منبع تحقیق درمورد زنان یائسه، فعالیت بدنی، فعالیت جسمانی، رژیم غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

دارای اضافه وزن بودند که به مدت دوازده هفته تحت تاثیر این برنامه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که وقتی مصرف چای سبز با یک رژیم کم‌کالری همراه باشد،تاثیری بر وزن یا ترکیب بدن ندارد (82). آنها عنوان کردند که ممکن است رژیم غذایی کم‌کالری باعث کاهش انرژی مصرفی استراحت شده و مصرف چای سبز نتوانسته اثر پیشگیری کننده ی زیادی بر این کاهش داشته باشد. همچنین ممکن است مصرف چای سبز با افزایش گرسنگی همراه بوده که باعث عدم تاثیر آن بر ترکیب بدن شده است. بعلاوه آنها اعلام کردند که علت تضعیف تاثیر ترموژنیک چای سبز می‌تواند ناشی از محدودیت غذایی باشد که باعث کاهش فعالیت سمپاتیک و در نتیجه کاهش رهایش نورآدرنالین شده است (18).
در مطالعه حاضر شاید افزایش مصرف انرژی باعث افزایش اشتها در افراد شده و اثرات کاهش وزن ناشی از عصاره چای سبز را خنثی کرده باشد. به طور کلی در مطالعه حاضر چند دلیل برای اینکه کاهش شاخص‌های تن سنجی معنادار نشده است، می‌تواند وجود داشته باشد: 1- دوز مصرفی ناکافی باشد، 2- پاسخ کاتچین چای سبز در گروه‌های مختلف قومی ‌ممکن متفاوت باشد و 3- در مطالعه حاضر زنان انتخاب شده‌اند که تاثیر چای سبز در صرف انرژی و اکسیداسیون چربی ممکن است در بین زن و مرد متفاوت باشد.
همچنین در مطالعه حاضر علت اینکه در مقدار WHR کاهشی دیده نشد این است که در گروه چای سبز کاهش محیط دور کمر و محیط دور لگن همزمان اتفاق افتاده و این موضوع باعث شده که نسبت محیط دور کمر به دور لگن تفاوت چندانی نداشته باشد.
نتیجه گیری کلی
بررسی نتایج کلی این پژوهش نشان می‌دهد که مصرف چای سبز به شیوه تحقیق حاضر سبب افزایش انعقاد خون می‌گردد.به طوری که این فعال شدگی احتمالا از طریق مسیر انعقاد درونی و نه بیرونی صورت می‌گیرد، هم چنان که توسط کاهشی در زمان نسبس ترومبوپلاستین (PTT) و عدم تغییر زمان پروترومبین (PT) نشان داده شد. همچنین عدم تغییر معنادار فیبرینوژن، PT، PTT و تعدادپلاکت در گروه تمرین هوازی در آب می‌تواند منسوب به شدت کم تمرینات باشد.
فعالیت جسمانی فواید بی‌شماری برای سلامتی دارد و زنان یائسه از این قاعده مستثنی نیستند. ورزش نقش کلیدی در آسان‌تر شدن عبور از دوران یائسگی و افزایش سلامتی، شاد زیستن و سودمند بودن زنان یائسه ایفا می‌کند. یک برنامة منظم فعالیت بدنی یکی از مؤثرترین، ایمن‌ترین، مقرون به صرفه‌ترین و لذت بخش ترین راه‌ها برای افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می‌باشد که می‌تواند در کاهش بروز بیماری‌های قلبی-عروقی و کنترل تغییرات نامطلوب مربوط به یائسگی و میانسالی کمک کند.
با توجه به اهمیت هموستاز خون و نتایج نامطلوب ناشی از به‌ هم خوردن تعادل سیستم‌های انعقاد و فیبرینولیز به نظر می‌رسد هر گونه فعالیت بدنی به ویژه هر نوع برنامه ورزشی باید به دقت از نظر تاثیری که بر تعادل هموستاتیک و فعالیت سیستم‌های زیر مجموعة آن دارد تحلیل گردد.
با عنایت به این موضوع که بیشتر زنان یائسه بنا به دلایل مختلف مانند عدم آگاهی از اثرات مفید فعالیت جسمانی، کمتر به فعالیت‌های جسمانی می‌پردازند، بنابراین افزایش آگاهی عمومی آنها در این مورد خاص بایستی مد نظر کارشناسان علوم تندرستی و تربیت بدنی قرار گیرد.
پیشنهادات برگرفته از پژوهش
پیشنهاد می‌شود زنان یائسه برای بهره گیری بهتر از اثرات چای سبز موارد زیر را رعایت کنند.
همزمان با مصرف چای سبز فعالیت بدنی داشته باشند.
چای سبز با دوز کمتر مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده
پیشنهاد می‌شود جهت بهبود در فاکتورهای ترکیب بدن و با توجه به شدت و مدت تمرین در این مطالعه،تمرینات با شدت و مدت بیشتری انجام گیرد.
به دلیل روی آوردن افراد به انواع راهکارهای مقابله با چاقی، ضرورت پژوهشهای بیشتر در رابطه با اثربخشی و ایمنی گیاهان دارویی از جمله چای سبز محسوس است؛ به همین دلیل مداخلات بالینی در آینده با مدت زمان بیشتر پیشنهاد می‌شود.
جهت سهولت در انجام تحقیق و کنترل بیشتر روی دوز مصرفی دقیق، پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده بجای چای سبز از مواد حاصل از عصاره ی این گیاه مانند EGC، EGCG و انواع TPS استفاده شود.
با توجه به مشکلات مطالعات انسانی در رعایت برنامه رژیم غذایی و نیز خطر بالقوه ی تغییر و یا اختلال در تعادل هموستاتیک انجام مطالعات جامع با استفاده از برنامه رژیم‌های مختلف در حیوانات آزمایشگاهی پیشنهاد می شود.

