منبع تحقیق درمورد سيستم، كالا، كالاي

دانلود پایان نامه ارشد

زيرواحدها- روش مبنا
012
تخصيص هزينه واحد اصلي سرويس‌دهنده به زيرواحدها- روش درصد

10-11-2-گزارشهاي سيستم حسابداري صنعتي
هدف نهايي هر سيستم مكانيزه، تهيه اطلاعات براي افراد مختلفي مي‌باشد كه به مقتضاي نياز خود به آن سيستم مراجعه مي‌نمايند. بديهي است كه اين اطلاعات در قالب گزارشات خاص تهيه و ارائه ميشوند. بهمين دليل است كه معمولاً گزارشات بعنوان پل ارتباطي بين استفاده‌كنندگان از سيستم مكانيزه با آن سيستم محسوب شده و از اهميت ويژه‌اي برخوردار ميباشند.
با عنايت به شرح فوق و با توجه به اينكه سيستم حسابداري صنعتي يك ابزار مديريتي مي‌باشد لذا در طراحي و تدوين آن، گزارشات گوناگوني جهت تهيه و ارائه اطلاعات به مديران رده‌هاي مختلف طراحي شده‌است.
در سيستم حسابداري صنعتي، جهت تهيه و ارائه گزارشات دو زيرسيستم مجزا پيش‌بيني شده‌است. در يكي از اين زيرسيستم‌ها، اطلاعات موردنياز مديران رده بالاي هرم سازماني وزارت نفت و در زيرسيستم دوم اطلاعات موردنياز مديران ساير رده‌ها ارائه مي‌گردد.
فهرست كلي فعاليت‌ها
فهرست فعاليتهاي زيرسيستم «گزارشهاي سيستم» بشرح جدول5-2 مي باشد:

جدول 5-2 گزارشهاي سيستم حابداري صنعتي
رمـز
شــــــرح فعاليت
001
محاسبه قيمت تمام‌شده محصولات/ توليدات واحد اصلي
003
محاسبه مقدار ضايعات واحدهاي اصلي
005
عناصر هزينه واحدهاي اصلي
007
عناصر هزينه زيرواحدها
011
گزارشهاي قيمت تمام‌شده- روش هزينه‌هاي مشترك
012
گزارشهاي قيمت تمام‌شده- روش هزينه‌هاي خاص
999
تعريف و تنظيم گزارشات

