منبع تحقیق درمورد رفتار انسان، زیست محیطی، برنامه های آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

FFS شهرت خوبی برای معرفی اصول مدیریت تلفیقی آفات در بین برنجکاران آسیایی دارد. در سال 1990 بیش از 75هزار FFS در آسیا برگزار شد و نتیجه این تجربه، استفاده وسیع از FFS و پذیرش ویژگی های آن در زمان های رشد است Tripp et al., 2005)).
مدرسه در مزرعه کشاورزان را شکلی از آموزش بزرگسالان می دانند که کشاورزان به واسطه مشاهده و آزمایش (تجربه) به بالاترین سطح یادگیری دست پیدا می کنند، که معمولا برای کمک به کشاورزان در مدیریت تلفیقی آفات طراحی شده است. این رهیافت برای توانمندسازی کشاورزان در کنار انتشار اطلاعات و تکنولوژی طراحی شده است و در برخی موارد به عنوان «مدارس بدون دیوار» نام گذاری می شود (نوری و همکاران،1390). برنامه های آموزشی FFS به کشاورزان کمک می کند که مهارت تجزیه و تحلیل، تفکر انتقادی و خلاقیت خود را گسترش دهند و یاد بگیرند که چگونه بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند(Davis et al., 2012). رهیافت مدرسه در مزرعه روش شناسی مشارکتی جهت توسعه و گسترش فناوری هاست که به کشاورزان فرصت می دهد تا از طریق فعالیت های عملی در سطح مزرعه آموزش یابند (لشگرآرا و حسینی، 1384). یکی از دلایل اصلی شکلگیری رهیافت مدارس مزرعهای، عدم آگاهی کشاورزان آسیایی در خصوص بوم شناسی کشاورزی بهویژه رابطه بین حشرات مفید و مضر بود. رهیافت مدارس مزرعهای نه تنها موجب کاهش مصرف انواع آفت کشها شد، بلکه به کشاورزان کمک کرد تا روابط بوم شناختی موجود در بین اجزای نظام شالیزار خود را کشف کنند (امیری اردکانی، 1388).
اگرچه در ابتدا، احیای مجدد آفات سبب بوجود آمدن FFS شد، اما این موضوع سبب شد که کشاورزان به مدیران بهتری برای مزارعشان تبدیل شوند. سلامتی محصولات زراعی (نه فقط کنترل آفات) محور بیشتر برنامه های FFS شده است و موضوع دیگر کمک به کشاورزان که به آموزشگران، سازمان دهندگان و تجربه کنندگان بهتری در برنامه های توسعه محلی خویش تبدیل شوند ( 2006 van den Berg and Jiggins,).
اساس FFS براین اعتقاد است که اگر قرار است کشاورزان این اعتماد به نفس را بدست آورند که از وابستگیخویش به استفاده از آفت کش ها کاسته شود، لازم است که با اصول روشن کشاورزی روبرو شوند و آن را در طول یادگیری اکتشافی بدست آورند. FFS گروهی از کشاورزان (حدودا 20 تا 25 نفر) می باشند که به صورت دوره ای (معمولا یک بار در هفته) در یک مکان مشخص در قسمت های عمده از چرخه تولید با هم دیدار می نمایند. کشاورزان معمولا در زیرگروه هایی کار می نمایند و زمان قابل توجهی را به تجزیه و تحلیل اکوسیستم های کشاورزی اختصاص می دهند. آنها به توجه نمودن به فرآیندهای مهم و روابط بین آنها، تشویق می شوند. به عنوان مثال، عادت های آفات مضر و فعالیت دشمنان طبیعی آنها. کشاورزان نتایج را در روی کاغذ و به شکل نموداری رسم می نمایند و در مورد آنها بحث می کنند Tripp et al., 2005)). این رهیافت سبب می شود که کشاورزان در زمین خویش، به کارشناسان زیست محیطی تبدیل می گردند (Laloë et al., 2001).