1) Ghasemi A, Momeni M. Comparison of body image postmenopausal women athletes and non-athletes. Journal Iran Ageing 1388; 4th year, NO.13 (Persian).
2) Jahangard T, Torkaman G, Goosheh B, Hedayati M, Dibaj A. The Acute and Permanent Effects of Short Term Aerobic Training on Coagulation & Fibrinolytic Factors and Lipid Profiles in Postmenopausal Women. Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism September 2009; Vol 11 No. 3 (Persian).
3) Sohail SH, Gaeini AA, Nikbakht H, Sori R, Persians H. Effect of exercise on inflammatory markers predict cardiovascular disease in older men: Sport Biosciences, 2009; No. 2, pp: 93-110 (Persian).
4) Moosavi SJ, Habibian M. The comparison of acute aerobic and resistance training method on plasma fibrinogen concentration in young women: Journal of Gorgan University of Medical Sciences Winter 2012 / vol 13 / no 4. (Persian).

5) Rahmaniyan S, Kooshki Jahromi M. The relationship between maximal oxygen uptake and oxygen pulse with cardiac risk factors in young Drdkhtran. Journal of Sports Sciences 2010; NO 11: pp:49-66 (Persian).
6) Saghir MR, Sadiq S, Nayak S, Tahir MU. Hypolipidemic effect of aqueous extract of carumcarvi (black zeera) seeds in diet induced hyperlipidemic rats. 2012; Apr;25(2):333-7.

7) Khfajy zadeh N, Sfrchy A. Health effects of green tea. Deputy Food and Drug Ahwaz University of Medical Sciences, Department of Food Education and Awareness. (Persian).
8) Mousavi A, Athari S, Agassi M. Green tea and diabetes. Razi Journal 2008; 20th year; NO 7. (Persian).
9) Mhrdadyan F- miraculous properties of green tea. Journal of the Science of Food and Agriculture 2010; 9th Year, NO 87(Persian).
10) Tofighi A, Asemi A, Heidarzade A. BMI correlated with fibrinogen in normal weight, overweight and obese students. Qom University of Medical Sciences 2011; Vol.6, NO. 2, pp:82-87 (Persian).
11) Moosavi SJ, Habibian M. The comparison of acute aerobic and resistance training method on plasma fibrinogen concentration in young women. Journal of Gorgan University of Medical Sciences Winter 2012; vol 13 / no 4, pp:51-59 (Persian).

