منبع تحقیق درمورد سازمان ملل، فراماسونری، امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد

لجنهها و تشکیلات مختلف کشوری ، منطقه ای و جهانی از تشکیلات ماسونی تبعیت کرده است. اساساً می توان شبکه بهائیت را شکل کوچک شده صهیونیسم دانست. بهائیت و صهیونیسم هر دو دارای تشکیلات گسترده در سطح جهان می باشند و فعالیت های خود را در آغاز با تبلیغات و اقدامات فرهنگی آغاز نمودند. برنامه ها و اهدا فی که رهبران این دو گروه نیز دنبال می کنند تا حدود بسیاری شبیه هم می باشند47.
در هر حال در میان سران بهائیت چهره های ماسون و یهودی بسیاری دیده می شود و اکثریت قریب به اتفاق یهودیانی که دین کلیمی را رها کرده و می کنند به جای اینکه مسیحی یا مسلمان یا مثلاً مارکسیست شوند به بهائیت می پیوندند و در اعتقاد جدید خود نیز راسخ و راحت اند . زیرا بهائیت به سابقه دینی و تمایلات آنها بسیار نزدیک است و در واقع ماسونیت را با چهره ی دینی به آنان عرضه می کنند که ترکیبی است از سنن یهود و ماتریالیسم به عنوان نمونه، «امیرعباس هویدا» که از نخست وزیران معروف دوران سلطنت محمد رضا پهلوی به شمارمی رفت، از نوادگان میرزا یعقوب یهودی و از بهائیان مشهوربود که دردهه 1320 وارد شبکه تارعنکبوتی سیاسیون متمایل به انگلستان شد و از فعالان و اعضای بلندپایه فراماسونری ایران گردید. و دردوران سیزده ساله (از بهمن 1343 تا مرداد 1356) نخست وزیری خویش خدمات زیادی را درراستای تحقق اهداف شوم صهیونیسم و استعمارگران انجام داد. دراین دوران پیوندهای نهان و علنی دربارپهلوی با محافل قدرتمند و چپاولگرغرب و صهیونیسم جهانی، به مستحکم ترین شکل خود رسید48
دردوران پهلوی بهائیان درکنارعناصرفراماسون و صهیونیست، نقش مهمی دراجرای نظرات و سیاست های استعمارداشتند. بسیاری از نزدیکان شاه و خاندان پهلوی و عده زیادی از کارگزاران و متولیان پست های حساس و کلیدی کشوربهائی بودند.49بسیاری از دولتمردان کابینه هویدا نیز عضو لژهای مختلف فراماسونری بودند. چنان که درگزارش دیگرساواک در تاریخ 8/2/1352 اسامی وزرای کابینه هویدا و عضویت آنان درلژهای این سازمان مخوف و وابسته به انگلیس و اسرائیل، به شرح ذیل اعلام می شود: «امیرعباس هویدا(لژ تهران)، محمود قوام صدری وزیر مشاور، نصیرعصار معاون نخست وزیر(لژ ژاندراک)، حسن زاهدی وزیر(لژ اهواز)، منوچهرپرتو وزیردادگستری (لژ کورش)، مجید رهنما وزیرعلوم و آموزش عالی (لژ تهران)، فتح الله ستوده وزیرپست و تلگراف و تلفن (لژ ژاندراک)، مهرداد پهلبد وزیرفرهنگ و هنر(لژ کورش)، ایرج وحیدی وزیرکشاورزی (لژ خیام)، جواد منصوروزیراطلاعات (لژ کورش)، هوشنگ انصاری وزیراقتصاد(لژ خیام)».50

بند دوم:بهائیت وصهیونیسم
