منبع تحقیق درمورد زنجیره تأمین، عدم قطعیت، مدل سازی، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

تحلیلهای مفیدی را در این حوزه ارائه کرده اند. در نهایت به این نتیجه رسیده اند که با در نظر گرفتن عامل عدم قطعیت در مدلسازی تا 5% در هزینه ها صرفه جویی خواهد شد. آن ها همچنین یک الگوریتم تجزیه ای نیز برای حل مسئله برنامهریزی تصادفی ارائه داده اند و برای حل مسائل با ابعاد بزرگ از آن الگوریتم بهره برده اند. نتایج تحقیقاتشان نشان داده است که الگوریتم ارائه شده قابلیت مناسبی در ارائه جوابهای پارتو برای مسائل چند هدفه تصادفی دارد.
فرانکا و همکاران 125 (2010)یک مدل برنامهریزی زنجیره تأمین مبتنی بر برنامهریزی تصادفی دو مرحله ای تحت عدم قطعیت تقاضا ارائه نموده اند. آن ها مسئله را بصورت دو هدفه مدل نموده اند که در حقیقت جواب یک بالانس بین سود و کیفیت سیستم تولیدی است. آن ها از ابزار شش سیگما برای ارزیابی کیفیت و ریسک مالی بهره برده اند. ضمن آن که رضایتمندی مشتریان را نیز به صورت غیر مستقیم در مدل سازی لحاظ کرده اند.
رزمی و معقول 126(2010) یک مدل برنامهریزی چند هدفه فازی برای مسئله برنامهریزی خرید، تعیین اندازه انباشته و انتخاب تأمین کنندگان با فرض تخفیف پله ای (کلی/ افزایشی) تحت شرایط تقاضای غیرقطعی ارائه نموده اند. معیارهای قیمت، کیفیت و تحویل مناسب برای ارزیابی تأمین کنندگان در نظر گرفته شده است. همچنین محدودیت ظرفیت نیز در مدلسازی لحاظ شده است. در نهایت با تلفیق رویکرد اپسیلون-محدودیت و رویه چبیشف یک چارچوب تعاملی برای تصمیم گیری در مورد جواب بهینه از میان جوابهای پارتوی تولید شده ارائه نموده اند.

جدول ‏23- تکنیک های مختلف حل مسئله برنامه ریزی تولید و نوع عدم قطعیت مربوطه بعد از سال 2000 میلادی
تاریخ
محققین
موضوع تحقیق
عدم قطعیت
رویکرد
نوآوری
اجرا
2000
Guide Jr.,
برنامهریزی و کنترل تولید
EU, SU
طبقه بندی
لحاظ نمودن نرخ بازیافت

2000
MirHassani et al.,
برنامه ریزی زنجیره تأمین چند دوره ای و تخصیص منابع
EU
برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای
الگوریتم ابتکاری دو مرحله ای

2001
Yan,
برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی
DU, SU
برنامه ریزی غیرخطی احتمالی
الگوریتم کارماکار و پیش بینی/تعامل

2001
Hsu and Wang,
مدیریت برنامهریزی تولید
DU
برنامه ریزی خطی امکانی
لحاظ نرخ منسوخ شدگی و ارزش زمانی پول

2001
Samanta and Al-Araimi,
مدیریت موجودی
DU, SU
الگوریتم PID مبتنی بر منطق فازی


2001
Lario et al.,
برنامه ریزی زنجیره تأمین
DU
 برنامه ریزی ریاضی


2001
Wang and Fang ,
برنامه ریزی ادغامی
DU, SU
برنامه ریزی ریاضی


2002
Dolgui and Ould-Louly,
برنامه ریزی نیازمندی مواد
OYU
زنجیره مارکوف
پویایی در زنجیره تأمین

2002
Reynoso et al.,
برنامه ریزی منابع تولید
SU
تئوری مجموعههای فازی
روش حل

2003
Gupta and Maranas,
برنامه ریزی میان مدت زنجیره تأمین چند سایتی
DU
برنامه ریزی احتمالی
بالانس بین رضایتمندی مشتریان و هزینه های تولیدی

