منبع تحقیق درمورد زیست محیطی، سرمایه اجتماعی، فراوانی تجمعی، اعتماد اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

میدهد.
(جدول شماره 41-5): وضعیت اعتماد اجتماعی پاسخگویان
سطح اعتماد اجتماعی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
خیلی زیاد
1
2/0
2/0
زیاد
27
1/6
4/6
تا حدودی
277
63
3/69
کم
131
8/29
1/99
اصلاً
4
9/0
100
جمع کل
440
100

میانگین
75/2
انحراف استاندارد
53/0
همانطور که در جدول بالا ملاحظه میشود، بیشترین توزیع فراوانی اعتماد اجتماعی پاسخگویان مربوط به سطح تاحدودی (63 درصد) است و کمترین میزان مربوط به سطح خیلی زیاد (2/0 درصد) است. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که در حدود 70 درصد از پاسخگویان در حد متوسط و متوسط رو به بالا دارای اعتماد اجتماعی هستند. مابقی کمتر از این حد قرار دارند. میانگین پاسخگویان نزدیک متوسط یعنی 75/2 از 5 است و انحراف معیار این بعد از سرمایه اجتماعی پاسخگویان 57/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب مولفههای اعتماد اجتماعی نشان میدهد.
(جدول شماره 42-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب مولفههای اعتماد اجتماعی
مولفهها
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
اصلاً
ميانگين
انحراف معیار
اعتماد بین شخصی.
2/0
7/15
57
6/26
5/0
9/2
63/0
اعتماد تعمیم یافته.
8/1
6/18
7/50
9/25
3
89/2
74/0
اعتماد نهادی
2/0
7/7
2/40
9/43
8
47/2
69/0
یافتههای جدول شماره 42-5 نشان میدهد، در عين حال كه میانگین اعتماد اجتماعی در حد نزدیک به متوسط است (ميانگين كل 75/2)، اما نسبت پاسخ در ميان مولفههای مختلف تشكيل دهنده اين بعد از سرمایه اجتماعی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه مولفههای فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «اعتماد بین شخصی» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «اعتماد نهادی» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست. شایان ذکر است، نمودار زیر مقایسه میانگین مولفههای اعتماد اجتماعی را نشان میدهد.
(نمودار شماره 4-5): مقایسه میانگین مولفههای اعتماد اجتماعی

د- وضعیت سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی متغیر مستقل اصلی این پژوهش است. همانطور که در فصل روش شناسی مطرح شد، این متغیر توسط سه بعد شبکههای اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و اعتماد اجتماعی مورد سنجش قرار گرفته است. جدول زير، توزيع فراوانی سرمایه اجتماعی را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 43-5): وضعیت سرمایه اجتماعی پاسخگویان
میزان سرمایه اجتماعی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
خیلی زیاد
0
0/0
0/0
زیاد
39
9/8
9/8
متوسط
340
3/77
1/86
کم
61
9/13
100
جمع کل
440
100

میانگین
95/2
انحراف استاندارد
42/0
همانطور که در جدول شماره 43-5 ملاحظه میشود، بیشترین توزیع فراوانی سرمایه اجتماعی پاسخگویان مربوط به سطح متوسط (3/77 درصد) است و کمترین میزان مربوط به سطح خیلی زیاد (0/0 درصد) است. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که در حدود 86 درصد از پاسخگویان در حد متوسط و متوسط رو به بالا دارای سرمایه اجتماعی هستند. مابقی کمتر از این حد قرار دارند. میانگین پاسخگویان نزدیک متوسط یعنی 95/2 از 5 است و انحراف معیار سرمایه اجتماعی پاسخگویان 57/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب ابعاد سرمایه اجتماعی نشان میدهد.
(جدول شماره 44-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب ابعاد سرمایه اجتماعی
ابعاد
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
ميانگين
انحراف معیار
هنجارهای اجتماعی.
4/3
2/43
3/49
9/3
2/0
47/3
57/0
اعتماد اجتماعی.
2/0
1/6
63
8/29
9/0
75/2
53/0
شبکههای اجتماعی.
0/0
1/6
4/53
5/39
9/0
63/2
53/0
یافتههای جدول فوق نشان میدهد، در عين حال كه میانگین سرمایه اجتماعی نزدیک به متوسط است (ميانگين كل 95/2)، اما نسبت پاسخ در ميان ابعاد مختلف تشكيل دهنده سرمایه اجتماعی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه ابعاد فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه « هنجارهای اجتماعی» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «شبکههای اجتماعی» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست. شایان ذکر است، نمودار زیر مقایسه میانگین ابعاد سرمایه اجتماعی را نشان میدهد.
(نمودار شماره 5-5): مقایسه میانگین ابعاد سرمایه اجتماعی