روابط گروهها ورهبران بهائیت با رژیم اسرائیل51 یکی از خصوصیات ویژه این تشکیلات وعوامل اختلاف وانشعاب رهبران آن راتشکیل می دهد یکصدو پنجاه سال پیش با ظهور میرزا علی محمد باب، بابیگری درایران تشکیل یافت مرکز اصلی و به اصطلاح کعبه آمال بهائیان، ایران بود. اما پس از تار ومار شدن بهائیان درایران وتبعید و فرار رهبران آن به بغداد واستانبول وسرانجام به جزیره قبرس وگریختن پیروان میرزا حسینعلی بهاء عکا این کعبه آمال تغییر جهت داد از آن پس حتی نام و عناوین رهبران بهائیت به افندی که عنوان عثمانی بود تغییر شکل داد و می توان گفت مرکز ثقل بهائیت برای همیشه ازایران برچیده شد وماورای مرزهای آن قرار گرفته شد تا زمانیکه با مرگ چهارمین پیشوای بهائیان تشتت وتفرقه به حدنهائی خود نرسیده بود، ایران مرکزی فراموش شده به شمار می رفت. 52
بهائیان پس از آن وارد عکا شدند کم کم به این نتیجه رسیدند سرزمین فلسطین می تواند موطن خوب برای آنان باشد، چرا که این منطقه تحت حاکمیت موثر یک دولت اسلامی قرار نداشت وضمناً از جمعیت یکدست اسلامی برخوردار نبود درآن هنگام یهودیان که درصدد تشکیل دولتی برای خود در این منطقه بودند مورد توجه رهبران بهائی قرار گرفتند وبا توجه به دشمنی مسلمانان منطقه بااین دوگروه نوعی احساس قرابت بین انها پدید آمد به ویژه انکه دولت انگلیس که جایگاه خوبی درنزدبهائیان داشت وهمواره از آنها حمایت کرده بود و مدافع جامعه یهود محسوب می شد53.
تشکیل رژیم اشغالگر قدس به سال ۱۹۴۸ در زمان حیات شوقى‏افندى اتفاق افتاد. قبل از آن در سال ۱۹۴۷، سازمان ملل کمیته‏اى براى رسیدگى به مسأله فلسطین تشکیل داد. شوقى در ۱۴ جولاى ۱۹۴۷، طى نامه‏اى به رئیس این کمیته، بر مطالب قابل توجهى از علائق مشترک بهائیت و صهیونیسم به فلسطین تأکید ورزید و ضمن مقایسه منافع بهائیت با مسلمانان و مسیحیان و یهودی‌ها در فلسطین نتیجه گرفت که تنها یهودیان هستند که علاقه آن‌ها نسبت به فلسطین تا اندازه‏اى قابل قیاس با علاقه بهائیان به این کشور است؛ زیرا که در اورشلیم، بقایاى معبد مقدسشان قرار داشته و در تاریخ قدیم، آن شهر مرکز مؤسسات مذهبى و سیاسى آنان بوده است. 54
چرچیل که در آن تاریخ وزیر مستعمرات بریتانیا بود درسوم ژوئن 1922 یاداشتی منتشر کردو اعلان داشت که دولت انگلیس مصمم است یک کانون ملی یهود در فلسطین تاسیس کند. یاداشت مزبور مورد موافقت سازمان یهود وهواخواهانش در فلسطین ومخالفت شدید مسلمانان عرب قرار گرفت از این رو به تدریج وضع انگلستان در این کشور غیر قابل تحمل شد از یکطرف فشار امریکا و از طرف دیگر کدورت اعراب وصهیونیستها وشدت ناامنی و انقلاب در این سرزمین دولت مزبوررا مجبور ساخت که موضوع فلسطین را به سازمان ملل متحد مراجعه دهدودردوم آوریل 1947 درخواست نمود جلسه عمومی سازمان برای رسیدگی به این موضوع تشکیل گردد.
