منبع تحقیق درمورد سپاري، فعاليت، هزينه

دانلود پایان نامه ارشد

برون سپاري است و اين مورد به ساير معايب مرتبط است. به عنوان مثال آلن و همکارانش 73(2001) دريافتند که وقتي نقصان کنترل مديريتي
جدول 6-2 معايب برون سپاري
دلايل عدم استفاده از
برون سپاري
معايب بالقوه
افزايش هزينه ها
تاخير زماني در ارايه خدمات از جانب تامين کننده يا احتساب دوري و مسافت راه به زمان ارسال کالا، همچنين اضاه شدن هزينه هاي ناشي از آن (کرايه بار، پست هوايي و غيره) منجر به افزايش هزينه ها مي شود.
اجراي قراردادهاي برون سپاري و آموزش هاي صحيح، امکان پذير نيست و بنابراين اين امر نيازمند هزينه است.
مذاکرات گسترده، نگهداري، تقويت واجراي برنامه هاي برون سپاري، امکان دارد سود شرکت را تحت الشعاع قرار دهد.
فقدان کنترل
وابستگي شرکت به تامين کننده مي تواند منجر به بروز تعداد زيادي از مشکلات گردد (فقدان بازارها، هزينه هاي بيشتر و غيره)
عدم انعطاف پذيري در کنترل مديريتي شغل و فعاليت هاي کسب و کار، محصول نهايي و غيره ،فقدان انعطاف در معاملات
تاثير منفي در کارکنان
تاثير منفي در پرسنل شرکت تجاري موجب تضعيف روحيه در آن ها مي گردد. مخصوصا هنگامي که به يکباره جزو پرسنل و نيروي کار تامين کننده محسوب شوند.
تغيير در ساختار سازماني ممکن است باعث تغيير و جابجايي کارکنان آن شود که اين خود تاثير منفي به دنبال خواهد داشت.
تاثير منفي در مشتريان
تاخير زماني در ارايه خدمات از سوي تامين کننده، امکان دارد موجب تاخير در ارسال کالا و خدمات و در نتيجه افزايش هزينه ها براي مشتري و يا خود شرکت شود.
اين تاخيرها و عدم رضايت مشتريان ممکن است منجر به فسخ قرارداد بين آن ها و شرکت گردد.
بروز مشکلات بر سر راه
به سختي مي توان مزاياي برون سپاري را مشخص نمود.
منبع: ( اشنايدر جانز و همکاران، 1388،51)
در برخي از عمليات ها و فرآيندها وقوع يابد، معمولا هزينه ها افزايش مي يابند، زيرا در اين شرايط هيچگونه شيوه مشخصي براي مديران، جهت کنترل و برآورد هزينه ها وجود ندارد و از طرفي در اغلب موارد تامين کنندگان دست به تغيير قيمت ها مي زنند و در نتيجه شرکت هاي متقاضي برون سپاري را با ريسک عظيمي در برابر هزينه هاي افزوده مواجه مي سازند. در جدول (6-2) بعضي از معايب برون سپاري مورد بررسي نشان داده شده است.
2-3-6- مراحل برون سپاري
به طور کلي مراحل برون سپاري را مي توان شامل: تعيين واحد تصميم گيرنده مناسب، تعيين فعاليت هاي قابل برون سپاري، انتخاب پيمانکار، تنظيم قرارداد برون سپاري، مديريت و کنترل فرآيند و در نهايت تصميم گيري درباره خاتمه روابط برون سپاري دانست. يکي از مهمترين مراحل برون سپاري، مديريت و کنترل فرآيند برون سپاري مي باشد که مي توان با توجه به عملکرد تامين کننده در رابط با ادامه يا خاتمه کار، تصميمات مقتضي را اتخاذ نمود (موسوي خاني و همکاران، 1386، 125).

