منبع تحقیق درمورد رگرسیون، چند متغیره، فرسایش خندقی، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

20 درجه، 2/0 اضافه و برای کمتر از 20 درجه، 2/0 کسر گردید (زرین کفش، 1373).
3-2-4-2- تعیین pH(اسیدیته) خاک
PH:PHيك خاك بستگي به مقدار فعاليت يون هيدروژن دارد و عبارتست از منفي لگاريتم فعاليتH+درشرايط خنثي بودن pHميتوان گفت كه فعاليت يون هيدروژن و هيدروكسيل با هم برابر است و به طور كليpH + POH كه در اين صورت ميتوان گفت كه اگر فعاليت يون هيدروژن در يك محلولي زياد باشد، فعاليت يون هيدروكسيل كمتر خواهد بود
pH يك محلول را ميتوان به دو طريق تعيين كرد: 1- از طريق روش هاي رنگ سنجي كه البته روش دقيقي نيست و نمي تواند مقادير كم تغييرpHرا مشخص سازد 2- با استفاده از دستگاهpHمتر كه بر اساس اندازه گيري پتانسيل الكتريكي حاصل از يونهاي هيدروژن است. که در این تحقیق از روش دوم استفاده شد. برای اینکار ابتدا نمونه خاک را به آزمايشگاه برده و پس از كوبيدن در هاون چيني آن را از الكmm 2 گذرانده و از آْن براي تهيه گل اشباع به اين طريق استفاده شد كه ابتدا مقداري از خاك را در ظرفي ريخته و مقداري آب ( تقريباً نصف مقدار خاك) به آن اضافه كرده و آن را خوب هم زده به طوري كه سطح آن كاملاً براق بوده تا اينكه خاك كاملاً از آب اشباع شود.
سپس  متر را درون گل اشباع قرار داده و pH خاك مورد نظر را پس از اينكه عدد pH متر ثابت شد يادداشت مي كنيم. البته جهت كاليبره كردن pH متر بايد پروب آن داخل بافرهاي 4، 9، 7 و12 قرار داده شود و در صورت نشان ندادن بايد درون pH متر KCL M ريخت تا اعداد را نشان دهد.
3-2-4-3- EC خاک (هدایت الکتریکی)
اندازه گيري هدايت الكتريكي(Electrical Conductivity) به طور غير مستقم ميزان املاح محلول خاك را مشخص ميكند و به روش هاي صحرايي و آزمايشگاهي تعيين مي شود و واحد آن dS/m يا mmoh/cm است. قابليت هدايت الكتريكي محلول خاك، متناسب با غلظت يونها در محلول خاك مي باشد به نحوي كه هرچه غلظت يون ها در يك محلول خاك بيشتر باشد EC آن نيز بيشتر خواهد بود.
ميزانECخاك تابع دماي محلول مي باشد و با افزايش هر درجه سلسيوس (در دماهاي 15 تا 35 درجه) به ميزان 2 درصد افزايش مي يابد براي عصاره گيري از گل اشباع آن را در قيف بوخنر كه در ته آن يك كاغذ صافي وجود دارد ريخته و سپس به وسيله پمپ خلا كه به قيف متصل است (حدود 45 دقيقه زير پمپ) قرار گرفته و عصاره جمع آوري مي شود (به اندازه ي حدوداً 100 سي سي) و سپسECعصاره به وسيله يECمتر اندازه گيري مي شود، البته بايد ابتداECمتر را كاليبره كرد.
با توجه به اینکه ECدر دماي25 درجه اندازه گیری می شود براي تصحيح آن مي توان از روش زير استفاده نمود:
EC25=ECt*ftكه در آنECهدايت الكتريكي در دماي 25 درجه، ECt هدايت الكتريكي قرائت شده وftضريب مربوط به تصحيح دما مي باشد (Sposito, G 2000).
3-2-4-4- پتانسیل اسمزی خاک
برای محاسبه این پارامتر معمولاً مقدار EC بدست آمده را در 36/0 ضرب نموده و پتانسیل اسمزی بدست می آید .
3-2-4-5- تعیین وزن مخصوص ظاهری
وزن مخصوص ظاهري يک پارامتر فيزيکي خاک مي‌باشد که بيان کمي آن در بسياري از مطالعات آب و خاک اهميت بسياري دارد. به عنوان مثال از اين پارامتر مي‌توان در محاسبه تخلخل و رطوبت حجمي خاک بهره جست. دستورکار آزمايش اندازه‌گيري جرم مخصوص ظاهري به روش استوانه به صورت زیر انجام می گردد ( عليزاده، 1378).
1-ابعاد يک استوانه آزمايش را مشخص و دقيقاً وزن می شود.
2-استوانه را روي خاک محل آزمايش قرارداده و با ضربه به طوري که خاک فشرده نشود کاملاً وارد خاک شد(دقت شود استوانه در محلي که رطوبت آن در حد ظرفيت زراعي است در خاک فرو برده شود).
3- اطراف استوانه را خالي و استوانه را از خاک بيرون کشیده می شود.
4- خاک بالا و پائين استوانه را با کاردک بريده به طوري که سطح خاک درون استوانه کاملا” مسطح گردد و خاک اطراف آن را پاک می گردد.
5- نمونه را به آزمايشگاه منتقل کرده و آن را در آون در دماي 110-105 درجه سانتي‌گراد به مدت 24 ساعت قرار می گیرد. (جرم مخصوص ظاهري خاک خشک) براي اندازه‌گيري جرم مخصوص ظاهري خاک تر نيازي به خشک کردن خاک نيست ( بای‌بوردی، 1382).
6-نمونه خاک وزن می شود.
جرم مخصوص ظاهري خشک از روابط زير بدست مي‌آيند.

