منبع تحقیق درمورد شهر اصفهان، راهنمایی و رانندگی، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

اصفهان

1-3-2- اهداف فرعی
• سنجش ميزان تعهدات اجتماعي شهروندان اصفهانی در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی.
• ارائه راهكارهايي جهت ارتقاء سطح اخلاق ترافيك شهروندي و افزايش رعايت قوانین راهنمایی و رانندگی.

1-4- ضرورت و اهمیت
انجام اين تحقيق با هدف و منظور شناسايي انگيزه و علل عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي به عنوان يكي از نمادهاي كجرفتاري اجتماعي می باشد. مطالعات متعددي برپديده ترافيك شهري انجام شده است كه بيشتر آنها در قلمرو مهندسي راه صورت گرفته است. البته در بيشتر مطالعات انجام شده، انسان به عنوان يك عامل موثر در ايجاد پديده ترافيك شهري مطرح شده است. در مطالعاتي كه بر روي عامل انساني پديده ترافيك شهري صورت گرفته است، بيشتر بر روي رفتار انسان و از بعد روانشناسي بوده است. از آنجايي كه اين تحقیق با ديد جامعه شناختي به اين مساله نگاه مي كند، مي تواند انسان را در قالب الگوهای رفتارشهری، قوانين و كنش هاي متقابل نمادین با ديگران مورد بررسي قرار دهد. در واقع مطابق با نظريه هاي جامعه شناسي هر پديده اجتماعي توسط علل اجتماعی مورد تبیین و توضیح قرار می گیرند. بنابراين تفاوت اين مطالعه در مقایسه با ساير مطالعات دیگر، مدنظر قراردادن رفتارهاي انسان براساس ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي و تاثير متقابل انسان و كليه ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی جامعه می باشد.

1-5- سوالهای تحقیق

1-5-1- سؤال اصلي
چه رابطه ای بین اخلاق ترافيك شهروندي و عدم رعایت قوانین رانندگي (تخلفات رانندگی) در شهر اصفهان وجود دارد؟

1-5-2- سوال های فرعی
١ – اخلاق ترافيك شهروندي چيست؟ عوامل مؤثر بر آن كدام است؟
٢ – بين اخلاق ترافيك شهروندي و عدم رعایت قوانین رانندگی(ميزان تخلفات راهنمايي و رانندگي) چه رابطه اي وجود دارد؟
٣ – عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر ميزان تخلفات رانندگي كدامند؟

1-6- فرضیه ها

1-6-1- فرضیه اصلی
• به نظر می رسد بين اخلاق ترافيك شهروندي و عدم رعایت قوانین رانندگی(ميزان تخلفات رانندگي) رابطه معناداري وجود دارد.

1-6-2- فرضیه های فرعی
• به نظر می رسد بين تحصيلات فردي و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.
• به نظر می رسد بين اطلاعات رسانه اي افراد و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.
• به نظر می رسد بين الگوپذيري افراد و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.
• به نظر می رسد بين تعهدات اجتماعي افراد و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.
• به نظر می رسد بين سرمايه اجتماعي و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.
• به نظر می رسد بین میزان آشنایی رانندگان با قوانین شهری و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.
• به نظر می رسد بین سابقه سکونت در شهر و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.

1-7- کاربردهای تحقیق

1-ريشه يابي علل تخلفات راهنمایی و رانندگي و عدم رعایت قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان كه حجم زيادي از وسايل نقليه در معابر آن جريان دارد.
2- كاهش مشكلات و معضلات موجود در سيستم حمل و نقل درون شهري اصفهان.
3- ارایه راهکار به معاونت راهورناجا جهت وضع قوانين و دستورالعملهای كارآمد باهدف رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي توسط شهروندان.
4- شناسايي و سنجش عوامل موثر بر اخلاق ترافيك شهروندي.
5- ارتقاء اخلاق ترافيك شهروندي به منظور برقراري نظم شهري

1-8- استفاده کنندگان تحقیق

• پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا؛
• دانشگاه علوم انتظامی امين؛
• اداره مطالعات وتحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا؛ و
• فرماندهان ، روسا و مدیران راهور سراسر کشور.

1-9- روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه روش توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشي می باشد. پيمايش يكي از روشهاي تحقيق اجتماعي است كه در آن اعضاي جامعه آماري به پرسش هايي در مورد موضوع مورد مطالعه تحقيق، پاسخ مي دهند. آنها اين كار را يا از طريق پركردن پرسشنامه اي كه در اختيار آنها قرار مي گيرد و يا شفاهاً از طريق مصاحبه انجام مي دهند. روش تحقيق پيمايشي از روشهاي كمي است نه كيفي.

1-10- روش و ابزار گردآوري اطلاعات
با توجه به اين كه روش تحقيقي كه براي اين پژوهش انتخاب شده است روش پيمايش مي باشد، در نتيجه از ميان تكنيك هاي پژوهش، پرسشنامه به عنوان تكنيك جمع آوري و سنجش متغيرهاي اين پژوهش انتخاب شده است ودرصورت لزوم از تکنیک مصاحبه نیز استفاده می شود.

