منبع تحقیق درمورد رقابت در بازار، عملکرد سازمان، حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه ارشد

(موسوي خاني و همکاران، 1386، 125).
امروزه بسياري از سازمان ها براي حفظ مزيت رقابتي خود در بازارهاي جهاني و کاهش مخاطرات سرمايه گذاري ها، فرآيند برون سپاري فعاليت هاي سازماني را دنبال مي کنند. اکنون تعداد عمده اي از شرکت هاي معتبر در دنيا با تکيه بر مزيت هاي رقابتي خود، بخشي از فعاليت هاي سازماني خود را برون سپاري نموده اند. اقدام برون سپاري زماني راهبردي (استراتژيک) خواهد بود که با راهبردهاي (استراتژي هاي) بلند مدت سازمان هم راستا شود. به عبارت ديگر، تعيين فرصت هاي برون سپاري و پس از آن، انتخاب نحوه و الگوي برون سپاري توسط ابزاري به نام برون سپاري راهبردي با راهبردهاي سازمان مرتبط خواهد شد. يک علت عمده در افزايش به کارگيري فرآيند برون سپاري، تغيير و تحولات محيطي و تاثير آن بر دانش و عملکرد سازمان است.
سازمان ها ناگزيرند براي موفقيت در دنياي کسب و کار امروز، بر مزيت هاي رقابتي خود تکيه کنند؛ براي اين منظور، استراتژي برون سپاري به عنوان راهکاري خواهد بود که امکان استفاده سازمان از منابع تسهيلات و تخصص هاي ساير سازمان ها را بدون اين که سازمان مالکيتي بر منابع و تسهيلات داشته باشد، فراهم مي آورد (محمودي و همکاران، 1389، 73).
برون سپاري راهبردي عبارت است از تصميم راهبردي يک سازمان به منظور واگذاري فعاليتي که در داخل سازمان انجام مي شود به تامين کننده بيروني. بنابراين برون سپاري راهبردي با راهبردهاي بلند مدت سازمان همراستا مي باشد. برون سپاري راهبردي با توجه به چشم انداز آينده، ساختار، مزيت رقابتي، عملکرد و هزينه هاي فعلي و آينده سازمان به بررسي موضوع برون سپاري مي پردازد. برون سپاري راهبردي54 به فعاليت هاي مرتبط با کسب و کار اصلي شرکت و فعاليت هايي که به صورت بالقوه و بالفعل مي تواند مزيت رقابتي ايجد کرده و منجر به خلق ارزش براي سازمان شوند، اشاره مي کند. از آن جا که برون سپاري راهبردي با تغيير مرزهاي سازمان مرتبط است، همانند کسب و کار و راهبردهاي اصلي شرکت در نظر گرفته مي شود. پنج جز اصلي برون سپاري راهبردي عبارتند از:
* ارتباط نزديک مابين فرآيند برون سپاري و عوامل کليدي موفقيت شرکت
* انتقال مالکيت فعاليت هاي کسب و کاري که قبلا در داخل سازمان انجام مي شد که اغلب همراه با انتقال کارمندان و دارايي هاي فيزيکي به ارايه دهنده خدمت است.
* برقراري روابط همکاري سراسري که طولاني تر و جامع تر از قراردادهاي همکاري معمولي مي باشد.
* تعهد بلند مدت مابين سازمان و ارايه دهنده خدمت با بررسي مدت زمان بيش از 100 قرارداد بلند مدت بين 6 تا 7 سال مي باشد.
* تعريف قراردادي سطح خدمات ارايه شده و ميزان تعهد طرفين قرارداد.
