منبع تحقیق درمورد سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

مراتب علّي مطرح مي شود که در آن برخي متغيرها ممکن است علت احتمالي متغيرهاي ديگري باشد. اما بطور قطع نمي تواند معلول آن باشد. به بيان ديگر ترتيب متغيرها به گونه اي است که متغيري که در مرتبه بالاي اين سلسله مراتب قرار دارد ممکن است علت متغير مرتبه پايين تر از آن باشد، اما بعيد است متغير پايين تر علت متغير بالاتر از آن باشد. ليزرل يا مدل يابي معادلات ساختاري يک تکنيک تحليل چند متغيري بسيار کلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيري و به بيان دقيق‌تر بسط “مدل خطي کلي”172 است. که به پژوهشگر امکان مي‌دهد مجموعه اي از معادلات رگرسيون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل يابي معادله ساختاري يک رويکرد جامع براي آزمون فرضيه‌هايي درباره روابط متغيرهاي مشاهده شده و مکنون است که گاه تحليل ساختاري کوواريانس، مدل يابي علّي و گاه نيز ليزرل ناميده شده است اما اصطلاح غالب در اين روزها، مدل يابي معادله ساختاري يا به گونه خلاصه SEM است )هومن ،1384، 11(.
مدل کامل معادله ساختاري در حقيقت بيانگر آميزه اي از نمودار مسير و تحليل عاملي تأييدي است. نمودارهاي مسير نقش اساسي در مدل يابي ساختاري بازي مي کنند. اين نمودارها مانند فلوچارتهاي کامپيوتري است که متغيرهايي را که با خطوط بيانگر جريان علّي با هم متصل شده اند، نشان مي دهد. نمودار مسير را مي توان به عنوان وسيله اي براي نمايش اين مطلب درنظر گرفت که کدام متغيرها موجب تغييراتي در متغيرهاي ديگر مي شوند. همه متغيرهاي مستقل داراي پيکانهايي است که بسوي متغيير وابسته نشانه مي روند. ضريب وزني بالاي پيکان قرار مي گيرد. توجه داشته باشيد که علاوه بر نمايش روابط معادله خطي با پيکانها، نمودار مسير در معادله ساختاري داراي چندين جنبه ديگر نيز هست. نخست آن که بايد واريانس متغيرهاي مستقل را بدانيم تا بتوانيم مدل روابط ساختاري را آزمون کنيم. واريانسها در نمودارها با بکار بردن خطوط منحني بدون آنکه نوک پيکانها مشخص شود، نشان داده مي شود. چنين خطوطي مانند سيم در نظر گرفته مي شود. دوم برخي متغيرها به شکل دايره (يا بيضي) و برخي از آنها به شکل مربع و (يا مستطيل) نمايش داده مي شوند. بيضي يا دايره معرف متغيرهاي مکنون و مستطيل يا مربع نمايشگر متغيرهاي اندازه گيري شده است. يک مدل معمولي ليزرل از دو قسمت تشکيل شده است:

1-8-3 مدل اندازه گيري
مدل اندازه گيري يا قسمت تحليل عوامل تأييدي مشخص مي کند که چگونه متغيرهاي نهفته يا سازه هاي فرضي در قالب تعداد بيشتري متغيرهاي قابل مشاهده اندازه گيري شده اند. در تحقيقات که هدف آزمون مدل خاصي از روابط بين متغيرهاست از تحليل مدل معادلات ساختاري يا مدلهاي علي استفاده مي شود. در اين مدل داده ها به صورت ماتريس کوواريانس يا همبستگي درآمده و يک مجموعه معادلات رگرسيون بين متغيرها تدوين مي شود. سپس کوواريانس متغيرهاي اندازه گيري شده تحليل مي شود.