12-2- سيستم حسابداري تداركات و امور كالا
ايجاد و بهره‌برداري از سيستم مكانيزه پيوسته و يكنواخت تداركات و امور كالا ايجاب نمود كه روشهاي مالي كالا هم پابه‌پاي سيستم مذكور متحول و بروز رسانيده شود و طوري عمل نمايد كه هيچگونه مانع غيرموجهي سر راه اجراي سيستم پيوسته و يكنواخت تداركات و امور كالا بوجود نياورد.
1- محوريت سيستم حسابداري كالا
سيستم ايجاد شده با چند مورد استثناء بطور كلي حول محور انبار و كد سازماني كالا حركت مينمايد و هر موضوعي با توجه به انبار و رمز سازماني مربوطه عرضه و ارزيابي مي‌گردد. براي مثال سفارش مربوط به انبار، كالاي در راه انبار، موجودي انبار، نقل و انتقالات انبار و….
2- نوع حساب (دفتر معين) كالا
بمنظور تمركز تمامي حسابهاي مربوط به كالا در يك دفتر، از نوع حساب 95 استفاده شده‌است. حسابهاي مربوط به تداركات و امور كالا، از مرحله تأمين وجه، تهيه دستور خريد، حمل، دريافت، صدور و انتقال و … همگي در حسابهاي 95 براي هر انبار (باستثناي چند مورد مربوط به خريد) مشخص شده‌است.
حساب نوع 95 برخلاف ساير انواع حسابها كه در دفاتر كل هر مديريت فقط داراي دو حساب كنترلي هستند، داراي حسابهاي كنترلي متعددي (متجاوز از 30 حساب) براي هر انبار ميباشد كه سرفصلهاي مجزاي مربوط به آن در حساب دفتر كل مربوطه ثبت و كنترل مي‌گردد.
3- پيوستگي سيستم
بررسي اسناد از بعد مالي و قبول يا رد آنها بطريق مكانيزه و در اولين مقطع ورود اطلاعات به سيستم صورت مي‌گيرد. براي مثال بهنگام تغذيه فرم برش انبار صحيح و باز بودن يك شماره حساب در سيستم مالي بررسي مي‌گردد و در صورت نبودن حساب در سيستم از حركت سند جلوگيري مي‌شود، طبعا كالائي هم از انبار خارج نخواهد شد.
4- ارتباط بين شركت مديريت
در صورت استفاده يك مديريت يا شركت از موجودي انبار يك مديريت يا شركت ديگر، سيستم مالي جديد قادر است همزمان با قبول و حركت اسناد كالا در سيستم تداركات و امور كالا، سند مالي اقدام انجام شده را در دفاتر مالي هر دو طرف معامله ثبت نموده و اقدام به ارسال اطلاعيه براي واحد دريافت‌كننده كالا بنمايد.
5- تداوم عمليات
سيستم حسابداري طوري طراحي گرديده كه پس از پذيرش اوليه يك سند، هيچ مورد و موضوعي نتواند از حركت اطلاعات در درون سيستم جلوگيري نمايد. براي مواردي كه سيستم نميتواند جواب سئوال خود را پيدا كند، راههاي گريزي پيش‌بيني گرديده و از حسابداري كالا خواسته شده كه با دريافت گزارش مربوط به اين موارد، خارج از سيستم اقدام به رفع عيب نمايد و بدين ترتيب سيستم هيچگاه مواجه با مورد پيش‌بيني نشده و موضوع لاينحل نخواهد شد.
6- نگهداري اطلاعات ناقص
هرگاه يك سند ورودي بدليل اشكال قابل پذيرش نباشد اطلاعات تا ميزان و تعدادي كه در سيستم تغذيه شده در يك پرونده اطلاعات بطور ناقص نگهداري مي‌گردد. پس از رفع عيب اطلاعات نگهداري شده فعال گرديده و بحركت خود ادامه ميدهند و بدين ترتيب نياز به دوباره كاري بطور كلي از بين رفته‌است.
7- تعديل موجودي و اسناد تعديل‌پذير
سيستم ميتواند بدون آنكه نياز به محاسبه و ايجاد سند تعديلي براي موجودي فعلي و اسناد تعديل‌پذير قبلي باشد صرفاً با دريافت اطلاعات اقدام به تعديل قيمت موجودي فعلي و اسناد تعديل‌پذير براي دوره مورد نظر را در دفاتر مالي به همه واحدهاي مربوطه را ايجاد و صادر نمايد.
