منبع تحقیق درمورد رعایت قوانین راهنمایی، راهنمایی و رانندگی، استان اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

ر از افرادي كه براي اخذ برگه تخلفات وسيله نقليه خود به مراكز پليس+10 شهر تهران مراجعه كرده بودند، صورت گرفته است. در اين مطالعه اخلاق ترافيك شهروندي به عنوان ميزان تعهد و پايبندي رانندگان به قوانين راهنمايي و رانندگي تعريف شده است كه شامل دو بعد اجتماعي و فرهنگي می باشد. آنومي اجتماعي، سرمايه اجتماعي و تعهدات اجتماعي به عنوان شاخصه هاي بعد اجتماعي، الگوپذيري، تاثير رسانه هاي جمعي و پايگاه فرهنگي و اجتماعي افراد به عنوان شاخصه هاي بعد فرهنگي در نظر گرفته شده است.
شاخص خوبي برازش مدل نشان می دهد كه متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق به عنوان بخشي از متغيرهاي مربوط به عامل انساني، در بين مردان تنها 39 درصد و در بين زنان 60 درصد در بروز تخلفات رانندگي نقش دارند. نتايج بدست آمده در اين مقاله نشان می دهد كه عواملي همچون تحصيلات از عوامل زمينه اي، مولفه عدم اگاهي از شاخص سرمايه اجتماعي در بعد اجتماعي، مولفه تاثير گرو ه هاي اوليه از شاخص الگوپذيري و تاثير رسانه ها در بعد فرهنگي در بين زنان و مولفه تعهد فردي از شاخص تعهد اجتماعي، اعتماد رابطه اي عمومي و اعتماد انضمامي فردي از شاخص سرمايه اجتماعي و مولفه ناكار آمدي قوانين از شاخص آنومي اجتماعي در بين مردان و همچنين پايگاه فرهنگي اجتماعي در هر دو گروه رابطه معناداري با ميزان تخلفات رانندگي در شهر تهران دارند.

• فروغی ابری، 1385، نقش شهروندان در ترافیک شهروندی.
هدف اين مطالعه، تلاش جهت كاهش معضل ترافيك، در استان اصفهان به كمك مردم و شهروندان مسئول و قابل اعتماد سازما نهاي مربوطه بوده است. اين مطالعه ترافيك را به عنوان يكي از مشكلات اجتماعي در جوامع امروزي و شهرهاي بزرگ شناسايي نموده است. عدم آگاهي و شناخت كم شهروندان از مقررات راهنمايي و رانندگي از اساسي ترين علل انساني ترافيك مطرح شده است. محقق در اين تحقيق طرحي به عنوان ترافيك مردمي عنوان كرده است. در اين طرح گروه هاي مختلف مردمي، پليس راهنمايي و رانندگي، شهرداري، نماينده سازمان ترافيك و غیره به عنوان گروه هماهنگي معرفي شده اند. در اين راستا مردم خود به ثبت تخلفات ديگر شهروندان اقدام كرده و نتايج مشاهدات خود را در اختيار مسئولين مربوطه قرار داده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات در اين مطالعه، پرسشنامه و جامعه مورد بررسي كليه رانندگان تاكسي، رانندگان شخصي، رانندگان اتوبوس، موتورسوارها، عابرين پياده، كسبه، دانش آموزان و به طور كلي كليه افراد و اقشاراجتماعي شهر اصفهان بوده اند.
در اين مطالعه، پرسشنامه هايي توسط مسئولين و متخصصين ترافيكي جهت سنجش كارآمدي اين طرح در بهبود وضع موجود ترافيكي استان آماده گرديد كه توسط افراد حاضر در نمونه مورد مطالعه، تكميل و مورد ارزيابي قرار گرفته است.
راه حل پيشنهادي اين مطالعه جهت كاهش پديده ترافيك شهري، اجراي برنامه هاي آموزشي منظم و مشخص براي عموم شهروندان بوده است. اين مطالعه بيانگر تاثيرگذاري همه اقشار جامعه در بروز پديده ترافيك شهري است، لذا قشر خاصي از افراد مورد نظر نمي باشند.

