منبع تحقیق درمورد زیست محیطی، استان فارس، گندم کار

دانلود پایان نامه ارشد

نظريه رفتار برنامه ريزي شده، الگوي شناختی-اجتماعي انتظار ارزش است كه مي گويد قصد، تعيين كننده اصلي رفتار است. قصد تحت تاثير 3 سازه مستقل نگرش، هنجار انتزاعي و كنترل درك شده است (پاکپور حاجی آقا و همکاران، 1391).

شکل 1-2 تئوری رفتار برنامه ریزی شده آجزن ( 2006(Ajzen,

1- 16 -2 کنترل رفتاری درک شده17
کنترل رفتاری درک شده شامل ارزیابی ذهنی در مورد توانایی فرد برای کنترل رفتار مورد نظر می باشد (Adebayo & Oladele, 20012). کنترل رفتاري درک شده؛ كه عبارت است از درجه اي از احساس فرد در مورد اين که انجام يا عدم انجام يک رفتار تا چه حد تحت کنترل ارادي وي مي باشد. عوامل کنترل شامل عوامل داخلي و عوامل خارجي است. فاکتورهاي داخلي مربوط به شخص بوده و شامل مهارت ها، توانايي ها، اطلاعات و احساسات مي باشد و در بررسي عوامل خارجي به فاكتورهايي هم چون عوامل محيطي يا شغلي اشاره شده است(بشیریان و همکاران، 1391).
2- 16- 2 هنجار ذهنی18
هنجارهای ذهنی نشان دهنده درک افراد از فشارهای اجتماعی برای انجام کار می باشد (Adebayo & Oladele, 20012). هنجارهای ذهنی شامل اعتقادات نرمی و انگیزه برای اطاعت است (شریفی راد و همکاران، 1386). ادراک فرد درباره این که اغلب مردمانی که به نظر او مهم هستند، چه فکر می کنند و او باید و نباید آنها را در رفتار خود مورد توجه قرار می دهد (بمانیان، 1391). همچنین هنجار ذهنی فرد، حاصل ضرب باورهای هنجاری در انگیزه پيروي برای انجام رفتار هدف با وجود این انتظارات می باشد؛ در اين صورت اگر فرد معتقد باشد، چه درست و چه غلط، كه دوستان صميمي و اعضاي خانواده، مصرف آزمايشي مواد را تأ ييد ميكنند، فشار زيادي را در استفاده از مواد در خود احساس مي كنند (بشیریان و همکاران، 1391).
3- 16- 2 نگرش19
نگرش به معنی ارزیابی ذهنی از عواقب انجام رفتار می باشد (Adebayo & Oladele, 20012). احساس منفی یا مثبت فردی (ناشی از ارزیابی) درباره انجام رفتاری مشخص (بمانیان و همکاران، 1391). همچنین نگرش، ارزشيابي مثبت يا منفي فرد را از انجام يك رفتار منعكس مي كند (پاکپور حاجی آقا، 1391). نگرش نسبت به رفتار، میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت یک رفتار از نظر یک فرد که دو عامل موجب شکل گیری آن می شود باورهای فردی و ارزیابی ازنتایج رفتار(بشارتی و همکاران، 1390). همچنین نگرش یکی از مهمترین مفاهیم روانشناسی اجتماعی نوین است. به طور کلی نگرش متشکل از سه جزء شناختی، احساسی و رفتاری است به طوری که جزء شناختی بر اطلاعات و واقعیت ها، جزء احساسی بر هیجانات و جزء رفتاری بر آمادگی برای عمل دلالت دارد بنابراین این سه جزء را نمی توان از هم جدا دانست و مجموعا نگرش افراد را بوجود میآورند (جمشیدی و همکاران، 1389).
برخی از محققان عوامل تکوین نگرش ها را چهار عامل می دانند: برآورد نیازهای شخصی، کسب اطلاعات در مورد موضوع، تعلق گروهی و شخصیت فرد دانسته اند (ظریفیان و عزیزی، 1389).
4- 16- 2 نیت رفتاری20
بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است. رابطه قصد رفتاری با رفتار نشان می دهد، افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند. بنابراین رفتار همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن است. در تئوری عمل مستدل ادعا می شود که رفتار، منحصرا تحت کنترل قصد رفتاری می باشد، در نتیجه این تئوری به رفتارهای ارادی (رفتارهایی که برای انجام شدن، تنها نیازمند اراده و قصد فرد می باشد) محدود می شود. در صورتی که رفتار به مهارت ها، منابع و فرصت هایی که به سهولت و رایگان دست یافتنی نیستند نیز نیاز دارد که این مورد در حوزه قابلیت های کاربردی تئوری عمل مستدل مورد ملاحظه قرار نگرفته است یا احتمالا به صورت ناقص توسط این تئوری پیش بینی خواهد شد (یعقوبی و شاکری،1387).
5- 16- 2- رفتار21
شیوه ای که فرد عمل می کند، سلوک و شیوه برخورد و واکنش نشان دادن تحت شرایط مختلف (بشارتی و همکاران، 1390).
