منبع تحقیق درمورد زنان یائسه، فیبرینوژن، تمرین هوازی، آمادگی جسمانی

دانلود پایان نامه ارشد

ع مصرف در بعضی بیماران، توجه به درمان از طریق داروهای گیاهی مورد توجه قرار گرفته ‌است (27). اگرچه تجویز داروهای صناعی همراه با تغییر شیوه زندگی برای بعضی بیماران می‌تواند موثر باشد، اما این دارو‌ها در بسیاری از موارد، علاوه بر اثر بخشی کم، دارای عوارض نامطلوب قابل توجه‌ای می‌باشند، از این رو در بسیاری از کشور‌ها تحقیقاتی مبنی بر استفاده از دارو‌های گیاهی از قبیل چای ‌سبز به ‌عنوان جایگزین داروهای صناعی صورت گرفته ‌است. چای ‌سبز به صورت گسترده و در مقادیر بالا برای قرن‌ها در بسیاری از جوامع آسیایی بویژه چین و ژاپن به‌ عنوان یک ماده مقوی و سلامت بخش مورد استفاده قرار می‌گرفته‌ است. بررسی‌های اپیدمیولوژی انجام شده بیانگر این‌ است که مصرف چای‌ سبز به‌ عنوان یک ماده غذایی اساسی، بیماری‌های قلبی‌-‌ عروقی ناشی‌ از چاقی و مرگ‌ و ‌میر ناشی ‌از آن را به ‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد (28). با انجام اين تحقيق افراد بيشتري از خواص‌دارويي اين گياه و تاثيرات آن در پيشگيري از ابتلا به بيماري عروق‌کرونری آگاه مي‌شوند.
در سال‌های اخیر از ورزش در آب استفاده‌های زیادی جهت ارتقاء سطح آمادگی جسمانی و بازتوانی افراد سالمند شده است، اما علی‌رغم فواید بالقوه آب در ایجاد شادابی و نشاط و آرامش روانی، مطالعات اندکی به اثر ورزش در آب بر ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی زنان سالمند پرداخته‌اند. همچنین طبق یافته‌های محقق تاکنون تحقیقی درمورد تاثير همزمان فعاليت هوازي درآب همراه با مصرف چاي‌ سبز بر روی عوامل انعقادی خون زنان یائسه صورت نگرفته است. لذا باتوجه به اهميت تاثير تمرينهاي ورزشي بر عملكرد سيستم قلبي- عروقي و مخصوصا افزایش خطر این نوع بیماری‌ها در زنان پس‌ از یائسگی، ضرورت دارد دراين زمينه تحقيقات گسترده انجام شود.

اهداف پژوهش
هدف کلی
تاثیرهشت هفته تمرین هوازی درآب با و بدون مصرف چای سبز بر برخی عوامل انعقادی خون در زنان‌ یائسه غيرفعال
اهداف ویژه
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين هوازي در آب ، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر BMI زنان یائسه غیر فعال.
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين هوازي در آب ، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر WHR زنان یائسه غیر فعال.
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين هوازي در آب ، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر درصد چربی زنان یائسه غیر فعال.
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين هوازي در آب ، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر توان هوازی زنان یائسه غیر فعال.
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين هوازي در آب ، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر فیبرینوژن زنان یائسه غیر فعال.
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين هوازي در آب ، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر تعدادپلاکت زنان یائسه غیر فعال.
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين هوازي در آب ، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر PT زنان یائسه غیر فعال.
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين هوازي در آب ، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر PTT زنان یائسه غیر فعال.

فرضيههاي پژوهش
1. بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر BMI زنان یائسه غیر فعال تفاوت وجود دارد.
2. بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر WHR زنان یائسه غیر فعال تفاوت وجود دارد.
3. بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر درصدچربی زنان یائسه غیر فعال تفاوت وجود دارد.
4. بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر توان هوازی زنان یائسه غیر فعال تفاوت وجود دارد.
5. بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر فیبرینوژن زنان یائسه غیر فعال تفاوت وجود دارد.
6. بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر تعدا پلاکت زنان یائسه غیر فعال تفاوت وجود دارد.
7. بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر PT زنان یائسه غیر فعال تفاوت وجود دارد.
8. بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر PTT زنان یائسه غیر فعال تفاوت وجود دارد.