2-3-7- براي برون سپاري چه اقداماتي لازم است ؟
در بسياري از سازمانها مشاهده شده علاوه بر آنكه مشكل شناخت مفاهيم و مباني برون سپاري وجود دارد بلكه اجراي آن بصورت سعي و خطا و بدون اتخاذ يك روش علمي و سيستماتيك صورت پذيرفته است حال آنكه سازماني كه قصد دريافت مؤثر خدمات برون سپاري را دارد نيازمند وجود استراتژيها و زيرساختهاي لازم و اتخاذ يك رويكرد علمي و جامع براي پياده سازي برون سپاري مي باشد . ذيلا به بخش عمده اي از عوامل زيرساختي و مراحل اجراي آن اشاره مي شود (داور پناه ،1385، 3).
1 – شبكه شدن توليد : پيش زمينه برون سپاري شبكه اي يا فرآيندي شدن توليد است . جهت برون سپاري ابتدا بايد شركت بداند براي توليد چه فعاليتهايي دارد تا بتواند تصميم بگيرد چه فعاليتي را برون سپاري كند و چه فعاليتي را خود انجام دهد .در اين مرحله شرح خدمات و شناسنامه فعاليتها بطور شفاف و استاندارد تعريف مي شوند . همچنين استانداردهاي فني به زبان و اصطلاحات قانوني و قراردادي تبديل مي گردند و شاخص هاي تحويل گيري كار نيز مشخص مي شوند .
2 – انتخاب فعاليتهاي قابل برون سپاري ( متدلوژي برون سپاري ) : مسئله اي كه مديران ارشد با آن مواجه هستند استفاده ار برون سپاري نيست بلكه تعيين فعاليتي است كه بايد برون سپاري شود . در اين مرحله بايد دانست برون سپاري هر فعاليتي تا چه ميزان سازمان را در رسيدن به هدف ياري مي كند ؟ فرصتها و تهديدها كدامند و تاثيرات آن ( برون سپاري ) بر منابع انساني و روشها و هزينه ها و … چيست ؟ براي اين منظور بهتر است چارچوب منطقي و مدل مفهومي و سيستمي طرح گردد كه در آن متغيرهاي موثر در تصميم گيري برون سپاري و جهت روابط اين متغيرها مشخص گرديده و نتيجه آن انتخاب فعاليت قابل برون سپاري باشد . در اين راستا نقش مشاوران مديريت براي انجام درست پروژه هاي برون سپاري براساس نگرشي علمي ، كليدي و حياتي است . با نگرش علمي سازمان حتي مي تواند فعاليت اصلي خود را برون سپاري كند در صورتيكه ساز و كار كنترلي بر روي فعاليت اصلي را همچنان حفظ نمايد . همچنين تشخيص ريسك هاي كسب و كار مانند تفاوتهاي فرهنگي سازمانها يا ريسك در برابر عدم تحويل به موقع خدمت يا عدم كيفيت مورد انتظار و محدوديت در انتخاب پيمانكار جايگزين عواملي مهم در ارزيابي فعاليتها جهت برون سپاري مي باشند .
3 – حسابداري برون سپاري74 : مهمترين انگيزه در ميز مذاكره قيمت است . در صورت مبهم بودن قيمت تمام شده هر دو طرف ضرر مي كنند . قيمت معامله بايد بنحوي باشد كه هر دو طرف بشكل برد – برد در كنار هم قرار گيرند . ضمن آنكه در يك موقعيت رقابتي انتخاب تامين كننده براساس قيمت صورت مي گيرد .تعيين چنين قيمتي مستلزم سيستم حسابداري قيمت تمام شده براي هر فعاليت است .ارزيابي اثربخشي فعاليتهاي برون سپاري شده بر اهداف مالي مانند كاهش هزينه ها يا سرعت بازگشت سرمايه نيز با اعمال اينگونه سيستم حسابداري ممكن است .
4 – انتخاب ارائه دهندگان خدمت : برگزاري مناقصه ، شناسايي و انتخاب ارائه دهنده فعاليت قدم بعدي است . در اين مرحله تهيه شرايط مناسب درخواست پيشنهاد 75 و درخواست اطلاعات پيمانكاران76 و اعلام آن به ارائه كنندگان محصول يا خدمت ، دسترسي به ارائه دهندگان حرفه اي و باتجربه ( داراي صلاحيت ) و ارزيابي اوليه آنان اموري مهم براي يك برون سپاري مناسب به شمار مي روند. در اين مرحله پيشنهاد مي شود تيم ارزيابي طرحهاي پيشنهادي با شناسنامه فعاليت و شرح خدمات تشكيل گردد
اضافه مي گردد ارتباط مابين اين شرکتها از طريق قرارداد و نظارت برقرار مي گردد . قراردادها بايد شفاف و با رعايت حقوق دو طرف و پس از مذاکره و کسب توافق بسته شوند . با امضاي يك قرارداد در حقيقت يك رابطه ي همكاري با كارفرماهاي ديگر بوجود آمده است و اين يك تعهد كامل دوطرفه است . در برون سپاري شرکتهاي طرف قرارداد همکاران پاره وقت يكديگرند .
5- پايش عملكرد و سيستم هاي كنترلي يكپارچه – با رويكردIT77: سازمانهايي كه اقدام به برون سپاري مي نمايند بواقع يك شبكه تعامل با يكديگر ايجاد مي كنند . اين شبكه و زنجيره توليد نهايتا منجر به تحقق اهدافي مانند كاهش هزينه ، بهبود كيفيت محصولات ، ارتقاي مهارتها و يا كاهش زمان توليد مي گردد . پس از قرارداد نظارت و كنترل عمليات سازمانها نقش حياتي دارد و اين نيازمند وجود يك برنامه جامع و منسجم ارتباطاتي ، نظارتي و ارزيابي بر اساس شاخص هاي تحويل ، توافقات بعمل آمده و اهداف اشاره شده است (داور پناه ،1385، 7-5).