12) Hoseinzadeh M, Dabidi Roshan V, Ghanbari A.R. The Effect of Physical Activity and Sauna Bathing on some of the Cardiovascular Parameters of Healthy Young Men. Journal metabolism and physical activity Autumn 2011;Vol.1,No.2,pp:141-153 (Persian).
13) Gransr A, “blood disease”, printing, publishing four. 1998
14) Nick Bkht H, Amyrtash A, Qarony M, Zafari A. Physical activity is associated with fibrinogen and homocysteine concentrations in passive and active men with coronary artery disease. Quarterly Olympics 2007; 15th Year, No.2 (Persian).
15) Rahimi N, Marandi SM, Kargarfard M. The effect of Eight Weeks Aquatic Training on Lipid Profile of Patients who Suffer from Type II Diabetes: Journal of Isfahan Medical School ,September 2011; Vol 29, No 148, 4th week (Persian).

16) Ketabipoor SM, Koushkie jahromi M. Effeet of aquatic aerobic training on serum A and B Apoproteins and lipoproteins in obese and normal weight menopause women. Arak Medical University Journal (AMUJ) Original Article 2014; 17(89): 44-52 (Persian).

17) Ketabipoor SM, Koushkie-Jahromi M, Salesi M, Saboori AR. Effect of 8 weeks of selected aquatic aerobic training on cystatine C and some other cardiac risk factors in menopause women:a randomized clinical trial. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2014 Feb, March; 15(6): 109-116. (Persian).

18) Hqyqy A, Yaghobi M, Hosseini Kakhk A. The effect of aerobic exercise and green tea supplementation on body fat and lipid profile in overweight and obese women. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 2013; 56th Year, NO 4, pp 218-211 (Persian).
19) Vinson Joe. Dabbagh Yousef. Effect of green and black tea supplementation on lipids, lipid oxidation and fibrinogen in the hamster: mechanisms for the epidemiological benefits of tea drinking. Federation of European Biochemical Societies 1998; Letters 433 /44-46
20) Moradi H, Kolahdozi S, Ahmadi F, Arabzadeh H, Asjodi F, Rzvan Kh. Effects of eight weeks of resistance training and green tea supplementation on cardiovascular risk factors in overweight men. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2013: Vol 16, NO 4, pp: 77-87(Persian).
21) Dehghan SH, Faramarzi M. The effect of 8-week low impact aerobic exercise on plasma fibrinogen concentration in old women.intenational journal of Applied Exercise Physiology 2013. 4 (6):140-143

22) Chen XQ , Wang XB, Guan RF, Tu J,  Gong ZH, Zheng N, et al – Blood anticoagulation and antiplatelet activity of green tea (-)-epigallocatechin (EGC) in mice – Food Funct. 2013 Oct;4(10):1521-5.

23) Rvasy A, Gaeini A, Toloei azar J. The effect of aerobic exercise program discontinuous (10 x 3 min) on biomarkers of cardiovascular risk in obese inactive. Journal of Biological Sciences Sports 2013; Vol 5, NO 3, pp 75-63 (Persian).

24) Sazvar A, Mohammadi M, Rahimi S.GH.H, Khodaveisi H. The Effect of 24-Session Sub-maximal Exercise on Selected Clotting Factors and Time of Blood Flow. Journal of Isfahan Medical School , August 2012; Vol 30, No 191, 1st week (Persian).

25) Kargarfard M, Fayyazi bordbar MR, Alaei SH. Effects of eight weeks of water exercise on quality of life of elderly women over 56 years. Iranian Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility , September 2012; Vol. 15, No. 19, pp. 1-9 (Persian).

26) Arabameri1 E, Taheri M, Irandoust Kh. The effect of water-based exercise programs and KSD protocol on general health questionnaire and optimal physical fitness factors affecting female elders balance. Motor Behavior, No 16, 2014 (Persian).

27) Dourandishan M, Hosseini M, Malekaneh M, Bagherzade Gh. Effect of Otostegia persica’s Root Extract on the Blood Biochemical Factors in Diabetic Hyperlipidemic Rats. Quarterly of the Horizon of Medical Sciences , Spring 2014 ; Vol. 20, No. 1, pp: 17-21(Persian).

28) Sarani Ali Abadi P, Sarabandi A, Sarani H, Fazeli Rostampour M, Etemadi S , Dashipour AR, et al. Effect of green tea extract on anthropometric indices of overweight women in Zahedan. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, September & October 2014; Vol 21, NO 4

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد فیبرینوژن، تمرین هوازی، زنان یائسه، شاخص توده بدنی Next Entries منبع پایان نامه درمورد آزمون فرضیه، گروه کنترل، ویژگی های فردی، کینماتیک حرکت