1-11- جامعه آماری و حجم نمونه
از آنجايي كه در اين مطالعه، هدف سنجش ميزان تخلفات رانندگي افراد است، نياز به مطالعه رانندگاني می باشد كه داراي تخلفات رانندگي هستند. بنابراين مراكز پليس +10 شهر اصفهان، به عنوان مكاني كه رانندگان جهت دريافت تخلفات ثبت شده خود مراجعه می كنند، انتخاب می گردد و جامعه آماري شامل كليه رانندگان مراجعه كننده به واحد اجراييات مراكز پليس +10 شهر اصفهان جهت دريافت برگه تخلفات رانندگي وسيله نقليه خود مي باشند.

1-12- روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تعمدی یا قصدمند می باشد که با مراجعه به مراکز پلیس+10 وانتخاب رانندگان دارای تخلفات زیاد انجام می گیرد حجم نمونه با توجه به محدودیت های محقق و موضوع تحقیق تقریبا200نفر برآورد می گردد.

1-13- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
در تحقيق حاضر، مطالعه بر روي رانندگان مراجعه كننده به واحد اجراييات مراكز پليس+10 شهر اصفهان، جهت دريافت ريز تخلفات وسيله نقليه خود صورت مي گيرد. بنابراين واحد تحليل، در سطح خرد و فرد مي باشد. روش تجزیه تحلیل اطلاعات در این تحقیق تحلیل آماری توصیفی (توزیع و درصد فراوانی، میانه، مد، میانگین، انحراف استاندارد و غیره) تحلیلی استنباطی (ضریب پیرسون، آزمون فریدمن و رگرسیون) می باشد.
1-14- رئوس مطالب و فصول

فصل اول
كليات تحقیق: مقدمه- بیان مسئله- اهداف تحقیق- اهميت و ضرورت تحقيق- سؤالات تحقيق
فصل دوم
مباني نظري، پيشينه تحقيق و چارچوب نظری
فصل سوم
روش شناسی تحقیق، ابزار مورد استفاده- جامعه آماری- حجم نمونه- معرفی متغیرها،تعریف نظری وعملی مفاهیم،روایی وپایایی،روش تجزیه و تحلیل
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل دوّم
مبانی نظری

2-1- مقدمه
در این فصل به تدوین چارچوب نظری تحقیق خواهیم پرداخت. به بیان ریمون كيوي چهارچوب نظري همانند پروژكتوري مي باشد كه راه و مسير حركت را براي محقق جهت دستيابی به فرضيات و مدل تحقيق روشن مي نمايد.(کیوی؛ 1382)
چنانچه پیش از این نيز بيان شد، آنچه در اين مطالعه مورد تبیین قرار خواهد گرفت، تاثير اخلاق ترافيك شهروندي بر ميزان تخلفات رانندگي افراد در شهر اصفهان مي باشد. اخلاق ترافيك شهروندي، مفهومي است كه در اين مطالعه بر اساس آن سازماندهی خواهد شد. آنچه كه تاكنون در حوزه علوم اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است، اخلاق شهروندي بوده است. اما در اين مطالعه اخلاق شهروندي، منحصراً در حوزه مسائل ترافيكي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. از آنجایی که مطالعات چندانی در این حوزه انجام نشده است، لذا براي بررسي و سنجش اخلاق ترافيك شهروندي، در ابتدا به مطالعه اخلاق و سپس اخلاق شهروندي از ديدگاه جامعه شناسي پرداخته مي شود. پس از شناسايي ابعاد و شاخص هاي مختلف اين مفاهيم، مفهوم اخلاق ترافيك شهروندي بازتعریف مي گردد.
اين فصل، شامل 5 قسمت مي باشد كه بنا بر لزوم، هر يك شامل زير بخش هايي مي باشد. در قسمت اول اين فصل، ابتدا به بيان تعريف كلي از مفاهيم اصلي مطرح شده در اين تحقيق شامل اخلاق، اخلاق شهروندي، اخلاق ترافيك شهروندي، كجرفتاري اجتماعي و تخلفات رانندگي پرداخته مي شود. در قسمت دوم، به بازخواني نظريه هاي مختلف در راستاي مفاهيم اصلي تحقيق پرداخته مي شود. قسمت سوم شامل تدوين و تهيه چهارچوب نظري تحقيق با توجه به نظريه هاي مطرح شده در قسمت دوم مي باشد. پس از تدوين چهارچوب نظري، در قسمت چهارم ترسيم مدل نظري و در آخر بنا بر مدل نظري استخراج شده، فرضيات تحقيق بيان مي گردد.

