منبع تحقیق درمورد شهر اصفهان، پرسش نامه، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

توانند نقشي داشته باشند يا خير.

3-11-6-4- دانش عمومي
يكي ديگر از عوامل فرهنگي موثر بر ميزان تخلفات رانندگي افراد، سطح سواد و دانش عمومي شهروندان مي باشد. براي اين مسئله، به طور مستقيم از شهروندان سوال شده است كه آيا فكر مي كنند ميزان سواد رانندگان بر ميزان تخلفات آنها تاثير دارد يا خير. در واقع در اين شاخص، نگرش عمومي نسبت به سواد و دانش و تاثير آن بر تخلفات رانندگي سنجيده شده است.

3-12- شاخص هاي متغيرهاي مستقل
براي سنجش اخلاق ترافيك شهروندي، بايد شاخص هاي مورد نظر به گويه هاي قابل سنجش تبديل گردند. بدين منظور اخلاق ترافيك شهروندي، با توجه به نظريه چلبي، از دو بعد شاخص سازي هر يك از ابعاد اجتماعي و فرهنگي مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين مطالعه، اخلاق ترافيك شهروندي به عنوان متغير مستقل و ميزان تخلفات رانندگي افراد به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است. همانطور كه پيش تر نيز گفته شد، سنجش متغير مستقل با پرسش هايي در سطح سنجش 5 طيف قسمتي ليكرت ازكاملا موافق تا كاملا مخالف انجام گرفته که در گویه های پرسش نامه گنجانده شده است.

جدول 3-1: میزان تخلفات عمده رانندگی از سال 1388 تا 1392 شهر اصفهان
1392
1391
1390
1389
1388
نوع تخلف
ردیف
337758
226876
209621
196954
225014
عدم استفاده از کمربند ایمنی
1
115210
92400
51500
38950
27800
توقف که منجر به سد معبر و یا اخلال در عبور و مرو
2
56000
45800
39800
38000
15680
توقف در محل ایستادن ممنوع (مطلقا ممنوع)
3
215340
198450
185400
12220
114200
توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع)
4
35124
40575
32009
48211
37911
سرعت غیر مجاز
5
71358
—–
—–
—–
—–
ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک
6
167650
115860
111450
90500
85690
توقف دوبله در معابر
7
16842
9347
11512
37793
10000
نداشتن برگه معاینه فنی وسیله نقلیه
8
71593
65420
61850
58590
57500
استفاده از تلفن همراه حین رانندگی
9

3-12-1- شاخص هاي متغير وابسته
همانطور كه پيشتر نيز گفته شد، متغير وابسته در اين مطالعه، ميزان تخلفات رانندگي افراد است. براي بررسي ميزان تخلفات رانندگي، از آمار تخلفات ثبت شده مركز راهنمايي و رانندگي اصفهان استفاده شده است. جدول زیر نشان دهنده تعداد تخلفات عمده رانندگی در سال های اخیر در شهر اصفهان می باشد.
مقايسه ها نشان مي دهد كه نوع تخلفات عمده، در هر چند سال يكسان بوده است هر چند در برخي موارد، رتبه بندي آنها تغيير كرده است. همچنين اطلاعات نشان مي دهد كه در چند سال مورد بررسي، تخلف عدم استفاده از كمربند ايمني، بيشترين نوع تخلف ثبت شده را به خود اختصاص داده است كه بيانگر عدم دروني شدن فرهنگ استفاده از كمربند ايمني در بين رانندگان در طي اين سال ها مي باشد. همچنين در چند سال مورد مطالعه، تخلف مربوط به توقف هاي غيرمجاز، مطلقا ممنوع و پارك ممنوع مي باشند، جزء چند تخلف اول ثبت شده اند. اين امر بيانگر مشكل محدوديت ظرفيت پاركينگ در برابر حجم بالاي وسايل نقليه در معابر شهري می باشد.