2-8-3 مدل ساختاري
قسمت تابع ساختاري يا تحليل مسير روابط علي بين متغيرهاي نهفته را مشخص مي کند. به عبارت ديگر مدل اندازه گيري با پارامترهاي () سؤالات مربوط به روايي و اعتبار متغيرهاي مشاهده شده را پاسخ مي دهد و مدل تابع ساختاري با پارامترهاي () سؤالات مربوط به قوت يا شدت روابط علي (مستقيم، غيرمستقيم و کلي) بين متغيرهاي نهفته و مقدار واريانس تبيين شده در کل مدل پاسخ مي دهد. بنابراين يک مدل ليزرل براي محقق اين امکان را فراهم مي آورد که در يک مدل هم خطاهاي اندازه گيري را ارزيابي کند و هم پارامترهاي ساختاري را يکجا برآورد کند. از سوي ديگر ليزرل در مقايسه با ساير تستهاي آماري نظير تکنيکهاي رگرسيون و آنوا173 که تنها روابط بين متغيرهاي انتخابي را مشخص مي سازند از تواناييهاي بيشتري برخوردار است و بر تحليل مسير نيز توافق دارد. زيرا تحليل مسير فرآيندي متشکل از مراحل منفک متوالي است که مبتني بر رگرسيونهاي متعدد مي باشد در حالي که تحليلهاي ليزرل پيوسته و توأمند. تحليل مسير برخلاف ليزرل از آنجا که نمي تواند خطاهاي کلي اندازه گيري بين متغيرهاي مشاهده شده نهفته را مشخص کند فرض را بر آن مي گذارد که اندازه هاي مشاهده شده با مقادير متغيرهاي نهفته برابرند. (درحالي که عملاً چنين فرضي نادرست است).در اين فرآيند ابتدا يک سلسله مراتب علي مطرح مي شود که در آن برخي متغيرها ممکن است علت احتمالي متغيرهاي ديگري باشد. اما بطور قطع نمي تواند معلول آن باشد. به بيان ديگر ترتيب متغيرها به گونه اي است که متغيري که در مرتبه بالاي اين سلسله مراتب قرار دارد ممکن است علت متغير مرتبه پايين تر از آن باشد، اما بعيد است متغير پايين تر علت متغير بالاتر از آن. در متدولوژي معادلات ساختاري دو دسته ضرايب بين متغيرهاي مکنون174 برآورد مي شود:
اول: گاما (?) که معرف ضريب مسير بين يک متغير مکنون برون زا و يک متغير مکنون درون زا است. دوم: بتا (?) که معرف ضريب مسير بين يک متغير مکنون درون زا و يک متغير درون زاي ديگر است. به علاوه آماره T نشان دهنده معني داري رابطه بين متغيرهاي مکنون است نيز در اثر انجام تجزيه و تحليل معادلات ساختاري محاسبه و به دست مي آيد. چنانچه آماره T بين دو متغير بزرگتر از (96/1) باشد فرضيه صفر مبني بر عدم رابطه بين دو متغير مکنون رد و فرضيه جايگزين مبني بر معني داري رابطه دو متغير مکنون پذيرفته مي شود.
در تحقيق حاضر اطلاعات به دست آمده با استفاده از شيوه هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت، لذا در تحليل توصيفي از جدول توزيع فراواني، شاخص هاي مرکزي، پراکندگي و نمودارها با استفاده از نرم افزارهاي آماري SPSS , و در تحليل استنباطي ازتکنيک آماري مدل يابي معادلات ساختاري (تحليل مسير تأييد) با استفاده از نرم افزار ليزرل استفاده شده است.

9-3 آزمون هاي برازندگي مدل کلي
برازندگي مناسب بودن و کفايت داده ها براي مدل مورد بررسي است.بدين معني که اگر شاخص هاي برازندگي نشان دهنده برازنده بودن مدل باشند،داده ها براي تجزيه وتحليل روابط موجود ميان متغير ها مناسب و کافي بوده اند. با آنكه انواع گوناگون آزمون ها كه به گونه كلي شاخص هاي برازندگي ناميده مي شوند پيوسته در حال مقايسه، توسعه و تكامل مي باشند ، اما هنوز درباره حتي يك آزمون بهينه نيز توافق همگاني وجود ندارد. نتيجه آن است كه مقاله هاي مختلف، شاخص هاي مختلفي را ارائه كرده اند و حتي نگارش هاي مشهور برنامه هاي SEM مانند نرم افزارهاي ,Amos, EQS Lisrel نيز تعداد زيادي از شاخص هاي برازندگي به دست مي دهند. پس از معين شدن مدل، طرق متعددي براي برآورد نيكويي برازش كلي مدل با داده هاي مشاهده شده وجود دارد. بطور كلي چندين شاخص براي سنجش برازش مدل مورد استفاده قرار مي گيرد ولي معمولاً براي تأييد مدل، استفاده از سه تا پنج شاخص كافي است.

1-9-3 شاخص مجذور کاي دو
براي ارزشيابي برازندگي شاخص هاي متعددي وجود دارد که يکي از مهمترين آنها شاخص کاي دو مي باشد: شاخص کاي دو براي آزمون اين فرضيه صفر که مدل مورد نظر در جامعه موجه است،محاسبه مي شود. آزمون مجذور كاي (خي دو) اين فرضيه را که مدل مورد نظر هماهنگ با الگوي همپراشي بين متغيرهاي مشاهده شده است را مي‌آزمايد، کميت خي دو بسيار به حجم نمونه وابسته مي‌باشد و نمونه بزرگ کميت خي دو را بيش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد,افزايش مي‌دهد )هومن،1384، 235).

2-9-3 جذر برآورد واريانس خطاي تقريب175
اين اندازه که به صورت اعشاري گزارش مي شود،مبتني بر پارامتري غيرمرکزي است. به واقع همان آزمون انحراف درجه آزادي است ،براي مدل هايي که برازندگي بسيار خوبي داشته باشند کمتر از.05/0 است. مقادير بالاتر از آن تا 08/0 نشان دهنده خطا هاي معقولي براي تقريب در جامعه است.مدل هايي که RMSEA آنها 10/0 يا بيشتر باشد برازش ضعيفي دارند.