تعریف واژه‌ها
عوامل‌انعقادی: عوامل مؤثر در انعقاد خون از قبیل فیبرینوژن، زمان پروترومبین (PT)، زمان ترومبوپلاستین (PTT)، پلاکت و فاکتور VIII است که در این پژوهش چهار عامل اول مورد بررسی قرار گرفته ‌است.
فیبرینوژن: فیبرینوژن (فاکتور انعقادی شماره1)، پروتئینی محلول در پلاسما و جزء عامل اصلی ویسکوزیته پلاسماست و یکی از ریسک فاکتورهای مستقل بیماری قلبی‌- ‌عروقی است (12) که در‌آبشار انعقاد آخرین عاملی است که وارد عمل شده و در حضور ترومبین که نقش اصلی آن شکستن پیوندهای فیبرینوژن و تولید منومرهای فیبرین است، تجزیه می‌شود. منومرهای فیبرین، واحدهای ساختمانی لخته محسوب می‌شوند و با پلیمریزه شدن، لختۀ فیبرینی را می‌سازند (29).
PT: زمان پروترومبين (PT) نمايانگر کل پروترومبين در خون است. كوتاهي زمان انعقاد عمدتاً به غلظت پروترومبين بستگي دارد (30). PT در بيماراني كه براي جلوگيري از انعقاد داخل‌ رگي مواد ضدانعقادي مصرف مي‌كنند اهميت دارد(31). اين زمان به ‌عنوان يك آزمايش غربالگري است كه به‌طور گسترده جهت بررسي عملكرد مسير خارجي انعقاد به كار مي‌رود و براي ارزيابي كمبود فاكتورهاي I, II, V, VII, Xو به ‌مقدار کمتر برای (II) و فيبرينوژن (I) بکار مي‌رود (29). مقدار طبیعی PT بین 11 تا 14 ثانیه است (13).
PTT: در وضعیت تندرستی در گردش خون ترومبين وجود ندارد بلكه ماده اوليه آن به شكل پروترومبين است. در اثر ضايعات وارده به سلول‌هاي خوني مخصوصاً پلاكت‌ها آنزيم مخصوصي به نام ترومبوكيناز يا ترومبوپلاستين تراوش مي‌شود كه روي پروترومبين اثر كرده و آن را تبديل به ترومبين مي‌نمايند. زمان نسبي ترومبوپلاستين فعال‌شده براي ارزيابي مسير داخلي انجام مي‌شود (30،29). کمبود بسیاری از عوامل انعقاد خون موجب افزایشPTT می‌شود و کاهش آن به هر دلیل احتمالا موجب افزایش خطر انعقاد نابجای خون می‌شود. مقدار طبیعی PTT بین 25 تا 35 ثانیه است (13).
پلاکت‌ها: پلاکت‌ها اجزای کوچک مسطحی هستند که در خون وجود دارند و از بقیه سلول‌های خونی بسیار کوچکترند. این ساختارها حاوی آنزیم‌هایی هستند که باعث انعقاد خون می‌شوند و وظیفه اصلی آنها جلوگیری از خون‌ریزی و خارج شدن گلبول قرمز از داخل رگ است (32).
ورزش هوازی در‌آب: مجموعه تمرینات‌ ورزشی است که در‌ آب انجام می‌شود که پس‌ از انجام، بدن را به گونه‌ای دیگر درگیر می‌کند که پس‌ از طی مدت حداقل ۴ هفته‌استقامت قلبی و تنفسی، قدرت، انعطاف پذیری و سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی را بالا برده و شخص را قادر می‌سازد تا از یک زندگی فعال برخوردار شده و کارهای روزانه خود را بدون احساس خستگی به مدت طولانی انجام‌ دهد. تمرين‌هاي هوازي در‌آب “هيدرو ـ روبيكس” نام دارد كه “هيدرو” به‌معناي آب و “روبيكس”، ريشه اي از لغت اَئروبيك، به‌معناي“با اكسيژن” است (33). در این تحقیق منظور از تمرین هوازی در‌آب، تمرینی با شدت 55 تا 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی، به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه بود.
یائسگی: یائسگی، توقف فعالیت تخمدان و تولید هورمون‌های مربوط به آن است که به پایان یافتن دوران باروری در زن می‌انجامد (34). در این تحقیق منظور، زنان‌ یائسه‌ای بودند که حداقل یک سال از یائسگی آنها گذشته باشد.
چای سبز: چای سبز گیاهی است که در‌آب ‌و هوای گرم رشد می‌کند. برای تولید چای معمولاً برگ‌های کوچکتر و جوان‌تر انتخاب و خشک می‌شوند (9). چای سبز از برگ‌های تخمیر‌نشده گیاهی بنام “کاملیا‌سیننسیس” تولید می‌شود (28). در این تحقیق چای به صورت دم نوش و به‌ مقدار 6 گرم در روز (یک ساعت قبل صبحانه، یک ساعت قبل‌از ناهار و یک ساعت قبل‌از شام) و دوز ‌مصرفی در هر وعده، دو گرم در 200 سی‌سی آب 80 درجه بود.

