منبع تحقیق درمورد رسانه های جمعی، رسانه آموزشی، پردازش اطلاعات، وسایل ارتباط جمعی

دانلود پایان نامه ارشد

اینترنت نمایان شده، هنگامی است که میزان درگیری مخاطب با موضوع و پیام افزایش یابد و برای مخاطب منطقه ذهنی ایجاد شود.
تعامل مخاطب (کاربر) با رسانه: این تحول به گونهای است که گاهی از رسانه به عنوان منبع رسانهایپیام یاد میشودHamelink, C. (1994.).
این روابط تعاملی، ضمن ایجاد انعطافپذیری برای مخاطب و توسعه دامنه و محدوده امکانات در دسترس وی، موجب میشود مدیران رسانه، منابع تولید و انتشار اخبار، طراحان و حتی موزعان آنهابتوانند با کنترل دیدگاهها و ناوبری (شناخت مسیر گشتوگذار و سرکشی مخاطبان در فرایند مطالعه و مشاهده اخبار)، خواستههای کاربران را رهگیری، و اقدامات بعدی خود را هدفمندتر و منطقیتر طراحی و اجراء کنند؛ به عبارت دیگر هرچه امکان تعامل بین رسانه با مخاطب افزایش یابد، تصویر و مفهومی که پیام در نزد مخاطب ایجاد میکند، انطباق بیشتری با مفهوم و تصویر موردنظر عاملان عملیات روانی خواهد داشت.
«ویژگیهای متفاوت رسانه ها موجب میشود تا هریک از آنها از ظرفیت های خاصی برای ایجاد روابط تعاملی برخوردار باشند. رسانه هایی مانند روزنامه های چاپی، اعلامیه، رادیو و تلویزیون دارای ظرفیت تعاملی بسیار محدودی با مخاطب هستند ولی رسانه ای مانند اینترنت به دلیل ماهیت محیط سایبر، دارای ساختاری تعاملگرا دارد. Altschull,J.H). 1995.)
استویر59(2001)رسانه های مختلف را بر حسب سطع تعامل با مخاطب (کاربر) در سه سطح دسته بندی میکند:
رسانه های جمعی با تعامل کم مانند روزنامه، فیلم، رادیو و تلویزیون
رسانه های جمعی با تعامل متوسط مانند تله کنفرانس، ایمیل
رسانه های جمعی با تعامل زیاد مانند بازیهای ویدئویی، اینترنت و شبکههای چندکاربری.
این موضوع که هررسانه تا چه اندازه میتواند امکان تعامل و درگیری میان مخاطب با رسانه و پیام را فراهم کند به امکان تعاملی و ظرفیت درگیری رسانه بستگی دارد. مفهوم ظرفیت درگیری به آن دسته از ویژگیهای رسانه اشاره دارد که فرصت پردازش اطلاعات پیام را به شیوه ای موشکافانه، نظاممند و منطقی فراهم میکنند. رسانههای سنتی ظرفیت کم دارد و بیشتر امکان پردازش به شیوه سطحی و تداعیگرایانه را مهیا میکند. در مقابل، رسانههای نوین مانند محیطهای رسانهای اینترنت و شبکههای رایانهای چندکاربره مانند MUD که در حوزه آموزش و سرگرمی کاربرد دارند، امکان تعامل بیشتری را میان مخاطب و رسانه فراهم کردهاست»(1994. Drucker,P.F.).