3-9-3 شاخص بنتلر- بونت يا شاخص نرم شده برازندگي176
شاخص نرم شده برازندگي مدل صفر را به عنوان مدلي که در ان همه همبستگي ها صفر است تعريف مي کند ،چنان چه مقدار آن بين 90/0 تا 95/0 باشد قابل قبول و مقادير بالا تر از 95/0 عالي است.

4-9-3 شاخص تاکر- لويز يا شاخص نرم نشده برازندگي 177
مقدار شاخص نرم نشده برازندگي نسبت به تغييرات حجم گروه نمونه مقاوم است، اما دامنه آن محدود به صفر و يک نيست .بر پايه قرار داد ،مقادير کمتر از 90/0آن مستلزم تجديد نظر مجدد در مدل است.

5-9-3 شاخص نکويي برازش 178
اين شاخص از طريق مقايسه يک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بين متغيرها هيچ رابطه اي نيست با مدل پيشنهادي مورد نظر، مقدار بهبود را نيز مي آزمايد. شاخص GFIاز لحاظ معنا مانند NFI است با اين تفاوت که براي حجم گروه نمونه جريمه مي دهد.مقادير بزرگتر از 90/0 اين شاخص قابل قبول و نشانه برازندگي مدل است.

6-9-3 شاخص نکويي برازش تعديل شده 179
شاخص هاي برازندگي بطور کلي در دامنه بين صفر و يک قرار مي گيرند. ضرايبي که بالاتر از90/0 باشند قابل قبول در نظر گرفته مي شوند، هر چند اين نيز مانند سطح 05/0P= اختياري است. بطور کلي مقادير شاخص هاي برازندگي و شاخص تعديل شده برازندگي با نزديک تر شدن به عدد 1 برازندگي خوب مدل را نشان مي دهد(همان منبع، 237).

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها

1-4 مقدمه
فصل چهارم يکي از قسمت هاي مهم هر پژوهش محسوب مي گردد. پس از آنکه نکات کليدي در فصل سوم شامل تعيين روش تحقيق و ابزار مورد استفاده براي جمع آوري اطلاعات و همچنين تعيين روش تجزيه و تحليل اطلاعات مطرح گرديد.در اين فصل، اطلاعات جمع آوري شده از جامعه آماري مورد نظر، با استفاده از دو روش آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
بطور کلي آمار توصيفي صرفا به توصيف جامعه مي پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهاي جامعه است. از طرف ديگر در آمار استنباطي محقق با استفاده از مقادير نمونه آماره ها را محاسبه مي کند.سپس به کمک تخمين و آزمون فرض آماري، آماره ها به پارامترهاي جامعه تعميم داده مي شوند و براساس آن، فرضيات پژوهش تأييد يا رد مي شود.
پژوهشگر در اين فصل اطلاعات جمع آوري شده را در قالب دو بخش آمار توصيفي(جداول فراواني و نمودارها) و آمار استنباطي (استفاده از تکنيک معادلات ساختاري براي تاييد يا رد فرضيات با بهره گيري از نرم افزار ليزرل) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده و نتايج نهايي را ارائه نموده است.

2-4 بررسي آمار توصيفي تحقيق
در اين قسمت ابتدا شرح مختصري از داده هاي جمعيت شناختي افراد پاسخگو و نمودارهاي مربوط به آن ارايه شده و سپس با استفاده از جداول مربوطه داده ها توصيف مي شوند.در پژوهش حاضر محقق براي بررسي آمار توصيفي از مولفه هاي ( سن،جنسيت، ميزان تحصيلات و وضعيت تاهل) استفاده نموده است.
1-2-4 بررسي وضعيت سني در نمونه آماري مورد بررسي
در جدول و نمودار 1-4 توريع فراواني وضعيت سني پاسخ دهندگان در نمونه مورد مطالعه تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد که بيشترين پاسخ دهندگان با 5/39 درصد در بازه سني 30 تا 40 سال قرار دارند.
جدول1-4: وضعيت سني در نمونه آماري مورد بررسي
وضعيت سن
فراواني
درصد
کمتر از 30 سال
34
1/23
30 تا 40 سال
58
5/39
40 تا 50 سال
35
8/23
بيشتر از 50سال
13
8/8
بي پاسخ
7
8/4
کل
147
100

نمودار1-4: وضعيت سني در نمونه آماري مورد بررسي

2-2-4 بررسي وضعيت جنسي در نمونه آماري مورد بررسي
در جدول و نمودار 2-4 توريع فراواني وضعيت جنسي پاسخ دهندگان در نمونه مورد مطالعه تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد که 9/12 درصد حجم نمونه را زنان تشکيل داده اند.از سوي ديگر 5/75 درصد از حجم نمونه متعلق به مردان مي باشد.
جدول2-4: وضعيت جنسي در نمونه آماري مورد بررسي
جنسيت
فراواني
درصد
زن
19
9/12
مرد
111
5/75
بي پاسخ
17
6/11
کل
147
100

نمودار2-4: وضعيت جنسي در نمونه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد عملکرد شرکت، مراکز اسناد، بازار هدف Next Entries دانلود پایان نامه درباره teachers'، (Bandura,، Tschannen-Moran,