منبع تحقیق درمورد زیست محیطی، مصرف بهینه، رفتارهای زیست محیطی، فراوانی تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

و شرایط زیست محیطی در استان کردستان در حد زیاد و خیلی زیاد وجود دارد. درصد فراوانی تجمعی نشان میدهد، در حدود 94 درصد از افراد مورد مطالعه معتقدند که این شرایط و امکانات در حد کم و پایینتر از این حد در استان کردستان وجود دارد.
5.1.3 متغیر وابسته (رفتارهای زیست محیطی)
متغیر وابسته در این تحقیق، رفتارهای زیست محیطی است که دارای شش مولفه مصرف بهینه گاز، مصرف بهینه برق، مصرف بهینه آب، استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و استفاده از وسایل بازیافتی میباشد. هر مولفه با تعداد مشخصی سوال مورد سنجش قرار گرفته است (نگاه کنید به فصل چهارم)، نتایج توصیفی آن را به ترتیب در زیر ارائه میگردد.
1- مصرف بهینه گاز
مصرف بهینه گاز یکی از مولفههای مهم در سنجش رفتارهای زیست محیطی است. همانطور که در فصل روش شناسی مطرح شد، این مولفه با استفاده از 5 سوال مورد سنجش قرار گرفته است. جدول زير، توزيع فراوانی استفاده بهینه از مصرف گاز را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 9-5): وضعیت مصرف بهینه گاز
میزان مصرف بهینه گاز
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
همیشه
170
6/38
6/38
اکثر اوقات
220
50
6/88
گاهی
48
9/10
5/99
بهندرت
2
5/0
100
جمع کل
440
100

میانگین
24/4
انحراف استاندارد
57/0
همانطور که در جدول شماره 9-5 ملاحظه میشود، نیمی از افراد مورد مطالعه اکثر اوقات گاز را به صورت بهینه مورد استفاده قرار میدهند. درحالی که تنها 5/0 از آنها به ندرت در مصرف گاز صرفه جویی و از آن استفاده مطلوب و درستی ندارند. درصد فراوانی تجمعی نشان میدهد که در حدود نه دهم از پاسخگویان در حد خیلی زیاد و زیاد به استفاده بهینه از مصرف گاز میپردازند و درحالی که تنها 4/11 درصد کمتر از این حد قرار دارند. میانگین پاسخگویان در بیش از زیاد75 یعنی 24/4 از 5 است و انحراف معیار این مولفه از رفتارهای زیست محیطی پاسخگویان 57/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب گویههای مصرف بهینه گاز نشان میدهد.
(جدول شماره 10-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای مصرف بهینه گاز
گویهها
همیشه
اکثر اوقات
گاهی
بهندرت
اصلاً
ميانگين
انحراف معیار
بخاری اتاق هایی که لازم نیست گرم باشد خاموش میکنید؟
9/68
9/23
5
8/1
5/0
59/4
71/0
از وسایل گاز سوز استاندارد استفاده میکنید؟
5/57
5/30
7/7
5/2
8/1
39/4
87/0
درجه آبگرمکن زمانی که از آن استفاده نمیشود کم میکنید؟
7/52
8/31
4/8
8/4
3/2
28/4
96/0
درجه حرارت وسایل گرمازا برای صرفه جویی انرژی کم میکنید؟
3/34
9/45
9/15
2/3
7/0
1/4
83/0
از لباس گرم در فصل سرما به جاي زياد کردن شعله بخاري استفاده ميکنيد؟
30
3/37
8/21
2/8
7/2
84/3
03/1
یافتههای فوق نشان میدهد، در عين حال كه میانگین رفتارهای پاسخگويان در مولفه مصرف بهینه گاز از رفتارهای مسئولانه زیست محیطی در حد بیش از زیاد است (ميانگين كل 24/4)، اما نسبت پاسخ در ميان گويه‌هاي مختلف تشكيل دهنده اين مولفه از رفتارهای زیست محیطی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه گويه‌هاي فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان مصرف بهینه را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «خاموش کردن بخاری اتاقهای که لازم نیست روشن باشد» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «استفاده از لباس گرم به جای زیاد کردن وسایل گرمازا در فصل سرما» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست.
2- مصرف بهینه برق
مصرف بهینه برق یکی دیگر از مولفههای مهم در سنجش رفتارهای زیست محیطی است. همانطور که در فصل روش شناسی مطرح شد، این مولفه با استفاده از 4 سوال مورد سنجش قرار گرفته است. جدول زیر، توزيع فراوانی استفاده بهینه از مصرف برق را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 11-5): وضعیت مصرف بهینه برق
میزان مصرف بهینه برق
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
همیشه
266
5/60
5/60
اکثر اوقات
135
7/30
1/91
گاهی
36
2/8
3/99
بهندرت
3
7/0
100
جمع کل
440
100