3-12-2- میزان تخلفات رانندگي
در اين تحقيق، ميزان تخلفات رانندگي افراد براساس تعداد و مبلغ جرايم آنها در طول یک سال گذشته، به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است. در اين مطالعه، ميزان تخلفات افراد بنا بر اظهارات ثبت شده در پرسشنامه ها محاسبه گرديد. به اين ترتيب كه مبلغ هر يك از تخلفات در تعداد تكرار آنها براي هر فرد محاسبه گرديد. به دو علت مبلغ ثبت شده در برگه تخلفات در اين مطالعه قابل استفاده نمی باشد:
الف) برخي از جرايم ثبت شده در برگه تخلفات هر خودرو، مربوط به تخلفات برون شهري بود، در حاليكه در اين مطالعه هدف تخلفات درون شهري افراد بوده است.
ب) به دليل عدم پرداخت به موقع جرايم، برخي از تخلفات 2 برابر شده بودند كه باعث افزايش مبلغ كل جرايم در برگه ثبتي گرديده بود و در واقع نوعي خطا در اين مطالعه محسوب مي شد.
بنابراين براي سنجش ميزان تخلفات رانندگي افراد در جامعه مورد مطالعه، از بين 20 تخلف 12 شاخص كه بيش از 80 درصد كل تخلفات ثبت، تخلف عمده، بنابر اطلاعات سال 1388 شده را شامل مي شدند، به عنوان مولفه هاي سنجش متغير وابسته انتخاب گرديده اند. پس از پرکردن و جمع آوری پرسش نامه ها، محاسبه مبلغ جرايم توسط محقق، با درنظر گرفتن دفعات تكرار هر يك از تخلفات صورت گرفته خواهند گرفت.
3-13- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها
در اين مطالعه، پس از جمع آوري اطلاعات مورد نظر توسط پرسش نامه طراحي شده، از نرم افزار SPSS جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده خواهد شد. در ابتدا، با كدگذاري پرسشنامه ها داده هاي خام وارد نرم افزار آماري مي شوند. در مرحله بعد، از گويه هاي مورد سنجش، متغيرها و سپس شاخص هاي مورد نظر استخراج مي گردد. سپس با استفاده از ضرايب همبستگي متناسب با سطح سنجش متغيرها بررسي روابط بين متغيرهاي مورد نظر انجام می شوند. در اين مطالعه به دليل كمّي بودن متغير وابسته و رتبه اي بودن متغيرهاي مستقل بدست آمده از طيف ليكرت، ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن در سطح اطمينان 95% استفاده مي گردد.(كلانتري؛ 1385) البته لازم به ذكر است كه براي سنجش روابط متغيرهاي مستقل اسمي بنا بر تعداد حالات مي بايست استفاده شود. اگر متغير مستقل اسمي باشد، براي يافتن T يا F متغيرها، از آزمون هاي رابطه بين متغيرها از آزمون كاياسكوئر استفاده مي شود، در صورت معناداري روابط بين آنها، و براي متغيرهاي T جهت بدست آورن ميزان همبستگي براي متغيرهاي اسمي دو از حالت آزمون استفاده مي شود. لازم به ذكر است در اين تحقيق، كليه متغيرهاي F اسمي چندگانه از آزمون اسمي به صورت متغيرهاي تصنعي(ساختگي) درآمده و به صورت 0 و 1 وارد نرم افزار مي شوند. بنابراين براي سنجش روابط اينگونه متغيرها نيز از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده مي شود. سپس با استفاده از تحليل رگرسيون و تحليل مسير مدل نهايي ساخته مي شود. در فصل چهارم، توضيح كامل هر يك از اين مراحل داده خواهد شد.