12-2 پیش فرض اجرای یک مدرسه در مزرعه عبارتند از:
– تحقیقات و پژوهش، فن آوریهای جدید را به مقدار کافی تولید کرده که کشاورز بتواند انتخاب کند.
– تسهیلگری، بهترین راه آموزش کشاورزان است.
– کشاورزان مایل و راضی هستند که در یک فرآیند یادگیری شرکت نمایند.
– کشاورزان در طول فرآیند تسهیلگری توانمند می گردند.
– شرایط اجتماعی و سیاسی، مانع توسعه منابع انسانی نیست.
– آفات مشکل مهمی هستند (امیری اردکانی، 1388).
13-2 اهداف رهیافت مدرسه در مزرعه:
– بهبود ظرفیت کشاورزان برای تحقق، نوآوری و تصمیم گیری های آگاهانه.
– توسعه ظرفیت کشاورزان برای تدوین دستورالعمل های تحقیقاتی خویش.
– تسهیل و برانگیختن روحیه کار دسته جمعی در فرآیند تحقیق و یادگیری.
– بهبود مسئولیت پذیری و پاسخگویی کارگران سازمان ها.
– ترویج نظام های توسعه مبتنی بر تقاضا و نیازهای مخاطبان و کشاورزان (لشگرآرا و حسینی، 1384).
همچنین آموزش های مشارکتی و تجارب مداخله ای، از اصول کلیدی FFS می باشد و هدف این آموزش ها ساختن افرادی به عنوان کارشناسان آفات با اعتماد به نفس، آزمایشگران خودآموز و مربیان موثر برای سایر کشاورزان است. (Feder and savastano, 2006)
14-2 ویژگی های رهیافت مدارس میدانی مزرعه کشاورز
– پس از اجرای این رهیافت کشاورزان می توانند همانند متخصصان مسائل و مشکلات خود را شناسایی کنند.
– مزرعه مکانی است که تمام عملیات یادگیری در آنجا صورت می گیرد.
– کارکنان ترویج نقش تسهیلگر و نه مدرس را ایفا می کنند.
– برنامه های آموزشی یکپارچه و جامع هستند.
– مواد آموزشی به وسیله فراگیر(کشاورز) تهیه می شود.
– نشست های گروهی منظم می باشند (لشگرآرا و حسینی، 1384).
روش مدرسه در مزرعه، فرآیندی پویا برای عملیاتی کردن پایدار مشارکت بهره برداران در اعمال مدیریت جامع تولید، حفاظت و بهرهوری از منابع توسط بهره برداران به روش تحقیق مشارکتی و از طریق تلفیق تجربه و دانش می باشد (قانع و همکاران، 1388).
روش مدرسه در مزرعه، فرآیندی پویا برای عملیاتی کردن پایدار مشارکت بهره برداران در اعمال مدیریت جامع تولید، حفاظت و بهرهوری از منابع توسط بهره برداران به روش تحقیق مشارکتی و از طریق تلفیق تجربه و دانش می باشد (قانع و همکاران، 1388). آموزش های مدرسه در مزرعه (FFS) در مدیریت تلفیقی آفات، افراد بزرگسال را به طور غیر رسمی و با استفاده از رهیافت های کشف و یادگیری، آموزش می دهد. تمرکز آن بر روی پر کردن شکاف بین دانش زیست محیطی کشاورزان و تصورات اشتباه در مورد مدیریت آفات می باشد (Yang et al., 2008).
15-2 مدارس مزرعه ای مدیریت تلفیقی آفات
مدارس مزرعه ای مدیریت تلفیقی آفات، ترکیبی از رهیاف مدیریت تلفیقی آفات و یک رهیافت آموزشی کشاورزان است. این ترکیب در اندازه گیری و ارزیابی مشکلات موثر است. اگرچه تاثیرات در کارایی و اثربخشی کنترل آفات بیشتر است اما سنجش بازیابی FFS به عنوان یک سرمایه گذاری آموزشی به همان اندازه مهم است (, 2006 van den Berg and Jiggins).
