منبع تحقیق درمورد ديگري، آگاهي، گرايي

دانلود پایان نامه ارشد

فردي ابعاد گسترده تر اجتماعي و سياسي پيدا مي كند.(بوزان؛1378)
بدين ترتيب بوزان تهديداتي كه امنيت افراد را به خطر مي اندازند به سه نوع تقسيم مي كند:
1- تهديدات فيزيكي يا جسمي: درد، صدمه، مرگ؛
2- تهديدات اقتصادي: تصرف يا تخريب اموال، عدم دسترسي به كار يا منابع؛ و
3- تهديد نسبت به حقوق و موقعيت: زنداني شدن، از دست دادن آزادي هاي مدني، تنزل رتبه و غیره.
ايشان اين تهديدات را وابسته به هم مي داند و وجود يكي را با وجود احتمالي ديگري همراه مي داند. اما به نظر وي اين تهدیدات گرچه ظاهراً امري فردي هستند اما وجود آنها در جامعه مي تواند زمينه ناامني اجتماعي را بوجود مي آورد. بدين ترتيب منظور از احساس امنيت فردي به تعبير آنتوني گيدنز جامعه شناس معاصر امنيت هستي شناختي يا وجودي مي باشد. مفهوم و معني امنيت هستي شناختي اين است كه هر فردي نياز به اطمينان از تداوم هويت خود و ثبات و دوام محيط هاي اجتماعي و مادي اطراف خود دارد. در اين تحقيق، امنيت رواني، فيزيكي و اقتصادي افراد در نظر گرفته مي شود.

3-11-4-2- ناكارآمدي قوانين
در برخي مواقع قوانين وضع شده، با گذشت زمان كارايي خود را از دست مي دهند و يا حتي در برخي مواقع ممكن است به دليل تغيير شرايط اجتماعي، فرهنگي، جغرافيايي و بسياري موارد ديگر، اثر معكوس داشته باشند. در اين شرايط اين قوانين به نوعي موجب تشديد شرايط آنومي اجتماعي مي گردند. بنابراين همواره بايد در نظر داشت كه قوانين و دستورالعمل هاي صادره در هر حوزه اي با توجه به شرايط موجود، نياز به بازنگري دارند. در مورد قوانين راهنمايي و رانندگي مورد نظر در اين تحقيق نيز، مي توان اين شاخص را در نظر گرفت. گسترش شهرها، ازدياد جمعيت و افزايش تعداد وسايل نقليه را به ايجاد نظم و انضباط در حوزه شهري و بالاخص در مسئله تراكم ترافيك در همه شهرها پاسخگو نمي باشد دنبال دارد. بنابراين بايد در نظر داشت كه يك قانون ثابت براي ايجاد نظم و انضباط در حوزه شهري و بالاخص در مسئله تراكم ترافيك در همه شهرها پاسخگو نمي باشد.

3-11-4-3- عدالت اجتماعي
عدالت از واژه عدل به معناي برابري، مساوات گرفته شده است. برخي از صاحبنظران، عدالت اجتماعي را به معناي كاهش نابرابري هاي موجود در زمينه قدرت سياسي، پايگاه اجتماعي و برخورداري از منابع اقتصادي عنوان مي نمايند. همچنين گروهي ديگر آن را توزيع قابل دفاع سودها يا پاداش ها در جامعه می دانند. با اين وجود، هيچ كس نسبت به اصالت و حقانيت عدالت اجتماعي ترديدي ندارد و دستيابي به آن، يكي از اساسی ترين اصول نظا مهاي اجتماعي است. بدون تحقق عدالت اجتماعي، حفظ وحدت ملي و مشروعيت نظام سياسي امكان پذير نيست. محققان حوزه هاي مختلف، عدالت را بدون توجه به تفاوت ها و مشاركت هاي مردمي امكان پذير نمي داند.(صالحي؛ 1387)

3-11-5- سرمايه اجتماعي
مجموعه هنجارهاي موجود در سيستم هاي اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه گرديده و موجب پايين آمدن سطح هزينه هاي تبادلات و ارتباطات مي گردد.(کلمن؛ 1386) به طور خلاصه، سرمايه اجتماعي ميزان روابط و تعاملات افراد را در گروه هاي مختلف براساس هنجارهاي رسمي هر گروه، بررسي مي كند. بنابر نظريه جامعه شناس ايتاليايي، روبرت پاتنام، متغيرهايي چون آگاهي اجتماعي، مشاركت اجتماعي و اعتماد اجتماعي براي سنجش اين شاخص مطرح می گردند. به طور كلي براي سنجش سرمايه اجتماعي پاتنام از سه مولفه اساسي آگاهي، اعتماد و مشاركت استفاده كرده است.(فکویاما؛ 1387)

