منبع تحقیق درمورد سازمان ملل، سازمان ملل متحد، جرایم سازمان یافته، نهادهای قانونی

دانلود پایان نامه ارشد

را برای رسیدگی و درمان این دردها با کمک و یاری تمامی جوامع انسانی لازم می سازد.
انگیزه اینجانب از طرح وانتخاب این موضوع نیز این می باشد که چرا نهادهای بزرگ بین المللی نظیر شورای امنیت بزرگ -که به عنوان یک نهاد گسترده جهت تحقق اهداف متعالی بیان شده در منشورملل متحد به عنوان تنها رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی سازمان ملل متحد- و نیز قدرتهای بزرگ که می توانند تا با استفاده از امکانات و اختیارات گسترده بتواند در راستای مصالح عامه ملت ها در جهان گام بردارند و در راه جلوگیری از جرایم و فجایع در سطح بین الملل گام بردارند، تاکنون به وظایف و کارکردهای خود نتوانسته خوب عملکرد کرده و هنوز در سطح جهانی به این میزان جرم و جنایت سازمان یافته وجود دارد؟ پاسخ به این سوال مهمترین انگیزه انتخاب موضوع و انجام این تحقیق بوده است.
3)اهداف تحقیق
1) بررسي موردي تاريخچه و رویکرد نهادها و قدرتهای بزرگ نسبت به جرایم سازمان یافته در سطح بین الملل
2) آشنایی با ریشه ها و علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان امروز
3)بررسي عملكرد نهادها و قدرتهای بزرگ در قبال جرایم سازمان یافته
4) شناخت و ادراک علل صدور قطعنامه های سازمان ملل متحد و نهادهای حقوقی وابسته به آن و موضع گیریهای گوناگون این نهاد در قبال جوامع،گروها،قومیتها و کشورهای مختلف در زمینه جوامع سازمان یافته
4)سئوالات و فرضیات
سوال اصلی:
مهمترین عوامل گسترش جرائم سازمان یافته در جهان کنونی چه می باشد؟
سوال فرعی:
عملکرد نهادهای قانونی بین المللی در مقابله با جرایم سازمان یافته به چه میزان موفق بوده است؟
فرضيه‏هاي تحقیق:
فرضیه اصلی:
استفاده قدرتهای بزرگ از شرایط کنونی روابط بین الملل و منتفع شدن آنان از برخی جرایئم سازمان یافته از مهمترین عوامل گسترش جرائم سازمان یافته است.
فرضیه فرعی:
نهادهای قانونی بین المللی به مانند سازمان ملل متحد و ارگانها و سازمانهای وابسته به آن به سیاستهای مداخله جویانه و فشار قدرتهای بزرگ تاکنون نتوانسته اند عملکرد مناسبی در قبال پیشگیری و مقابله با جرائم سازمان یافته داشته باشند.