2-3-8- سطوح برون سپاري
در يک تقسيم بندي، برون سپاري را مي توان در دو حوزه ي “محصولات” (ساخت و توليد ) و “خدمات” (امور پشتيباني ) مورد بررسي قرار داد. در حوزه ي ساخت و توليد، امور تدوين تکنولوژي، ساخت قطعات، اجزاء و زير مجموعه ها مي توانند براي توليد، به يک تأمين کننده واگذار گردند. برون سپاري مي تواند در اموري مانند موارد زير انجام شود:
* خدمات پشتيباني: نگهباني و امنيت، سرايداري، خدمات غذا و …
* امور انبار داري و مديريت موجودي
* برنامه ريزي و کنترل پروژه
* تدارکات و حمل و نقل
* خدمات و سرويس هاي اطلاعاتي
* خدمات رفاهي
* امور حقوق کارکنان (ليست حقوق)
* امور نيروي کار موقت
* خدمات مسافرتي
* خدمات رضايت مشتري (چشم براه و مرتضوي، 1386، 38-37).
به عنوان يک استراتژي مديريتي، برون سپاري در بازار به کرات ديده مي شود. بسته به نوع و فرم استراتژي برون سپاري منتخب، خدمات ارائه شده ممکن است شامل موارد زير باشد:
* رسيدگي متخصصين به ريسک هاي مربوط به يک عمليات خاص.
* آگاهي دادن نسبت به شرايط کاري.
* حمايت لجستيکي و حمل و نقلي.
* نگهداري اسناد و مدارک کارکنان.
* برنامه ريزي ملزومات و مواد.
* نظارت بر جزييات و تحليل مخارج مربوط به تأمين سلامتي و ايمني صنعتي (نوربخش و زماني، 1384، 7).
عموماً بخشي از فعاليت هاي برون سپاري شده ي سازمان ها را فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي آن ها تشکيل مي دهد. مطالعات شرکت تحقيقاتي KPMG-Peat Marwiek نشان داد که در سال 1994 ميلادي، تعداد 309 شرکت از 1000 شرکت برتر معرفي شده توسط مجله ي فورچون از برون سپاري در بخش لجستيک استفاده کرده اند ( چشم براه و مرتضوي ،1386،40) .