مبانی نظری
آتروسکلروز
با گذشت چندین سال از قرن دانش و فناوری، پدیده آترواسکلروز (تصلب‌شرایین) جزء ناشناخته‌ترین و نیز عجیب‌ترین ناهنجاری‌های سلامت آدمی‌است. پدیده ای که از آغاز سال‌های حیات بشر به تدریج و آرام و بی‌صدا شروع می‌گردد و در میانسالی و پیری از علل اصلی مرگ و میر به ‌شمار می‌آید. عوامل متعددی تا به امروز در تشدید و گسترش آترواسکلروز نقش داشته‌اند که شناخت بیشتر آنها به پیچیدگی‌های موجود می‌افزاید. افزایش سن، جنس مذکر، سابقه فامیلی، بیماری قلبی و سکته، فشارخون بالا، اختلال لیپیدهای خون، پدیده‌های التهابی، غلطت‌های بالای عوامل لخته‌ساز پلاسما، چاقی، عدم تحرک فیزیکی، تغذیه نادرست و…. همه این عوامل با درجاتی در ایجاد و توسعه آترواسکلروز موثرند و در نهایت منجر به انسداد شریان‌ها و از کار افتادن اندام‌های هدف (قلب، مغز، اندام‌های حرکتی و کلیه) شده که به‌عنوان اساسی‌ترین مراکز عملکردی بدن انسان، در پی قطع خون‌رسانی به مرگ نزدیک می‌گردند (35).
فرآیند آترواسکلروز اغلب از سنین کودکی آغاز می‌گردد ولی تا میانسالی یا بعد از آن، زمانی‌که ضایعات سرخرگی به آسیب ارگان‌ها بیانجامد بدون علامت باقی ‌می‌ماند و ظهور علائم آن بستگی به شریان‌های درگیر دارد. خطر بیماری عروق کرونر تحت تاثیر عوامل مختلفی است که مجموعه ای از عوامل ژنتیکی (5-15%) و عوامل‌محیطی آن را تعیین می‌کنند. بیماری‌های ایسکمیک قلب ناشی از عدم ‌تعادل در عرضه و تقاضای اکسیژن کرونری می‌باشد که به علت ناکافی بودن جریان خون کرونری ناشی از عارضه باریک شدن آترواسکلروتیک شریان‌های کرونری‌ است (35).
در آزمایش‌های انجام شده، دیواره داخلی عروق (اندوتلیوم) به ‌عنوان اولین محل آسیب مشخص‌ شده و نقش احتمالی عفونت و التهاب در این فرآیند توسط مطالعات اپیدمیولوژیک در دسترس است. آترواسکلروز بیماری پیشرونده‌ای بوده که با تجمع لیپید و عوامل فیبروزی در دیواره شریان‌های بزرگ مشخص می‌شود. در‌حقیقت، ضایعات آترواسکلروتیک نشان‌ دهنده یک‌سری پاسخ‌های سلولی و مولکولی خاصی‌ است که می‌تواند به بهترین شکل و در جمع به‌ عنوان یک بیماری التهابی توصیف شود (35).
در دهه گذشته نقش التهاب موضعی و عمومی در فرآیند آترواسکلروزیس و مشکلات وابسته به آن تا حد زیادی پذیرفته شده‌ است و براساس مطالعات انجام شده در انجمن قلب آمریکا، شاخص‌های التهابی به ‌عنوان عامل پیشگویی‌کننده اصلی درتوسعه و پیشرفت آتروسکلروز نقش ایفا می‌کنند (36).
مکانیزم ایجاد آتروسکلروز
مرحله 1) فرآیندهای آغازین در تشکیل رگه چربی: 1- اکسیداسیون LDL در فضای زیر اندوتلیوم. 2- اتصال مونوسیت‌ها به سلول‌های اندوتلیال. 3- مهاجرت مونوسیت‌ها به فضای زیر اندوتلیوم و تبدیل به ماکروفاژها. 4- فاگوسیتوز LDL اکسید شده توسط ماکروفاژها و تشکیل سلول‌های کف‌دار. 5- تشکیل قطرات کوچک چربی.
مرحله 2) توسعه جراحت: 1- تشدید فرآیندهای التهابی مزمن از طریق تعامل سلول‌های کف‌دار با Th1 و Th2. 2- مهاجرت سلول‌های عضلانی صاف عروق از مدیا به اینتیما و ترشح پروتئین‌های ماتریکسی برون ‌سلولی. 3- تشکیل فنجان فیبری روی پلاک.
مرحله 3) پارگی پلاک و ایجاد لخته: 1- مرگ سلول‌های کف‌دار منجر ‌به تشکیل یک هسته پر از چربی و کلسترول و سلول‌های مرده می‌شود. 2- تولید متالوپروتئینازها از ماکروفاژها منجر‌ به سست شدن فنجان فیبری می‌شود. 3- پارگی پلاک منجر به فراخوانی پلاکت‌ها و عوامل انعقادی شده و لخته ایجاد می‌گردد و در نهایت انسداد رگی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد فیبرینوژن، تحلیل واریانس، گیاهان دارویی، زنان یائسه Next Entries منبع تحقیق درمورد لیپوپروتئین، زنان یائسه، ابتلا به بیماری، فیبرینوژن