2003
Yin et al.,
برنامه ریزی تولید و ظرفیت
DU
فرایندهای مارکوف
الگوریتم های عددی و استفاده از توابع ارزش

2003
Xie et al.,
برنامه ریزی نیازمندی مواد
DU
 


2004
List et al.,
برنامه ریزی ناوگان حمل و نقل
DU
برنامه ریزی پایدار
لحاظ نمودن معیار لحظهای جزئی ریسک

2004
Mula,
برنامه ریزی منابع تولید
EU, SU
 


2004
Ould-Loudy and Dolgui,
مدیریت موجودی
SLTU
مدل روزنامه فروش، فرایند مارکوف
روش حل

2004
Hojati,
مدیریت موجودی
SU
ریاضیات فازی؛ تابع هزینه با استفاده از اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای مدل شده است


2004
Tsai and Sato,
برنامه ریزی و کنترل تولید
EU, SU
شبیه سازی
APPCS127

2005
Wang and Liang,
برنامه ریزی ادغامی
DU
برنامه ریزی امکانی


2005
Santoso et al.,
برنامه ریزی زنجیره تأمین
DU
الگوریتم تجزیه بندر و نمونه گیری سناریو
الگوریتم تلفیقی حل مسئله با ابعاد بزرگ

2005
Guillén et al.,
برنامه ریزی زنجیره تأمین
DU
مدل برنامهریزی تصادفی دو مرحله ای
لحاظ نمودن رضایتمندی مشتریان در جانمائی مراکز توزیع

2006
Benjaoran and Dawood,
برنامه ریزی تولید شرکتهای تولید کننده بتنهای پیش ساخته
EU, SU
مدلهای مبتنی بر هوش مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی
ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم

2006
Jolai et al.,
برنامه ریزی تولید اقلام فاسد شدنی
SU
حل دقیق- توزیع احتمال وایبل
لحاظ نمودن تورم

2006
Khademi Zare et al.,
برنامه ریزی سفارش تولید
SU
شبکه و منطق فازی
الگوریتم حل

2006
Vasant,
برنامه ریزی تولید و منابع
EU, SU
برنامه ریزی خطی فازی
محدودیت های دپارتمان فروش

2007
Leung et al.,
برنامه ریزی تولید چندمکانی
EU
بهینه سازی پایدار
لحاظ نمودن پایداری جواب و پایداری مدل

2007
Aliev et al.
برنامه ریزی تولید توزیع ادغامی
DU
منطق فازی
الگوریتم ژنتیک

2007
Wu and Ierapetritou,
برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی
DU
برنامه ریزی احتمالی
رویکرد حل

2008
Luo et al.,
برنامه ریزی تولید پالایشگاه
DU
برنامه ریزی ترکیبی (خطی و احتمالی)
الگوریتم ترکیب خطی

2008
Ebadian et al.,
تصمیم گیری ثبت سفارشات
EU
ابتکاری MIP +
زمان تحویل قابل مذاکره

2008
Zaerpour et al.,
برنامه ریزی استراتژی تولید
EU
تحلیل سلسله مراتبی فازی
تلفیق SWOT و FAHP

2008
Fleten and Kristoffersen,
برنامه ریزی تولید کوتاه مدت
EU, SU
برنامه ریزی عدد صحیح احتمالی چند مرحله ای
لحاظ نمودن ریزش مخزن آب در مدل سازی- شرکت مولد برق

2008
Azaron et al.,
برنامه ریزی زنجیره تأمین
DU, EU
برنامه ریزی چند هدفه- Goal attain
لحاظ نمودن ریسک مالی

2009
Chunpeng and Gang,
برنامه ریزی تولید و زمانبندی پالایشگاه
DU, EU
شبیه سازی
استراتژی جدید در تلفیق برنامه تولید و زمانبندی

