منبع تحقیق درمورد زنجیره تأمین، حمل و نقل، نیروی انسانی، تأمین کننده

دانلود پایان نامه ارشد

k در کارخانه j در دوره t تحت سناریوی n

هزینه استخدام نیروی انسانی با سطح تخصص k در کارخانه j در دوره t تحت سناریوی n

هزینه آموزش نیروی انسانی با تخصص k برای ارتقاء به سطح تخصص k’ در کارخانه j در دوره t تحت سناریوی n

هزینه نگهداری موجودی برای مواد اولیه m در کارخانه j در دوره t تحت سناریوی n

هزینه نگهداری موجودی برای محصول i در کارخانه j در دوره t تحت سناریوی n

هزینه نگهداری موجودی محصول نهائی در نقطه مشتری c در دوره t تحت سناریوی n

هزینه حمل و نقل از تأمین کننده s (1, 2, …, S) به کارخانه j در دوره t تحت سناریوی n

هزینه حمل و نقل از کارخانه j به نقطه تقاضای c در دوره t تحت سناریوی n

هزینه خرید مواد اولیه m از تأمین کننده s در دوره t تحت سناریوی n
γim
ضریب مصرف مواد اولیه m برای تولید یک واحد محصول i
αt
ضریب مجاز تغییرپذیری سطح نیروی انسانی در دوره t
υk
ضریب بهرهوری نیروی انسانی با سطح تخصص (0 ≤ υk ≤1) k
TIqjt
زمان در دسترس عادی(q=1) ، اضافه کاری(q=2) ، و ظرفیت برونسپاری(q=3) بر حسب واحد زمانی در کارخانه j در دوره t
P1j
ظرفیت انبارش مواد اولیه در کارخانه j
P2j
ظرفیت انبارش محصول نهائی در کارخانه j
P3c
ظرفیت انبارش در نقطه مشتری c
P4smt
ظرفیت تولید مواد اولیه m توسط تأمین کننده s در دوره t
LTsj
زمان تدارک مورد نیاز برای ارسال مواد اولیه از تأمین کننده s به کارخانه j
LTjc
زمان تدارک مورد نیاز برای ارسال محصول نهائی از کارخانه j به نقطه مشتری c
UPkk’
برابر یک است چنانچه آموزش از سطح تخصص k به سطح تخصص k’ امکان پذیر باشد و در غیر اینصورت برابر صفر است

هزینه کمبود محصول i در نقطه مشتری c در دوره t تحت سناریوی n
ρn
احتمال وقوع سناریوی n

میزان کل بودجه از پیش تعیین شده برای برنامهریزی کلی تولید در زنجیره تأمین
TCn
هزینه کل سیستم تولیدی و زنجیره تأمین تحت سناریوی n
Xijqt
تعداد محصولات نوع i که در کارخانه j به روش q در دوره t تولید میشود
XLkjt
تعداد کارکنان موجود با سطح تخصص k در کارخانه j در دوره t
XFkjt
تعداد کارکنان تولیدی با سطح تخصص k که از کارخانه j و در دوره t اخراج میشوند
XHkjt
تعداد کارکنان تولیدی با سطح تخصص k که در کارخانه j و در دوره t استخدام میشوند
XUkk’jt
تعداد کارکنان تولیدی با سطح تخصص k که در کارخانه j و در دوره t برای ارتقاء به سطح تخصص k’ آموزش میبینند
XMmjt
سطح موجودی مواد اولیه m در کارخانهj در دوره t
XPijt
سطح موجودی محصول i در کارخانهj در دوره t
XInict
سطح موجودی محصول i در نقطه مشتری c در دوره t تحت سناریوی n
XSsmjt
تعداد محصول نوعm که از تأمین کننده s به کارخانه j در دوره t ارسال میشود
YSnijct
تعداد اقلام نوع i که توسط کارخانه j برای نقطه مشتری c در دوره t ارسال میگردد