17-2 سوابق موضوع
1-17-2 پیشینه موضوع در ایران
گل زردی و همکاران(1390) در تحقیقی در بین 130 نفر از کشاورزان کرج انجام دادند. نتايج تحقیق آنها نشان داد نگرش و ميزان تحصيلات پاسخگويان تأثير مستقيم، مثبت و معني دار بر رفتار كشاورزان در استفاده از علف كشها داشته و متغيرهاي سن، ميزان تحصيلات، مساحت زمين زراعي، فاصله زمين تا محل سكونت و سابقه كار از طريق تأثير بر نگرش نسبت به استفاده از علف كشها سبب تغيير در رفتار كشاورزان در استفاده از علف كشها ميشود.
همچنین اتحادی و همکاران (1390) تحقیقی درباره عوامل تاثیرگذار بر دانش، نگرش و مهارت شرکت کنندگان در رهیافت مدرسه در مزرعه نسبت به گسترش مدیریت تلفیقی انجام دادند. این تحقیق در بین 140 نفر از کشاورزان در استان سیستان و بلوچستان انجام شد. طبق نتایج آن، متغییرهایی مثل سن، سابقه کار و متغییرهای اجتماعی در نگرش تاثیر دارند. همچنین این که برگزاری کلاس های مدرسه در مزرعه، نقش موثری در تغییر نگرش، دانش و مهارت داشته است.
حیدری ساربان (1391) تحقیقات خود را بر روی410 نفر از کشاورزان گندم کار استان اردبیل انجام داد. نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين متغيرهاي سن، تحصيلات، سابقه فعاليت كشاورزي، تجربه كشت گندم، دسترسي به نهاده ها و تسهيلات اعتباري، درآمد ناخالص، تماس هاي ترويجي، عمل به رهنمودهاي ترويجي مروجان، كانال ها و منابع اطلاعاتي، مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي- نهادي، دانش و مهارت با نگرش كشاورزان گندم كار پيرامون مديريت خاك زراعي رابطه معني داري وجود دارد. همچنين، در تحليل رگرسيون چندگانه خطي متغيرهاي درآمد، اعتماد اجتماعي- نهادي، مددكاران ترويجي، دسترسي به كانال ها و منابع اطلاعاتي توانايي تبيين 88/0 از تغييرات متغير وابسته مديريت خاك زراعى را دارا مي باشند.
همچنین قانع و همکاران ( 1388) در تحقیقی که در بین 107 نفر از کشاورزان پنبهکار شرکت کننده در دوره های مدیریت تلفیقی آفات در شهرستان گرمسار انجام گرفت، میزان تغییر در دانش، نگرش و مهارت در کشاورزان را به عنوان متغیرهاي تعیین کننده میزان اثر بخشی دوره های مدیریت تلفیقی آفات، مورد سنجش قرار دادند. نتاج تحقیق نشان داد که بین متغیرهاي شخصی (سن، سابقه کار و سطح تحصیلات) با متغیرهاي دانش، نگرش و مهارت و همچنین بین متغیرهاي شرکت در کلاسهاي آموزشی با متغیرهاي نگرش و مهارت رابطه معنی داري وجود داشت.
همچنین ویسی و همکاران(1389) تحقیقی را به منظور تبیین رفتار کشاورزان در پذیرش مدیریت تلفیقی آفات انجام دادند. این پژوهش در بین 305 نفر از كشاورزان عضو گروه هاي مدرسه در مزرعه با سه سال سابقه آشنايي با اين فناوريها در استانهاي گيلان و مازندران، انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که از ميان متغيرهاي مطالعه، دانش، نگرش، افق برنامه ريزي، دسترسي به نهاده ها، عضويت در گروههاي محلي و كيفيت خاك بر رفتار پذيرش مدیریت تلفیقی آفات اثر مثبت داشته و مالكيت زمين اثر منفي بر رفتار پذيرش داشته است.
همچنین شوشتری و عمانی (1391) در تحقیق با هدف تحلیل رفتار پذیرش صیفی کاران شهرستان شوشتر در زمینه مدیریت تلفیقی آفات انجام دادند. این تحقیق در بین 285 نفر انجام شد. نتایج نشان داد بین سطح تحصيلات، درآمد محصول، كل زمين تحت مالكيت، مقدار زمين آبي، مقدار زمين ديم، سطح مكانيزاسيون، منزلت اجتماعي و ميزان دسترسي به كانال هاي ارتباطي با سطح رفتار پذيرش صيفي كاران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین باغستانی و زیبایی (1389) در تحقیقات خود درباره تمایل کشاورزان به پرداخت پول بابت آب، بین 190 نفر از کشاورزان منطقه دشت رامجرد در استان فارس انجام شد به این نتیجه دست یافتند که الگوي کشت، سطح زیر کشت، درآمد، سن کشاورز و پراکندگی اراضی اثر معنا داري بر تمایل به پرداخت نشان داده اند.