2009
Azaron et al.,
برنامه ریزی تولید – اندازه انباشته
SU
زنجیره مارکوف
هزینه تولید یک متغیر احتمالی است

2009
Sayarshad and Tavakkoli-Moghaddam,
برنامه ریزی ناوگان حمل و نقل
DU
رویه حل دو مرحله ای
استفاده بهینه از واگن های خالی

2009
Salehi and Tavakkoli-Moghaddam,
برنامه ریزی تولید به کمک کامپیوتر

الگوریتم ژنتیک
روش حل

2009
Das and Sengupta,
برنامه ریزی زنجیره تأمین
DU, EU
برنامه ریزی ریاضی
لحاظ نمودن محدودیت های شرکت های چند ملیتی-نرخ تبدیل ارز

2009
Zaerpour et al.,
برنامه ریزی استراتژی تولید
EU
تحلیل سلسله مراتبی
تلفیق TOPSIS و FAHP

2009
Jamalnia, Soukhakian,
برنامه ریزی تولید
DU
برنامه ریزی آرمانی فازی هیبریدی با اولویتهای مختلف اهداف


2009
Leung, Chan,
برنامه ریزی تولید
DU
برنامه ریزی آرمانی با محدودیت بهرهوری منابع


2009
Xu et al.,
برنامه ریزی دور ریزها
DU
برنامه ریزی چند هدفه پایدار-محدودیت شانسی
پایداری جواب و پایداری مدل، توابع هدف سه گانه، امید ریاضی، تغییرپذیری و ریسک تعدی از محدودیت ها

2009
You et al.,
برنامه ریزی زنجیره تأمین
DU
برنامه ریزی تصادفی- شبیه سازی
الگوریتم حل، مدل سازی ریسک

2010
Franca et al.,
برنامه ریزی زنجیره تأمین
DU
برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای
لحاظ نمودن توأمان سود و کیفیت در تابع هدف

2010
Razmi and Maghool
تعیین اندازه انباشته و انتخاب تأمین کنندگان
DU
برنامه ریزی فازی چند هدفه – اپسیلون محدودیت- رویه چبیشف
تخفیف پله ای، معیارهای توأمان قیمت، کیفیت و تحویل مناسب

2011
Mirzapour Al-e-hashem et al.,
برنامه ریزی تولید ادغامی در زنجیره تأمین سه سطحی
DU, EU, SU
برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای پایدار
مدل سازی، در نظر گرفتن توابع هدف جدید، لحاظ نمودن همه انواع عدم قطعیت

2011
Mirzapour Al-e-hashem et al.,
برنامه ریزی تولید ادغامی در زنجیره تأمین دو سطحی
DU, EU, SU
برنامه ریزی تصادفی پایدار- الگوریتم اپسیلون محدودیت و تجزیه ال-شکل
مدل سازی، روش حل

2011
Mirzapour Al-e-hashem et al.,
برنامه ریزی تولید ادغامی در زنجیره تأمین سه سطحی
DU, EU, SU
برنامه ریزی تصادفی پایدار- ژنتیک الگوریتم و اپسیلون محدودیت
مدل سازی، روش حل

