق تحت شرایط عدم قطعیت توسعه یافته است. قیمتهای روز به روز بازار و ریزشهای درونی مخزن آب از جمله نکاتی است که آنها در مدل سازی به آن توجه نموده اند. همچنین عدم قطعیت در فعالیتهای روزانه و نیز آبی که بایستی به مخازن تخصیص یابد مورد توجه قرار گرفته و هدف مدلسازی ایجاد یک بالانس بین سود جاری و سود مورد انتظار آتی میباشد. نتایج تحقیق با استفاده از یک مورد واقعی مطالعاتی در یک شرکت بزرگ تولید کننده برق در نروژ و بازار دریای شمال اروپا مورد آزمایش قرار گرفته و کارائی آن به اثبات رسیده است.
زائرپور و همکاران 98(2008) در مقاله خود یک ساختار تصمیم گیری استراتژیک جهت تعیین اینکه یک محصول خاص تحت استراتژی ساخت بر اساس سفارش99(MTO)، تولید شود یا ساخت جهت انبارش100(MTS)، ارائه داده اند. آنها یک متدولوژی جدید ترکیبی، متشکل از یک آنالیز قوت، ضعف، فرصت، تهدید (101SWOT) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (102AHP) پیشنهاد داده اند. با استفاده از رویکرد AHP در متدولوژی SWOT یکی از ضعفهای اصلی این روش که همانا محدودیت بکارگیری محاسبات کمّی در ارزیابی عوامل موثر بر تصمیم گیری بود بر طرف گردیده است. روش AHP پایه اطلاعات کمّی مورد نیاز جهت فرایند تصمیم گیری استراتژیک را بهبود میدهد. AHP سنتی نیازمند قضاوتهای دقیق است اما به دلیل پیچیدگی و عدم قطعیت موجود در مسائل تصمیم گیری دنیای واقعی این مطلب گاهی غیر واقع بینانه یا حتی غیر ممکن است. بنابراین در این مقاله از رویکرد تصمیم گیری فرایند تحلیلی سلسله مراتبی فازی (103FAHP) بهره گرفته شده است و ترکیب آن با تکنیک SWOT روش ترکیبی جدیدی را برای ترکیب بندی استراتژی محصولات MTO/MTS فراهم آورده است. در پایان نویسندگان از یک مورد مطالعاتی واقعی جهت اعتباربخشی به مدل پیشنهادی خود بهره بردهاند.
عبادیان و همکاران 104(2008) یک ساختار تصمیم گیری جامع برای مرحله ثبت سفارش در محیطهای ساخت بر اساس سفارش (MTO) پیشنهاد نمودهاند. ساختار پیشنهادی آنها برای مدیریت سفارشات رسیده راهکار ارائه مینماید بطوریکه سیستم MTO تنها برای تولید سفارشاتی که شدنی و برای سیستم سودآور هستند اقدام مینماید. تصمیمات مقتضی در مورد سفارشات بر اساس دو معیار قیمت و زمان تحویل گرفته میشود. سفارشات رسیده همچنین دارای زمان تحویل ثابت یا قابل مذاکره است. ساختار پیشنهادی آنها دارای 5 قدم اساسی است. در دو قدم ابتدایی، سفارشات رسیده یا برگشت داده میشوند یا تصمیمات مقتضی جهت برآورده شدن زمان تحویل گرفته میشود. در قدم بعدی قیمتهای بهینه با زمانهای تحویل (اگر قابل مذاکره باشد) برای سفارشاتی که برگشت داده نشده اند بوسیله یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط تعیین میشود. در قدم چهارم در صورت تصویب نهائی مشتری، یک مدل برنامهریزی عدد صحیح دیگر برای انتخاب یک مجموعه از تأمین کنندگان و واحدهای اقماری که قادرند مواد اولیه و بار کاری مورد نیاز سفارشات پذیرفته شده جدید را فراهم آورند اجرا میگردد. در انتها چندین مثال عددی ارائه شده و یک مثال ساده جهت تشریح کاربرد پذیری مدل ریاضی پیشنهادی، حل شده است.
آذرون و همکاران 105(2008) یک مدل چند هدفه برنامهریزی تصادفی برای برنامهریزی زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت زنجیره توسعه داده اند. علاوه بر تقاضا، پارامترهای هزینه ای نظیر هزینههای تولید و حمل و نقل نیز بصورت غیر قطعی در نظر گرفته شده اند. تابع هدف اصلی در نظر گرفته شده در تحقیق مزبور عبارتست از کمینه کردن ارزش انتظاری هزینه کل سیستم تولیدی که یک تابع هدف مرسوم در حوزه ادبیات موضوع است و تابع هدف کمینه نمودن تغییرپذیری هزینه ها و نیز ریسک مالی که به آن افزوده شده است. مواردی نظیر امکان توسعه ظرفیت و نیز غیرقابل اعتماد بودن تأمین کنندگان در مدل سازی لحاظ شده است. در نهایت مدل غیر قطعی فوق با استفاده از تکنیک جستجوی هدف106 و روش سناریو محور حل شده است.
