منبع تحقیق درمورد رسانه های جمعی، فضای مجازی، برنامه های تلویزیون، برنامه های تلویزیونی

دانلود پایان نامه ارشد

شكل گيري ادراك و شناخت طبقه بندي شده از پديده هاي مختلف مي شود. چنين ادراكي گاه مبناي قضاوت افراد درباره پديده ها و برخورد با آنها قرار مي گيرد(بصیریان،1386). اين پژوهش به بررسي شواهد علمي آموزش و اطلاع رساني درباره ايدز، نقش رسانه هاي جمعي و پيشنهاد راهكارهايي براي فعال تر شدن رسانه ها در اين زمينه در جمهوري اسلامي ايران مي پردازد.
همان طور که در بالا گفته شد، ایدز یک موضوع مهم در حوزه سلامت است که به یک فوریت پیچیده اجتماعی و اقتصادی نیز تبدیل شده و مهمترین چالش زمان حاضر در برابر توسعه است. ايدز در حالي كه همچنان يك موضوع مهم حوزه سلامت است، مهم ترين مانع در برابر توسعه نيز هست. مؤثرترين راه مبارزه عليه ايدز آموزش بهداشت است، از طرف ديگر اگر آموزش هايي كه تا به حال انجام گرفته كاملاً مؤثر بود نبايد 3/4 ميليون عفونت جديد در سال 2006 به وجود مي آمد(حکیم آراء،1384). بنابراين پيام ها بايد تا زمان مورد نياز براي افزايش درك مردم از آنها در اشكال متفاوت ارائه و تكرار شوند. در اين ميان رسانه هاي جمعي در مبارزه عليه ايدز نقش حياتي دارند و مي توانند عامل مهمي در وارونه كردن پيشروي HIV/AIDS باشند(ساروخانی،1383). پژوهشگر پس از توصيف اپيدميولوژيك ايدز در جهان و ايران به بررسي مطالعات انجام شده درباره رسانه ها و ايدز میپردازد.
 سوال اساسی تحقیق این است که با توجه به اهمیت رسانه های ارتباط جمعی کشورمان (ایران)، رسانه ها در آموزش و پیشگیری از ایدز چه نقشی دارند؟
1-2-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
هنگامی که تلاش می شود تا با مورد اضطراری رو به رشد و خانمان‌سوزی مبارزه شود، ضروری است تا تمامی ابزارهایی را که در اختیار وجود دارد به کار گرفته شود. ایدز و ویروس آن بدترین اپیدمی است که بشریت تاکنون با آن رو به رو شده است. در مقایسه با بیماری های دیگر گسترش فراگیرتر و سریعتر با تأثیرات وخیم تر طولانی مدت داشته است. اثرات آن مانع جدی در مسیر توسعه ایجاد کرده است. رسانه های دیداری- شنیداری دستیابی و تأثیر فوق العاده بر همگان به ویژه جوانان دارند که نمایندگان فردا و کلید هرگونه نبرد پیروزمندانه علیه ایدز و ویروس آن هستند(کاروثر،1381). ما باید در صدد این باشیم تا این سازمان های قدرتمند را به عنوان شرکای تمام عیار در مبارزه برای متوقف کردن ایدز و ویروس آن از راه آگاهی، پیشگیری و آموزشی درگیر کنیم. با این وجود، رسانه ها اغلب در مبارزه با اپیدمی جهانی ایدز نادیده انگاشته شده و به کار گرفته نشده اند.
واقعیت موجود این است که جامعهٔ ما نیز جامعهٔ جوانی است، درصد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت کشور ما را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند، و ویروسی در جامعهٔ ما وجود دارد که سلامتی این جوانان و نوجوانان را تهدید می‌‌کند(کمال پور،1386).
H.I.V برخلاف بسیاری از بیماری واگیر دار دیگر عفونتی است که خود به خودی سراغ بیمار خود نمی‌رود بلکه این شخص است که با رفتار خود می‌تواند از این ویروس استقبال کند.
رفتارهای جنسی پر خطر و محافظت نشده، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مواد محرک و روان گردان صنعتی (شیشه) رفتارهائی است که به راحتی فرد را در معرض خطر ابتلاء به اچ آی وی قرار می‌دهد. جوان ایرانی فرقی هم ندارد که متعلق به استان یزد باشد و یا هرجای دیگر، فرقی ندارد چه قومیتی داشته باشد، فرقی ندارد در کجا زندگی می‌کند، کار و یا تحصیل می‌کند، در کجا تفریح می‌کند، جوان ایرانی باید بداند که چگونه از خود در مقابل آسیب‌های موجود در هر اجتماعی محافظت کند، جوان ایرانی باید بداند که با چه کسی دوستی می‌کند، جوان ایرانی باید آن قدر توانمند باشد که به هر پیش نهادی آری نگوید، جوان ایرانی باید رفتار‌های پر خطر مرتبط با اچ آی وی را بشناسد و بتواند در مقابل این رفتار‌ها مقاومت نماید، جوان ایرانی باید یاد بگیرد چگونه بحران‌های سنی خود را مهار نماید، جوان ایرانی باید سالم باشد(کمال پور،1386). بنابراین ضرورت دیده شد تا به این موضوع مهم و نقش رسانه ها در پیشگیری از ایدز و راه های آموزش در کنترل از آن پرداخته شود. اصحاب رسانه‌ها و برنامه سازان رسانه‌ای به هر طریق ممکن، مهم‌ترین نقش را در کنترل این موج دارند. داستان، فیلم، مستند، گزارش، انیمیشن، تأ‌تر از ابزار‌های بسیار مؤثر در آگاه سازی عموم جامعه برای پیش گیری از رفتارهای پر خطر مرتبط با H.I.V و ترویج رفتار‌های سالم هستند. مجلات خانوادگی، فضاهای مجازی شامل شبکه‌ها و سایت‌های اجتماعی، رادیو و تلویزیون فضاهای مناسبی برای دسترسی به سلایق مختلف جامعه برای این اطلاع رسانی هستند.
1-3-اهداف تحقیق
هدف اصلی
درانجامهرپژوهش،هموارهبایدمتوجههدفومقصدنهاییبود،تااولادرمسیرانحرافیقرارگرفتهنشودوازمنظوراصلیفاصلهنگیردوثانیانسبتبهتحققنتایجپژوهشدقتلازمصورتگیرد. هدف اصلیاینپژوهش،همانگونهکهازعنوانآنبرمیآید، مطالعه دسترسی به اثر گرایش نقش رسانه در آموزش پیشگیرانه در کاهش رفتارهای پرخطر در ابتلا بهایدز می باشد.
اهداف فرعی
1-بررسی و شناخت تاثیر برنامه های تلویزیونی در آموزش پیشگیری از ایدز
2- بررسی و شناخت تاثیر برنامه های رادیویی در آموزش پیشگیری از ایدز
3- بررسی و شناخت تاثیر رسانه های مکتوب در آموزش پیشگیری از ایدز
4- بررسی و شناخت تاثیر برنامه های اینترنتی و فضای مجازی در آموزش پیشگیری از ایدز
