منبع تحقیق درمورد شهر اصفهان، احساس عدالت

دانلود پایان نامه ارشد

اندازه گيري از نظر صاحب نظران و متخصصان مورد نظر استفاده مي شود. پايايي، يكي از ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري است. مفهوم ياد شده با اين امر سر و كار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني بدست مي دهد.
يك آزمون زماني داراي پايايي است كه نمره هاي مشاهده و نمره هاي واقعي آن داراي همبستگي بالايي باشند. به اين معنا كه، چنانچه نمره هاي مشاهده شده و واقعي هر يك از آزمودني ها در آزمون موجود باشند، مجذور همبستگي بين اين نمره ضريب پايايي يا اعتماد آزمون ناميده مي شود.(خاکی؛ 1382)
براي محاسبة قابليت اعتماد از شيوه هاي مختلفي استفاده مي شود. مثل اجراي دوباره روش (باز آزمايي)، روش موازي(همتا)، روش تنصيف(دو نيمه كردن)، روش كودر ريچاردسون و ضريب آلفاي كرونباخ. در اين مطالعه از روش ضريب آلفاي كرونباخ استفاده مي شود. آلفاي كرونباخ يكي از روش هاي محاسبة قابليت اعتماد ابزارهاي اندازه گيري از جمله پرسشنامه مي باشد.(سرمد و همكاران؛ 1383) جهت بررسي ميزان پايايي پرسشنامه اين مطالعه از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد. ضريب آلفاي كرونباخ، آمارهاي است كه دامنة تغييرات آن بين 0 تا 1 مي باشد. هر چه مقدار اين ضريب، به 1 نزديكتر باشد ابزار سنجش از پايايي بيشتري برخوردار بوده است.(كلانتري؛ 1385)

3-5- جامعه آماري
جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند.(سرمد و دیگران؛1383) در نگاه اول به نظر مي رسد در اين مطالعه، جامعه آماري مي بايست كليه رانندگان شهر اصفهان باشند. ولي به دليل حجم بالاي وسايل نقليه در سطح شهر، در نظر گرفتن اين جامعه آماري غيرممكن مي باشد. از آنجايي كه در اين مطالعه، هدف سنجش ميزان تخلفات رانندگي افراد است، نياز به مطالعه رانندگاني می باشد كه داراي تخلفات رانندگي باشند. بنابراين مراكز پليس+10 شهر اصفهان، به عنوان مكاني كه رانندگان جهت دريافت تخلفات ثبت شده خود مراجعه می كنند، انتخاب گرديده و جامعه آماري شامل كليه رانندگان مراجعه كننده به واحد اجرائیات مراكز پليس+10 شهر اصفهان جهت دريافت برگه تخلفات رانندگي وسيله نقليه خود مي باشند. براساس بررسي هاي انجام شده، تعداد برگه هاي صادر شده در مراكز مختلف متفاوت مي باشد. برخي از مراكز روزانه كمتر از 10 برگه صادر مي نمايند، در حاليكه برخي ديگر بيش از 50 برگه تخلفات صادر مي كنند. شرايط جغرافيايي و مركزيت مراكز نقش زيادي در اين امر دارند. براي بدست آوردن حجم جامعه آماري، متوسط برگه هاي صادر شده از 26 مركز پليس+10 شهر اصفهان، به طور تصادفي پرسيده شد. ميانگين آمار بدست آمده از اين مراكز برابر 25 گرديد. بنابراين به طور متوسط تعداد برگه تخلفات صادر شده در هر مركز، روزانه 25 برگه در نظر گرفته شد. همچنين با توجه به اين مطلب كه تا زمان جمع آوري اطلاعات، در کل شهر اصفهان 26 مركز پليس+10 وجود دارد، بنابراین (26*25) 650 برگه جمعیت آماری این تحقیق برآورد می گردد.

3-6- نمونه آماري
در تحقيق حاضر نمونه آماري از بين افراد مراجعه كننده به مراكز پليس+10 در بازه زماني 15 بهمن ماه تا 15 اسفندماه سال 1393 انتخاب شده است. در نظر گرفتن بازه زماني يك ماهه براي گردآوري اطلاعات به واسطه احتمال عدم همكاري افراد مراجعه كننده به مراكز مذكور، تعطيلات پيش بيني نشده و احتمال بروز اشكالات فني در سيستم الكترونيكي مراكز، بوده است. همچنين از آنجایی که غالباً افراد مراجعه كننده به مراكز اداری و خدماتی، فرصت زمانی کمی برای همکاری دارند، بنابراين نياز به صرف زماني براي توجيه و جلب اعتماد افراد جهت همكاري وجود خواهد داشت.

3-7- حجم نمونه
با توجه به حجم جامعه آماري كه 650 برگه برآورد شده است، براي بدست آوردن حجم نمونه از رابطه كوكران استفاده مي شود. از آنجايي كه نمونه گيري در سطح اطمينان 95 محاسبه مي گردد، حداقل حجم نمونه به روش زير محاسبه مي شود:(رفيع پور؛ 1382)

3-8- واحد تحليل
در تحقيق حاضر، مطالعه بر روي رانندگان مراجعه كننده به واحد اجراييات مراكز پليس+10 شهر اصفهان، جهت دريافت ريز تخلفات وسيله نقليه خود، صورت مي گيرد. بنابراين واحد تحليل، در سطح خرد و فرد مي باشد.

