منبع تحقیق درمورد روش تحقیق، کتاب سنجی، دانشگاهها، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

تهیهی این گزارش، قبل از هر چیز باید هدف از تهیهی آن را به طور روشن و جامع تعریف و مشخص نمود. برای مثال اگر هدف در یک تحقیق آموزشی این است که به همهی فرهنگیان یک منطقه اطلاعرسانی صورت گیرد، ضروری نیست یک گزارش تفصیلی جامع تهیه گردد، بلکه یک خلاصهی تحقیق به زبان ساده در 2 الی 3 صفحه مناسبتر است. البته باید توجه داشت که تهیهی یک خلاصهی تحقیق، بایستی با استفاده از گزارش تفصیلی و جامع تحقیق صورت گیرد. بنابراین ضروری است برای هر پژوهشی یک گزارش تفصیلی و جامع تهیه گردد که این گزارش، فرآیند پژوهش مربوطه را نشان میدهد (عبادی، 1381).
پژوهشگران در تهیهی گزارش نهایی از سلیقههای مختلفی استفاده میکنند. علاوه بر این دانشگاهها نیز برای پایاننامهها و گزارشهای تفصیلی روشهای مختلفی را اعمال میکنند. وجود چنین روشهایی برخی اوقات پژوهشگران جوان را برای استفاده از یافتهها و نتایج این گزارشها با مشکل مواجه میکند. بنابراین لازم است به منظور یکسانسازی گزارشهای نهایی و استفادهی بهینه از روند پژوهشها و نتایج یافتههای آنها، گزارش نهایی تحقیقات از یک الگوی ثابت پیروی کند. طبق الگوی اقتباس شده از “A.P.A”19، تنظیم گزارش نهایی تحقیقات به صورت زیر میباشد:

فصل اول: شکل و ظاهر
فصل سوم: روش پژوهش
صفحهی روی جلد
جامعهی آماری
صفحهی بسماللهالرحمنالرحیم
نمونهی آماری
گواهی پایاننامه
ابزار اندازهگیری
صفحهی تشکر و قدردانی
نمرهگذاری و تفسیر آزمونها
صفحهی تقدیم
روش اجرا
فهرست مطالب
روش پژوهش
فهرست جداول
روش تجزیه و تحلیل آماری
فهرست نمودارها
فصل چهارم: یافتهها
فهرست منابع فارسی
یافتههای توصیفی متغیرها
فهرست منابع انگلیسی
آزمون فرضیهها یا سؤالهای تحقیق
چکیدهی فارسی
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
پیوستها
بحث دربارهی نتایج
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بحث و نتیجهگیری
مبانی نظری و مفاهیم مربوط به حوزهی پژوهش
محدودیتهای پژوهش
پیشینهی تحقیقات
پیشنهادهای پژوهش
جمعبندی