اين اصطلاح هم چنين براي تشريح سپردن فعاليت هاي يک کشور به کشور ديگر که بعضي مواقع به آن فرامرزسپاري55 مي گويند نيز استفاده مي شود. فرامرزسپاري که ميان کشورهاي اروپايي و آمريکا رايج است، عبرات است از واگذاري فرآيندهاي کسب و کار به منظور کاهش هزينه و بدون تغيير يا کاهش در کيفيت محصول. برخي دلايل که منجر به مشکل تر شدن اجراي برون سپاري فرامرزي نسبت به برون سپاري داخلي است عبارتند از:
* تفاوت زماني و مکاني ميان سازمان دريافت کننده و واگذار کننده برون سپاري
* هماهنگي و تلاش بيشتر جهت انتقال فناوري
* گسترش مرز ميان سازمان ها
* کنترل بيشتر بر فعاليت هاي اجرايي
* تفاوت هاي فرهنگي ميان سازمان
* مشکلات ناشي از عدم هماهنگي ميان سازمان ها
هم چنين رويکردهايي مانند کوچک سازي و دستيابي به ساختارهاي نوين سازماني (مانند سازمان هاي تخت و سازمان پاسخ تسريع) به کمک برون سپاري تحقق پيدا مي کند (خداوردي و بجنوردي، 1389، 66).

2-3-2- تاريخچه برون سپاري
برون سپاري در خارج از ايران
از دهه1970 ميلادي و بدنبال توسعه اقتصاد بين الملل , شرکتهاي چند مليتي ايجاد گرديدند.اين شرکتها استراتژيي را برگزيدند که امروزه از آن بعنوان برون سپاري56 ياد مي شود . در اينجا برون سپاري به مفهوم واگذار کردن کار از کشورهاي گرانتر و پيشرفته به کشورهاي ارزان تر و در حال توسعه است. در برون سپاري , شرکتها بخش و يا تمام فعاليت خود را از کشور خود ( مبدا ) خارج و در کشور ديگر ( مقصد ) که داراي نيروي ارزان تر ( منابع بيشتر و ارزان تر ) است مستقر مي کنند و از اين جهت بدان صادرات کار هم مي گويند . اين موضوع در صنايعي مانند آهن , نساجي و خودروسازي بسيار به چشم مي خورد و اکنون نيز بشدت در زمينه IT رو به گسترش است . براي نمونه شرکت Levi Strauss که در صنعت نساجي در آمريکاي شمالي فعال است 20 سال پيش اولين واحد توليدي خود از مجموع 20 کارخانه خويش را به کشور چين منقل کرد و در سال 2003 آخرين واحد از بخش عمليات بافندگي خود را منقل نمود و يا آنکه شرکت IBM تعداد 60 پژوهشگر در هندوستان 90 پژوهشگر در چين و 6000 کارمند هندي در زمينه بازاريابي تلفني دارد ( 2004 ميلادي) . همچنين شرکت Microsoft افزون بر 150 نفر پژوهشگر در چين دارد . در تمام اين موارد دستمزد نيروهاي متخصص يک ششم و کمتر است و نيروها بعضا باکيفيت تر مي باشند و اين قيمت توليد را کاهش داده است ضمن آنکه جنانچه شرکتهاي مبدا مي خواستند نيروهاي خود را بازآموزي کنند هزينه بالايي را بايد متقبل مي شدند . البته اين استراتژي ( برون سپاري ) مخالفاني را در کشورهاي مبدا نيز دارد زيرا کارهاي صادر شده ديگر برگشت نخواهند شد و يا آنکه نيروها در کشورهاي متفاوت داراي فرهنگهاي مختلفي هستند و در کار شايد هيچگاه با يکديگر روبرو نگردنند و فقط از طريق اينترنت با يگديگر ارتباط داشته باشند .