5- بررسی و شناخت تاثیر برنامه های اعلامیه ای و پیامکی در آموزش پیشگیری از ایدز
1-4-فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
به نظر می رسد رسانه های جمعی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار هستند.
فرضیات فرعی
1-به نظر می رسد برنامه های تلویزیونی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است.
2-به نظر می رسد برنامه های رادیویی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است.
3-به نظر می رسد رسانه های مکتوب در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است.
4- به نظر می رسد اینترنت و فضای مجازی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است.
5- به نظر می رسد رسانه های اعلامیه ای و پیامکی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است.
1-5-سوالات اساسی تحقیق
سوال کلی تحقیق
آیا رسانه های جمعی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار هستند؟
سوالات فرعی تحقیق
1-آیا برنامه های تلویزیونی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟
2-آیا برنامه های رادیویی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟
3-آیا رسانه های مکتوب در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟
4- آیا اینترنت و فضای مجازی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟
5- آیا رسانه های اعلامیه ای و پیامکی در آموزش پیشگیری از ایدز تاثیرگذار است؟
1-6-تعاریف اصطلاحات و واژگان اساسی پژوهش
رسانه:
رسانه وسيله اي است كه فرستنده به كمك آن معنا و مفهوم موردنظر خود (پيام) را به گيرنده منتقل مي كند. به عبارت ديگر، رسانه، وسيله حامل پيام از فرستنده به گيرنده است. كتاب، روزنامه، مجلّه، عكس، فيلم، نوار صوتي و تصويري، راديو، تلويزيون، ماهواره و… نمونه هايي از رسانه هستند(سید محسنی،1381).
روزنامه:
رسانه اي است كه هر روز چاپ شده، در اختيار مخاطبان قرار مي گيرد(سید محسنی،1381).
راديو:
به عنوان رسانه اي صوتي، كه پيام را به صورت امواج به مخاطبان مي رساند(سید محسنی،1381).
تلویزیون:
داراي خصوصياتي منحصر به فرد است كه آن را از ساير رسانه هاي جمعي، حتي روزنامه و راديو، متمايز مي سازد(سید محسنی،1381).
سينما:
سينما رسانه اي تصويري است كه پيام خود را در قالب تصوير به همراه صدا در اختيار مخاطبان خود قرار مي دهد، هرچند از لحاظ قدرت تأثير شباهت زيادي با تلويزيون دارد، اما به سبب محدوديت هايي همچون مكان و نيز گراني آن براي مخاطب، بسيار محدودتر از روزنامه، راديو و تلويزيون است. اما به لحاظ تأثير، بسيار اثرگذار است(سید محسنی،1381).
رسانه های مکتوب:
نشریات به عنوان مهمترین رسانه نوشتاری به علت برخورداری از ویژگیهای خاصی مانند امکان حفظ و نگهداری، قادر به جذب مخاطبان باسوادتر بیشتری نسبت به رسانههای شنیداری و دیداری است و کاربرد وسیعی در روند آموزش دارد(سید محسنی،1381).
اینترنت:
ظهور و گسترش سریع شبکه جهانی اینترنت و سایر شبکههای رایانهای در دهههای اخیر، موجب شده تا این شبکهها به دلیل دارا بودن توانمندیها و ویژگیهای خاصی از جمله تجمیع بسیاری از موارد نقاط قوت سایر رسانهها، کاربرد وسیعی در تمام عرصههای حیات بشری از جمله آموزش کسب کنند(سید محسنی،1381).
پیامک:
در طول مدت اندکی که از گسترش استفاده از تلفن همراه در جهان می گذرد بهگونهای توسعه یافته است که میتوان پیامک را حداقل ابزاری مؤثر در راستای آموزش دانست(سید محسنی،1381).
آموزش:
آموزش به‌معنی آموختن، یاددادن و تعلیم در برابر تربیت می‌‌باشد. آموزش تجربه‌ای است مبتنی بر یادگیری و به‌منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی‌ها، تغییر مهارت‌ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی نماید(کریمی،1381).
بیماری ایدز:
ایدز (AIDS) مخفف Acquired Immune DeficiencySyndrome به معنی سندرم نقص ایمنی اكتسابی می‌باشد. مجموعه علایمی که در اثرنقص سیستم دفاعی بدن ایجاد می شود. عامل این بیماری یک نوع ویروس است . ویروسها موجودات ریزی هستند که ایجاد بیماری می نمایند. این ویروسها به سیستم دفاعی بدن حمله ور شده و باعث می گردند سیستم دفاعی ضعیف شده که در اثر این ضعف بیماری هایی همچون عفونی ـ سرطانی ـ التهابی ـ بدون اینکه بدن از خود مقاومتی نشان دهد هجوم می آورند.
1-7-روش پژوهش
مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی است و می توان جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایش تحت بررسی و آزمون قرار داد. جامعه آماری در این تحقیق دانشجویان رشته های علوم انسانی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد میبد است. در این پژوهش، میزان آگاهی دانشجویان از روش های پیشگیری ازایدز، میزان استفاده از برنامه های تولید شده در رابطه با ایدز از سوی دانشجویان، میزان مفید بودن هر یک از انواع رسانه ها (رادیو و تلویزیون داخلی، شبکه های خارجی، شبکه اینترنت، رسانه های مکتوب) در رابطه با ایدز برای دانشجویان و رابطه بین میزان استفاده از برنامه های رسانه های جمعی با میزان آگاهی از ایدز در بین دانشجویان، نقش تفاوت جنسیت در استفاده از رسانه های جمعی در زمینه آگاهی و پیشگیری از ایدز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.
حجم نمونه آماری 270 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمیبد خواهد بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب خواهند شد.