جلسه عمومی از 28 اوریل این کار رسیدگی کردوتصمیم گرفت کمیته ای با نام کمیته مخصوص ملل متحد فلسطین تشکیل دهد کمیته مزبور که از نمایندگان یازده کشور تشکیل وریاست آن با نماینده سوئد بود از فلسطین دیدن کرد وگزارشی تنظیم وتسلیم کرد. 55
شوقی افندی درنامه ای رسمی به رئیس کمیسیون مخصوص سازمان ملل متحدراجع به قضیه فلسطین نه تنها از حقوق مسلمان عرب درسرزمین فلسطین هیچ گونه دفاعی ننمود واز آن همه آثار ظلم وتعدی ناشی از استعمار اظهار تاسفی نکرد بلکه علناً موقعیت وعلایق بهائیان ویهودیان را به سرزمین مذکور ریشه دارترو مهمتر ازتوجه مسلمانان به سرزمین فلسطین خواند دراین نامه آنچه که شوقی افندی به دستور حامیان انگلیسی وصهیونیستی خودنوشته است صرفا حفظ منافع بهائیت وقبور علی محمد شیرازی ومیراز حسینعلی وعباس افندی را مورد تاکید قرار داده است.56 بی آنکه ظاهراً برای بهائیان ورهبرشان تفاوتی باشد یهودیان حاکم بر این سرزمین باشند یامسلمانان، البته کاملاً واضح و مبرهن است که شوقی افندی تشکیل یک کشور صهیونیستی را به تشکیل حکومتی اسلامی در فلسطین ترجیح می داد و از محتویات نامه مذکور نیزچنین برداشتی استنباط می شود.
به هر حال بحثها ومذاکرات متعدد در سازمان ملل و تشکیل کمسیونهای حداقل وحداکثر توسط این سازمان هیچ نتیجه ای در حل اختلاف صهیونستها و اعراب نداشت ولذا در چهاردهم مه 1948 دولت انگلیس رسما اختتام قیومت خود بر فلسطین را اعلان داشت ونیروهای خود را از این منطقه خارج نمود در همین روز شورای ملی یهود در تل اویو انعقاد یافت. وتشکیل دولت اسرائیل را اعلان نمود امریکا نخستین کشوری بود که دولت مذکور را به رسمیت شناخت.
پس ازتشکیل دولت اسرائیل لوری ایواس منشی کل شورای بین المللی بهائی در نامه ی به تاریخ سوم مه 1954 می نویسد دراین تاریخی ریئس جمهور و کل هیئت بین المللی بهائی رادر هتل ماکید ودر تالار مخصوص به حضور پذیرفتند پس از چند دقیقه ملاقات رئیس جمهور همراهان به وسیله اتومبیل به بیت مبارکه حرکت کردند در جریان مذاکرات دوستانه وغیر رسمی حضرت ولی الله مقصد و مرام امر بهائی را تشریح کردومراتب دوستی ومحبت بهائیان را نسبت به کشوراسرائیل بیان و امال و ادعیه آنان را برای ترقی وسعادت اسرائیل اظهار فرمودند. در این ملاقات شوقی افندی نظر مساعد خود را نسبت به اسرائیل اعلام کرد و آرزوی بهائیان را برای ترقی و سعادت اسرائیل برشمرد . رئیس جمهور اسرائیل هم ضمن تقدیر از اقدامات و مجاهدات بهائیان در اسرائیل ،آرزوی قلبی خویش را برای موفقیت بهائیان در اسرائیل و سراسر گیتی اظهار داشت و و از خاطره مشرف شدن خدمت عبدالبهاء پیشوای سابق بهائیان در چندین سال قبل یا دکرد.57
این امر به خوبی می رساند که بهائیان قبل از تشکیل دولت اسرائیل هواخواه صهیونیسم و روی کارآمدن آن درسرزمین فلسطین بودند .
از نمونه های دیگر روابط بین اسرائیل و بهائیان می توان به گزارش مورخه 9/9/46ساواک اشاره کرد.