• کاظمی، 1385، شهر بي انضباط و محدوديت هاي ظهور شهروندي: با تاكيد بر فرهنگ ترافيك در تهران.
اين مطالعه كه در اولين همايش انسان شناسي فرهنگي و اخلاق شهروندي در سال 1385 برگزار شده است، بيان مي دارد كه اخلاق شهروندي عبارت است بازنمايي امر اخلاقي در عرصه هاي عيني شهروندي. هدف از اين مطالعه بررسي سطح اخلاق شهروندي در شهر تهران براساس فرهنگ ترافيكي افراد است.
در اين مطالعه تلاش شده است تا با توجه به فرهنگ ترافيك در شهر تهران به عنوان نماد برجسته اي از اخلاق شهروندي، برخي از مهمترين خصائص اخلاق شهروندي شناسايي شود. برخي از اين خصائص عبارتند از عقلانيت خودمدارانه شهروندان، عقلانيت كوتاه مدت، كم مايه و سلطه گر در زندگي روزمره. در اين مطالعه محقق امتناع شكل گيري اخلاق شهروندي را به دليل پايين بودن احساس نظارت شهروندي، بيان نموده است.

• رضائی، 1385، بررسی عوامل موثر بر عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان شهر تهران.
در اين مطالعه هدف شناسايي عوامل اجتماعي فرهنگي موثر بر تخلفات راهنمايي و رانندگي و همچنين سهم هر يك از عوامل در اين تخلفات بوده است. در اين مطالعه، محقق يكي از ناهنجاري هايي كه همه روزه در سطح خيابان ها و آزادراه ها مشاهده مي شود را عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي در بين رانندگان بيان مي كند. جامعه آماري اين مطالعه، كليه مسافربرهاي درون شهري و حجم نمونه 900 نفر بوده است. روش مورد استفاده در اين تحقيق پيمايش و ابزار سنجش پرسشنامه بوده است. چهارچوب نظري مورد استفاده در اين تحقيق دو نظريه آنومي دوركيم و مرتون و نظريه هاي مكمل آنها در خصوص ميزان احساس محروميت نسبي، اعتماد اجتماعي، فردگرايي در برابر جمع گرايي با ملاحظات اجتماعي وغیره بوده است.
متغير وابسته در اين تحقيق عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و متغيرهاي مستقل بنا بر چهارچوبهاي نظري انتخاب شده شامل احساس محروميت نسبي، احساس آنومي، روحيه فردگرايي، وضعيت اقتصادي براساس دو شاخص نوع خودرو و ميزان درآمد ماهانه، تحصيلات، سن، رضايت از زندگي، رعايت عدالت اجتماعي، اعتماد اجتماعي وغیره درنظر گرفته شده است.
نتايج حاصل از اين تحقيق عبارتند از عدم رضايت از زندگي، عدم رضايت شغلي، احساس عدم وجود عدالت اجتماعي در جامعه، عقيده به فردگرايي در جامعه، وجود احساس آنومي در بين مردم و عدم دستيابي به آمال و آرزوهايشان. اين عوامل منجر به بي توجهي افراد نسبت به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي شده و از اينرو آنها براي رسيدن به اهداف و آرزو هاي خويش تلاش مي كنند تا به هر طريقي از ديگران پيشي گيرند.
در اين مطالعه، محقق تعاريف عملي و نظري خود را از شاخصهاي مطرح شده بيان ننموده و اشاره اي به گويه هايي كه براي سنجش متغيرهاي خود در نظر گرفته، ننموده است. از سوي ديگر از شاخص ها و مفاهيم در زمينه مسايل مربوط به حم لو نقل و ترافيك شهري سنجيده نشده است.

