منبع تحقیق درمورد سرمایه فرهنگی، وجود خداوند

دانلود پایان نامه ارشد

فرهنگي است که در اين تحقيق با مروري بر مطالعات تجربي انجام شده از طريق شاخص هاي زير سنجيده خواهد شد.
استفاده از کالاهاي فرهنگي مانند:خواندن روزنامه و مجله، رفتن به تئاتر و سينما، تماشاي برنامه هاي تلويزيون و ماهواره اي، بازديد از نمايشگاه ها و موزه ها،انجام کارهاي هنري(نقاشي ،خياطي ،و…)،استفاده از اينترنت، يادگيري زبان خارجي، فعاليت هاي ورزشي.گويه شماره 34 در پرسشنامه با نه خرده مقياس به سنجش اين شاخص پرداخته است.
اعتقادات مذهبي
بعد اعتقادي دينداري باورهايي را در بر مي گيرد که انتظار مي رود پيروان آن دين بدانها اعتقاد داشته باشند. اين نوعي ادراک فردي برخواسته از معرفت ديني است که فرد بينش خاصي نسبت به حقانيت اصول ديني ارائه دهد(خاني،1390)
تعريف عملياتي
در اين تحقيق باورهاي پايه اي ومسلم تماشاگران را که ناظر به شهادت وجود خداوند و معرفي ذات وصفات اوست مورد برسي قرار گرفته است.بعد اعتقادي با گويه هاي زير سنجيده مي شود و از پاسخگويان خواسته شده که موافقت و مخالفت خود را با اين گويه ها مشخص کنند.گويه شماره 46 پرسشنامه به اين شاخص مي پردازدکه داراي چهار خرده مقياس مي باشد:
قرآن کلام خداست و هر چه مي گويد حقيقت محض است.
بدون پرستش خدا زندگي معنا و مفهومي ندارد.
در روز قيامت به اعمال ما رسيدگي مي شود.
شيطان واقعاً وجود دارد.
روايي اين متغيرها با استناد به تحقيقي که خاني(1390) و هاشمي(88-87) در رابطه با دينداري در ميان دانشجويان دانشگاه شاهد انجام داده اند73% محاسبه شده است که نشان از مطلوب بودن گويه ها دارد.
روش تحقيق
در اين بخش از تحقيق به منظور آشنايي با روش تحقيق و مطالعه موضوع پژوهش ابتدا روش ها و تکنيک هايي که براي سنجش ارتباط متغير ها و آزمون فرضيات مورد استفاده قرار مي گيرد توضيح داده مي شوند سپس در ادامه پس از معرفي جمعيت آماري مورد مطالعه در اين تحقيق چگونگي تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري مورد اشاره قرار مي گيرد.
روش و تکنيک تحقيق
در اين تحقيق از اسناد و منابع و مأخذ مربوط به جامعه شناسي،بويژه جامعه شناسي ورزش جهت تدوين نظريه هاي تحقيق و به انجام رساندن بخش نظري آن مورد استفاده قرار گرفته است.تأکيد اساسي در اين تحقيق معطوف به خشونت و پرخاشگري تماشاگران و طرفداران تيم هاي باشگاهي کشور به عنوان يک پديده اجتماعي است.از آنجا که آزمون انديشه هاي نظري از طريق پژوهش هاي کاربردي امکانپذير مي گردد بنايراين بر توجه به شواهد تجربي در يک چارچوب تئوريک تأکيد دارد.اين تحقيق به روش پيمايشي انجام مي شود.پيمايش يکي از روش هاي گردآوري،تنظيم و تحليل داده هاست که در آن مي توان از تکنيک هاي متفاوتي از جمله مشاهده،مصاحبه و پرسشنامه استفاده کرد(دواس،1386 :87)که در اين تحقيق از تکنيک پرسشنامه و تکميل آن توسط آزمودني ها(تماشاگران) استفاده مي شود.
جامعه آماري
جامعه آماري همان جامعه اصلي است که از آن نمونه يا نما يا معرف به دست مي آيد(ساروخاني،158:1372).
جامعه آماري هر تحقيقي مجموعه اي از افراد يا واحد هايي است که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند(سرمد و ديگران،1380 :177).اساساً جامعه آماري تحقيق بنا به ضرورت موضوع و مسأله تحقيق مشخص مي شود و از اساسي ترين عوامل تحقيق است. علاوه بر آن نکات ديگر تحقيق به مانند محدوديت هاي عملي ،امکانات، هزينه هاي زماني و عدم دسترسي ايده آل به جامعه آماري مطلوب دخيل مي باشند.در اين تحقيق جامعه آماري ما تمام تماشاگران بالاي 15 سال هستند که در ورزشگاه آزادي براي ديدن بازي حضور دارند.جامعه آماري تحقيق تماشاگران بازی پرسپوليس-نفت تهران و استقلال-سایپا، را شامل مي شود.به خاطر محدوديت هاي موجود امکان انجام مطالعه در مورد تماشاگران در کل کشور ميسر نيست بنابراين جمعيت آماري اين تحقيق تماشاگراني که براي ديدن بازي مستقيم به ورزشگاه آزادي مي آيند را شامل مي شود.دليل انتخاب شدن وزشگاه آزادي به عنوان مکان مطالعه اين است که اکثر بازي هاي مهم در اين ورزشگاه برگزار مي شود.
نمونه تحقيق
حجم نمونه مقتضي به دو عامل کليدي بستگي دارد.درجه دقت مورد نظر براي نمونه و ميزان تغيير در جمعيت نمونه بر حسب خصوصيات اصلي مورد مطالعه(دي،اي،دواس،1376 :78)البته دقت مطلوب، تنها عامل تعيين حجم نمونه نيست،بلکه هزينه و وقت نيز از عوامل مهمي مي باشند.به عبارت ديگر حجم نهايي نمونه مصالحه و توازني بين هزينه ها،وقت و تضمين برخورداري از تعداد کافي براي تحليل معنادار خرده گروه ها خواهد بود.