تعداد کمبود محصول i در نقطه مشتری c در دوره t تحت سناریوی n
On
برابر یک است چنانچه هزینه کل سیستم تولیدی تحت سناریوی n از بودجه از پیش تعیین شده تجاوز نماید و در غیر اینصورت برابر صفر است

(‏3-54)

(‏3-55)

(‏3-56)

subject to
(‏3-57)

(‏3-58)

(‏3-59)

(‏3-60)

(‏3-61)

(‏3-62)

(‏3-63)

(‏3-64)

(‏3-65)

(‏3-66)

(‏3-67)

(‏3-68)

(‏3-69)

(‏3-70)

(‏3-71)

(‏3-72)

and integer
تابع هدف اول کمینه کردن مجموع وزنی امید ریاضی و تغییر پذیری هزینههای کل سیستم تولیدی و زنجیره تأمین است. که در آن TCn نشاندهنده هزینه کل سیستم تولیدی تحت سناریوی n میباشد و بصورت زیر است:

(‏3-73)
که شامل هزینههای مستقیم تولید، خرید مواد اولیه، هزینه نیروی انسانی، استخدام، اخراج، برگزاری دورههای آموزشی، هزینههای نگهداری موجودی مواد اولیه و محصولات نهائی، هزینه حمل و نقل و کمبود است و طبق برنامهریزی دو مرحله ای، متغیرها به دو دسته متغیرهای مرحله اول شامل متغیرهای مربوط به تولید و پیش تولید (تولید و تأمین) و نیز متغیرهای مرتبط با نگهداری کالا در کارخانههای تولیدی و متغیرهای مرحله دوم شامل متغیرهای مربوط به توزیع و متغیرهای مرتبط با نگهداری کالا و کمبود کالا در نقاط مشتری است و به صورت زیر بازنویسی میگردد:

عبارت دوم در تابع هدف اول یک عبارت غیر خطی بصورت قدر مطلق است و با کمک دو متغیر کمکی به فرم خطی معادل زیر تبدیل میگردد.

(‏3-74)

(‏3-75)
تابع هدف دوم رضایتمندی مشتریان را از طریق بیشینه سازی مجموع وزنی امید ریاضی و تغییرپذیری حداکثر کمبود در بین همه نقاط مشتری در طی افق برنامه ریزی، بیشینه مینماید. در این تابع نیز، تغییر پذیری بصورت قدر مطلق لحاظ گردیده و با کمک دو متغیر غیرمنفی و یک محدودیت کمکی به فرم خطی زیر تبدیل میگردد:

(‏3-76)

(‏3-77)
تابع هدف سوم بر مفهوم بهرهوری تأکید دارد و بهرهوری را از طریق بیشینه سازی میانگین وزنی بهرهوری کارکنان همه کارخانجات تولیدی در طول افق برنامهریزی حداکثر مینماید. محدودیت (3-58) و (3-59) به ترتیب، معادلات تعادلی برای موجودی محصولات نهائی و مواد اولیه در کارخانجات تولیدی است. محدودیت (3-60) یک معادله تعادلی برای سطوح تخصصی نیروی کار است و تضمین مینماید تعداد پرسنل با سطح تخصص k در دوره جاری در هر کارخانه برابر تعداد کارکنان با همان سطح تخصص در دوره قبلی است بعلاوه تغییرات صورت پذیرفته ناشی از تغییرات سطح تخصصی نیروی انسانی و اقداماتی نظیر استخدام و اخراج. محدودیت (3-61) زمان تولید را به زمان در دسترس کارکنان در اوقات عادی و اضافه کاری محدود مینماید. محدودیت (3-62) ظرفیت پیمانکاران را برای برونسپاری مشخص میکند. محدودیت (3-63) یک معادله تعادلی برای سطح موجودی محصولات نهائی در نقاط مشتری است. محدودیت (3-64) میزان موجودی کالای نهائی و مواد اولیه را در کارخانجات به ظرفیت انبارش آن ها محدود مینماید. محدودیت (3-65) میزان موجودی محصولات نهائی در نقاط مشتری را به میزان ظرفیت انبارش آن نقاط محدود مینماید. محدودیت (3-66) تضمین میکند که تغییر در سطح نیروی انسانی در هر کارخانه نبایستی از یک درصد مشخص از تعداد کارکنان تجاوز نماید. محدودیت (3-67) مانع از اخراج و آموزش کارکنان بیش از تعداد موجود آنان میشود . محدودیت (3-68) مشخص میکند که کارکنانی که در یک دوره آموزش میبینند نبایستی در همان دوره اخراج شوند. که این محدودیت دارای یک عبارت واضح غیر خطی است که با کمک یک عدد بزرگ دلخواه (M) و متغیر صفر و یک () به فرم خطی زیر تبدیل میشود.
(‏3-78)