3-9- روش نمونه گيري
در تحقيق حاضر، جامعه آماري شامل 26 مركز پليس+10در سطح شهر اصفهان مي باشد. براي توزيع و تكميل پرسشنامه ها، از نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد و مراكز واقع در محدوده طرح ترافيك شهر اصفهان در نظر گرفته شد. در مناطق مختلف اين محدوده، پرسشنامه ها توزيع گرديد. به طور كلي پرسشنامه هاي تكميل شده در 26 مركز در سطح شهر اصفهان جمع آوري گرديد. با توجه به مشكلاتي كه در اين مطالعه براي جمع آوري اطلاعات پيش آمد، در بازه زماني مشخص شده، از حدود 230 پرسشنامه توزيع شده، در نهايت 200 پرسشنامه جمع آوري شد كه از اين ميان 170 پرسشنامه مربوط به آقايان و 30 پرسشنامه مربوط به خانم ها بوده است.

3-10- فرضيات تحقيق

3-10-1- فرضيه اصلي
بين اخلاق ترافيك شهروندي و ميزان تخلفات رانندگي رابطه معناداري وجود دارد.
3-10-2- فرضيات فرعي

3-10-2-1- بعد اجتماعي
بين تعهدات اجتماعي افراد و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.
بين شرايط آنومي اجتماعي و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.
بين سرمايه اجتماعي و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.

3-10-2-2- بعد فرهنگي
بين تحصيلات فردي و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.
بين اطلاعات رسانه اي افراد و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.
بين الگوپذيري افراد و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.

3-11- تعاريف نظري مفاهيم

3-11-1- تخلفات رانندگي
تخلفات رانندگي عبارت است از عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي توسط رانندگان وسايل نقليه در سطح شهر بر مبناي تخلفات ثبت شده آنها.

3-11-2- اخلاق ترافيك شهروندان
اخلاق ترافيك شهروندان، تعهدات و كنش هاي فرد است كه در قالب رعايت و احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي وضع شده در شهر نماد بيروني پيدا مي كند. دو بعد اصلي اخلاق ترافيك شهروندي در قلمرو فرهنگي و اجتماعي تعريف مي شود. در قلمرو فرهنگي اخلاق ترافيك شهروندان، زمينه هاي الگوپذيري، اطلاعات رسانه اي و دانش عمومي و در قلمرو اجتماعي آن، تعهد اجتماعي، سرمايه اجتماعي و آنومي اجتماعي به عنوان عناصر اصلي مورد توجه مي باشد.

3-11-3- بعد اجتماعي اخلاق
بعد اجتماعي اخلاق، عبارت است از احساس تكليف و مسئوليت بر مبناي فرمان هاي اخلاقي در مقابل ديگران.(چلپی؛1385) همچنين بعد اجتماعي اخلاق به عمل كنشگر در قبال ديگران و جمع جهت مي دهد.(چلپی؛1385) در اين تحقيق، شاخص هاي آنومي اجتماعي، سرمايه اجتماعي و تعهد اجتماعي به عنوان شاخص هاي بعد اجتماعي در بروز تخلفات رانندگي در نظر گرفته شده است. هر يك از اين شاخص هاي مطرح شده، بنا بر نظريه هاي جامعه شناسي، توسط متغيرهاي معيني قابل سنجش مي باشند.

3-11-4-آنومي اجتماعي
آنومي يا بي هنجاري در آثار دوركيم مفهومي است كه موقعيت ها و وضعيت هاي بي سامان و نامنظم اجتماعي را بيان مي كند. اين اصطلاح همواره با دو ويژگي همراه مي باشد:
1- تغييرات ناگهاني منتج از بحران غيرطبيعي يا جابه جايي سريع قدرت و ثروت؛ و
2- وضعيت هاي مزمن و كهنه ناشي از پس افتادگي و باقي ماندن در قالب هاي فرسوده و كهنه.
مفهوم واژه آنومي از نظر دوركيم، براين اصل استوار است كه روابط اجتماعي فقط زماني كاركرد دارد كه آرزوها، اميدها و اشتياق هاي انساني به وسيله موانع اجتماعي متوفق نشوند. به نظر دوركيم زماني كه تحول نيازها و خواسته ها با وسايل و امكانات تطبيق نمی كنند جامعه دچار آنومي مي شود. در اين شرايط درك نظام اجتماعي، قوانين مشترك و فهم اين قوانين از سوي فرد با مشكل برخورد مي كند. در نتيجه وضعيت پريشان رخ می دهد. در چنين اوضاعي تمايل به سوي عدم هماهنگي و فاصله اجتماعي مرتباً بارزتر مي شود و به طور كلي محورها و اساس قوانيني كه مكانيسم اصلي براي نظم روابط ميان عناصر سيستم اجتماعي است، شكسته مي شود. چنين وضعيتي را دوركيم با كلماتي نظير آنومي، بي هنجاري و بي ساماني بيان می کند.(توسلی؛ 1382)
از ديدگاه مرتون آنومي شرايطي است كه بين اهداف نهادينه شده افراد و ابزار نيل به آن اهداف هماهنگي و توازن وجود نداشته باشد. در اين زمان افراد به انجام اعمال كجروي اجتماعي كه در اين جا همان زير پا گذاشتن قواعد راهنمايي و رانندگي می باشد، اقدام مي نمايند.
به عبارت ديگر، آنومي اجتماعي، به شرايط اجتماعي اي اطلاق مي شود كه درآن هنجارهاي تعميم يافته و مورد پذيرش جامعه تضعيف يا ناكار آمد شده باشند.(ريتز؛1383) در اين تحقيق براي سنجش اين شاخص، سه متغير عدم احساس امنيت اجتماعي، ناكارآمدي قوانين و عدم احساس عدالت اجتماعي مطرح گرديد.