میانگین
41/4
انحراف استاندارد
56/0
همانطور که در جدول بالا ملاحظه میشود، در حدود 61 درصد از افراد مورد مطالعه همیشه برق را به صورت بهینه مورد استفاده قرار میدهند. درحالی که تنها کمتر از 1 درصد در مصرف برق صرفهجویی نمیکنند. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که بیش از نه دهم از پاسخگویان در حد خیلی زیاد و زیاد به استفاده بهینه از مصرف برق میپردازند درحالی که تنها کمتر از 9 درصد کمتر از این حد قرار دارند. میانگین پاسخگویان نزدیک به خیلی زیاد یعنی 41/4 از 5 است و انحراف معیار این مولفه از رفتارهای زیست محیطی پاسخگویان 56/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب گویههای مصرف بهینه برق نشان میدهد.
(جدول شماره 12-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای مصرف برق
گویهها
همیشه
اکثر اوقات
گاهی
بهندرت
اصلاً
ميانگين
انحراف معیار
از لامپ کم مصرف جهت روشنایی خانه استفاده می کنید؟
7/77
4/16
3/4
1/1
5/0
7/4
65/0
چراغهای اضافی در منزل را خاموش می کنید؟
1/69
7/25
9/3
7/0
7/0
62/4
66/0
وسایل برقی خانگی کم مصرف را تهیه می کنید؟
7/42
5/40
1/14
5/2
2/0
23/4
8/0
دوشاخه وسایل برقی که از آن استفاده نمیکنید را میکشید؟
45
2/30
9/15
2/5
6/3
08/4
07/1
یافتههای جدول فوق نشان میدهد، در عين حال كه میانگین رفتارهای پاسخگويان در مولفه مصرف بهینه برق از رفتارهای مسئولانه زیست محیطی در حد نزدیک به خیلی زیاد است (ميانگين كل 24/4)، اما نسبت پاسخ در ميان گويه‌هاي مختلف تشكيل دهنده اين مولفه از رفتارهای زیست محیطی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه گويه‌هاي فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان مصرف بهینه را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «استفاده از لامپهای کم مصرف» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «کشیدن دوشاخه وسایل برقی زمانی که از آنها استفاده نمیشود» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست.
3- مصرف بهینه آب
مصرف بهینه آب یکی دیگر از مولفههای مهم در سنجش رفتارهای زیست محیطی است. همانطور که در فصل روش شناسی مطرح شد، این مولفه با استفاده از 5 سوال مورد سنجش قرار گرفته است. جدول زير، توزيع فراوانی استفاده بهینه از مصرف آب را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 13-5): وضعیت مصرف آب
میزان مصرف بهینه آب
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
همیشه
125
4/28
4/28
اکثر اوقات
203
1/46
5/75
گاهی
80
2/18
7/92
بهندرت
26
9/5
6/98
اصلاً
6
4/1
100
جمع کل
440
100

میانگین
92/3
انحراف استاندارد
84/0
همانطور که در جدول بالا ملاحظه میشود، نزدیک به 47 درصد از افراد مورد مطالعه ابزار داشتند که اکثر اوقات در مصرف آب صرفهجو هستنند. درحالی که تنها 4/1 درصد از این افراد اصلاً در مصرف آب صرفهجو نیستند. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که در حدود سه چهارم از پاسخگویان در حد خیلی زیاد و زیاد به استفاده بهینه از مصرف آب میپردازند و یک سوم باقی مانده کمتر از این حد قرار دارند. میانگین پاسخگویان در حد زیاد یعنی 92/3 از 5 است و انحراف معیار این مولفه از رفتارهای زیست محیطی پاسخگویان 84/0 است.
جدول شماره 14-5، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب گویههای مصرف بهینه آب نشان میدهد.