وزن سيلندر خالي- وزن خاک و سيلندر درحالت خشک شده = وزن خاک خشک
حجم استوانه = حجم کل خاک
3-2-5- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

در تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت بررسی ارتباط بین عوامل مختلف و فرسایش خندقی، تست نرمالیته توسط آزمون کلموگرونوف – اسمیر نوف انجام گرفت، که داده ها نرمال نبودند. در مرحله بعد برای تجزیه و تحلیل پارامترهای کیفی، پارامترهای کمی و میزان فرسایش به دلیل غیر نرمال بودن داده ها از آزمون های غیر پارامتریک استفاده شد. در این روش برای آزمون داده ها می توان از روش من ویتنی و یا کروسکال والیس و یا کلمو گراف استفاده نماییم. اگر عامل کیفی مستقل(تأثیرگذار) چند سطحی باشد از یکی از دو آزمون چند گانه استفاده می شود ولی اگر عوامل ما دو سطحی باشد از یکی از دو آزمون من ویتنی و یا کلموگراف اسمیرنوف که یک نوع آزمون دوگانه است استفاده میشود شایان ذکر است اگر در آزمون کروسکال والیس رابطه بین عوامل معنی دار بود باید از روش من ویتنی ویا کلموگراف اسمیرنوف دو به دو سطوح عوامل کیفی با هم تست که مشخص گردد، این معنی داری بین کدامیک از عوامل بوده است. و در نهایت جهت تشخیص مهمترین پارامترها ی مؤثر بر فرسایش خندقی از تجزیه و تحلیل عاملی و آنالیز رگرسیون دو و چند متغیره به شرح زیر استفاده شد. برای انجام کلیه تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار spss استفاده شد. (کانون، 1998)

3-2-5-1- رگرسیون چند متغیره
در استفاده از رگرسیون چند متغیره در این تحقیق حجم خاک فرسایش یافته از فرسایش خندقی به عنوان متغیر وابسته و سایر پارامترهای محیطی و بیولوژیکی حوزه به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفت.
به منظور انجام رگرسیون چند متغیره پس از آزمون نرمال بودن داده های متغیرهای مستقل و وابسته با استفاده از آزمون کلموگراف اسمیرنوف (وفا خواه، 1378، حسنی پاک، 1377) اقدام به انجام رگرسیون بین عوامل متغیر و وابسته مورد نظر گردید. در انجام این تجزیه وتحلیل رگرسیون چندگانه به دلیل زیاد بودن تعداد متغیرهای مستقل مرتبط، رگرسیون خطی چند متغیره به روشهای پسرو، پیشرو وگام به گام مورد بررسی قرار گرفت . در نهایت به دلیل تائید منابع موثر گام به گام مورد استفاده قرار گرفت(نورمحمدی و همکاران، 1388، شهریور و همکاران، 1377).
3-2-6- مدل نهایی
انتخاب یک مدل از میان روابط بدست آمده در این مرحله با استفاده از معیار قابل قبول ضریب تبیینR2 با توجه به درجه آزادی مربوطه وخطای نسبی  به صورت رابطه ذیل صورت گرفت. مدل با خطای نسبی تخمین کمتر از 18% ارائه شد (صادقی وهمکاران، 1384).
100 ×)/ Ye) RE= (YO – Ye

که در آن RE درصد خطای نسبیYOمقدار مشاهده های متغیر وابسته، YE مقدار تخمینی متغیر وابسته می باشد.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد کاربری اراضی، فرسایش خندقی، استان ایلام، پوشش گیاهی Next Entries منابع مقاله درباره مشارکت مردم، قانون اساسی، عوامل فرهنگی، عوامل محیطی