منبع تحقیق درمورد زنان یائسه، فیبرینوژن، تحلیل واریانس، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

و مکمل
54/5±6/32
28
45
تعداد پلاکت
(هزاردرمیلی‌
متر مکعب)
تمرین در آب
28/60±89/245
179
384

مکمل
05/62±5/264
173
346

تمرین در آب و مکمل
97/48±10/252
189
367

VO2max
(ml/kg/min)
تمرین در آب
16/4±25/21
15
28

مکمل
24/4±21
15
25

تمرین در آب و مکمل
31/5± 19
15
32

تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها
آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها
درجدول4-3 با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، نرمال بودن داده‌ها بررسی شده است. لازم به ذکر است که میزان خطا در تمام موارد (05/0P) در نظر گرفته‌ شد.
جدول (4-3) نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای سن و اندازه‌های تن سنجی آزمودنی‌ها قبل از اعمال متغیر مستقل
متغیرها
گروه‌ها
مقدار Z
سطح معناداری

سن

تمرین در آب
73/0
65/0

مکمل
61/0
84/0

تمرین در آب و مکمل
61/0
84/0

قد
تمرین در آب
75/0
62/0

مکمل
92/0
36/0

تمرین در آب و مکمل
69/0
72/0

وزن
تمرین در آب
51/0
95/0

مکمل
48/0
97/0

تمرین در آب و مکمل
53/0
93/0

BMI
تمرین در آب
8/0
54/0

مکمل
51/0
95/0

تمرین در آب و مکمل
43/0
99/0

WHR
تمرین در آب
51/0
95/0

مکمل
34/0
99/0

تمرین در آب و مکمل
63/0
81/0

PBF
تمرین در آب
37/0
99/0

مکمل
83/0
48/0

تمرین در آب و مکمل
41/0
99/0

جدول (4-4) نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای فیبرینوژن، PT، PTT، تعداد پلاکت و حداکثر اکسیژن مصرفی قبل از اعمال متغیر مستقل
متغیرها
گروه‌ها
مقدار Z
سطح معناداری

فیبرینوژن
تمرین در آب
75/0
61/0

مکمل
78/0
56/0

تمرین در آب و مکمل
21/1
1/0

PT
تمرین در آب
65/0
79/0

مکمل
8/0
53/0

تمرین در آب و مکمل
38/0
99/0

PTT
تمرین در آب
91/0
37/0

مکمل
62/0
82/0

تمرین در آب و مکمل
08/1
19/0

تعداد پلاکت
تمرین در آب
7/0
7/0

مکمل
58/0
88/0

تمرین در آب و مکمل
6/0
85/0

VO2max
تمرین در آب
55/0
91/0

مکمل
61/0
84/0

تمرین در آب و مکمل
86/0
43/0

با توجه به نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، همان گونه که در جدول‌های (جدول 4-3) و (جدول 4-4) مشاهده می‌شود، توزیع همه داده‌های نرمال بودند( 05/0 P).

آزمون همگن بودن گروه‌ها
پس از تایید پیش‌فرض نرمال بودن داده‌ها، همان طور که در جداول (4-5) و (4-6) مشخص است از آزمون لون برای تایید همگن بودن گروه‌ها در متغیرهای مورد نظر پیش از مداخله و پس از مداخله متغیر مستقل استفاده ‌شد (05/0P).
جدول 4-5: نتایج آزمون همگن بودن گروه‌ها برای متغیرهای سن و اندازه‌های تن سنجی آزمودنی‌ها پیش از اعمال متغیر مستقل
متغیرها
گروه‌ها
مقدار آزمون لون
سطح معناداری

سن
تمرین در آب

54/0

58/0

مکمل

تمرین در آب و مکمل

قد
تمرین در آب

02/2

15/0

مکمل

تمرین در آب و مکمل

وزن
تمرین در آب

05/3

06/0

مکمل

تمرین در آب و مکمل

BMI
تمرین در آب

04/1

36/0

مکمل

تمرین در آب و مکمل

WHR
تمرین در آب

99/2

07/0

مکمل

تمرین در آب و مکمل

PBF
تمرین در آب

164/0

85/0

مکمل

تمرین در آب و مکمل

جدول 4-6: نتایج آزمون همگن بودن گروه‌ها برای متغیرهای فیبرینوژن، PT، PTT، تعداد پلاکت و حداکثر اکسیژن مصرفی قبل از اعمال متغیر مستقل
متغیرها
گروه‌ها
مقدار آزمون لون
سطح معناداری P