برخی رسانه ها امکان کنترل نظاممند کاربر بر اطلاعات را فراهم ، و فضایی را بهوجود میآورد که در آن دریافت و پردازش هدفمند اطلاعات توسط کاربر ممکن است. اینترنت به عنوان نماد رسانههای نوین با ایجاد محیط رسانهای جدیدی که فضای اطلاعاتی یا فضای سایبرنتیک نیز نامیده میشود، ضمن فراهم آوردن امکان تعامل و جستجو، فرصت بیشتری برای رهگیری خواستهها و رسیدن مخاطب به اهدافش را ایجاد کرده است. این امر سبب میشود تا فرد، گذر زمان را احساس نکند و با پیمایش از پایگاهی به پایگاه دیگر در فضای اطلاعاتی شناور یا غرقه شود؛ «زیرا پردازش اطلاعاتی که خود فرد داوطلبانه به دنبال آن است، حالتی از درگیری، همراه با غرقه شدن در ارتباط را ایجاد میکند. مفهوم غرقه در ارتباط که ممکن است ناشی از ویژگیهایی از منبع، پیام، رسانه و حتی خود کاربر باشد، دارای اهمیت است. در این موارد معمولاً اطلاعات برای کاربر مهم و جالب توجه است. ویژگیهای حالتی غرقه شدن عبارت است از:
طرح توالی پاسخهای پی در پی و بی وقفهای که رسانه امکانش را فراهم کرده است.(1995 Alleyne, M.D..)
مستلزم نوعی پیگیری است که این حالت به طور غریزی خوشایند و لذت بخش است.
با دورافتادن از وضعیت هوشیاری همراه است.
فرایندی خود تقویت کننده است» .
نظریه یادگیری اجتماعی یا مشاهده ای: این نظریه برای اولین بار از سوی البرت باندورا60 ارائه شد. او اجتماعی شدن افراد را فرآیندی می داند که از تولد تا هنگام مرگ آنان استمرار دارد، بدین گونه که انسانها همواره در حال یادگیری و خود تصحیحی هستند و برای این منظور از الگوهای رفتاری موجود و واقعیات اطراف خود بهره می گیرند. یعنی با محیط فرهنگی-اجتماعی و اطرافیان خویش پیوسته در تعامل و ارتباط هستند و از آنها متاثر می شوند. بنابراین وسایل ارتباط جمعی هم به عنوان عنصری از محیط فرهنگی و اجتماعی افراد در این فرآیند می تواند نقش بسزا و درخور توجهی داشته باشد و به طور قطع، در کنار نهادهای مختلف فرهنگی دیگر نظیر خانواده، مدرسه، باشگاه ها و وسایل ارتباط جمعی هم در این فرآیند نقش آفرین است.
نظریه انتظارات اجتماعی: این نظریه بر تعامل اجتماعی تاکید دارد. در این نظریه بر چگونگی رفتار اشخاص در برآوردن انتظارات جامعه و گروه هایی تاکید می شود که شخص به آنها تعلق درد. رسانه ها با معرفی و تبیین ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و گروهی و نمایش موقعیت های رفتاری مشابه، ارائه الگو و محتوای آموزشی دیگر به افراد یاد می دهند که انتظارات سایر اعضای جامعه و گروه ها را برآورده سازند و آنها را در رفتار و اعمال و ایفای نقش های متناسب با شأن، منزلت و موقعیت اجتماعی شان در اوضاع و احوال گوناگون و در برخورد با افراد و اشخاص مختلف راهنمایی و هدایت کنند(1995. Hamelink,C).
با توجه به نظریه سازمانبندی اجتماعی، رسانه های جمعی می توانند با ارائه آگاهی و شناخت گسترده تری از جامعه و نظام نقش ها و منزلت های اجتماعی و سلسله مراتب سازمانی جامعه و ساختار دیوانسالارانه نهادها، سازمان ها و گروه های مختلف آن مخاطبانشان را به منظور شناخت کاملتر و بهتر از موقعیت خود و وضعیت عمومی جامعه برای هماهنگی و تعامل با دیگران و ارتقای بینش و اطلاعات اجتماعی و فرهنگی آنها یاری رسانند.
به زعم پورتو61 تلویزیون با فراهم آوردن چهارچوب های مفهومی برای تفسیر و پردازش اطلاعات به نگرش های افراد در خصوص مسایل مدنی، موضوعات سیاسی و امور عمومی جامعه جهت داده و به شکل گیری مفاهیم و رفتارهای خاص کمک می کند. او نظریه شهروند پردازشگر را الگوی مناسبی جهت آموزش مهارت های شهروندی یا رفتارهای مدنی و فهم نقش رسانه ها در این گستره می داند و در نظریه خود مشخص می کند که چگونه اعضا و شهروندان یک جامعه با کمک میان برها، چهارچوب های مفهومی را از طریق رسانه ها به خصوص تلویزیون به دست می آورند، به نگرش های اجتماعی خود شکل می دهند حتی اگر اطلاعات چندانی در مورد مسایل و امور اجتماعی نداشته باشند(1995 Hamelink,C.).