جدول 2-3) تنظیم گزارش نهایی تحقیقات بر اساس الگوی اقتباس از A.P.A
2-2-16) آسیب های پایان نامه‌های رشتهی تربيتبدني
2-2-16-1) عدم وجود کلان نگری علمی
با مطالعهی عنوانهای جامعهی آماری پژوهشها آشکار میشود که هیچ نوع پیوند هدفمند میان موضوعهای پایاننامهها وجود ندارد. این نوع هدفمندی نه تنها در موضوعهای پایاننامه‌های دانشگاه‌های کشور، بلکه در یک دانشگاه خاص هم به چشم نمیخورد. برای مثال، در دانشگاههای قدیمی‌تر کشور که بیش از 200 پایاننامه در آنها دفاع شده، نمیتوان از برآورد همه و یا بخشی از آنها، به یک یا چند نظریه و استنتاج کلی مدون در تربيتبدني رسید(صمدی، 1382).
چنین رویکردی باعث آن شده که اکنون ما با انبوهی از موضوع‌ها و اجزایی روبهرو باشیم که متعلق به یک نظام کلی معین نیستند. همین فقدان وحدت کلی میان موضوعهای چاپ شده، آسیبهای جدی دیگری که بعداً ذکر میشود، پدید آورده است. علت وجود چنین مشکلی، نبود هدف‌گذاریهای کلان و نظامی هدفمند برای پژوهشهای علمی است. این هدفها باید به گونهای گسترده و جامع ترسیم گردند تا بتوانند از یک سو علایق دانشجویان را پوشش دهند و از سوی دیگر، مبانی علمی تربيتبدني را بنا نهند. در این مسیر، هریک از پایاننامهها به عنوان خشتی از این بنای عظیم محسوب میشوند که در عین داشتن هویت و محدودهی مشخص در پیکرهی عظیم دیگری نقشآفرینی میکنند.
2-2-16-2) تمرکز موضوعها بر ارائهی اطلاعات
این آسیب، اکثر پایاننامههای رشتهی تربیتبدنی را گرفتار خود کرده است. در عصر انفجار اطلاعات و دانایی، صرف ارائهی اطلاعات طبقهبندی شده نمی‌تواند به تنهایی مفید و کارساز باشد، بلکه اطلاعات زمانی ارزش پیدا میکند که بتواند به عنوان پایه‌ای برای تولید دانش قرار گیرد و قابلیت استنتاج‌های علمی و کاربردی را داشته باشد. برای روشنتر شدن بحث، فقط تصور کنید که از موضوعهای ذکر شده چه نتایج کاربردی و مفیدی میتوان گرفت. به نظر می‌رسد که این آسیب از آنجا نشأت میگیرد که تعریف اطلاعات و دانش، مرز میان آنها، چگونگی تبدیل اطلاعات به دانش و شیوهی استنتاج بر دانشجویان و استادان ایشان مبهم و پنهان است(سیاری، 1373).
2-2-16-3) عدم تناسب میان طرح پایاننامه (پروپوزال) و پژوهش نهایی
یکی از مواردی که در پایاننامهنویسی در دانشگاههای ما به امری تشریفاتی و غیراصولی درآمده، نوشتن طرح پایاننامه توسط دانشجو پیش از تصویب موضوع است و همین که این طرح توسط گروه به تصویب رسید، دیگر نه دانشجو خود را پایبند به آن میداند و نه استاد راهنما و گروه، دانشجو را ملزم به رعایت آن میکنند.
میتوان گفت که مهمترین بخش انجام یک پایاننامه، همین مرحلهی نگارش و تدوین طرح پایان‌نامه است، زیرا در این مرحله دانشجو دربارهی پیشینهی موضوع و مبانی آن مطالعاتی میکند. سؤالها، فرضیهها، هدفها و روش پژوهش از همان آغاز برای او مشخص میشود و همهی جنبههای تحقیق از همان آغاز برای او تعریف میگردد و باعث میشود که وی اصطلاحاً در وادی ظلمات گام برندارد. مسلماً اگر دانشجو بداند که در طول انجام پژوهش و در جلسهی دفاع، دربارهی مفاد طرح پایاننامهی خود مورد بازخواست و سؤال قرار میگیرد، به هیچ وجه به طرح پایاننامه به عنوان امری تشریفاتی و کماهمیت نمینگرد.
کلیهی موارد طرح تحقیق، همچون: تعریف موضوع، بیان مسئله، سوال، فرضیهها، اهداف، روش و پیشینهی پژوهش، باید در آغاز پایاننامه به صورت مجزا ذکر شوند. نبود چنین بخشی در پایاننامههای مورد بررسی، دلیل اهمیت نداشتن و عدم توجه به طرح پایاننامه است(صمدی، 1382)
2-2-16-4) نبود روش مشخص و علمی پژوهشی
امروزه انتخاب و کاربرد دقیق یک روش تحقیق مشخص و علمی به اندازهی انتخاب موضوع مهم است، زیرا با اجرای روش علمی پژوهشی است که مسیر تحقیق آشکار میشود و میتوان به نتایج علمی و منطبق با واقعیت دست یافت. متأسفانه یکی از آسیبهای جدی که پایاننامههای رشتهی تربيتبدني را تهدید میکند، نبود روش مشخص پژوهشی است که وجهه‌ای غیرعلمی به پایاننامههای این رشته داده است. این آسیب نیز میتواند به صورت عدم تناسب میان موضوع تحقیق و روش آن و یا اعمال روشهای ذوقی، غیرعلمی و روزنامهای، نمود پیدا کند. تفکر نادرستی که امروزه بر پایاننامهنویسی در رشتهی تربيتبدني چیره است، یافتن روش تحقیق در حین انجام پژوهش است. این نوع دیدگاه نسبت به روش تحقیق در نزد صاحبنظران روششناسی علمی کاملاً نادرست و غیراصولی است. از نظر ایشان انجام یک پژوهش بدون داشتن تحقیق مشخص و از پیش تعیین شده، مانند ساختن بنایی بیطرح و نقشه است. علت پیدایش چنین آسیبی، عدم آشنایی دانشجویان و استادان آنان با روشهای جدید و کارآمد پژوهشی است که میتوان با اختصاص واحدهای درسی بیشتری برای درس روش تحقیق و برپایی کارگاه‌های آموزشی در این باره برای استادان، در رفع این آسیب کوشید(صمدی، 1382).