FFS/IPM در سال 1989در اندونزی آغاز شد. به منظور کاهش وابستگی کشاورزان به استفاده از آفت کش ها در محصول برنج بود (2006 van den Berg and Jiggins,). توفيق رهيافتهاي مشاركت مدار ترويجي در جهان به ويژه پروژههاي FFS/IPM باعث شد تا معاونت ترويج وزارت جهاد کشاورزی از سال 1381 استفاده از شيوه مدرسه درمزرعه كشاورز را به عنوان يك راهكار در پذيرش و مشاركت بهره برداران به عنوان ركن اصلي در اجراي پروژه كاهش و بهينه سازي در مصرف كود و سموم شيميايي مورد توجه قرار دهد (اتحادی و همکاران، 1390). بطوری که در ايران براي اولين بار، رويكرد مدارس مزرعه اي مديريت تلفيقي آفات در كشور با مشاركت معاونت ترويج و نظام بهره برداري وقت وزارت جهاد كشاورزي و بخش محيط زيست/ برنامه عمران ملل متحد15 در سال 1381 هجري شمسي در دستور كار قرار گرفت. هدف اصلي از گرايش به سوي اين رويكرد و پذيرش آن، جلب مشاركت فعال جوامع محلي آن است و بهره برداران به عنوان ركن اصلي در پذيرش و اجراي پروژه بهينه سازي مصرف كود و سموم شيميايي محسوب می شود (آقاپورصباغی و موسوی، 1390). دانش کشاورزان را در اکوسیستم های کشاورزی پویا و در قالبی از مدیریت تلفیقی آفات و مدیریت تلفیقی محصول افزایش می دهد. تاکید زیاد این برنامه ها بر مدیریت آفات به صورت معقول به صورت امنیتی و با توجه به آفت کشهای شیمیایی و درک واکنش بین حشرات آفت و حشرات مفید است که تعداد و تاثیر آفات را کاهش می دهند. با دانشی که از طریق آموزش های FFS بدست می آید، انتظار می رود که استفاده کمتر و ایمن تری از آفت کش ها بوسیله کشاورزان شود (Feder and Savastano,2005). ویژگی و مراحل سازماندهی و راه اندازی مدارس مزرعه ای مدیریت تلفیقی آفات، کمابیش مانند سایر مدارس مزرعه ای می باشد و آموزش هایی که به کشاورزان ارائه می شود، جنبه مشارکتی، کاربردی، مشکل- مدار و تجربی دارد (امیری اردکانی، 1388). مدارس مزرعه ای مدیریت تلفیقی آفات صرفا در خصوص آفات و بیماری های گیاهی نیست؛ بلکه دربرگیرنده همه روش های جدید اندیشیدن و راه های ایجاد ارتباط با سایر مردم و همچنین در زمینه گیاهان و جانوران زیست بوم است. بر همین اساس کشاورزان برخی از مناطق جهان، مدارس مزرعه ای مدیریت تلفیقی آفات را با فعالیت های کشاورزی خود در هم می آمیزند (امیری اردکانی، 1388). رهيافت FFS/IPM بر چهار اصل مهم تأكيد مي ورزد كه عبارتند از: توليد محصول سالم، حفاظت از دشمنان طبيعي آفات، نظارت منظم بر مزارع و تبديل بهره برداران به متخصصان مديريت تلفيقي آفات از طريق جلب مشاركت فعال آنان (علی میرزایی و همکاران، 1389).