(شنیده شده است چندی قبل بهائیان ایران مبلغ هنگفتی که چندین میلیون تومان بوده به اسرائیل کمک کرده است البته تصور می رود کمک بهائیان از طریق آقای غفوری نمایندگی سیاسی اسرائیل در ایران و وسیله حبیب القانیان که تماس مستقیم با حبیب ثابت که قبلاً یهودی و اهل کاشان بوده است انجام گردید زیرا از قرار معلوم سرمایه محفل و وجوه جمع آوری شده بهائیان ماهیانه به نام خیراله در صندوقی نزد حبیب ثابت می باشد و مشارالیه این پولها را به ربح می دهد . لکن مبلغ کل جمع آوری شده فعلاً نامعلوم است). 58

بند سوم:بهائیت و دول متخاصم
در اینجا سعی بر این است که به ترتیب حمایت بیگانگان و دول متخاصم59 به ترتیب در رابطه با سه استکبار آمریکا ، انگلیس و روسیه تزاری در زمان اوایل شکل گیری بهائیان مورد بررسی قرار گیرد60.
مرکز اداری تشکیلات جهانی بهائیت در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد. در همین زمینه روحیه ماکسول همسر کانادایی شوقی افندی و رهبر بهائیان پس از او در کتاب خود تصریح می کند : « آمریکا مرکز ثقل اداره ی امر بهائیت در جهان است و بهائیان آمریکا در تبلیغ و نشر بهائیت و زمینه سازی تاسیس بیت العدل در اسرائیل نقش محوری دارند».61 براساس آمار منتشره توسط سایت رسمی محفل های بهائیان آمریکا تعداد کل بهائیان آمریکا چیزی در حدود 155 هزار نفر است که شامل ایرانی های بهایی در آمریکا هم می شود. و این بیانگر این امر است که بهائیان آمریکا در حدود 5/2% کل بهائیان جهان را تشکیل می دهند. این در حالی است که کرسی های 9 نفره بیت العدل الاعظم در دست آمریکاییها قرار دارد که نه بهائی زاده هستند و نه سابقه ی روشنی در بهائیت داشته اند.62 این نکته بدیهی به نظر می رسد که تمرکز فعالیت تشکیلات جهانی یک فرقه یا حزب به طور گسترده و دائمی در کشورهای خاص بدون اینکه در محیط فعالیت خود از نوسانات اوضاع سیاسی و تعرضات دولت و ملت آن کشور در امان باشد بدون مساعدت و حمایت طبقه ی حاکم آن کشور ممکن نیست. علاوه بر حمایت آمریکا قبل از انقلاب اسلامی از بهائیان با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (قدس سره) آمریکا حمایت های همه جانبه ی خود را از بهائیت دریغ نکرد. در یکی از اسناد لانه جاسوسی در تاریخ 30 خرداد 1358 آمده است : « جناب رابرت پرایدر کشیش مسیحی … کارمند سفارت را مطلع گردانید که یکی از 9 نفر مردان متفکر جامعه بهائیت برای بحث در مورد اعمال اخیر رژیم جدید ایران ، سری به او زده است. سخنگوی بهائی گفت که احساس می کند جامعه بهائیت از لحاظ حمایت اداری ، اجتماعی و سیاسی در حال مرگ است و با بدترین بحران در تاریخ 128 ساله اش مواجه شده است».63 همچنین سفارت آمریکا درتهران به وزارت خارجه ی متبوع خویش در یک گزارش رسمی می نویسد : « پر واضح است که رهبران بهائیت بسیار نگران هستند و خود را در بحرانی می بینند که در تاریخ بهائیگری بی سابقه بوده است». در یکی از اقدامات پس از انقلاب شکوهمند اسلامی دادستان کل انقلاب اسلامی در سال 1362طی صدور اعلامیه ای بازداشت چند تن از بهائیان را به اتهام جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرد و هر نوع فعالیت تشکیلات فرقه ی ضاله را در کشور ممنوع و عضویت افراد در آن تشکیلات را جرم شمرد. در اثر این اقدام ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا صراحتا به حمایت از بهائیان دستگیر شده پرداخت و دادگاه های انقلاب اسلامی را به علت صدور حکم مبنی بر حبس و اعدام جمعی از سران این فرقه را به جرم جاسوسی ، محکوم کرد.64 امام خمینی هم با

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد فراماسونری، تاریخ معاصر ایران، قرآن و حدیث Next Entries منبع تحقیق درمورد امپریالیسم، دانش آموختگان، حضرت محمد (ص)