منبع تحقیق درمورد رفتار انسان، شهر اصفهان، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

مدت زمان آموزشي مشخصي تحت نظر مربيان مجرب مي باشد.
يكي از علت هاي اصلي تراكم ترافيك شهري، ضعف فرهنگ ترافيكي در بين شهروندان مي باشد. اينكه هنجارهاي ترافيكي در جامعه چگونه تعريف شده اند و افراد چقدر خود را موظف به رعايت آنها مي دانند، نشان از ميزان فرهنگ پذيري افراد دارد.
پارسنز پديده فرهنگ را از يك طرف محصول روابط متقابل و از طرف ديگر عامل تعيين كننده اين روابط مي داند. به پيروي از سنت مردم شناسان، پارسنز فرهنگ را آموزش و پرورش انتقالي و مشترك مي داند.(توسلي؛ 1383) يكي از خصوصيات اساسي فرهنگ، انباشتگي و تغييرپذيري آن است. البته بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه اصلاح و جايگزيني يك فرهنگ نياز به زمان و حوصله فراواني دارد. انسانها از بدو تولد با دو جريان جامعه پذيري و فرهنگ پذيري روبه رو هستند و هر دو جريان از طريق آموزش و آموختن براي فرد نهادينه مي شود. يكي از اساسي ترين راهكارها جهت اصلاح فرهنگ ترافيكي در شهرها به ويژه در سيستم حمل و نقل “آموزش” مي باشد.
آموزش فاصله بين شايستگي هاي موجود با شايستگي هاي مطلوب را پر مي كند و باعث بالا رفتن حس رضايت شهروندان مي گردد.(جوانبخت؛ 1378) هدف از آموزش ارائه باور و ديدگاهي جديد، اصلاح باورهاي قبلي و حذف برخي اعتقادات غلط است. به عبارت ديگر هدف اصلي و نهايي آموزش، تغيير و اصلاح رفتار انسان است.
مسئولين جهت اجراي طرح آموزش فرهنگ ترافيكي، به طور عمده با 3 گروه اصلي سروكار دارند. اين سه گروه عبارتند از:
1- عموم شهروندان (عابران پياده، كودكان، نوجوانان، موتورسواران و كليه شهروندان)؛
2- کودكان زير سن 7 سال؛ و
3- بزرگسالان (نوجوانان و جوانان-كليه رانندگان وسايل نقليه و مسئولان دست اندركار در امر حمل و نقل و ترافيك شهري) (آواز و استادی؛ 1388)
به طور كلي برخي از سازمان ها و نهادهايي كه مي توانند اين سه گروه را در امر آموزش ياري دهند عبارتند از:
1- خانواده به عنوان اولين و اساسي ترين نهاد؛
2- آموزش و پرورش؛
3- شهرداري ها؛
4- راهنمايي و رانندگي؛ و
5-رسانه ها. (صدا و سيما- جرايد و روزنامه ها)
هر يك از اين نهادها از طرق مختلف مي توانند در الگوسازي و اصلاح فرهنگ ترافيكي افراد تاثير بسزايي داشته باشند. برگزاري كلاس هاي آموزشي، برگزاري كارگاه هاي عملي، برگزاري امتحانات متناوب جهت به روزرساني اطلاعات رانندگان نسبت به قوانين جهت تمديد اعتبار مجوز رانندگي آنها، تهيه كتب آموزشي براي كودكان، نمايش الگوهاي صحيح رانندگي در فيلم ها و حذف الگوهاي غير ارزشي دراين راستا، چاپ پوسترها و بروشورهاي آمورشي، نصب تابلوهاي اطلاع رساني در سطح خيابان ها و بزرگراه ها از جمله راهكارهاي مفيد براي ارتقاء فرهنگ و آموزش شهروندان در زمينه مقررات راهنمايي و رانندگي مي باشد.