برای دوران متمادی مدیریت تلفیقی آفات عبارت پیچیده و نامفهومی برای کشاورزان بود؛ زیرا پیام و آموزشهایی که در زمینه مدیریت تلفیقی آفات داده می شد، دارای زبان ساده و قابل درکی برای کشاورزان نبود ولی با ظهور رهیافت مدرسه در مزرعه، این مشکل حل شد، زیرا مدیریت تلفیقی آفات بسته آموزشی و فناوری خاصی نیست که توسط کشاورزان پذیرفته و به کار گرفته شود؛ بلکه مفاهیم و مهارتهایی هستند که در مزرعه آموخته می شوند و پس از بحث و تبادل نظر در زمینه آنها به کار بسته می شوند (امیری اردکانی، 1388).
فعالیت های FFS/IPM در زیر درختی در نزدیک مزرعه برگزار می گردد. در جلسات منظمی، از کاشت تا برداشت، گروهی از کشاورزانی که با هم همسایه می باشند، کشاورزی زیست بوم خویش را مشاهده و تجزیه و تجلیل می نمایند. در واقع مکان هایی برای گمانه زنی و بحث های گروهی است که منجر به تصمیم گیری در مداخلات کشاورزی می گردد. تاثیر این فعالیت های تجربی در ارزشیابی هفتههای بعدی معلوم می گردد. در طول این چرخه یادگیری، اطمینان و مهارت کشاورزان گسترش می یابد که آنها را قادر به مدیریت محصولات خود می نماید که مبتنی بر شواهد واقعی می باشد و هم این که آنها تصمیم بگیرند که محصولات سالم تولید کنند. آزمایش های ساده ای که به کشاورزان کمک می کند که درکشان از روابط بین کارکردها بهبود یابد (به عنوان مثال، رابطه جمعیت آفات مضر و آسیب به عملکرد محصولات) (, 2006 van den Berg and Jiggins).
چارچوبهای متعددی در زمینه رهیافتهای رفتاری ارائه شده است. یک از آنها مدل تئوری رفتار برنامه ریزی (TPB) است که توسط فيش‌بين و آجزن (Fishbein and Ajzen,1975) به عنوان یکی از چارچوب های رفتاری، طراحي شده است.
16-2 تئوری رفتار برنامه ریزی شده16
تئوری رفتار برنامه ریزی شده (آجزن،1991) حاصل توسعه تئوری عملکرد منطقی است (Shapiro et al., 2011). ساز و کار اصلی تئوری برنامه ریزی شده بر پایه این فرض قرار دارد که رفتار فرد تحت تاثیر تمایلات او قرار دارد. طبق تئوری رفتار برنامه ریزی شده، رفتار انسان ها با سه دسته از باورها هم جهت می باشد: رفتاری، الزامی و کنترل (صالح احمدی، 1390). تئوری رفتار برنامه ریزی شده یک تئوری کلی برای هر نوع رفتار اجتماعی است. این تئوری شامل سه سازه نظری است که بر نیت انجام رفتار موثرند و شامل، نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده می باشند (Adebayo & Oladele, 2012). همچنین می توان بیان نمود که این تئوری، یک رهیافت قدرتمند برای توضیح رفتار انسان است و به طور موفقیت آمیزی برای طیف وسیعی از رفتار ها کاربرد داشته است (Sommer, 2011).
فرضیه اصلی این نظریه این است که رفتار افراد متأثر از قصد و نیت (تمایلات) آنها است. تمایلات تحت تأثیر نگرش، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاری درک شده قرار می گیرد. نگرش نسبت به رفتار هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاری درك شده به ترتیب تحت تأثیر باورهاي رفتاري، باورهاي ذهنی و باورهای کنترلی قرار می گیرد (عباسی و اکبری، 1390). تئوری رفتار برنامه ریزی شده آجزن در شکل (2-1) نشان داده شده است.
همچنین نظريه رفتار برنامه ريزي شده يكي از مدل هاي تغيير رفتار است كه به خوبي شناخته شده است.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد زیست محیطی، اجرای برنامه، علف های هرز Next Entries منبع تحقیق درمورد زیست محیطی، استان فارس، گندم کار