فصلدوم
مرورادبیاتومبانینظریپژوهش

مقدمه
نقش رسانه‌هاي همگاني در انتقال آموزه‌هاي زندگي جمعي به مخاطبان، مورد تصديق نظريه‌پردازان علوم اجتماعي قرار دارد. صاحبنظران و پژوهشگران نيز به نوبه خود با تبيين نظري يا بررسي موردي رابطه ایدز و رسانه، از دو منظر آموزش يا پيشگيري از بیماری به اين موضوع پرداخته‌اند. با اين همه ورود به بحث ارتباط ایدز و رسانه به ويژه در ايران، امر مهمی است كه ظرافت و پيچيدگي خاص آن نبايد مورد غفلت قرار گيرد.
حساسيت بحث از يكسو به ماهيت فعاليت‌ رسانه‌اي و از سوي ديگر به ايدئولوژيك بودن نظام جمهوري اسلامي برمي‌گردد. اين امر چالشهاي بحث رابطه ایدز و رسانه را در ايران دو چندان كرده است.
رسانه‌هاي ارتباط جمعي، پايگاههاي اطلاع‌رساني هستند كه براي فعاليت مؤثر به امكانات سخت‌افزاري و نيروي انساني ماهر نياز دارند كه تأمين اين هر دو بودجه بالايي نياز دارد، رسانه‌ها قبل از هرچيز به مديريت توانمند و آشنا به جديدترين مسائل حوزه فعاليت خود نيازمندند تا با تخصيص بودجه مناسب و گزينش نيروي انساني ماهر به توليد پيام و اطلاعات بپردازند(قاسمی،1392).
نكته ديگري كه در تأسيس رسانه اهميت دارد، اهداف مؤسسان است، برخي از سرمايه‌گذاران فقط به منظور كسب سود وارد اين حوزه مي‌شوند. بديهي است ب

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد علم ارتباطات، رفتار سلامت، تحلیل داده، جوامع انسانی Next Entries منبع تحقیق درمورد پیام گیرنده، جامعه شناختی، اهداف فرهنگی، ابزار ارتباط