2-10- چهارچوب نظري
بر اساس مفاهیم تشریح شده، در اين قسمت به تفصيل و توضيح چهارچوب نظري مورد استفاده در اين تحقیق خواهیم پرداخت. البته بايد مدنظر داشت كه در اين تحقيق از تلفیق نظريه ها استفاده مي شود. با توجه به اينكه در اين مطالعه، سنجش اخلاق ترافيك شهروندان و ميزان تخلفات رانندگي هدف اصلي مي باشد، بنابراين بايد به كمك نظريه هاي مختلف به شاخص هايي براي سنجش و ارزيابي اين دو مفهوم دست يافت.
اخلاق ترافيك شهروندي مفهوم اصلي در اين مطالعه مي باشد. همان طور كه گفته شد منظور از اخلاق ترافيك شهروندي ميزان تعهد و پايبندي افراد به قوانين و مقررات وضع شده در حيطه راهنمايي و رانندگي در شهر اصفهان مي باشد. براي سنجش اخلاق و ترافيك شهروندي، از نظريه چلبي استفاده مي شود. چلبي براي تحليل اخلاق، دو بعد اجتماعي و فرهنگي درنظر گرفته است.(چلبی؛ 1385) در مطالعه حاضر نيز براي سنجش اخلاق ترافيك شهروندي دو بعد اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفته مي شود.
همچنين بنابر نظريه چلبي، تعهد ركن اصلي اخلاق مطرح شده است. وي تعهد را در سه سطح خرد، ميانه و كلان دسته بندي مي كند. سطح خرد مربوط به تعهد و احساس مسئوليت افراد نسبت به يكديگر، سطح ميانه، تعهد و احساس مسئوليت نسبت به سازما ن ها و سطح كلان احساس مسئوليت و تعهد نسبت به جامعه مي باشد. در تحقيق حاضر، سطح ميانه كاربردي ندارد. بنابراين تعهد به عنوان يكي از شاخص هاي بعد اجتماعي در دو سطح خرد و كلان در نظر گرفته مي شود.
همچنين بنا بر نظريه هاي مطرح شده در زمينه اخلاق شهروندي، شاخص هايي چون اعتماد اجتماعي در دو سطح فردي و عمومي، مشاركت در عرصه هاي عمومي، حقوق و مسئوليت ها عنوان گرديده است. در تحقيق حاضر نيز تلاش مي شود تا اين شاخص ها را در دو بعد اجتماعي و فرهنگي اخلاق ترافيك شهروندي، گنجانده شود. همچنين از آنجايي كه عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي به عنوان يك رفتار كجرو در اين مطالعه مطرح گرديد است، بنا بر نظريه هاي كجرفتاري كه برخي از آنها در بخش قبلي تشريح گرديد، عواملي چون عدم احساس تعلق، عدم پيوند اجتماعي بين فرد و جامعه، الگوپذيري افراد تحت تاثير گروه هاي مختلف و همچنين رسانه ها به عنوان يك نماد تكنولوژي كه وارد زندگي شهرنشينان شده است مي توانند در بروز كجرفتاري در افراد تاثير بگذارند. ولي به دليل تاخر فرهنگي موجود مورد بهره برداري مفيد قرار نمي گيرند. در اين مطالعه تلاش شده است تا هر يك از اين عوامل بنا بر مصلحت در ابعاد اجتماعي و فرهنگي جايگزين شده و مورد سنجش قرار گيرند.
بنابر نظريه مرتون، كجرفتاري محصول شرايط آنومي اجتماعي مي باشد. بنابراين آنومي به عنوان يكي از شاخص هاي اجتماعي در اين مطالعه فرض گرديده است.
بنابر نظريه هيرشي، ضعف بين پيوند افراد و جامعه موجب بروز كجرفتاري مي گردد. اين ضعف و عدم پيوند را می توان تحت تاثير شاخص سرمايه اجتماعي مورد سنجش قرار داد. در اصل بنا بر نظريه پاتنام، روابط بين افراد با يكديگر و همپچنين با ساختارهاي اجتماعي تحت عنوان سرمايه اجتماعي ياد مي شود. فقدان و يا ضعف اين پيوند مي تواند موجب كجرفتاري هاي اجتماعي افراد گردد. بنابراين يكي ديگر از شاخص هاي اجتماعي اخلاق شهروندي را سرمايه اجتماعي فرض مي گردد.
بنابر نظريه ارتباطات اجتماعي ساترلند، رفتار كجرو تحت آموزش به فرد منتقل می گردد. اين آموزش مي تواند از گروه هاي اوليه فرد مانند خانواده، گروه هاي ثانويه مانند پليس راهنمايي و رانندگي(در حوزه حمل و نقل و ترافيك) و رسانه هاي جمعي مانند راديو و تلويزيون حاصل گردد. به طور كلي آموزش به عنوان يكي از شاخص هاي مهم فرهنگي در هر جامعه مي باشد. بنابراين در بعد فرهنگي اخلاق شهروندي، الگوپذيري افراد از گروه هاي مختلف می توانند بيان گردند. علاوه بر شاخص هاي فوق، عوامل زمينه اي همچون جنسيت، سن، تحصيلات، شغل، وضعيت تاهل و وضعيت مسكن نيز مي توانند درنظر گرفته شوند.