(جدول شماره 14-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای مصرف بهینه آب
گویهها
همیشه
اکثر اوقات
گاهی
بهندرت
اصلاً
ميانگين
انحراف معیار
هنگام شستشوی دست و صورت، شیر آب را که نیازنداشتهباشیدمیبندید؟
4/48
6/28
15
7/5
3/2
15/4
02/1
هنگام مسواک زدن شیر آب را می بندید؟
7/47
3/29
8/9
6/8
5/4
07/4
15/1
هنگام استحمام دوش آب را زمانی که نیاز ندارید می بندید؟
1/46
4/26
3/12
6/8
6/6
97/3
23/1
از شیر آب، هنگام شستشوی ظروف بهصورت متناوب استفاده می کنید؟
3/34
3/34
3/17
5/9
5/4
84/3
13/1
در مواقع غیر ضروری تعداد دفعات دوش گرفتن را کم می کنید؟
28
5/30
1/21
3/12
2/8
58/3
24/1
یافتههای جدول فوق نشان میدهد، در عين حال كه میانگین رفتارهای پاسخگويان در مولفه مصرف بهینه آب از رفتارهای مسئولانه زیست محیطی در حد زیاد است (ميانگين كل 92/3)، اما نسبت پاسخ در ميان گويه‌هاي مختلف تشكيل دهنده اين مولفه از رفتارهای زیست محیطی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه گويه‌هاي فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان مصرف بهینه را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «بستن شیر آب هنگام شستشوی دست و صورت زمانی که نیازی به آن نیست» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «کم کردن تعداد دفعات غیر ضروری دوش گرفتن» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست.
4- استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی
استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی یکی دیگر از مولفه مهم در سنجش رفتارهای زیست محیطی است. همانطور که در فصل روش شناسی مطرح شد، این مولفه با استفاده از 4 سوال مورد سنجش قرار گرفته است. جدول زیر، توزيع فراوانی استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 15-5): وضعیت استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی
استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
همیشه
139
6/31
6/31
اکثر اوقات
172
1/39
7/70
گاهی
113
7/25
4/96
بهندرت
15
4/3
8/99
اصلاً
1
2/0
100
جمع کل
440
100

میانگین
94/3
انحراف استاندارد
74/0
همانطور که در جدول شماره 15-5 ملاحظه میشود، بیش از 39 درصد از افراد مورد مطالعه اکثر اوقات از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی استفاده میکنند. درحالی که تنها 2/0 درصد از این افراد اصلاً تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی استفاده نمیکنند. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که بیش از دو سوم از پاسخگویان در حد خیلی زیاد و زیاد به استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی میپردازند و کمتر از یک سوم از پاسخگویان کمتر از این حد قرار دارند. میانگین پاسخگویان در حد نزدیک به زیاد یعنی 94/3 از 5 است و انحراف معیار این مولفه از رفتارهای زیست محیطی پاسخگویان 57/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب گویههای استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی نشان میدهد.
(جدول شماره 16-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب گویههای استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی
گویهها
همیشه
اکثر اوقات
گاهی
بهندرت
اصلاً
ميانگين
انحراف معیار
به علامت استاندارد محصولات توجه میکنید؟
9/48
5/30
2/13
5/4
3
17/4
02/1
از پودر های مناسب و درست برای شتشویی لباس استفاده می کنید؟
6/38
3/39
15
1/4
3
07/4
98/0
از میوه و سبزی طبیعی با پرورش غیر شیمیایی استفاده می کنید؟
33
4/33
6/18
5/9
5/5
79/3
16/1
از مواد شوینده استاندارد و غیر مضر برای محیط زیست استفاده می کنید؟
1/31
33
1/19
5/12
4/3
74/3
15/1
یافتههای جدول فوق نشان میدهد، در عين حال كه میانگین رفتارهای پاسخگويان در مولفه استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی از رفتارهای مسئولانه زیست محیطی در حد نزدیک به زیاد است (ميانگين كل 94/3)، اما نسبت پاسخ در ميان گويه‌هاي مختلف تشكيل دهنده اين مولفه از

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد توزیع فراوانی، زیست محیطی، توزیع فراوانی پاسخگویان، منزلت شغلی Next Entries منبع مقاله درباره شوهر آهوخانم، آداب و رسوم