به طور کلي نمونه گيري به دو نوع کلي تقسيم مي شود.نمونه گيري احتمالي و غير احتمالي.نمونه گيري احتمالي نمونه گيري است که در آن هر فرد جمعيت شانس برابري براي انتخاب شدن دارد.در حالي که در نمونه گيري غير احتمالي پاره اي از افراد شانس بيشتري براي انتخاب شدن دارند،نمونه گيري احتمالي بر نمونه گيري غير احتمالي برتري دارد.نمونه احتمالي به چهار نوع تقسيم مي شود:1-نمونه گيري تصادفي ساده 2-سيستماتيک3-طبقه بندي4-خوشه اي چند مرحله اي.انتخاب هر يک از اين انواع به ماهيت مسأله تحقيق،وجود چهاچوب نمونه گيري مناسب،هزينه،سطح دقت مطلوب در نمونه و روش گردآوري داده ها بستگي دارد(دواس،1376 :68-67)
بنابراين براي محاسبه حجم نمونه در يک تحقيق روش هاي مختلفي وجود دارد که رايج ترين آن روش نمونه گيري تصادفي است.لازم به ذکر است که تفاوت محسوسي در روش هاي مختلف تعيين حجم نمونه وجود ندارد.در اين تحقيق تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران براي پنجاه هزار نفر جامعه آماري به تعداد 381نفر محاسبه شده است.شيوه انتخاب پاسخگويان در اين تحقيق به صورت تصادفي است و با توجه به تعداد جامعه آماري سعي شده که از هر 120 نفر يک نفر براي تکميل پرسشنامه انتخاب شود هر چند در بعضي از موارد امکان نقض اين قاعده وجود دارد اما سعي بر اين بوده که با اين شيوه همه گروه ها و افراد حاضر شانس يکساني براي انتخاب شدن داشته باشند.
ابزارهاي تحقيق
از آنجا که شيوه ي انجام تحقيق ما به صورت پيمايشي مي باشد از ابزار پرسشنامه استفاده خواهيم کرد. هرچند پرسشنامه تنها ابزار پيمايش نيست.با اين همه پرسشنامه پر کاربرد ترين تکنيک است.پرسشنامه تکنيک بسيار ساختمندي براي گردآوري داده ها است که در آن از هر پاسخگويي مجموعه يکساني از پرسش ها پرسيده مي شود.به اين دليل پرسشنامه شيوه بس کارامدي براي تشکيل ماتريس متغير بر حسب مورد براي نمونه هاي بزرگ فراهم مي آورد.(دواس،1386: 87).
شيوه تحليل داده ها
براي تجزيه و تحليل اطلاعات از تکنيک هاي گوناگوني به تناسب سطح سنجش متغير ها بهره گرفته شده است.در اين پژوهش يافته ها در دو بخش توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شده است. در بخش توصيفي از جدول توزيع فراواني و در بخش آمار استنباطي از همبستگي هاي آماري (رگرسيون و t-test). استفاده شد. براي تحليل فرضيات اي پژوهش متناسب با نوع مقياس متغيرها از رگرسيون تک عاملي استفاده شده است.عمليات آماري برحسب اهداف تحقيق با استفاده از نرم افزار spss انجام و سطح معني داري آزمون ها 05/0p در نظر گرفته مي شود.(05/.=معني‌ دار،01/0=زياد معني دار،001/0=خيلي زياد معني دار)
اعتبار و روايي ابزار سنجش
اعتبار سنجش بستگي به تطابق مفهوم با معرف هاي تجربي سنجش دارد.اصلي ترين روش آزمون اعتبار،بررسي دقبق سنجه مفهوم در پرتو معناي آن و طرح اين پرسش جدي است که آيا اين ابزار سنجش واقعاً مفهوم مورد نظر را مي سنجد يا خير(بيکر،1377 :139).در اين تحقيق از روش اعتبار محتوا استفاده شده که بر قضاوت و داوري متخصصان استوار است.پرسشنامه تهيه شده چندين بار توسط اساتيد راهنما و مشاور مورد بازبيني قرار گرفت و پس از آزمون اوليه نيز مجدداً در آن اصلاحات صورت گرفت.در اين رويکرد ارزيابي اعتبار تأکيد بر اين امر دارد که معرف ها تا چه ميزان وجوه مختلف مفهوم را مي سنجند.توافق بر سر اعتبار محتوايييک سنجه نهايتاً به نحوه تعريف مفهومي بستگي دارد که براي آزمودن آن طراحي شده است.توجه به عدم توافق درباره محتواي بسياري از مفاهيم علوم اجتماعي ساختن سنجه هايي که در مورد اعتبار آنها توافق وجود داشته باشد را دشواري کرده است.نهايتا اعتبار محتوايي سنجه بايد به تعريف اسمي مفهوم مورد استفاده پيوند داشته باشد(دواس،1383 :64).در تحقيق حاضر نيز سعي بر آن بوده که اعتبار محتوايي با استفاده از راهنمايي هاياساتيد راهنما و مشاور و کارشناسان خبره پس از تغييرات لازم در ابزار اندازه گيري حاصل گردد.
منظور از روايي يا پايايي اين است که اگر آزمايشي را چند بار تکرار کنيم يا تجزيه و تحليل را به دفعات مختلف انجام دهيم در همه موارد نتايج به دست آمده يکسان باشد(ساروخاني،1380 :151).براي تعيين روايي اين تحقيق از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است.در واقع آلفاي کرونباخ نشانگرانسجام دروني و همسازي گويه ها به شمار مي رود.ميزان آلفاي کرونباخ براي متغير های این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