2-3-9- فرآيند اجرايي برون سپاري
اجراي هر تصميمي نياز به ساز و کار، رويه و نظام دارد تا بتوان آن را به درستي پيش برد. هر چه حوزه ي تأثير گذاري تصميمات بزرگتر باشد، اهميت اين موضوع نيز بالاتر مي رود. تصميمات برون سپاري نيز از اين امر مستثني نيستند. از اين رو اجراي تصميمات برون سپاري در يک بنگاه اقتصادي، نياز به فرآيند و ساز و کار دارد.الگوي اجرايي برون سپاري که تصوير آن در شکل شماره 7-2 آمده، مشتمل بر پنج گام اصلي و يک گام با عنوان اقدامات اوليه و پيش نيازي است که هم در اجراي هر يک از گام ها، و هم در حين انتقال از هر گام به گام بعد ملاحظات ويژه اي مورد نياز خواهد بود. در ادامه جهت پرهيز از اطاله کلام به توضيح و تعيين اقدامات اوليه و پيش نيازي و تحليل ساخت/خريد و استراتژي هاي برون سپاري پرداخته مي شود.

نمودار5-2- فرآيند اجرايي برون سپاري

بله

منبع:(چشم براه و مرتضوي،1386، 46)

2-3-9-1- اقدامات اوليه و پيش نيازي
براي آغاز اجراي فرآيند برون سپاري در هر سازماني، انجام مجموعه اي از اقدامات اوليه، الزامي و اجتناب ناپذير است. نتيجه اين اقدامات، فراهم کردن بستري مناسب براي اجراي فرآيند برون سپاري خواهد بود. اهم اين اقدامات به ترتيب عبارتند از:
1- خواست و عزم قاطع مديريت ارشد
2- انتخاب شوراي راهبري و مسؤؤل شورا
3- هدف گذاري شفاف
4- طراحي فرآيند اجرايي و تقسيم وظايف و مسئوليت ها
5- ايجاد زبان مشترک بين افراد و گروههاي در گير در فرآيند
6- تعيين شايستگي هاي محوري سازمان
7- تعيين حدود و استراتژي هاي برون سپاري و ملاحظات استراتژيک
8- ارزيابي ريسک ها
9- تأمين منابع و امکانات (همان منبع، 47-44).

2-3-9-2- تحليل ساخت /خريد و استراتژي هاي برون سپاري
يکي از مهم ترين تصميمات هر سازمان، اخذ تصميمات “ساخت” يا “خريد”، يا به عبارتي برون سپاري در مقابل درون سپاري فعاليت ها، قطعات، زير مونتاژها، محصولات و خدمات مورد نياز سازمان است. تصميم سازي ساخت يا خريد بر اساس به کار گيري معيارهاي مختلفي انجام مي شود بر اين مبنا، در هر سازماني تصميم گيري در مورد برون سپاري يا درون سپاري برخي از فعاليت ها، قطعات و خدمات چندان دشوار نيست و بر اساس تکيه بر يک يا برخي از خطوط راهنماي تصميم سازي تکليف روشن مي شود، بر عکس برخي از فعاليت ها در يک سازمان در زمره ي فعاليت هاي اصلي آن خود تلقي شده و سازمان بر اساس توجيهات استراتژيک، از واگذاري آن ها به ديگران پرهيز مي کند (همان منبع ، 57-56).

2-3-10- مسئوليت برون سپاري با کدام بخش است؟
برون سپاري از نظر سازماني عمدتاً منتسب به بخش مديريت تأمين، يا بخش خريد سازمان است و پشتيباني هاي اداري فرآيند توسط اين بخش صورت مي گيرد؛ و مدارک و مستندات مربوطه نيز در اين بخش نگهداري مي شود. البته عوامل متعددي در سازمان دهي و تعيين واحد

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد بهبود عملکرد Next Entries منبع تحقیق درمورد صاحبان سهام، عملکرد سازمان، عملکرد بازار