3-11-4-1- احساس امنيت اجتماعي
امنيت از واژة “امن” عربي و به معناي خوف نداشتن، در امان بودن، راحتي، آسودگي است. در فرهنگ معين نيز به معناي ايمن شدن، در امان بودن و بی بيمي آمده است. همچنين فرهنگهاي فارسي امنيت به معناي در آزادي، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم ديگران، آمده است.
در فرهنگ علوم رفتاري نيز دو معنا از اين واژه ارائه شده است: 1- حالتي كه در آن احتياجات و خواسته هاي شخصي انجام گيرد و 2- احساس ارزش شخصي و اطمينان خاطر، اعتماد به نفس و پذيرش از طرف گروه.(محمودي جانگي؛1386)
مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضايت و در مورد افراد به نبود هراس و بيم نسبت به حقوق و آزاديهاي مشروع و به مخاطره نيفتادن اين حقوق و آزادي ها را امنيت مي نامند.(صفري شالي؛1388) همچنين امنيت به مصون بودن از تهديد و خطر مرگ، بيماري، فقر و حوادث غيرمترقبه و در كل هر عاملي كه آرامش انسان را از بين ببرد نيز تعبير شده است.(سروستاني، 1386)
نگاهي اجمالي به تعاريف فوق و ده ها تعريف ديگر كه از امنيت ارائه شده است، بيانگر اين امر مي باشد كه امنيت مفهومي است چندلايه و چندسطحي كه به سادگي نمي توان به تعريفي يكدست از آن دست يافت. البته اين تنوع تعاريف و پيچيدگي در سطوح تحليلي آن به معناي پراكندگي و نداشتن قدر مشترك نيست.(صفري شالي؛1388)
در مجموع مي توان با الهام از نظريه سلسه مراتب نيازهاي مازلو احساس امنيت را به عنوان يكي از نيازمندي هاي اصلي انسان دانست كه با ديگر نيازمندي هاي اوليه او مانند خوراك، مسكن وغیره ارتباط مستقيمي دارد. اما وجود احساس امنيت مثل رفع ساير نيازمندهايي اوليه در كوتاه زمان ايجاد نمي گردد، بلكه در طول دوران حيات و به تدريج ايجاد مي شود.
امروزه با شكل گرفتن نهادهاي جديد امنيتي توسط دولت ها مي توان ياد آور شد كه امنيت، به هر صورت تا حد زيادي توسط دولت ها برقرار مي شود. در واقع وظيفه ي اصلي هر دولتي، شايد، تأمين امنيت باشد. بدين ترتيب امنيت بستري براي فعاليت هاي دولت و نيز افراد جامعه است. بدون وجود امنيت هيچ برنامه اي در جامعه قابل اجرا نيست. شكوفايي اقتصادي، سرمایه گذاري، برنامه ريزي و هر فعاليت اجتماعي ديگر به حداقل زمينه مطمئن و آرام نياز دارد كه همان امنيت است. بدين ترتيب امنيت عملاً در زمره اهداف و ارزش هاي اصولي و لازمه هر جامعه اي قرار مي گيرد. پس مي توان گفت كه امنيت علاوه بر اينكه يك نياز براي انسان ها است، عامل بسيار مهمي در پيشرفت و توسعه هر كشوري است. زمينه هاي مختلف توسعه، اقتصادي، فرهنگي و غیره مستلزم وجود احساس امنيت در ابعاد مختلف فردي، اجتماعي و ملي است. بدين ترتيب در زیر به بررسي سطوح ياد شده از امنيت پرداخته مي شود.

امنيت فردي
امنيت فردي در شبكه روابط و تناقضات بين امنيت شخصي و امنيت دولت ارتباط پيدا می كند. دولت منشأ اصلي تهديد و نيز امنيت افراد است. افراد علت اصلي و نيز سرمنشاء برخي محدوديت ها براي فعاليت هاي دولت به منظور تامين امنيت هستند. لذا با توجه به اينكه افراد منبع اوليه ناامني يكديگر هستند. مسئله امنيت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد رفتار انسان، شهر اصفهان، پرسش نامه Next Entries منبع تحقیق درمورد ديگري، آگاهي، گرايي