2- آگاهی زیست محیطی
آگاهی زیست محیطی یکی دیگر از متغیرهای مستقل این پژوهش است. آگاهیهای زیست محیطی در دو بعد آگاهی عام زیست محیطی و آگاهی خاص زیست محیطی مورد سنجش قرار گرفته است که در زیر دادههای توصیفی آنها تشریح میشود.
الف- آگاهی خاص زیست محیطی
آگاهیهای خاص، بعدی از آگاهی زیست محیطی است که میتواند بر رفتارهای زیست محیطی افراد تاثیرگذار باشد. این مولفه با استفاده از 16 گویه از اطلاعات عمومی و منطقهای در مورد نگرانیهای زیست محیطی در استان کردستان مورد سنجش قرار گرفته است.
جدول زير، توزيع فراوانی آگاهی زیست محیطی خاص پاسخگویان را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 45-5): وضعیت آگاهی خاص زیست محیطی پاسخگویان
وضعیت آگاهی خاص
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
عدم آگاهی
0
0/0
0/0
خیلی ضعیف
15
4/3
4/3
ضعیف
161
6/36
40
زیاد
238
1/54
1/94
خیلی زیاد
26
9/5
100
جمع کل
440
100

میانگین
62/3
انحراف استاندارد
57/0
همانطور که در جدول بالا ملاحظه میشود، افراد مورد مطالعه در این تحقیق همه دارای آگاهی زیست محیطی بودهاند اما سطح دانش آنها با هم متفاوت است طوری که 4/3 درصد دارای آگاهی خیلی ضعیف، 6/36 دارای آگاهی ضعیف، 1/54 دارای آگاهی زیاد وتنها 9/5 درصد از این افراد دارای آگاهی زیست محیطی خیلی زیادی بودهاند. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که در 40 درصد از افراد دارای آگاهی ضعیف و خیلی ضعیف بودهاند و 60 درصد آنها در مورد نگرانیهای زیست محیطی در استان دارای آگاهی در سطح زیاد و خیلی زیاد بودهاند. میانگین پاسخگویان در حد متوسط روبه بالا یعنی 62/3 از 5 است و انحراف معیار پاسخگویان 57/0 است.

ب- آگاهی عام زیست محیطی
آگاهیهای عام سطحی از آگاهی زیست محیطی است که میتواند بر رفتارهای زیست محیطی افراد تاثیرگذار میباشد. این مولفه با استفاده از 6 گویه از اطلاعات عمومی در مورد نگرانیهای زیست محیطی جهانی مورد سنجش قرار گرفته است.
جدول زیر، توزيع فراوانی آگاهی زیست محیطی عام پاسخگویان را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 46-5): وضعیت آگاهی زیست محیطی عام
آگاهی زیست محیطی عام
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
عدم آگاهی
5
1/1
1/1
خیلی ضعیف
44
10
1/11
ضعیف
187
5/42
6/53
زیاد
192
6/43
3/97
خیلی زیاد
12
7/2
100
جمع کل
440
100

میانگین
41/3
انحراف استاندارد
71/0
همانطور که در جدول بالا ملاحظه میشود، به جز 1/1 درصد افراد مورد مطالعه، بقیه افراد دارای سطحی از آگاهی زیست محیطی بودهاند، اما سطح دانش آنها با هم متفاوت است طوری که 10 درصد دارای آگاهی خیلی ضعیف، 5/42 دارای آگاهی ضعیف، 6/43 دارای آگاهی زیاد وتنها 7/2 درصد از این افراد دارای آگاهی زیست محیطی خیلی زیادی بودهاند. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که در حدود 54 درصد از افراد دارای آگاهی ضعیف و خیلی ضعیف بودهاند و بقیه افراد در مورد نگرانیهای زیست محیطی در سطح جهانی دارای آگاهی در سطح زیاد و خیلی زیاد بودهاند. میانگین پاسخگویان در حد متوسط روبه بالا یعنی 41/3 از 5 است و انحراف معیار پاسخگویان 71/0 است.
ج- وضعیت آگاهی زیست محیطی
آگاهی زیست محیطی یکی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر رفتارهای زیست محیطی است که در دو بعد آگاهیهای خاص و آگاهیهای عام مورد سنجش قرار گرفته است. جدول شماره 47-5، توزيع فراوانی آگاهیهای زیست محیطی را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.