مدل نظري تحقيق
با توجه به نظريه هاي انتخابي پيشين، در اين بخش به ترسيم مدل نظري مطالعه پرداخته مي شود. شكل، اين مدل را نشان مي دهد.

مدل نظری تحقیق

2-11- فرضيات تحقيق
2-11-1- فرضيه اصلي
– بين اخلاق ترافيك شهروندي و عدم رعایت قوانین رانندگی (تخلفات رانندگي) رابطه معناداري وجود دارد.
2-11-2- فرضيات فرعي

2-11-2-1- بعد اجتماعي
– بين تعهدات اجتماعي افراد و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.
– بين شرايط آنومي اجتماعي و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.
– بين سرمايه اجتماعي و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.
2-11-2-2- بعد فرهنگي
– بين دانش عمومي افراد و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.
– بين اطلاعات رسانه اي افراد و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.
– بين الگوپذيري افراد و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.
2-11-2-3- عوامل زمينه اي
– بين متغيرهاي جمعيت شناختي(سن، جنس، تحصيلات، تاهل، وضعيت مسكن و شغل) افراد و ميزان تخلفات رانندگي رابطه وجود دارد.

فصل سوّم
روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه
فصل سوم تحقیق، به عنوان روش شناسي تحقيق ناميده مي شود. در اين فصل، پس از تبیین چهارچوب نظري كه در فصل پيشن انجام شد، به چگونگي و روش انجام تحقيق خواهیم پرداخت. آنچه كه در اين فصل ارائه می گردد، شامل روش مورد استفاده براي انجام مطالعه، ابزار مورد استفاده جهت جمع آوري اطلاعات، جامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه گيري، واحد تحليل، تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي مستقل و وابسته و در آخر چگونگي تجزيه و تحليل داده ها مي باشد.
3-2- روش تحقيق
روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش روش پيمايش مي باشد. پيمايش يكي از روش هاي تحقيق اجتماعي است كه در آن اعضاي جامعه آماري به پرسش هايي در مورد موضوع مورد مطالعه تحقيق، پاسخ مي دهند. آنها اين كار را يا از طريق پركردن پرسشنامه اي كه در اختيار آنها قرار مي گيرد و يا شفاهاً از طريق مصاحبه انجام مي دهند. از اين رو روش تحقيق پيمايشي از روشهاي كمي است نه كيفي. به عقيده برخي از جامعه شناسان، پيمايش بهترين شيوه روش تحقيق جامعه شناسانه است. مارش معتقد است پيمايش دقيقاً به معني روش خاصي در گردآوري اطلاعات نيست؛ هر چند عمدتاً از پرسشنامه استفاده مي شود؛ اما فنون ديگري از قبيل مصاحبه عميق، مصاحبه ساخت مند، مشاهده، تحليل محتوا و جز اين ها هم به كار مي روند. مشخصه پيمايش، مجموعه ساخت مند يا منظمي از داده هاست كه آن را ماتريس متغير بر حسب داده هاي موردي مي نامند. بدين معنا كه اطلاعاتي درباره متغيرها با خصوصيات يكسان، دست كم دو مورد، جمع آوري مي شود و يك ماتريس داده ها ترسيم مي گردد. به عبارت ديگر؛ صفت يا ويژگي هر دو مورد را بر حسب متغير گردآوري كرده و با كنار هم گذاشتن اين اطلاعات به مجموعه ساخت مند يا مستطيلي از داده ها مي توان رسيد.