2-4- بهینه سازی تحت شرایط عدم قطعیت
در مسائل زیادی از جمله برنامهریزی تولید، زمانبندی، جایابی، حمل و نقل، مالی و غیره، نیاز به تصمیم گیری در حضور عدم قطعیت وجود دارد. بهینه‌سازی در شرایط عدم‌قطعیت هم در تئوری و هم در الگوریتم به سرعت گسترش یافته و موضوع تحقیقات بسیاری قرار گرفته است. عدم قطعیت جزء لاینفک مسائل برنامهریزی تولید است از این رو در این قسمت به بررسی تکنیکهای مواجهه با عدم قطعیت در برنامهریزی ریاضی میپردازیم.
رویکردهای بهینه‌سازی در شرایط عدم‌قطعیت، پیرو فلسفه‌های گوناگون مدل‌سازی شامل کمینه‌سازی ارزش انتظاری128 (امید ریاضی) و کمینه‌سازی بیشینه هزینه129 است.
2-4-1- برنامه‌ریزی تصادفی با ارجاع130
در مدل استاندارد برنامه‌ریزی تصادفی دو مرحله‌ای131، متغیر‌های مساله به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ متغیرهای مرحله اول، آن‌هایی هستند که باید قبل از تحقق پارامتر‌های تصادفی در موردشان تصمیم گرفته شود. متعاقباً، بعد از تحقق پارامترهای غیرقطعی و مشخص شدن مقادیر واقعی آن ها، تصمیمات دیگر و متناسب با این مقادیر، جهت بهبود عملکرد سیستم از طریق انتخاب مقادیر متغیرهای مرحله دوم (ریکورس/ ارجاع) بایستی اتخاذ شود. در حقیقت بصورت سنتی متغیرهای مرحله اول مربوط به تصمیم گیریهای اساسی قبل از تحقق عدم قطعیت ها (سناریوها) هستند، به عنوان مثال در مسئله برنامهریزی تولید، تصمیمات پیش تولید نظیر تعیین زمان و مقدار تهیه مواد اولیه از تأمین کنندگان بایستی قبل از تحقق تقاضا گرفته شود، اما متغیرهای مرحله دوم اصولاً تصمیمات عملیاتی و مرجوعی هستند و بعد از تحقق سناریوها و برای جبران و اصلاح تصمیمات گرفته شده در مرحله قبل در قبال تحقق برخی سناریوهای خاص، عمل مینمایند، به عنوان مثال در مسئله برنامهریزی تولید، بعد از تحقق میزان واقعی تقاضا، تصمیمات مربوط به ارسال و توزیع محصولات به مشتریان و نیز تصمیمات راجع به میزان موجودی و سفارشات عقب افتاده گرفته میشود و عملاً ریسک غیر موجه شدن جواب حاصل از متغیرهای مرحله اول در قبال برخی عدم قطعیتهای آشکار شده، با استفاده از متغیرهای مرحله دوم به نوعی منتفی میگردد. با توجه به حضور عدم‌قطعیت، هزینه مرحله دوم یک متغیر تصادفی است. بنابراین هدف اصلی برنامهریزی تصادفی، تعیین متغیرهای مرحله اول به قسمی است که مجموع هزینه‌های مرحله اول و امید ریاضی هزینه‌های مرحله دوم کمینه گردد. مفهوم ارجاع برای برنامه‌ریزی خطی (بیرج و لووکس1997132 ،کال و والاک1331994 ، اینفانجر134 1994، پریکوپا 1351995)، عددصحیح (دمپ استر و همکاران1361981 ،کان و استوگی 1984137، اسپاکاملا و رینوی 1381985) و غیرخطی (باستین 1392001) نیز بکار برده میشود. در تحقیق حاضر از برنامهریزی خطی تصادفی استفاده گردیده است. از این رو فرم استاندارد این مسئله در ادامه ارائه شده است.
(‏21)

که در آن متغیر مرحله اول و متغیر مرحله دوم، هر دو مجموعههای چند وجهی هستند. و یک متغیر تصادفی از فضای احتمالی () است به قسمی که ، ،،و
چنانچه در برنامهریزی فوق متغیر دارای قید عدد صحیح باشد، برنامهریزی حاصل یک برنامهریزی عدد صحیح تصادفی است.
2-4-2- بهينه‌سازي پايدار
بهینه سازی پایدار پاسخی است به عدم قطعیت در دادههای ورودی و تصمیم گیران را قادر میسازد که در تصمیم گیریهای خود با مسئله ریسک، منطبق بر سطح ریسک پذیری و ریسک گریزی140 خود عمل نمایند و در نهایت منجر به ایجاد یک سری از جواب ها میشود که بطور فزاینده ای حساسیت کمتری

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد عدم قطعیت، زنجیره تأمین، مدل پیشنهادی، شبیه سازی Next Entries منبع تحقیق درمورد عدم قطعیت، محافظه کاری، حافظه کاری، مدل پیشنهادی