5)پیشینه موضوع
به زبان فارسی تاکنون تحقیقی به گونه اختصاصی به موضوع علل افزایش جرائم در سطح بین الملل با تاکید بر حوزه روابط نپرداخته است اما تحقیقاتی چند موضوع جرائم سازمان یافته را موضوع کار خوش قرار داده اند که به شرح ذیل می باشد:
حاجیانی،ابراهیم (1389) در تحقیقی با عنوان تحليل شبكه اي جرايم سازمان يافته به دنبال این نظر بوده که در خصوص نحوة پياده سازي و بهره گيري از تكنيك تحليل شبكه اي در تحليل اطلاعات و داده هاي مربوط به شبكه هاي جرايم سازمان يافته، در دو مقطع قبل از تكميل يافته ها (و در حين مرحلة گردآوري اطلاعات ) و پس از تكميل داده ها، ارائه شده است . در اين مقاله به نكات و ملاحظات كاربردي كه براي تلخيص، فشرد ه سازي، تجميع، نمايش و ارائة داده هاي مربوط به جرايم پيچيده، مفيد و ضروري هستند، پرداخته شده است . تأكيد اصلي نويسنده آن است كه تكنيك تحليل شبكه اي، ابزاري سودمند و روشمند براي تركيب اطلاعات متنوع به شمار مي آيد.
خبیری و جدلی(1389) در پژوهشی با عنوان صلاحيت جهاني و كارآيي آن در مبارزه و پيگيري جرايم بين المللي به این نتایج رسیدندکه «صلاحيت جهاني يك اصل حقوقي است كه به هر كشوري امكا ن محاكمه مرتكبين جنايات فجيع را صر فنظر از محل وقوع جنايت و مليت مرتكبين يا قربانيان آن ميدهد. بر اساس اصل صلاحيت جها ني، برخي جنايات چنان فجيع هستند كه مرتكبين آنها نبايد با توسل به مصو نيت حاكميتي يا غير قابل تعرض بودن مرزهاي ملي از چنگال عدالت بگريزند. علي رغم تحولا ت مثبت متعدد در سطوح ملي، محدوديتهاي فراواني كه مانع از اعمال كامل اصل صلاحيت جهاني ميشوند، هنوز به قوت خود باقي هستند. اين محدودي تها الزاماً در تمام موارد صلاحيت جهاني موضوعيت ندارند و با اراده سياسي كا في ميتوان بر آنها فائق آمد.»
حسن بيگى، و هنديانى (1390) در پژوهشی با عنوان شناخت تهديدات ناشى از جرايم سازمان يافته عليه امنيت عمومى جمهورى اسلامى ايران بر این نکته تاکید دارند که «امنيت همواره يكى از دغدغه هاى انسان و جوامع بشرى محسوب شده و نظر به افزايش اهميت آن در جوامع، ابزار، شيوه ها و رويكردهاى ايجاد و حفظ آن دست خوش تحولات حيرت آورى گرديده است. طى ساليان اخير، امنيّت عمومى كه برآيندى است از كاركرد عناصر و متغيرهاى متداخل و مؤثر در حوزه هاى عمومى حيات مانند حوزه هاى اجتماعى، اقتصادى، سياسى در جامعه؛ وجه بارزترى به خود گرفته و به طور ملموسى به حوزه مطالعات و تحقيقات امنيّتى در كشور راه يافته است؛ از سوى ديگر اقدامات شبكه هاى مجرمانه و تشكيلات بزهكارانه در عرصه بين المللى و داخلى كه تهديدى عليه سلامت جامعه به شمار مى روند، ايجاد سطح مطلوبي از امنيت عمومى براى شهروندان را به چالش كشيده و مبارزه قاطع و بازدارنده با آن را ضرورى ساخته است. اين تحقيق قصد دارد با شناسايى تهديدات ناشى از اين جرايم براى امنيت عمومى كشور، به تحقق چنين امرى كمك نمايد».
6)متغیرهای تحقیق
در این پژوهش، «استفاده و منتفع شدن قدرتهای بزرگ از برخی جرایئم سازمان یافته» متغیر مستقل و «گسترش جرائم سازمان یافته» متغیر وابسته است.
7)قلمرو مکانی ، زمانی و موضوعی
این تحقیق، از نظر قلمرو مکانی، کلیه سرزمینها و کشورهایی که در سراسر جهان امروز در آن مساله جرائم سازمان یافته به عنوان یک امری گسترده مطرح شده است را در بر گرفته و از منظر زمانی از بعد از جنگ جهانی دوم و تشمیل نهادهای قانونی بین المللی و نیز تشکیل قطب بندی و بلوک های سیاسی-اقتصادی تا به اکنون را شامل می شود.
8)روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی می باشد. روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش اسنادي – كتابخانه اي مي باشد. ابزار گردآوري اطلاعات شامل اسناد و مدارك مرتبط با موضوع شامل : كتاب ، مجلات تخصصي ، اسناد رسمي ، مقالات و تحليل هاي مجلات و روزنامه هاي داخلي و خارجي ، آرشيو روزنامه ها و خبرگزاريها ، سايتهاي اينترنتي ، بانكهاي اطلاعاتي مي باشد.
9)تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها
جرائم سازمان یافته:
تعریف مفهومی:
در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته و فراملی مصوب سال 2000 مشهور به «کنوانسیون پالرمو جرایم سازمان‌یافته به جرایم شدید یا جرایم خاص پیش بینی شده در کنوانسیون اطلاق می‌شود که توسط گروهی متشکل از سه نفر یا بیش‌تر و با هدف تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منفعت مالی یا مادی برای مدتی ارتکاب می‌یابد» (Convention against transnational organized Crimes, 2000, Art 2)
با توجه به تعریف‌های متعددی که ‌از جرم سازمان‌یافته‌ ارایه گردید، به نظر می‌رسد تعریف زیر تعریفی جامع است که بر گرفته‌ از تعریف‌های بالا بوده و می‌تواند به عنوان معیاری مناسب برای مباحث بعدی مورد توجه قرار گیرد:
جرم سازمان‌یافته عبارت از فعالیت‌های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی باهم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ‌ارتکاب مستمر مجرمانه شدید می‌پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می‌کنند؛ (شمس ناتری،1380،صص 13 ـ 25).
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش به شرح ذیل در سه رده «قاچاق»، «فساد سازمانی» و «پول شویی» این جرایم تعریف می شود:
1- قاچاق به معناي حمل و نقل كالا از نقطه اي به نقطة ديگر برخلاف مقررات
مربوط به حمل و نقل؛ مهم ترين انواع قاچاق عبارت اند از:
– قاچاق مواد و مخدر، كالاهاي دخاني و مواد افيوني؛
– قاچاق ارز؛
– قاچاق آثار ملي، ميراث فرهنگي، عتيقه جات و اشياي تاريخي؛
– قاچاق مواد و تجهيزات هسته اي و راديواكتيو؛
– قاچاق انسان اعم از كودكان، زنان، اقليت ها و مهاجران غيرقانوني؛
– قاچاق كالاها و محصولات فرهنگي غير مجاز
2- فساد سازماني (اداري و مالي) و سياسي مانند رشوه خواري، اختلاس،
پورسانت، انواع جعل، دخالت در معاملات دولتي، تقلب در انتخابات،
رانت خواري و رفتارهاي فراقانوني.
3-پول شويي به معناي تطهير درآمدهاي ناشي از جرم در جريان يك سلسله
عمليات اقتصادي و مالي .
نهادها(سازمانها)ی بین المللی:
تعریف مفهومی :
سازمان های بین المللی به تجمعی از دولت ها اطلاق میشود که بر اساس یک سند تاسیس (معاهده چند جانبه )و اعضای آن اهداف مشترکی را در چهار چوب نهادها وکارگزاری های ویژه با فعالیت مستمر ومداوم دنبال می کند .
ارکان متشکله یک سازمان بین المللی :
1- اجتماع دولت ها2-سندتاسیس 3- اهداف مشترک4- وجود ارکان و کار گزاری های ویژه: 5- فعالیت مداوم ومستمر
تعریف عملیاتی:
در این تحقیق به کلیه نهادهای بین المللی که دارای مسئولیت حقوقی در قبال پیشگیری و مقابله با جزایم سازیان یافته اعم «سازمان ملل متحد شامل شورای امنیت ، صندوق بین المللی پول،یونسکو،سازمان بهداشت جهانی،سازمان جهانی مالکیت فکری و …» و « دیوان بین المللی کیفری» و «کنوانسیون پالرمو» اطلاق می شود.
10) ساختار تحقیق
این پژوهش در پنج فصل تنظیم یافته است. فصل اول به «کلیات تحقیق» اختصاص یافته و در حقیقت، نقشه راه پژوهش اعم از «سوالات و فرضیات»،«اهداف»،« متغیرها» و « تعریف مفاهیم اصلی پژوهش» مشخص می گردد.
فصل دوم «مبانی نظری تحقیق» را در دستور کار خویش قرار داده است. تعریف مفاهیم »جرائم سازمان یافته» و «نهادهای بین المللی و جرائم سازمان یافته» دو محور اصلی برای تبیین و تشریح در فصل به شمار می آیند.
فصل سوم با عنوان «جرائم سازمان یافته در قرون معاصر» در درجه اول به تاریخچه مطرح شدن این مفهوم در ادبیات حقوق بین الملل و مصداقهای عینی آن اشاره کرده و در مرحله بعدی به جایگاه جرائم سازمان یافته در جهان امروز و کارکرد نهادهای بین الملل حقوقی امروز در جلوگیری از آن اشاره می گردد.فصل چهارم به «بررسی و تحلیل عوامل ایجاد جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل» احتصاص یافته و نقش قدرتهای بزرگ در عرصه بین الملل را در گسترش و انتفاع از آن را نشان می دهد و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری کل کار می پردازد.

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

مقدمه
از جمله مهمترین خطرهایی که جامعه جهانی را در آستانه هزاره سوم به طور جدّی تهدید می کند، «جرم سازمان یافته»است.این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هر چند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست.جرم سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعه صنایع مبربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به«دهکده ای جهانی»موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فرا ملی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصه بین المللی بگستراند.از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند.به علاوه معاهدات منطقه ای و بین المللی دو یا چند جانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر این جرم به امضا دولتهای مختلف رسیده است.به سبب اهمیت مبارزه با جرم سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با جرم سازمان یافته فرا ملّی ملل متحد برای مبارزه همه جانبه بین المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال 2000 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ای به تصویب اعضا رسید و از 15 دسامبر این سال طی کنفرانسی در پالرمو ایتالیا برای امضاء مفتوح گشت.

1)مفاهیم جرائم سازمان یافته
1-1) تعریف جرم و مجرمیت در عرصه بین الملل
در جها

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد روابط بین الملل، اقتصاد کشور، مواد مخدر، نظام اجتماعی Next Entries منبع تحقیق درمورد پولشویی، حقوق داخلی، ساختار سازمانی، ارتکاب جرم