بعد از بكارگيري برون سپاري در سطح اقتصاد بين الملل ، اكنون چند سالي است که در ادبيات مديريت نوين سازمانها و در سطح داخلي كشورها واژه برون سپاري در کنار واژگاني مانند خصوصي سازي57 با مفهوم انتقال مالکيت و يا آزادسازي58 با مفهوم لغو مقررات و قوانين انحصار در جهت افزايش رقابت قرار گرفته است . اكنون برون سپاري در خيلي از شركتهاي بزرگ ، متوسط و حتي كوچك بعنوان يكي از استراتژيهاي بنيادين كسب و كار و با هدف كاهش هزينه ، افزايش درآمد ، افزايش ريسك پذيري و توان رقابت در بازار و افزايش رضايتمندي مشتري، تمركز روي فرآيندهاي اصلي ، بهبود خدمات ، ارتقاي مهارتها ، كاهش مدت زمان از مرحله ايده به بازار صورت مي پذيرد و باعث كوچك سازي سازمان و افزايش مزيت رقابتي كلي آن مي گردد . در اين سازمانها علاوه بر انجام بخشي يا تمام فعاليتهاي ساخت محصول از طريق برون سپاري، بسياري از فعاليتهاي خدماتي لازم مانند حسابداري ، فروش و خدمات پس از فروش ، حقوق و دستمزد ، مديريت نيروي انساني ، تدوين قراردادها و انتخاب پيمانكار ، خريد تجهيزات نيز از طريق برون سپاري صورت مي پذيرد(داور پناه ،1385، 2).
برون‌سپاري در ايران
شركت ملي نفت ايران به دليل گستردگي حيطه فعاليت‌هايش، به برون‌سپاري‌هاي متفاوتي دست زده است. اين پژوهش در سال 1382 به منظور بررسي عوامل در تصميم‌گيري برون‌سپاري در دو بخش خدمات عمومي و خدمات فني مهندسي بالادستي نفت صورت گرفته است. قلمروي مكاني تحقيق را در بخش خدمات عمومي، واحدهاي ستادي (واقع در شهر تهران) به ويژه زيرمجموعه مديريت امور اداري و مديريت امور مالي تشكيل مي‌دادند. از مديريت امور اداري واحدهاي آموزشي مركزي، طرح و برنامه‌ريزي نيروي انساني، تامين نيروي انساني، مددكاري اجتماعي، معاونت خدمات و امور مسافرت و از زيرمجموعه مديريت امور مالي واحد خدمات كامپيوتر و اطلاعات مديريت انتخاب شدند (مريم قاسمي ،1384، 2).
بخش خدمات مهندسي بالادستي نفت را در اين تحقيق، اركان تابعه شركت ملي نفت ايران شامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شركت اكتشاف، شركت نفت فلات قاره، شركت نفت و گاز پارس و شركت نفت مناطق مركزي تشكيل مي‌دادند.

2-3-3- دلايل برون سپاري
درباره استفاده از رويکرد برون سپاري در شرکت ها، دلايل و علل مختلفي بيان شده است. اين تعجب آور نيست که شرکت هاي مختلف به علل متفاوت به اين رويکرد رو آورده اند؛ چرا که شرايط شرکت هاي مختلف با هم متفاوت بوده و هر يک از اين علت هاي عمده، به شرايط ويژه ي هر شرکت وابسته است(چشم براه و مرتضوي، 1389، 34).
علل استفاده شرکت ها از اين رويکرد را مي توان در دسته بندي زير بررسي کرد:

2-3-3-1- دلايل سازماني
– بهبود و افزايش تمرکز بر صلاحيت هاي بنيادي: سازمان ها امروزه به برون سپاري به ديد يک استراتژي تجاري نمي نگرند. اين موضع در شرکت هاي صاحب تکنولوزي هاي پيشرفته نظير ميکروسافت و هيولت پارکارد ملموس تر است. آن ها تمرکزشان را بر روي تکنولوژي هاي کليدي معطوف کرده و ساير امور را به شرکت هايي که به خوبي آن ها را پشتيباني مي کنند، سپرده اند.
– دستيابي به توانمندي ها و امکانات در کلاس جهاني: امروزه، شرکت ها تمرکز خود را به تکنولوژي ها و توانمندي هاي مطرح در کلاس جهاني، معطوف کرده اند. هدف آن ها، دستيابي به توانمندي هاي جهاني بدون پذيرش ريسک توسعه، در همه ي زمينه هاي مرتبط است.