چونپنگ و گانگ 107(2009) یک استراتژی جدید جهت تلفیق و یکپارچه سازی برنامهریزی تولید و زمانبندی تولید در صنایع پالایشگاهی ارائه نموده اند. این استراتژی بر محوریت استراتژی افق غلطان و استراتژی تجزیه دو سطحی108 استوار است. این استراتژی شامل یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط چند دوره ای و یک سیستم شبیه سازی است. سیستم شبیه سازی در این مقاله از مقاله قبلی آنها یعنی لو و همکاران 109(2008) برگرفته شده است. هدف اصلی آنها از توسعه چنین چارچوبی، کاهش تعداد متغیرها و اندازه مدل بهینه سازی پیشنهادی است که با سرعت بیشتری راه حلهای بهینه ای را برای برنامهریزی تولید و زمانبندی پالایشگاه ارائه نماید در این مقاله عدم قطعیت نیز در نظر گرفته شده و یک رویکرد بهینهسازی پایدار یکپارچه110 جهت مواجهه با عدم قطعیت پارامترها با توابع توزیع احتمال گسسته و پیوسته ارائه شده است.
داس و سنگوپتا 111(2009) موضوع شرکتهای جهانی و چند ملّیتی را در مقاله خود بررسی نموده اند و توضیح میدهند که در چنین شرکت هایی علاوه بر قوانین دولتی برخی عدم قطعیتهای بین المللی به دلیل فعالیت این گونه شرکتها در مکانهای جغرافیایی گوناگون مطرح میگردد. قوانین دولتی اغلب هزینه مواد اولیه را تحت تأثیر قرار میدهد که در نهایت اثر منفی روی هزینه محصول میگذارد و تصمیم گیران را وادار میکند تا برنامههای تولید-توزیع فعلی خود را مورد بازنگری قرار دهند. این مقاله یک مدل زنجیره تأمین برای برنامهریزی توأمان استراتژیک و عملیاتی یک112SBU در یک زنجیره تأمین جهانی که تحت تأثیر قوانین و مقررات دولتی قرار دارد ارائه میدهد. مدل پیشنهادی آنها اثر تغییرات در هزینه ورودیها را بر روی هزینه محصول مورد انتظار در نظر میگیرد و یک برنامه استراتژی و عملیاتی بهینه را برای کل زنجیره تأمین بدست میدهد. همچنین مدل آنها شامل نرخ تبدیل ارز و هزینههای حمل بین الملی میگردد و یک مدل چند دوره ای با فرض عدم قطعیت در تقاضا و زمان حمل و نقل است.
آذرون و همکاران 113(2009) یک الگوریتم چند جمله ای برای بدست آوردن اندازه انباشته اقتصادی پویا در یک سیستم تولیدی چند دوره ای تک محصولی با هدف حداقل نمودن مجموع هزینههای موجودی و تولید در افق زمانی T دوره ای ارائه نموده اند. در این مقاله تابع هزینه تولید و هزینه موجودی به ترتیب خطی و مقعر فرض شده است. هزینه راه اندازی منظور نشده و کمبود در هیچ دوره ای مجاز نمی باشد. همچنین هزینه واحد تولید یک متغیر احتمالی است که طبق فرآیند مارکوفی با زمان پیوسته در افق برنامهریزی تغییر مینماید. مسئله فوق بصورت یک مدل برنامهریزی پویای احتمالی با متغیرِ حالتِ هزینه واحد تولید فرموله شده و سپس با استفاده از رویکرد برنامهریزی پویای رو به عقب حل شده است. جهت توجیه کاربردپذیری دو مورد مطالعاتی کاربردی ارائه شده است.