(جدول شماره 47-5): وضعیت آگاهیهای زیست محیطی پاسخگویان
آگاهی زیست محیطی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
عدم آگاهی
0
0/0
0/0
خیلی ضعیف
15
4/3
4/3
ضعیف
189
43
4/46
زیاد
232
7/52
1/99
خیلی زیاد
4
9/0
100
جمع کل
440
100

میانگین
51/3
انحراف استاندارد
49/0
همانطور که در جدول بالا ملاحظه میشود، افراد مورد مطالعه در این تحقیق همه دارای آگاهی زیست محیطی بودهاند اما سطح دانش آنها با هم متفاوت است طوری که 4/3 درصد دارای آگاهی خیلی ضعیف، 43 درصد دارای آگاهی ضعیف، 7/52 درصد دارای آگاهی زیاد وتنها 9/0 درصد از این افراد دارای آگاهی زیست محیطی خیلی زیادی بودهاند. درصد فراوانی تجمعی نشان می دهد که در حدود 47 درصد از افراد دارای آگاهی ضعیف و خیلی ضعیف بودهاند و 53 درصد آنها در مورد نگرانیهای زیست محیطی در استان دارای آگاهی در سطح زیاد و خیلی زیاد بودهاند. میانگین پاسخگویان در حد متوسط روبه بالا یعنی 51/3 از 5 است و انحراف معیار پاسخگویان 49/0 است.
جدول زیر، وضعیت پراکندگی پاسخها را بر حسب ابعاد آگاهی زیست نشان میدهد.
(جدول شماره 48-5): وضعیت پراکندگی پاسخها بر حسب ابعاد آگاهی زیست محیطی
ابعاد
خیلی زیاد
زیاد
ضعیف
خیلی ضعیف
عدم آگاهی
ميانگين
انحراف معیار
آگاهی خاص زیست محیطی
9/5
1/54
6/36
4/3
0/0
62/3
57/0
آگاهی عام زیست محیطی
7/2
6/43
5/42
10
1/1
41/3
71/0
یافتههای جدول فوق نشان میدهد، در عين حال كه میانگین آگاهی زیست محیطی متوسط رو به بالا است (ميانگين كل 51/3)، اما نسبت پاسخ در ميان ابعاد مختلف تشكيل دهنده آگاهی زیست محیطی برابر نيست. از ميزان ميانگين و انحراف استاندارد مي‌توان استنباط كرد كه ابعاد فوق به ترتيبي كه در جدول آمده است از بيشترين تا كمترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند. لذا در حالي كه «آگاهی خاص زیست محیطی» بالاترين شدت پاسخ‌ها و كمترين پراكندگي از ميانگين را به خود اختصاص داده است، «آگاهی عام زیست محیطی» كمترين اهميت و بيشترين پراكندگي را در ميان پاسخگويان داراست. شایان ذکر است، نمودار شماره 6-5، مقایسه میانگین ابعاد آگاهی زیست محیطی را نشان میدهد.

(نمودار شماره 6-5): مقایسه میانگین ابعاد آگاهی زیست محیطی

3- وضعیت نگرش زیست محیطی
نگرش زیست محیطی یکی دیگر از متغیرهای با اهمیت و تاثیرگذار بر رفتارهای زیست محیطی است. همانطور که در فصل روش شناسی مطرح شد، این مولفه با استفاده از 14 سوال مورد سنجش قرار گرفته است. جدول زير، توزيع فراوانی نگرش زیست محیطی را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان میدهد.
(جدول شماره 49-5): وضعیت نگرش زیست محیطی پاسخگویان
نگرش زیست محیطی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
نظری ندارم
1
2/0
2/0
کاملاً مخاف
11
5/2
7/2
مخالف
191
4/43
1/46
موافق
226
4/51
5/97
کاملاً موافق
11
5/2
100
جمع کل
440
100

میانگین
52/3
انحراف معیار
51/0
همانطور که در جدول بالا مشاهده میشود، وضعیت نگرش زیست محیطی بدین صورت است که 2/0 درصد در مورد سوالات مربوط به سنجش نگرش زیست محیطی نظری نداشتهاند، 5/2 درصد کامالاً مخالف، 4/43 درصد مخالف، 5/51 درصد موافق و 5/2 درصد کاملاً موافق میباشند. از این میان، موافقین نگرش زیست محیطی بیشترین میزان و کسانی که نظری در مورد سوالات نگرش زیست محیطی نداشتهاند، کمترین میزان را به خود اختصاص دادهاند. درصد فراوانی تجمعی نشان میدهد که در حدود 1/46 از افراد مورد مطالعه دارای نگرش زیست محیطی کم و کم به پایین میباشند و مابقی از این حد بالاترند. میانگین پاسخگویان در حد متوسط روبه بالا یعنی 52/3 از 5 است و انحراف معیار پاسخگویان 51/0 است.

بخش دوم

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد اعتماد اجتماعی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد بین شخصی، هنجارهای اجتماعی Next Entries منبع مقاله درباره داستان کوتاه، شوهر آهوخانم، عناصر داستان