– انعطاف پذيري در بلند مدت: افزايش انعطاف پذيري براي مواجه شدن و پاسخ گويي بهتر به تغيير شرايط بازار، تقاضاي محصولات و خدمات و تکنولوژي، از ملاحظات کليدي اغلب شرکت ها به شمار مي رود.
– گام برداشتن سريع و شتاب گرفتن مزاياي مهندسي مجدد: شرکت هايي که اقدام به مهندسي مجدد مي کنند، غالبا در مي يابند که برون سپاري، مزايا و اهدافي را که آن ها در پي آن هستند حاصل خواهد کرد. ضمن اين که، برون سپاري ابزاري جهت تسهيل در اجراي مهندسي مجدد به شمار مي آيد.
– افزايش بخش ها و وظايف ( دگرگوني و تحول در سازمان): در زماني که شرکت اقدام به تغيير حوزه ي کسب و کار خود مي نمايد، برون سپاري شرکت را قادر مي سازد تا با کمترين تاثيرات بر منابع داخلي، بخش ها و فعاليت هاي جديدي را به حوزه ي کسب و کار خود اضافه کند.
– توسعه فروش و امکانات توليدي در گذر زمان، هنگامي که امکان فراهم کردن منابع مالي جهت چنين توسعه اي فراهم نباشد: در برخي مواقع تقاضا براي محصولات شرکت افزايش مي يابد اما توان توليدي موجود شرکت، اجازه ي پاسخگويي به حجم بالاي تقاضا را نمي دهد. در نتيجه، ممکن است شرکت ترجيح دهد تا براي حفظ بازار رو به رشد خود، در کوتاه مدت از برون سپاري استفاده نموده و با تقويت تدريجي ظرفيت هاي توليدي خود، توانايي پاسخگويي بهتر به تقاضاهاي آينده را افزايش دهد.
– کسب فرصت ها و موقعيت هاي تجاري بيشتر و دستيابي به بازارهاي جديد، به واسطه ي دسترسي به شبکه ي تامين کنندگان (گستره ي مناسبي از قابليت هاي گوناگون و متنوع).
– بهبود عملکرد عملياتي (همچون کيفيت بالاتر، افزايش بهره وري، زمان پيشبرد کوتاه تر، استفاده ي بهتر از تجهيزات، افزايش خروجي ها و سود بيشتر).
– دسترسي مناسب به بهترين تجربيات و کسب مهارت هاي جديد: انتخاب تامين کنندگاني که داراي توانمندي هاي فني برجسته هستند، اهرم و عاملي است که با افزايش مهارت و دانش در هر دو شرکت سبب افزايش مزيت رقابتي و برتري هاي فني آن ها مي گردد.
– افزايش و شتاب بخشيدن به توسعه از طريق بهره برداري و نفوذ در سيستم ها، فرآيندها و توانمندي توسعه يافته ي تامين کننده (نگاه به برون سپاري به عنوان يک رويکرد يادگيري و الگو گيري).
– دسترسي به خدمات جديد: دستيابي به خبرگي، مهارت ها و تکنولوژي هايي که دستيابي به آن ها از طريق ديگر غير ممکن يا دشوار است.
– بهبود مديريت و کنترل
– بهبود مديريت ريسک
– تحصيل و کسب ايده هاي نوآورانه: برون سپاري اجازه مي دهد تا سازمان، نوآوري ها و ايده هاي سازمان هاي ديگر را در تبادل با آن ها فراگرفته و از آن ها در ارزش افزايي محصولات جديد و رضايتمندي مشتري نهايي بهره گيرد.
– کسب وجه ي تجاري مناسب به واسطه ي همکاري با پيمانکاران پيشرو

2-3-3-2- دلايل مرتبط با امور مالي و هزينه ها
– کاهش هزينه ها و قيمت تمام شده ي محصولات به واسطه ي دستيابي به تامين کننده با عملکرد بهتر و ساختار هزينه هاي پايين تر: برون سپاري کالاها و خدمات به سازمان ها اجازه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد منابع سازمان، عرضه کننده، عدم تمرکز Next Entries منبع تحقیق درمورد بهبود عملکرد