فصل چهارّم
یافته های تحقیق

4-1- مقدمه
در این فصل به تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از جامعه مورد بررسی می پردازیم. در تحقيق حاضر جامعه مورد مطالعه، آن دسته از رانندگان درون شهري می باشند كه در بازه زماني مشخص، جهت دريافت برگه تخلفات خودرو خود، به واحد اجراييات مراكز پليس+10 شهر اصفهان مراجعه نموده اند. پرسشنامه هاي تهيه شده، در 26 مركز پليس+10 شهر اصفهان، توزيع و سپس جمع آوري گرديد.
اين فصل به دو بخش كلي تقسیم می گردد. بخش اول براساس آمار توصيفي و بخش دوم بر مبناي آمار استنباطي تنظيم گرديده است. در ابتدا با استفاده از آمار توصيفي به تشريح سيماي جامعه مورد بررسي پرداخته مي شود. اين بخش خود شامل چند زير مجموعه به شرح زیر مي باشد:
– توصيف سيماي جامعه مورد بررسي براساس متغيرهاي زمينه اي؛
– توصيف سيماي جامعه مورد بررسي براساس شاخصه اي اخلاق ترافيك شهروندي(متغير مستقل)؛ و
– توصيف سيماي جامعه مورد بررسي براساس ميزان تخلفات رانندگان(متغير وابسته).
در بخش دوم، با استفاده از آمار استنباطي، به بررسي روابط بين متغيرها پرداخته می شود. اين بخش خود نیز از دو زير مجموعه تشكيل شده است:
– آزمون فرضيات از طريق بررسي ضريب همبستگي مناسب براساس نوع متغير، بين هريك از متغيرهاي مستقل و وابسته در سطح معناداري 95 درصد و تاييد و يا رد فرضيات؛
– بررسي همبستگي چندگانه بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته از طريق تحليل رگرسيون؛ و
براي سنجش هر يك از متغيرهاي مستقل در پرسشنامه، گويه هايي طراحي گرديد. براي توصيف هر يك از اين متغيرها و همچنين پيدا كردن رابطه معنادار بين آنها، پس از وارد كردن داده هاي خام در نرم افزار spss با جمع كردن گويه هاي هر متغير، متغير اصلي ساخته مي شود.(رفيع پور؛1383) اين متغير در سطح سنجش فاصله اي قرار دارد و براي بخش آمار استنباطي و يافتن رابطه معنادار بين متغيرها، از آن استفاده مي گردد.
در بخش آمار توصيفي، براي توصيف هر يك از مولفه هاي مورد نظر، نياز به رتبه اي كردن مولفه ها است. براي اين منظور از ستون مجموع گويه ها استفاده مي شود. به اين ترتيب كه بيشترين و كمترين نمره مولفه ساخته شده در نظر گرفته مي شود. تفاضل اين دو مقدار، دامنه تغييرات را نشان مي دهد. به منظور توصيف، دامنه به 3 يا 5 قسمت مساوی (طبق دسته بندي طيف ليكرت) در اين مطالعه در رده هاي بالا، متوسط و پايين تقسيم مي شود. پس از تعريف اين دسته بندي ها در نرم افزار، توصيف جامعه نمونه در مورد مولفه ساخته شده براساس فراواني نسبي اين طبقات انجام مي شود.(کلانتری؛ 1390) نمره ارزيابي روش ديگري براي توصيف جامعه مورد مطالعه مي باشد. تقسيم نمره هر مولفه بر حاصل ضرب تعداد گويه هاي هر مولفه بر تعداد نمونه، نمره ارزيابي را نشان مي دهد. عدد بدست آمده در اين مطالعه بين 1 تا 5 مي باشد كه جايگاه بيشترين پاسخ را در طيف 5 قسمتي ليكرت در مورد هر مولفه نشان مي دهد.

4-2- آمار توصيفي

4-2-1- توصيف سيماي جامعه مورد مطالعه بر مبناي متغيرهاي زمينه اي

4-2-2-1- جنس
متغير جنس متغير اسمي مي باشد كه همواره در دو گروه زنان و مردان دسته بندي مي شود. جدول4-1 توزيع فراواني متغير جنس را در هر يك از طبقات مطرح شده نشان می دهد.

جدول 4-1: توزیع فراوانی جنس پاسخگویان

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
مرد
145
69.6
69.6
69.6

زن
45
30.4
30.4
100.0

Total
200
100.0
100.0

همچنان كه در جدول4-1 مشاهده مي شود، در جامعه مورد مطالعه، 69 درصد جمعيت را مردان و 30 درصد جمعيت را زنان تشكيل مي دهند. اين اختلاف توزيع به دو دليل عمده مي باشد. اولاً به طور كلي نسبت رانندگان زن به رانندگان مرد در جامعه كمتر مي باشد و ثانياً بنابر اظهارات مسئولين واحدهاي مورد نظر، تعداد مراجعين مرد به مراكز پليس پليس+10 به مراتب بيشتر از مراجعين زن مي باشند.
نمودار 4-1: توزیع فراوانی جنس پاسخگویان

4-2-2-2- سن
دومين متغير زمينه اي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد ديگري، آگاهي، گرايي Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، ارتکاب جرم، دادگاه صالح