2-2-16-5) انتخاب موضوعهای کلی
اصولاً نگاه جزئینگرانهی علمی است که میتواند در فرایند تولید دانش مؤثر واقع شود. زیرا بدون آگاهی و بررسی از اجزای یک موضوع نمیتوان بر پایهی آنها اجزای جدید و دقیقی را به آنها افزود. تعداد قابل ملاحظهای از جامعهی آماری بعضی از پژوهش ها دارای موضوعهایی کلی هستند که در قالب یک پایاننامه امکان انجام آنها وجود ندارد. این آسیب باعث آن شده که نوع پژوهش در این پایان‌نامه‌ها سطحی و غیرعلمی شود و از زیر بنای دقیقی برخوردار نباشد و بر همین اساس، پایان‌نامه‌ها دچار ابهام موضوعی شوند.
مسلماً هیچ یک از این پژوهشها نتوانستهاند تمام مباحث مرتبط با موضوع خود را با دقت بررسی و توصیف نمایند و تنها به بخشی از موضوع پرداختهاند که آن نیز به دلیل حوزهی گسترده موضوع از دقت و کیفیت مطلوبی برخوردار نیست(صمدی، 1382).

2-2-16-6) انجام موضوعهای تکراری
نبود پیوند میان موضوعهای پایاننامهها و عدم ارتباط گروههای آموزشی با یکدیگر، باعث شده که تعداد قابل ملاحظه‌ای از پایان‌نامهها، با موضوعهای تکراری و روش تحقیقی یکسان انجام پذیرند و زمان و هزینه‌های زیادی در این راه به هدر رود(پاریاد و همکاران، 1383).

2-2-16-7) گرایش به موضوعهای غیرعلمی – پژوهشی و کماثر
در چند سال اخیر گرایشهایی انحرافی، در میان دانشجویان ایجاد شده و آن انتخاب موضوعهای غیرعلمی-پژوهشی و کماثر است. از جملهی این گرایشها، شرحنویسی و تدوین فهرست واژگان و اصطلاحات است. اگرچه هر یک از این موضوعها میتوانند در چهارچوب کتابی گزیده مانند ارائه شوند، اما طرح چنین موضوعاتی به عنوان موضوع پایاننامه قابل قبول نیست زیرا دستاورد و استنتاج علمی خاصی ارائه نمیدهد(صمدی، 1382).

2-2-16-8) انتخاب موضوع‌های ناقص
گسترده بودن موضوع پایان‌نامه آسیبهای جدی پژوهشی در پی دارد. نقطهی مقابل این آسیبها، آسیبهایی است که از رهگذر انتخاب موضوعهای ناقص به وجود میآید. اصولاً حوزهی موضوعی یک پایاننامه باید قابلیت انجام پژوهش جامع و قابل استنتاج را داشته باشد، در غیر اینصورت اگر نتیجهای هم از موضوع ناقص به دست آید، آن نتیجه بر مبنایی صحیح و علمی حاصل نیامده و غیرواقعی است. مصادره به مطلوب و آمیختگی روشهای ذوقی از دیگر پیامدهای منفی انتخاب موضوع ناقص است. البته، این آسیب، گاه به صورت آگاهانه ایجاد میگردد و گاها به صورت نا خود آگاه انجام می شود.