(‏3-79)

محدودیت (3-69) نوع آموزش ها را محدود به برنامه آموزشی شرکت ها میکند. محدودیت (3-70) فرم خطی معادله میباشد و مشخص میکند که بیشینه کمبود همه کالاها در میان همه نقاط مشتری است. محدودیت (3-71) یک حد بالا برای ظرفیت تأمین کنندگان مشخص مینماید و در نهایت محدودیت (3-72) نوع متغیرهای مسئله را مشخص میکند.
3-5- مدل پیشنهادی چهارم؛
در جهان رقابتی امروز، شرکت ها تلاش میکنند تا سیستم تولیدی و زنجیره تأمین خود را از طریق کاهش هزینههای تولید و زمان تدارک بهینه نمایند. در مدل پیشنهادی چهارم یک مدل برنامهریزی تصادفی دو مرحله ای برای حل یک مسئله برنامهریزی کلی تولید چند هدفه چند محصولی چند دوره ای چند سایتی در زنجیره تأمین سبز برای یک افق برنامهریزی میان مدت تحت شرایط عدم قطعیت در تقاضا ارائه شده است. برخی ویژگیهای برجسته مدل پیشنهادی عبارتند از:
• در نظر گرفتن اکثر پارامترهای هزینه ای در سیستم تولیدی و زنجیره تأمین سبز
• استفاده از مفهوم تخفیف کلی/افزایشی برای تشویق تولیدکنندگان به ارسال سفارشات عمده به تأمین کنندگان بجای شکستن سفارشات به مقادیر کوچک دوره ای
• در نظر گرفتن ارتباط معکوس و معنادار بین زمان تدارک و هزینههای حمل و نقل
• در نظر گرفتن ارتباط بین انتخاب وسیله حمل و نقل و میزان تولید و انتشار گازهای گلخانه ای
• جریمه نمودن کمبود با یک تابع غیرخطی تا توزیع کالاها به گونه ای صورت پذیرد که مقدار کمبود بیش از پیش کاهش یابد
• در نظر گرفتن برخی معیارهای زنجیره تأمین سبز نظیر میزان انتشار گازهای گلخانهای در حمل و نقل و مدیریت پسماندهای کارخانجات تولیدی
تابع هدف مدل پیشنهادی فوق هزینههای کل سیستم تولیدی در نظر گرفته شده است و میتوان توابع هدف دیگری نظیر کمینه کردن پسماندها، کمینه کردن انتشار گازهای گلخانه ای و سایر اهداف معرفی شده در مدلهای پیشنهادی پیشین را نیز در نظر گرفت.
مشخصات کلی مدل پیشنهادی عبارت است از:
• برنامه تاکتیکی-عملیاتی (میان مدت)/ زنجیره تأمین سه سطحی (تأمین کنندگان، کارخانههای تولیدی، نقاط تقاضا)/ تک هدفه/ چند کالایی/چند دوره ای/چند سایتی/
• عدم قطعیت: عدم قطعیت در تقاضا و بیان عدم قطعیت بر اساس مجموعهای از سناریوهای گسسته
• تصمیمات: برنامهریزی مقدار و زمان سفارشات، برنامهریزی نیروی انسانی، برنامهریزی ارسال و دریافت، برنامهریزی تولید در وقت عادی، اضافه کاری و برونسپاری، تنظیم مقادیر موجودی و سفارشات عقب افتاده، مدیریت پسماند، مدیریت گازهای گلخانه ای
• روش مدل سازی: برنامهریزی تصادفی پایدار دو مرحله ای
• هدف: کمینه نمودن زیان کل سیستم تولیدی و زنجیره تأمین سبز با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی
• روش حل: تبدیل مسئله تصادفی دو مرحله ای غیرخطی اولیه به یک مسئله خطی گسترده با استفاده از تکنیکهای تئوریک و روش برنامهریزی خطی تفکیک203پذیر و استفاده از نرم افزار CPLEX
• مثال عددی: تولید سناریو مبتنی بر تابع توزیع احتمال نرمال
3-5-1- تشریح مساله و فرضیات
در دهه اخیر یک آگاهی فزاینده ای نسبت به محیط زیست در جوامع مختلف شکل گرفته است. افراد بیشتری نسبت به مسائل زیست محیطی پیرامون خود نظیر گرم شدن زمین، استفاده بی رویه از مواد سمّی، کاهش منابع سوختهای فسیلی حساسیت نشان میدهند. در پاسخ به این تهدیدات، سازمانهای مختلف اصول سبز204 را در کارخانه هایشان به کار بردهاند نظیر استفاده از مواد اولیه دوستدار طبیعت، استفاده از کاغذهای بازیافتی در بسته بندی محصولات و کاهش استفاده از انرژیهای نفتی. اصول سبز در بسیاری از حوزههای کاری از جمله زنجیره تأمین گسترش یافته است. مدیریت زنجیره تأمین سبز در چند سال اخیر متولد شده است. اضافه نمودن مفهوم “سبز” به زنجیره تأمین پارادایم جدیدی را ایجاد کرده که در آن زنجیره تأمین یک ارتباط مستقیم با محیط پیرامون پیدا میکند. این موضوع بسیار جالب است چرا که سال ها این دو پدیده در تضاد با هم بودند (سریواستاوا205 2007). این ایده، بسیاری از مراحل ساخت از اولین تا آخرین مرحله چرخه عمر محصول، از طراحی محصول گرفته تا بازیافت را در بر میگیرد (دیابات و گویندان206(2011) ، وانگ و همکاران207(2011) ، ژو و سارکیس(2011) 208، التایب و همکاران209(2011) ، یه و چوآنگ210(2011) ، بای و سارکیس211(2010) ، شیو212 (2008)). یکی از مسائل مهمی که در این حوزه بایستی مورد بررسی قرار بگیرد برنامهریزی تولید کلی در زنجیره تأمین است.
بسیاری از مدلهای قبلی که زنجیره تأمین را مخاطب قرار داده اند یک تابع هزینه ای خطی ساده برای حمل و نقل را به عنوان قسمتی از تابع هدف مسئله در نظر گرفته اند (نگ و همکاران213(2001) ، لیبلانک و همکاران214(2004)). این رویکرد با فرض اینکه این هزینه ها قسمتی از قیمت فروش واحد محصول است (و بنابراین توسط تأمین کننده مدیریت میشود) و یا اینکه ثابت هستند و در هزینههای سفارش دهی مستترند، قابل توجیه است. علی رغم این حقیقت که خطی فرض نمودن تابع هزینه حمل و نقل از نقطه نظر سادگی و سهولت مواجهه، مطلوب به نظر میرسد ولی در عمل از دقت مناسبی برخوردار نیست (کارتر و فرین2151996 ). برای مثال بوهمن216 (2006) توضیح میدهد که هزینه حمل و نقل وزنهای بین 500 تا هزار پوند در مقایسه با حمل و نقل وزنهای کمتر از 500 پوند تقریباً 8.5% کمتر است. این هزینه برای اقلام با وزن بیشتر، با کاهش مجدد تقریبی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد نیروی انسانی، زنجیره تأمین، حمل و نقل، نیروی کار Next Entries منبع تحقیق درمورد حمل و نقل، تأمین کننده، نیروی انسانی، گازهای گلخانه ای