2-3- مفاهيم كليدي
از اصول اولیه زندگی شهرنشینی، آموزش افراد اجتماع و به تعبیری جامعه پذیر کردن جامعه نشینان برای فراگیری و رعایت اخلاق شهروندي است. براي اين منظور در ابتدای امر به تبیین مفهوم اخلاق پرداخته مي شود.

2-3-1- اخلاق
تعاريف و نظريه هاي مختلفي در مورد مفهوم اخلاق بیان شده است. اخلاق در لغت به معني خلق و خوي و صفت رفتاري معني شده است.(معين؛ 1372) امّا در زندگي اجتماعي به ويژه در شهرنشيني، اخلاق معنايي وراي معناي لغوي خود دارد. اصل اول تولد شهرها، رشد و توسعه اخلاق در بين افراد است.(چلبي؛1381) برخي از نظريه هاي مطرح شده در باب اخلاق بهشرح زیر می باشند:
كانت، اخلاقي بودن را مترادف با عقلاني بودن معني می کند. او پايه اخلاق انساني را عقلانيت آن مي داند.(چلبي، 1381) دوركيم نيز براي تعريف اخلاق درست، بر دو پايه عشق و ذهن تاكيد دارد. او معتقد است كه در يك جامعه براي آن كه زندگي رواج پيدا كند و جامعه نيز تداوم يابد، بايد قوانين و قواعد آن برمبناي اصول اخلاقي تدوين گردد.(چلبي؛ 1381)
براي حفظ يكپارچگي در كلان شهرها بايد اولين گام در جهت حفظ نظم و انضباط شهري برداشه شود. براي اين منظور بايد اصول و قواعد خاصي از جانب مسئولين شهري تدوين گردد. ولي اين اصول بايد به شیوه هایی تدوين گردند كه براي عموم مردم قابل لمس و اجرا باشند. دوركيم معتقد است كه براي حفظ نظم در شهرها بايد قوانين، بر اساس اصول اخلاقي تدوين گردند. البته او معتقد است كه اصول اخلاقي علاوه بر عقلانيت نياز به احساسات نيز دارند. اگر اصول و قواعد منحصراً عقلاني و به دور از درك احساسات افراد جامعه باشد، نوعي حكومت استبدادي بوجود مي آيد و اين قوانين پايداري چنداني نخواهند داشت. بنابراين عقل و احساس دو ركن اصلي اخلاق محسوب مي شود. وقتي قوانين وضع شده احساسات افراد جامعه را در نظر بگيرند، تحمل و پذيرش آن از طرف عموم مردم راحت تر صورت مي پذيرد. منظور از احساسات و عقل در اين واژه، ايجاد انعطاف در قوانين و قابل اجرا در آوردن آنها است. اگر كل نظم قانوني بر ترس استوار باشد، جامعه بيش از يك زندان نبوده و در آن مردم فقط هنگامي به رعايت قوانين می پردازند كه بر سر آنها تازيانه باشد. البته بايد در نظر داشت كه احساسات وارد شده در اصول و قواعد يک جامعه بايد به دور از افكار خودخواهانه وضع كنندگان آنها باشد. ذكر اين نكته نيز حائز اهميت مي باشد كه از اصول اوليه شهرنشيني و مديريت شهري، اصل برابري انسانها مي باشد. در اصل هنگام وضع قوانين و قواعد اجرايي براي اداره كليه زيرساختهاي شهري، مي بايست منافع عمومي افراد در نظر گرفته شود و تنها منافع طبقه و گروه خاصي لحاظ نگردد.