2-2-16-9) سنتگرایی در انتخاب موضوعها و عدم توجه به موضوعهای جدید
با مقایسهی عنوانهای پایاننامه‌های دهه‌های گذشته با سالهای اخیر، نه تنها تفاوت موضوعی آشکاری میان آنها یافت نمیشود، بلکه تکرار و رکود موضوعی، در پایان‌نامه‌های سالهای اخیر به وضوح به چشم میخورد. برای نمونه، تصحیح متون در دهههای نخستین، جایگاه خاصی در انتخاب موضوع پایان‌نامه‌ها داشت و با توجه به این که کتابها هنوز تصحیح نشده بودند و این جنبش تازه به پا خواسته بود، زمینه، انگیزه و دقت کافی برای انجام آنها وجود داشت، اما با اتمام تصحیح اینگونه کتابها و عدم آشنایی و دسترسی استادان و دانشجویان به کتابهای ناشناخته و تصحیح نشده، اکنون کار به جایی رسیده که بر پایهی نسخههای غیرمعتبر، کتاب‌های علمی مهم دوباره تصحیح و یا به عبارتی تخریب میشوند. پیامدهای منفی این آسیب بسیار جدی است که از مهمترین آنها این موارد قابل ذکر است:
• محدود شدن تربيتبدني در مرزهای علمی دهه‌های گذشته
• منفعل تربیت شدن دانشجویان
• متحجر شدن استادان
• محدود شدن اندیشه
• ناکارآمد شدن تربيتبدني و به هدر رفتن سرمایه‌های معنوی و مادی کشور
علتهای پیدایش چنین آسیبهایی را میتوان در این موارد جستجو کرد:
• عدم آشنایی استادان و دانشجویان با مبانی کتابهای علمی در غرب و نظریههای نوین
• عدم تسلط کافی دانشجویان به زبان انگلیسی جهت مطالعهی منابع جدید علمی در غرب
• عدم توجه به آموزش تفکر انتقادی به دانشجویان
• وجود نظام آموزشی بیمار اطلاعمدار به جای تفکرمدار
• وجود زمینههای فرهنگی- اجتماعی سنتمدار و رویکردهای پژوهش
2-2-17) روند ارزیابی تحقیقات
پریچارد20 اصطلاح «کتاب سنجی»21 را در سال 1969 ابداع کرد. در سال 1978، گام مهمی در جهت نهادینه کردن علم برداشته شد و آن انتشار مجلهی بینالمللی علمسنجی از سوی مؤسسهی انتشاراتی آکادمی علوم مجارستان در بوداپست بود. در نشریهی مطالعهی اجتماعی علم در انگلستان، تکنیکهای علمی یا اطلاعاتی در روسیه، اسناد خبری در آلمان (1987) و کم و بیش گزارشهایی دربارهی موضوعات علمسنجی مطرح گردید (بست، 1983). لوپز و همکاران22(2003)، کتاب سنجی را یکی از رایجترین روش های سنجش فعالیت های علمی می دانند که طی آن محقق با به کارگیری روش های آماری به مطالعه، بررسی، سنجش و ارزیابی متون علمی می پردازد. به منظور اطلاع رسانی در این زمینه می توان با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا که یکی از تکنیک های کتاب سنجی است متخصصان این حوزه را از پژوهش های صورت گرفته آگاه ساخت و در برنامه ریزی برای پژوهش های آینده گام مثبتی برداشت(شکفته و اکبری، 1387).

2-2-18) تعاریف ارزیابی
تعاریف متعددی از ارزیابی شده است،

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد کارشناسی ارشد، دانشگاهها، تحصیلات تکمیلی، آموزش عالی Next Entries منبع تحقیق درمورد تحلیل اطلاعات، منابع اطلاعاتی، معیارهای ارزیابی، نیازهای اطلاعاتی