3-3- روش گردآوري اطلاعات
با توجه به اين كه روش تحقيقي كه براي اين پژوهش انتخاب شده است، روش پيمايش مي باشد، در نتيجه از ميان تكنيك هاي پژوهش، پرسشنامه به عنوان تكنيك جمع آوري و سنجش متغيرهاي اين پژوهش انتخاب شده است. پرسش نامه، به عنوان يكي از متداول ترين ابزار جمع آوري اطلاعات در تحقيقات پيمايشي، عبارت است از مجموعه اي از پرسش هدف مدار، كه با بهره گيري از مقياس هاي گوناگون نظر، ديدگاه و بينش يك فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي دهد. در تحقيق حاضر، براي جمع آوري اطلاعات ابتدا اقدام به تهيه پرسشنامه شد. پرسشنامه تهيه شده با سوالات بسته و در سه بخش تهيه گرديده است. بخش اول سوالات مربوط به اطلاعات فردي (سن، جنس، تحصيلات، وضعيت تاهل و غیره) پاسخگويان است. در بخش دوم، 65 سوال مربوط به سنجش متغيرهاي مستقل طراحي گرديد. سوالات اين بخش در قالب طيف 5 قسمتي ليكرت از كاملاً موافق تا كاملاً مخالف تدوين گرديد. بخش سوم پرسشنامه جهت سنجش متغير وابسته يعني ميزان تخلفات رانندگي افراد آماده شد. در اين قسمت، 12 تخلف شاخص بدست آمده، و از پاسخگويان می خواهد تا دفعات ارتكاب هر يك از اين تخلفات را برمبناي آخرين برگه تخلفات در دست، علامت بزنند.

3-4- روايي و پايايي ابزار گردآوري اطلاعات
يكي از نكات بسيار مهم در زمان تهيه پرسشنامه، مدنظر قرار دادن رواي و پايايي ابزار جمع آوري اطلاعات مي باشد. روايي از واژة روا به معناي جايز و درست گرفته شده و روايي به معناي صحيح و درست بودن است. مقصود از روايي اعتبار آن است كه ابزار اندازه گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روايي از آن جهت است كه اندازه گيري هاي نامناسب و ناكافي مي تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد. روايي در اصل به صحت و درستي اندازه گيري محقق بر مي گردد. به بيان ديگر روايي يعني آيا واقعاً محقق همان چيزي را سنجيده كه قصد سنجش آن را داشته است. در اين مطالعه براي سنجش روايي و اعتبار ابزار تهيه شده از اعتبار صوري استفاده گرديد.
در اين نوع اعتبار تاكيد بر توافق داوران در مورد شاخص هاي انتخابي، دليلي بر اعتبار است.(ساروخاني؛1372) به عبارت ديگر براي تشخيص مناسب بودن شاخص ها و ابزار

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد عرضه و تقاضا، سلسله مراتب، آغاز بحران Next Entries منبع تحقیق درمورد شهر اصفهان، احساس عدالت