سایارشاد و توکلی مقدم 114(2009) یک فرمول و رویه حل جهت بهینه سازی اندازه ناوگان و تخصیص واگن حمل و نقل تحت شرایط تقاضای غیرقطعی پیشنهاد نموده اند. آنها ادعا نموده اند که یک اثر متقابل جدی بین تصمیم گیری در مورد اندازه ناوگان ریلی و استفاده از ناوگان وجود دارد. بنابراین استفاده بهینه از واگنهای خالی برای پاسخ به تقاضا در طول دورههای برنامهریزی یکی از مزایای مدل پیشنهادی محسوب میشود. مدل آنها همچنین اطلاعات مربوط به شبکه ریلی نظیر گنجایش واگن ها، تقاضای برآورده نشده و تعداد واگنهای پر و خالی در هر زمان و مکان معین را لحاظ میکند. آنها یک رویه حل دو مرحله ای جهت حل مسئله ارائه داده و چند مثال عددی را برای تشریح مدل و متدولوژی پیشنهادی، حل نموده اند.
صالحی و توکلی مقدم 115(2009) مسئله برنامهریزی فرآیند مقدماتی و جزئی به کمک کامپیوتر را مورد بررسی قرار داده اند. آنها در مقاله خود به این نکته اشاره نموده اند که در یک تولید یکپارچه کامپیوتری (116CIM) برنامهریزی فرایند به کمک کامپیوتر (117CAPP) یک واسط مهم بین طراحی به کمک کامپیوتر (118CAD) و ساخت به کمک کامپیوتر (119CAM) است. همین طور اضافه کرده اند که یک برنامه فرآیند خوب از دو عنصر زیر تشکیل گشته است؛ 1- توالی بهینه فرایندهای قطعه و 2- انتخاب بهینه ماشین، ابزار برش و دسترسی مستقیم به ابزار (TAD120) برای هر فرایند. از طرف دیگر برنامهریزی فرآیند را بصورت دو مرحله؛ 1- مقدماتی و 2- برنامهریزی ثانویه و جزئی پیشنهاد میدهند. در این مقاله برای مرحله اول، توالی شدنی از عملیاتها بر اساس محدودیتها و استفاده از الگوریتم ژنتیک تعیین میشود. سپس در مرحله برنامه جزئی با استفاده دوباره از الگوریتم ژنتیک توالیهای شدنی ابتدائی هرس شده و توالی بهینه عملیاتها و انتخاب بهینه ماشین ها، ابزار برش و TAD برای هرعملیات بدست میآید. در انتها چند مورد مطالعاتی جهت اثبات شدنی و پایدار بودن الگوریتم پیشنهادی انجام شده است.
زائرپور و همکاران 121(2009) یک ساختار تصمیم گیری جامع جهت تعیین استراتژی تولید محصول توسعه داده اند. در ساختار ترکیبی آن ها از AHP و یک تکنیک تصمیم گیری دیگر به نام 122TOPSIS بهره برده اند ضمن آن که به دلیل مبهم بودن برخی واقعیت ها از FAHP جهت تعیین وزن ها استفاده گشته است. در حقیقت مدل آن ها توسعه یا همسنگ کار قبلی آن ها یعنی زائرپور و همکاران (2008) میباشد.
خو و همکاران 123(2009) یک مدل برنامهریزی ریاضی پایدار با محدودیت شانسی برای مدیریت دور ریزهای شهری تحت عدم قطعیت ارائه نموده اند. در واقع مدل آن ها یک بالانس بین ارزش انتظاری هزینه ها، تغییر پذیری مقدار تابع هدف و ریسک تعدی از محدودیت هایی که شامل پارامترهای غیر قطعی هستند، ایجاد مینماید. آن ها بر اساس بالانس بین پایداری جواب و پایداری مدل، جواب هایی را برای مسائل با عدم قطعیت بالا و پیچیده برای برنامهریزی بلندمدت مدیریت دور ریزهای شهری پیشنهاد داده اند و نتایج تحقیقاتشان معتبر بودن و کاربردپذیری مدل آن ها را تأیید نموده است.
یو و همکاران 124(2009) یک مدل برنامهریزی دو مرحله ای تصادفی برای مدیریت زنجیره تأمین تحت شرایط تقاضای غیر قطعی ارائه نموده اند. آن ها ابتدا یک مدل تک هدفه با تابع هدف کمینه کردن ارزش انتظاری هزینههای کل زنجیره ارائه نموده اند. سپس با اضافه نمودن تابع هدف کمینه نمودن تغییرپذیری هزینه ها سعی در مدیریت ریسک زنجیره نموده اند. در ادامه با استفاده از تکنیک شبیه سازی سناریوهایی را تولید کرده و بر اساس آن ها مدل قطعی و تصادفی را با هم مقایسه نموده و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد عدم قطعیت، زنجیره تأمین، نیروی انسانی، مدل پیشنهادی Next Entries منبع تحقیق درمورد زنجیره تأمین، عدم قطعیت، مدل سازی، سلسله مراتبی