فیبرینوژن
تمرین در آب

09/3

06/0

مکمل

تمرین در آب و مکمل

PT

تمرین در آب

57/0

57/0

مکمل

تمرین در آب و مکمل

PTT

تمرین در آب

59/0

56/0

مکمل

تمرین در آب و مکمل

تعداد پلاکت
تمرین در آب

8/0

45/0

مکمل

تمرین در آب و مکمل

VO2max

تمرین در آب

108/0

89/0

مکمل

تمرین در آب و مکمل

نتایج آزمون لون نشان می‌دهد که توزیع همه داده‌ها متجانس می‌باشد. با توجه به این نتایج، تغییرات درون‌گروهي از طریق آزمون تی همبسته و همچنین تغییرات بین‌گروهی از طريق آزمون تحلیل واریانس یکطرفه انجام شد.
آزمون فرضیه‌ها
مقایسه تغییرات درون‌گروهی و بین‌گروهی متغیر‌های وابسته بین سه گروه تمرین درآب، مصرف چای سبز و تمرین در آب + مصرف چای سبز.

فرض آماری شماره 1: بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر BMI زنان یائسه غیر فعال تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P).
بررسی تغییرات درون‌گروهی و بین‌گروهی
جدول 4- 7 نتایج آزمون تی همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر BMI در بین سه‌گروه

تغییرات درون‌گروهی و بینگروهی برای متغیر BMIآزمودنیهای هرسه گروه با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. براساس نتایج جدول فوق مشاهده میشود که تغییرات درونگروهی و بینگروهی از مرحله پیش‌آزمون تا پس‌آزمون برای متغیر BMIدر هر سه گروه معنادار نیست (05/0p). لذا فرض ‌صفر تایید میشود.
بنابراین:
بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر BMI زنان یائسه غیر فعال تفاوت معناداری وجود ندارد.

نمودار4-1 تغییرات میانگین متغیر BMI در بین سه گروه

فرض آماری شماره 2: بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي درآب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر WHR زنان یائسه غیر فعال تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P).
بررسی تغییرات درون گروهی و بین‌گروهی
جدول 4- 8 نتایج آزمون تی همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر WHR در بین سه‌گروه

تغییرات درون‌گروهی و بینگروهی برای متغیر WHR آزمودنیهای هرسه گروه با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. براساس نتایج جدول فوق مشاهده میشود که تغییرات درونگروهی و بینگروهی از مرحله پیش‌آزمون تا پس‌آزمون برای متغیر WHR در هرسه گروه معنادار نیست (05/0p). لذا فرض ‌صفر تایید میشود.
بنابراین:
بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر WHR زنان یائسه غیر فعال تفاوت معناداری وجود ندارد.

نمودار4-2 تغییرات میانگین متغیر WHR در بین سه گروه
فرض آماری شماره 3: بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي درآب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر درصدچربی زنان یائسه غیر فعال تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P).
بررسی تغییرات درون گروهی و بین‌گروهی
جدول4- 9 نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل‌واریانس‌یکطرفه برای متغیر درصدچربی در بین سه‌گروه

تغییرات درون‌گروهی و بینگروهی برای متغیر درصدچربی آزمودنیهای هرسه گروه با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. براساس نتایج جدول فوق مشاهده میشود که تغییرات درونگروهی و بین‌گروهی از مرحله پیش‌آزمون تا پس‌آزمون برای متغیر درصدچربی در هرسه گروه معنادار نیست (05/0p). لذا فرض‌صفر تایید میشود.
بنابراین:
بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر درصدچربی زنان یائسه غیر فعال تفاوت معناداری وجود ندارد.