8- تطبيق مكانيزه حسابها
در اين سيستم سعي بر اين گرديده كه با استفاده از پسوند مناسب و گرفتن گزارشات كمكي از سيستم كالا، حسابها را بطور مكانيزه تطبيق نموده و موارد عدم تطبيق بوسيله سيستم و بطور خودكار مشخص گردد و بدين ترتيب سعي و اهتمام حسابدار انبار صرفاً معطوف به رفع اشكال و نه يافتن اشكال شود.
9- رعايت مقررات دولت
نظر باينكه شركت موظف است در مواردي كه از وجوه عمومي استفاده مي‌نمايد تابع قوانين و مقررات اعلام شده باشد، اين موارد در برنامه‌ها بميزان لازم ملحوظ شده و حسابها و گزارشات حسب نياز و به شكل مورد دلخواه تهيه مي گردد.
10- استفاده از چند نرخ
در حاليكه موجودي انبارها با نرخ ميانگين قيمت‌گذاري ميشوند و در حالت عادي در صدور و انتقال كالا از نرخ ميانگين استفاده مي‌شود، معهذا استفاده از قيمت ثابت نيز پيش‌بيني گرديده و سيستم ميتواند در حالتي كه موجودي يك انبار را با نرخ ميانگين متأثر مينمايد، دريافت‌كننده را با قيمت ثابت بدهكار / بستانكار نموده و مابه‌التفاوت را در حسابهاي از قبل تعيين شده ثبت نمايد.
11- موازنه ويرايش
موازنه و ويرايش اطلاعات و اسناد مالي بطريق پيوسته و بهنگام قبول سند و داده صورت مي‌گيرد. اين موضوع كمك مي‌نمايد كه سندي كه از نظر مالي داراي اشكال باشد جزء اسناد پذيرفته شده به سيستم مالي تغذيه نگردد و در نتيجه گزارش اغلاط به حداقل خود برسد. اغلاطي كه انتظار مي‌رود در سيستم ديده شود هيچكدام نمي‌تواند مربوط به اسناد ورودي ماه باشد و عمدتاً مربوط به تعديلات ماهها و سالهاي قبل خواهد بود كه بهنگام تعديل حساب يا اطلاع موردنظر فعال نبوده و يا اعتباري در جهت ثبت هزينه وجود نداشته‌باشد.
سيستم پيوسته تداركات و امور كالا، همه ماهه با استفاده از اطلاعات سيستم مالي و سيستمهاي جانبي پرونده اصلي شماره حساب و پارامترهاي خود را بروزرساني مينمايد و بدين ترتيب مانع از آن مي‌گردد كه يك حركت فيزيكي كالا قبل از تأييد اطلاعاتي آن صورت پذيرد. نظر بر اين است كه سيستمهاي مربوط به دفتر اصلي شماره حسابها و تمامي پارامترها از حال ناپيوسته فعلي به حالت پيوسته تبديل شده و اطلاعات بمحض ورود به سيستم بروزرساني گرديده و در اختيار همه واحدها و برنامه‌ها و سيستمها قرار بگيرد بطوريكه براي دسترسي به آنها نياز به پرونده جداگانه نباشد.
12- تأثير زمان در تكوين حركت فيزيكي كالا
سيستم با قبول تأثير زمان در ثبت يك سند در يك واحد، بطور مكانيزه تا اعلام وصول و دريافت از طرف مقابل، از حسابهاي مكانيزه بين راهي استفاده كرده و پس از تأييد مراتب، بمقدار تأييد شده سند نهائي و اختلاف احتمالي را گزارش مي‌نمايد.
كسري بيشتر از حد نصاب ناشي از شمارش انبار
چنانچه وجود كسري محرز گردد و هيچگونه شك و شبه‌اي در آن نباشد، سيستم با دريافت دستور بطور مكانيزه اقدام به تعديل موجودي و ثبت مقدار كسري در يك حساب معلق خواهد نمود. حساب معلق پس از كسب مجوز، حسب دستور دريافت شده تسويه خواهد شد و بدين ترتيب موجودي مذكور در گزارشات و حسابهاي كالا با موجودي فيزيكي برابر خواهد بود.