از طرفی حسین زاده و قربانی (1390) تحقیقی را در بین 80 نفر از کشاورزان شهرستان اسفراين، استان خراسان انجام دادند. هدف از این تحقیق بررسی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه بود. نتايج نشان داد كه فاصله بين دامداري و زمين زراعي و كشت بقولات داراي تأثير منفي و وجود فرد تحصيل كرده در خانواده كشاورز، سواد كشاورز و آگاهي از خطرات بلندمدت كودهاي شيميايي، داراي تأثير مثبت بر رفتار کشاورز در استفاده از كود حيواني هستند.
وطن خواه و آجیلی (1392) تحقیقی را در بین 150 نفر از کشاورزان استان فارس با هدف بررسی نگرش و رفتار زیست محیطی آنها در رابطه با بکارگیری کمپوست غنی محلی انجام دادند. نتایج نشان داد که هنجارهای اجتماعی، آگاهی از نیاز و آگاهی از پیامدها رابطه مثبت و معناداری با نگرش زیست محیطی کشاورزان دارد. همچنین هنجارهای اخلاقی، آگاهی از پیامدها، مسئولیت پذیری رفتارهای زیست محیطی، میزان استفاده از آموزش های ترویجی، کنترل محسوس رفتار یا دسترسی کشاورزان به منابع رابطه مثبت و معنی داری با رفتار زیست محیطی دارد.
همچنین حجازی و شریفی (1390) تحقیقی را در بین 90 نفر از کشاورزان برنجکار درودزن شهرستان مرودشت انجام دادند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر منابع اطلاعاتی و کانال های ارتباطی در رفتار پذیرش در مورد مدیریت تلفیقی آفات يافته ها نشان داد كه متغيرهاي مستقل مراجعه به تامين كنندگان نهادههاي كشاورزي، ملاقات با كارشناسان كشاورزي در محل كار آنها، كسب اطلاعات از همسايگان و نزديكان(خويشاوندان و اعضاي خانواده)، بازديد از مزارع مجري مديريت تلفيقي آفات، سطح زير كشت و كسب اطلاعات از كشاورزان خبره و نمونه 63 درصد از واريانس رفتار پذيرش مديريت تلفيقي آفات برنج را برآورد مي نمايند.
از طرفی شاهرودی و همکاران (1388) تحقیقات خود را در رابطه با عوامل تاثيرگذار بر رفتار کشاورزان چغندرکار در زمينه شيوه هاي مديريت پايدار خاک زراعي، انجام دادند. این تحقیقات در بین375 نفر از چغندرکاران استان خراسان رضوی انجام شد. نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره گام به گام نشان داد که متغيرهاي ميزان تحصيلات، عمل به رهنمودهاي ترويجي، منابع اطلاعاتي، عملکرد محصول چغندرقند، تماس هاي ترويجي، سن کشاورز، تجربه کشت چغندرقند و عيار چغندرقند در مجموع توانايي تبيين 2/44 درصد از تغييرات عملکرد رفتاري چغندرکاران را در زمينه مديريت خاک زراعي بر عهده داشتند.
موسوی و آجیلی (1388) به منظور بررسی عوامل موثر بر رفتارهای زیست محیطی کشاورزان در رابطه با مدیریت منابع طبیعی آب تحقیقی را در بین 278 کشاورز فعال در محدوده شبکه های آبیاری در استان خوزستان انجام دادند. یافته ها حاکی از آن بود که سطح تحصیلات، نگرش، دسترسی به اطلاعات، درک موانع حفاظت آب و ریسک پذیری تاثیر مستقیم بر رفتار کشاورزان داشتند.
افشاری و همکاران (1387) تحقیقات خود را در بین 178 خانوار پنبه کار اصفهانی انجام دادند. این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر نگرش ها و رفتارهای پایداری انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد دانش پایداری، امکان پذیر بودن روش های کشاورزی پایدار، هنجارهای اخلاقی، هنجارهای اجتماعی، آگاهی، سطح تحصیلات و میزان اراضی بر رفتار موثرند. همچنین نگرش، دسترسی به منابع و دسترسی به اطلاعات به طور غیر مستقیم بر نگرش تاثیر دارند.
از طرفی ناظم السادات و همکاران (1385) در تحقیقات خود که در بین 240 نفر از گندم کاران استان فارس انجام دادند. هدف از این تحقیق پذیرش پیش بینی های بلند مدت باران بود. نتایج حاصله نشان داد که برگزاری کلاس های آموزشی-ترویجی در تغییر نگرش، دانش و بینش گندم کاران در راستاي استفاده بهينه و مطلوب از نتايج حاصل از پيش بيني بلند مدت بارش صورت می پذیرد.
همچنین قاسمی و کرمی (1388) تحقیقات خود را در بین 91 نفر از گلخانه داران استان فارس انجام دادند. هدف از این تحقیق بررسی نگرش ها و رفتارهای گلخانه داران نسبت به کاربرد سموم شیمیایی بود. نتایج نشان داد که سن، تجربه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد رفتار انسان، زیست محیطی، برنامه های آموزشی Next Entries منبع تحقیق درمورد دوره های آموزش، استان لرستان، دوره های آموزشی