با توجه به دیدگاه قدرت مشروط رسانه ها(نظریه یادگیری اجتماعی، انتظارات اجتماعی، نظریه سازمانبندی اجتماعی) و نظریه پورتو می توان به این نتیجه رسید که رسانه های جمعی نقش بسزایی در اجتماعی کردن و تغییر رفتار افراد جامعه به صورت مطلوب دارند، تاثیرگذاری رسانه ها بر مخاطبانشان به تاثیرات مستقیم، آنی و کوتاه مدت محدود نیست بلکه رسانه ها افزون بر این تاثیرات، دارای تاثیرات بلند مدت، تدریجی و غیر مستقیم و نامحسوس نیز هستند، همچنین رسانه های جمعی می توانند مخاطبانشان را به منظور شناخت کاملتر و بهتر از موقعیت خود و وضعیت عمومی جامعه برای هماهنگی و تعامل با دیگران و ارتقای بینش و اطلاعات اجتماعی و فرهنگی آنها، یاری رسانند، البته هر یک از اعضای جامعه به فراخور قشر و لایه اجتماعی و فرهنگی و حتی شغلی خود، تاثیرات متفاوتی از وسایل ارتباط جمعی می گیرند و رسانه با فراهم آوردن چهارچوب های مفهومی برای تفسیر و پردازش اطلاعات به نگرش های افراد در خصوص مسایل مدنی، امور عمومی جامعه جهت داده و به شکل گیری مفاهیم و رفتارهای خاص کمک می کند و موجبات آموزش شهروندان را فراهم می آورد(.1994. Drucker,P.F.).
2-18-1. ویژگیهای یک رسانه آموزشی مناسب
امیر تیموری (1373)ویژگیهای یک رسانه آموزشی مناسب را بصورت زیر بیان می‌دارد:
1- همخوانی با هدف‌ها،محتوا وشیوه‌های آموزشی
رسانه‌ای مناسب است که با هدفهای آموزشی،محتوا وفعالیتهای آموزشی انتخاب شده منطبق وسازگار باشد؛ مثلاً اگرهدف آموزشی دستیابی به یک مهارت عملی معین باشد،رسانه‌هایی نظیر شیء واقعی،مدل قادر به کار وفیلم به ترتیب مناسب ترین رسانه‌ها خواهند بود.
2- توانایی انتقال پیام مورد نظر
رسانه وسیله انتقال پیام است بنابراین یکی از شرایط ضروری قبول هر نوع شیء،تصویر،فیلم و… به عنوان رسانه آموزشی مناسب؛توانایی آن وسیله در ارائه والقای پیام مورد نظر است.به عبارت دیگر وسیله‌ای که نتواند منظور ما را به خوبی به مخاطبان منتقل کند هر چند که از لحاظ کیفیت فنی وسایر جنبه‌ها بسیار عالی باشد در آن موقعیت آموزشی خاص نباید مورد استفاده قرار گیرد.
3- انطباق با ویژگیهای یادگیرندگان
رسانه‌های آموزشی انتخاب شده باید با تواناییها،علاقه‌ها ونیازهای یادگیرندگان منطبق باشد،در رسانه‌ای صدادار نظیر فیلم،مطالب باید با زبان قابل فهم مخاطبان ارائه شود توضیحات نباید زیاد وکسل کننده ویا کم وغیر کافی باشند.در انتخاب واژه ها،تصاویر،موسیقی،طنین صدا،سرعت بیان،فشردگی مطالب و.. باید به علاقه‌ها وتوانایی‌های مخاطبان توجه کرد.یکی از ویژگی‌های یادگیرندگان،سن آنهاست؛مخاطبان خردسال بیشترین یادگیریهای خود را از طریق تجارب عینی کسب می‌کنند؛بنابراین برای برقراری ارتباط با اینگونه شاگردان تا حد امکان باید از نوعی رسانه‌های آموزشی استفاده کنیم که امکان کسب تجارب یادگیری دست اول ویا نزدیک به آن را فراهم سازند.