1-12-2- مراحل اجرائي تأمين كالاي مورد نياز
بخش اول: تقاضاي خريد
بخش دوم: سفارش خريد
بخش سوم: رسيد كالا به انبار
بخش چهارم: نقل و انتقالات كالا

1-1-12-2- تقاضاي خريد كالا
مقدمه
با توجه به گستردگي و تنوع كالاهاي موردنياز واحدهاي صنعت نفت، از سيستم مكانيزه كالا جهت كنترل عمليات تدارك كالا (تقاضاي سفارش – رسيد صدور كالا از انبار و غيره) استفاده مي‌گردد.

تعاريف
تقاضاي خريد كالا80 فرمي است كه متقاضي هنگام نياز به كالا مي‌بايستي آنرا تهيه و تنظيم نموده و پس از تأمين بودجه و اخذ امضاءهاي مجاز جهت انجام مراحل خريد به شركت كالاي موردنظر ارسال دارد.
انواع تقاضاي خريد
الف- تقاضاي خريد كالاي مستمر انبارها:
اين نوع تقاضا جهت تأمين كالاي مستمر (قابل تأمين از داخل/ خارج) با استفاده از برگهاي اطلاعيه توصيه سفارشات81 بر روي فرم تقاضاي خريد كالاي مستمر و در صورت نياز برگ الحاقي تقاضاي خريد كالاي مستمر تهيه مي‌گردد.
اقلامي كه براي اولين بار توسط واحد سفارشات و كنترل موجودي انبار متقاضي درخواست مي‌شوند نيز بر روي فرمهاي مذكور درج مي‌گردند. اين نوع تقاضاها برحسب اولويت زماني «نياز به كالا» ميتواند رمز فوريتهاي مختلفي را جهت انجام مراحل خريد بخود اختصاص دهد مشخص مي‌شوند.
ساختار شماره تقاضا: شماره تقاضا (باستثناي تقاضاي كالاي پروژه) از چپ براست بترتيب از سه قسمت تشكيل مي‌گردد:
قسمت اول نشانه تقاضا ميباشد كه از سه حرف لاتين بشرح زير تشكيل گرديده و مشخص كننده نشانه انبار متقاضي است.
حرف مشخصه مديريت شركت يا سازمان مربوطه *
حرف مشخصه اداره متقاضي كالا *
حرف مشخصه نوع كالاي مورد درخواست *
قسمت دوم، علامت خط فاصله (-) ميباشد كه بعد از نشانه تقاضا درج مي‌گردد.
قسمت سوم، شماره سريال تقاضا ميباشد كه شامل يك عدد 5 رقمي است كه از سمت چپ براست رقم اول مربوط به آخرين رقم سال هجري شمسي و نشانگر سال تنظيم تقاضا مي‌باشد و چهار رقم بعدي شماره سريالي است كه هر انبار مي‌تواند در آغاز هر سال بترتيب جهت تقاضاهاي صادره خود اختصاص دهد.

عملكرد سيستمي تقاضا
يك نسخه از تقاضاهاي صادره توسط متقاضي (همراه برگ كنترل دسته اسناد) به واحد خدمات مكانيزه، طرحها و روشها ارسال مي‌گردد. مسئولين كنترل انبارها در واحد مذكور پس از كنترلهاي لازم و رفع اشكالات احتمالي تقاضاها را جهت تغذيه به كامپيوتر به واحد خدمات كامپيوتر و اطلاعات مديريت شركت ملي نفت ايران ارسال مي‌دارند. تقاضاها پس از تغذيه به سيستم بصورت گزارشات ذيل دسته‌بندي مي‌شوند:
تقاضا بر حسب شماره طبقه‌بندي كالا82 در اين گزارش اقلام بين راهي و ارزش آنها برحسب شماره طبقه‌بندي و جمع آنها در پايان هر گروه و جمع كل اقلام و ارزش آنها برحسب شماره طبقه‌بندي و جمع آنها در پايان هر گروه و جمع كل اقلام و ارزش در پايان هر گزارش درج مي‌گردد.
تقاضا برحسب شماره تقاضا83 در اين گزارش اقلام بين راهي و ارزش آنها بر حسب شماره تقاضا و جمع در پايان هر تقاضا و جمع كل اقلام و ارزش در پايان هر گزارش درج مي‌گردد.
اطلاعاتي كه در گزارشات فوق‌الذكر منعكس ميشوند بدون هيچ‌گونه تغيير تا زمان رسيد كالا باقي مي‌مانند. پس از دريافت كالا و تغذيه سند رسيد توسط انبار و حسابداري انبارها به كامپيوتر، مقدار دريافت شده عيناً از مقدار بين راهي كسر مي‌گردد. (زمانيكه تمام كالاي درخواست شده تحت هر قلم دريافت گردد اطلاعات مربوط به آن قلم از گزارشات بين راهي حذف مي‌گردد بديهي است جهت صدور تقاضا براي هر قلم كالاي جديد مي‌بايستي توسط سند تقاضا ايجاد سابقه نمود.
ب- تقاضاي خريد كالاي پروژه و مستقيم:
قبل از تنظيم تقاضاي خريد كالاي پروژه بايد مشخصات پروژه موردنظر در سيستم ثبت شده‌باشد. اداره مهندسي واحد مربوطه پس از ابلاغ بودجه مصوب اقدام به تهيه و تنظيم فرم ايجاد شرح پروژه نموده و متعاقب اخذ امضاهاي مجاز آنرا جهت تغذيه به واحد خدمات مكانيزه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد وجوه نقد، اجرای برنامه Next Entries منبع تحقیق درمورد اشخاص ثالث