2-2-پیشینه تحقیق
برخی از تحقیقات و پژوهش هایی که در رابطه با اخلاق ترافیک شهروندی و میزان تخلفات انجام شده است عبارتند از:
• شیر محمدی، حمید، 1385، عامل انسانی در معضلات ترافیکی و راه کارهای کاهش تخلفات ترافیکی، همایش ملی ترافیک شهری معضلات و راهکارها.
هدف اين مطالعه، شناسايي عوامل موثر در بروز تصادفات و تخلفات ترافيكي رانندگان است. در اين مطالعه، محقق علت بيشتر تصادفات را سرعت غيرمجاز، بي احتياطي و عدم رعايت قوانين و مقررات ترافيكي و به طور كلي عامل انساني دانسته است و عقيده دارد با برنامه ريزي درست مي توان از عامل انساني به عنوان پارامتري موثر در جهت تعديل و رفع ساير نواقص و كمبودها در واحدهاي عبور و مرور استفاده نمود.
در اين مطالعه، پيشگيري از تخلفاتي كه صرفاً به واسطه بي توجهي و بی مبالاتي عامل انساني صورت گرفته به عنوان راهكار اساسي در پيشگيري و كاهش معضلات ترافيكي ياد شده است. به طور كلي 4 دليل اصلي و انگيزه بروز تخلفات رانندگي در اين مقاله عبارتند از:
1- خستگي رانندگان،2- ريشه هاي روانشناختي رفتار رانندگان: اضطراب، پريشاني، عجله و شتاب، عدم اعتماد به نفس، عدم آشنايي و اطلاع كافي از مسايل فني ضروري لازم، افسردگي مزمن و غیره 3- عدم وجود رفتارهاي مناسب ترافيكي و4- عدم تسلط كامل بر وسيله نقليه در مواقع بروز خطر.
همچنين راهكارهاي پيشنهادي محقق در پيشگيري و تعديل تخلفات راهنمايي و رانندگي ناشي از عامل انساني عبارتند از:
1- فرهنگ سازي. 2- آموزش مستمر و تعليم و تربيت اشخاص درگير ترافيك: آموزش كودكان از سنين خردسالي، همكاري بين بخش هاي مختلف سازمانها و ارگان هاي دست اندر كار امر ترافيك مانند آموزش و پرورش، صدا و سيما، راهنمايي و رانندگي، وزارت راه، شهرسازي و صدور دفترچه رانندگي به جاي گواهينامه رانندگي به جاي صدور گواهينامه به رانندگان، دفترچه هايي را به آنها بدهند كه در طول زمان اعتبار آن هرگونه تخلف و اعمال غيرمجاز راننده در آن ثبت گردد و در هنگام تمديد آن بنا بر نوع تخلفات و ميزان آنها، محدوديت ها و محروميت هايي براي رانندگان در نظر گرفته شود. برنامه ريزي براي كم كردن آسيب هاي ناشي از خستگي رانندگان، اايجاد فضاهاي مناسب در مسيرها جهت استراحت رانندگان خسته، طراحي مهندسي محيط اطراف جاد هها جهت ايجاد امكان واكنش و آسيب كمتر براي رانندگان خسته، فراهم كردن مكان هاي ايمن براي رانندگان تا اتومبيل هاي خود را متوقف كرده و در آنجا استراحت كنند.
در انتهاي مقاله، محقق چنين بيان داشته كه حدود 75 درصد علت اصلي تصادفات مربوط به بخش شخصيتي انسان است، لذا خصوصيات رواني، اجتماعي و تربيتي و باورهاي فرهنگي از عوامل مهم ايجاد حوادث هستند، و با توجه به پيچيدگي ساختار انسان و دخيل بودن فاكتورهاي بسيار در تصميم گيري و عكس العمل افراد، لزوم انجام مطالعات گسترده در اين زمينه در 3 سطح پيشنهاد شده است.
الف. براي ايجاد محيط حمل و نقل سالم و ايمن نياز به ايجاد جامعه اي سالم هم به لحاظ جسمي و هم به لحاظ روحي وجود دارد.
ب. سيستم حمل و نقل بايد جوابگوي طيف وسيعي از رانندگان با حالات رواني مختلف باشد.
ج. انجام يك باز مهندسي، در نحوه اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي ضرورت دارد.
اين مطالعه مي تواند در علت يابي بروز تخلفات رانندگي و راهكارهاي مفيد، جهت كاهش ميزان تخلفات رانندگي در مطالعه حاضر، مورد توجه قرار گيرد.

• آواز، زهره؛ حبیبیان، میقات، بررسی جامعه شناختی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر تخلفات رانندگی؛ مطالعه موردی کلانشهر تهران. نشریه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، پائیز و زمستان 1390، شماره 61.
در اين مقاله، تاثير اخلاق ترافيك شهروندي به تفكيك جنسيت بر ميزان تخلفات رانندگي شهروندان تهراني، از ديدگاه جامعه شناسي مدل شده است. ساختن مدل در اين مطالعه از طريق پرسشنامه و براساس نظرسنجي از 215 نف

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد توزیع فراوانی، سطح تحصیلات، آنومی اجتماعی Next Entries منبع تحقیق درمورد رعایت قوانین راهنمایی، راهنمایی و رانندگی، استان اصفهان