4- معتبر بودن
اطلاعاتی که در رسانه‌های آموزشی می‌آید باید مفید،صحیح،جدید وبه روز باشد.
5- برانگیختن و واداشتن مخاطبان به فعالیت
از ویژگیهای مهم رسانه‌های آموزشی جالب توجه وبر انگیزنده بودن است.رسانه باید توجه مخاطبان را به خود جلب کرده وتا پایان فعالیت آموزشی حفظ کند.استفاده بجا ومتعادل از عوامل انگیزشی نظیر موسیقی،صداهای جنبی،رنگ وحرکت می‌تواند به جذابیت رسانه بیفزاید.آن رسانه آموزشی که در برانگیختن حس کنجکاوی وفعال کردن ذهن مخاطب توان بیشتری داشته باشد واورا به کوشش فکری وعملی وپاسخدهی وادارد موفقتر خواهد بود به عبارت دیگر” رسانه خوب باید فرآیند ارتباط را از حالت یک طرفه خارج کرده وبه جریانی دو سویه[تعاملی]تبدیل کند”.
6- کیفیت خوب فنی – هنری
رسانه منتخب برای یک موقعیت آموزشی،ضمن داشتن محتوای مناسب؛از لحاظ ویژگیهای هنری و فنی تولید نیز باید کیفیت بالایی داشته باشد.
7- عملی بودن وسهولت استفاده
وجود خصیصه هایی مثل سبک وزن بودن،قابلیت حمل ونقل،طرز کار آسان،استحکام وبا دوامبودن،استهلاک کم،سهولت تعمیرات در دسترس وسایل جنبی ویدکی و…مجموعاً تشکیل دهنده این ویژگی می‌باشد.
8- توجیه اقتصادی
یک رسانه مناسب باید تا حد امکان ارزان واقتصادی باشد.برخی به غلط زیبایی صرف یا پیچیدگی،مد روز وجدید بودن رسانه را معیار انتخاب آن قرار می‌دهند؛اگر انتقال مفهومی با یک قطعه عکس سیاه وسفید ارزان ممکن باشد نباید ازفیلم یا ویدئو استفاده کرد.مصرف بودجۀ محدوداختصاص یافته به خرید یا تولید رسانه‌ها برای تهیه تعداد معدودی رسانه‌های گران قیمت کار عاقلانه‌ای نیست.

2-19-مدل مفهومی پژوهش

2-20. تاریخچه ایدز در جهان
اولين بار در سال 1981 هشت مورد و خيم از ابتلا به بيماري ” كاپوسيساركوما62″، يكي از انواع خوش خيم تر سرطان كه معمولا در ميان افراد سالمند شايع است،در ميان مردان هم جنسگراي نيويورك گزارش شد.تقريباً همزمان با اين موارد، شمارمبتلايان به يك عفونت ريوي نادر در كاليفرنيا و نيويورك بالا رفت. با اين كه در آنزمان عامل شيوع ناگهاني اين دو بيماري مشخص نشده بود، اما معمولا از اين دو واقعهپزشكي به عنوان آغاز ايدز ياد مي كنند. ديری نگذشت که مواردي مشابه در معتادانتزريقي و افراده هموفيلي که از خون و فرآورده‌های خوني آلوده استفاده کرده بودندگزارش شد. و همچنين مشخص شد ايدز يک بيماري مسري است که از راه تماس جنسي (‌چه ازنوع عادي و چه از نوع همجنس بازي)‌و تزريق خون و فرآورده‌های خوني آلوده منتقل ميشود. و سرانجام در 1983 عامل بيماري ايدز به نام

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد نظریه وابستگی، ارتباطات میان فردی، گونه شناسی، تغییرات نگرشی Next Entries منبع تحقیق درمورد ابتلا به بیماری، اجتناب ناپذیری، مصرف کنندگان، قرن نوزدهم