نمودار4-3 تغییرات میانگین متغیر درصدچربی در بین سه گروه
فرض آماری شماره 4: بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي درآب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر توان‌هوازی زنان یائسه غیر فعال تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P).
بررسی تغییرات درون گروهی و بین‌گروهی
جدول4- 10 نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل‌واریانس‌یکطرفه برای متغیر توان‌هوازی در بین سه‌گروه

تغییرات درون‌گروهی و بینگروهی برای متغیر توان‌ هوازی آزمودنیهای هرسه گروه با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. براساس نتایج جدول فوق مشاهده میشود که تغییرات درونگروهی از مرحله پیش‌آزمون تا پس‌آزمون برای متغیر توان‌هوازی در هرسه گروه معنادار است (05/0p) ولی تغییرات بین گروهی از لحاظ آماری معنادار نیست (05/0p). لذا فرض ‌صفر تایید میشود.
بنابراین:
بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر توان‌ هوازی زنان یائسه غیر فعال تفاوت معناداری وجود ندارد.

نمودار4-4 تغییرات میانگین متغیر توان‌هوازی در بین سه گروه

فرض آماری شماره 5: بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي درآب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر فیبرینوژن زنان یائسه غیر فعال تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P).
بررسی تغییرات درون گروهی و بین‌گروهی
جدول 4- 11 نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل‌واریانس‌یکطرفه برای متغیر فیبرینوژن در بین سه‌گروه

تغییرات درون‌گروهی و بینگروهی برای متغیر فیبرینوژن آزمودنیهای هرسه گروه با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. براساس نتایج جدول فوق مشاهده میشود که تغییرات درونگروهی از مرحله پیش‌آزمون تا پس‌آزمون برای متغیر فیبرینوژن تنها در گروه چای سبز معنادار است (05/0p) همچنین تغییرات بین‌گروهی از لحاظ آماری معنادار است (05/0p). لذا فرض‌صفر تایید نمیشود.
بنابراین:
بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر فیبرینوژن زنان یائسه غیر فعال تفاوت معناداری وجود دارد.
نمودار4-5 تغییرات میانگین متغیر فیبرینوژن در بین سه گروه

فرض آماری شماره 6: بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي درآب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر تعدادپلاکت زنان یائسه غیر فعال تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P).
بررسی تغییرات درون گروهی و بین‌گروهی
جدول4- 12 نتایج آزمون‌ تی‌همبسته و تحلیل‌واریانس‌یکطرفه برای متغیرتعدادپلاکت در بین سه‌گروه

تغییرات درون‌گروهی و بینگروهی برای متغیر تعداد پلاکت آزمودنیهای هرسه گروه با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. براساس نتایج جدول فوق مشاهده میشود که تغییرات درونگروهی و بین‌گروهی از مرحله پیش‌آزمون تا پس‌آزمون برای متغیر تعداد پلاکت در هرسه گروه معنادار نیست (05/0p). لذا فرض‌ صفر تایید میشود.
بنابراین:
بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر تعدادپلاکت زنان یائسه غیر فعال تفاوت معناداری وجود ندارد.
نمودار4-6 تغییرات میانگین متغیر تعدادپلاکت در بین سه گروه
فرض آماری شماره 7: بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي درآب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر PTزنان یائسه غیر فعال تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P).
بررسی تغییرات درون گروهی و بین‌گروهی
جدول 4- 13 نتایج آزمون تی همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر PTدر بین سه‌گروه

تغییرات درون‌گروهی و بینگروهی برای متغیر PT آزمودنیهای هرسه گروه با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. براساس نتایج جدول فوق مشاهده میشود که تغییرات درونگروهی و بین‌گروهی از مرحله پیش‌آزمون تا پس‌آزمون برای متغیر PT در هرسه گروه معنادار نیست (05/0p). لذا فرض ‌صفر تایید میشود.
بنابراین:
بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر PT زنان یائسه غیر فعال تفاوت معناداری وجود ندارد.
نمودار4-7 تغییرات میانگین متغیر PT در بین سه گروه
فرض آماری شماره 8: بین تاثیر سه نوع مداخله تمرين هوازي در آب، تمرين هوازي درآب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر PTTزنان یائسه غیر فعال تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P).
بررسی تغییرات درون گروهی و بین‌گروهی
جدول 4- 14 نتایج آزمون تی همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر PTT در بین سه‌گروه

تغییرات درون‌گروهی و بینگروهی برای متغیر PTT آزمودنیهای هرسه گروه با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. براساس نتایج جدول فوق مشاهده میشود

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد فیبرینوژن، اکسیژن مصرفی، حداکثر اکسیژن مصرفی، متغیر مستقل Next Entries منبع تحقیق درمورد فیبرینوژن، زنان یائسه، فعالیت هوازی، تمرین هوازی