متغیر
alpha
خشونت
94/0
مذهب
73/0
سرمایه فرهنگی
74/0
تعلق اجتماعی
80/0
رضایت از امکانات
88/0
ناکامی
65/0

فصل چهارم
« تحليل داده ها
و
آزمون فرضيه ها»

تحليل دادهها و آزمون فرضيهها
مقدمه
پس از آنکه داده هاي تحقيق گردآوري ، استخراج و طبقه بندي گرديدند، جداول و نمودارهاي لازم تهيه شدند و آزمون هاي آماري نيز انجام شد؛ نوبت به مرحله جديدي از فرايند تحقيق که به مرحله تجزيه وتحليل داده ها معروف است، مي رسد. اين مرحله در تحقيق اهميت زيادي دارد.
در مرحله تجزيه و تحليل آنچه که مهم است اين است که محقق بايد اطلاعات و داده ها را در مسير هدف تحقيق، پاسخگويي به سؤالات تحقيق و نيز ارزيابي فرضيه هاي خود، هدايت كند و مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. تجزيه و تحليل به عنوان فرايندي از روش علمي، يکي از پايه هاي اساسي هر روش تحقيقي است. تجزيه و تحليل روشي است که از طريق آن، داده هايي که از طريق بکارگيري ابزارهاي تحقيق فراهم آمده اند؛ خلاصه،کدبندي، دسته بندي و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط بين اين داده ها به منظورآزمون فرضيه ها فراهم آيد.
براي تجزيه و تحليل دادههاي جمع آوري شده در اين تحقيق، ابتدا آمار توصيفي كه به بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق شامل سن، ميزان تحصيلات و… ميپردازد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسي قرار گرفت. پس ازآن آماراستنباطي مطرح ميگردد.

آمار توصيفی
سن
جدول ‏41: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن
سن
تعداد
درصد
درصد تجمعي
كمتر از 25سال
122
32.0
32.0
25تا 35 سال
183
48.0
80.1
35 تا 45سال
60
15.7
95.8
45 سال به بالا
16
4.2
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که داده هاي آماري جدول فوق نشان مي دهد بيشترين تعداد از پاسخگويان در گروه سني 17-35 سال قرار دارند با مجموع 80 درصد(305 نفر)،و کمترين درصد متعلق به گروه هاي سني بالاتر از 45 سال است با 4.2 درصد(16 نفر).

تأهل
جدول ‏42:توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تاهل
تاهل
تعداد
درصد
درصد تجمعي
مجرد
200
52.5
52.5
متاهل
181
47.5
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد از مجموع تعداد 381 نفر نمونه آماري مورد مطاله در اين تحقيق 52.5درصد از پاسخگويان(200 نفر) از نظر وضعيت تأهل مجرد و 47.5 درصد از پاسخگويان متأهل بوده اند.

محل تولد
جدول ‏43:توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل تولد
تولد
تعداد
درصد
درصد تجمعي
شهر
366
96.1
96.1
روستا
15
3.9
100.0
کل
381
100.0

همان طور که در جدول فوق مشاهده مي شود 96.1 درصد (366 نفر) از نمونه آماري محل تولدشان شهر و تنها 3.9 درصد از پاسخگويان(15 نفر) محل تولدشان روستا بوده اند.

تحصيلات
جدول ‏44:توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات
تحصيلات
تعداد
درصد
درصد تجمعي
ديپلم و کمتر
198
52.0
52.0
فوق ديپلم
62
16.3
68.2
ليسانس
83
21.8
90.0
كارشناسي ارشد

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حمل و نقل، سلسله مراتب، مصرف مواد Next Entries منبع تحقیق درمورد مشاغل آزاد