2-3-2- شهروندي
مفهوم ديگري كه بايد درباره آن صحبت شود، شهروندي می باشد. شهروندي، از مهمترين ايده هاي اجتماعي است كه به منظور كمك به شناخت بهتر جامعه، روابط دروني آن و هدايت كنش ها و رفتارها به وجود آمده است. اين مفهوم، همانند هر مفهوم ديگر، در بستر تاريخي- اجتماعي و در درون شبكه هاي مفهومي، محتوا و معناي خود را آشكار مي سازد. اين محتوا و معنا، ثابت نبوده و به اعتبار تحولات پديد آمده در جوامع و رويكردهاي نظري، دستخوش تغيير شده است.(شياني، 1381) تعاريف مختلفي در زمينه شهروندي ارائه گرديده است. شهروند از واژه لاتين”سيويتاس”مشتق شده است. اين واژه در زبان لاتين تقريباًٌ معادل كلمه “پوليس” در زبان يوناني است. پوليس يا شهر، تنها مجموعه اي از ساكنين نيست؛ بلكه واحدي سياسي و مستقل به شمار مي آيد. شهروند كسي است كه به يك واحد سياسي تعلق دارد و شرايط لازم را براي مشاركت در اداره عمومي در محدوده شهر را داراست.(پللو؛ 1370، به نقل از فالكس) شهروندي يك”سازه اجتماعي” است در نتيجه تابعي از بستر اجتماعي و زمينه فرهنگي جامعه خود است. از اين رو، با توجه به تنوع و تفاوت فرهنگها با معاني فرهنگي متفاوتي از شهروندي برخورد مي شود. همچنين بايد متذكر شد كه شهروندي داراي “بنيان هاي فرهنگي” است و مجموعه اي از ارزش هاي اجتماعي مانند مساوات طلبي، آزادي، فردگرايي، مردم سالاري و مسئوليت پذيري مدني و نظام هاي معنايي ايدئولوژيك معين، مانند ليبراليسم آن را حمايت مي كند.(فالكس؛ 1381)
به طور كلي بنابر تعاريف ارائه شده فوق، هر فردي كه در شهر زندگي مي كند به عنوان يک شهروند محسوب نمی شود. مشاركت عمومي افراد در عرصه هاي عمومي و اجتماعي جامعه و احساس مسئوليت نسبت به آن شرط كافي براي شهروندي مي باشد.(كاظمي؛ 1386)

2-3-3- اخلاق شهروندي
اخلاق شهروندي همان مسئوليت و تعهدي است كه فرد به عنوان شهروند نسبت به جامعه و اعضاء آن دارد و بنابر هنجارها و قواعد رسمي جامعه تعريف مي شوند. به عبارت ديگر وظايفي كه شهروندان نسبت به نهادهاي اجتماعي و يا ساير شهروندان دارند به عنوان اخلاق شهروندي مطرح مي شود.
اخلاق شهروندي تعهدات عمومي است كه در قالب رفتارهاي اجتماعي شكل مي گيرد. به عبارت ديگر اخلاق شهروندي شامل وظايفي است كه شهروندان در يك شهر، نسبت به نهادهاي اجتماعي و يا ساير شهروندان دارند(فكوهي؛1380) وظيفه شناسي، مسئوليت پذيري در شهر، قانونمندي و هنجارپذيري از مهم ترين واژگان و مفاهيمي مي باشند كه در راستاي مفهوم اخلاق شهروندي به آنها پرداخته مي شود.(فكوهي؛ 1387) براي بررسي اخلاق شهروندي، شاخص هايي چون مسئوليت مدني، حقوق شهروندي، مشاركت مدني و همكاري و تعاون جمعي را مي توان نام برد.(شياني؛ 1381)

2-3-4- حقوق شهروندي
حقوق از نظر لغوي جمع حق است و آن اختيارات، توانايي ها و قابليت هايي است كه به موجب قانون، شرع، عرف و قرارداد براي انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتي است كه روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصي و روابط فرمانروايان و فرمانبران را درحقوق عمومي و اساسي تنظيم مي كند.(كاستلز؛ 2000)
هر قاعده حقوقي كه به صورت قانون در حقوق موضوعه درمي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد شهر اصفهان، راهنمایی و رانندگی، تحلیل اطلاعات Next Entries منبع تحقیق درمورد سلسله مراتب، مفهوم وجود، حقوق مدنی