3-11-5-1- آگاهي
براي ايجاد و تقويت سرمايه اجتماعي در بين مردم در وحله اول بايد به آنها آگاهي داد. آگاهي به معناي داشتن دانش نسبت به مسايل اجتماعي و آگاهي كه موجب علاقه مندي و دل نگراني افراد شود، كارآمد مي باشد. اگر افراد نسبت به مسايل مختلف اجتماعي آگاهي نداشته باشند، هيچ كوششي در جهت حل آنها نخواهند نمود. بنابراين آگاهي عمومي از اولين گام هاي موثر در تقويت سرمايه اجتماعي می باشد.
3-11-5-2- اعتماد
اعتماد يكي از جنبه هاي مهم روابط انساني و زمينه ساز همكاري ميان اعضاي جامعه است. اعتماد تمايل افراد را به تعامل و همكاري با گروه ها افزايش داده و شبكه اي از روابط داوطلبانه بين گروه ها را در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي تشكيل مي دهد. افزون بر اين، اعتماد از شاخص هاي مهم در جامعه تلقي می شود و كاهش آن مي تواند زمينه را براي رشد نابسامانی ها و بي نظمي ها و رشد جرايم و انحرافات در جامعه فراهم سازد. اعتماد را مي توان داشتن ديد مثبت و حسن ظن درباره افراد جامعه دانست، به نحوي كه اين حسن ظن و ديد مثبت، سبب تسهيل روابط اجتماعي شوند. عباراتي چون اطمينان نمودن، اتكا كردن، پذيرش اعتبار، ايمان و اعتقاد، وثوق و درستي، وفا داري و داشتن انتظارات مطمئن را مترادف با مفهوم اعتماد دانسته اند. جامعه موفق، جامعه اي است كه منافع فرد و جامعه در آن به هم گره بخورد. تا زماني كه اين پيوند وجود داشته باشد موفقيت حاصل مي شود. به عبارت بهتر جامعه اي موفق است كه بتواند حس اعتماد را در بين مردم جامعه به وجود بياورد. هر زماني كه اين احساس از بين برود، فرد گرايي تقويت مي شود كه در تقابل با جمع گرايي قرار مي گيرد و اين امر تبعات منفي زيادي را مي تواند براي جامعه داشته باشد.(هاشمي؛ 1389) پاتنام اعتماد را به دو دسته اعتماد شخصي و اعتماد تعميم يافته تقسيم مي كند. اعتماد تعميم يافته براي جامعه سودمندتر است زيرا شعاع اين اعتماد از حيطه افراد آشنا فراتر رفته و نسبت به جامعه گسترش مي يابد.

3-11-5-3- مشاركت
با ايجاد آگاهي و روحيه اعتماد در مردم، خواه ناخواه تمايل آنها به مشاركت در طرح هاي دولت با هدف بهبود وضع موجود و برطرف شدن معضلات اجتماعي افزوده مي شود. مشاركت، فعاليتي آگاهانه و جمعي است و به دليل خصلت جمعي آن، ناگزير به ميزان معيني از اعتماد اجتماعي متكي است. در شرايط فقدان اعتماد يا پايين بودن ميزان اعتماد اجتماعي، امكان وقوع رفتار مشاركت جويانه كاهش پيدا می كند. هر نوع همكاري به دليل لزوم از خودگذشتگي مستلزم اعتماد اجتماعي است.(علوي تبار؛ 1380)
ذكر چند نكته در بيان سرمايه اجتماعي ضروري به نظر مي رسد. اولاً سرمايه اجتماعي در جوامعي كه از سطح كامل و بالاي رفاه برخوردارند، در حد بسيار پايين مي باشد. زماني كه تمام افراد جامعه در رفاه كامل به سر مي برند، در واقع دولت هرگونه امكاناتي را در اختيار آنها نهاده است. بنابراين نيازي به ايجاد روابط و تعاملات جهت برطرف كردن نيازهاي خود ندارند. ثانياً با بالا رفتن سرمايه اجتماعي، در سرمايه هاي اقتصادي كاهش محسوسي ديده مي شود. ثالثاً هرگونه تعامل و رابطه بين افراد جامعه به عنوان سرمايه اجتماعي محسوب نمي شود. تنها روابط مثبت افراد كه بر مبناي صداقت، اداي تعهدات و پايبندي به ارزش هاي جامعه است به عنوان سرمايه اجتماعي مطرح مي شود. اگر تعاملات افراد براي رسيدن به ارزش هاي منفي و انحرافي باشد، ديگر به عنوان سرمايه اجتماعي سنجيده نمي شوند.
3-11-6- تعهد اجتماعي
بنابر نظريه چلبي، ميزان احساس مسئوليتي و تعلق خاطري كه هر يك از افراد جامعه نسبت به جمع و جامعه اي كه به آنها تعلق دارند، به عنوان تعهدات اجتماعي مطرح مي شوند. تعهدات اجتماعي افراد در سه سطح عمومي، سازماني و فردي سنجيده مي شود. در اینجا، اين متغير تنها در دو سطح تعهدات رابطه اي يا عمومي و تعهدات انضمامي يا فردي توسط گويه هاي مختلفي در پرسشنامه، مورد سنجش خواهد گرفت. تعهد بيانگر ميزان پذيرش هدف هاي مرسوم جامعه و احساس تكليفي است كه فرد نسبت به جامعه در خود احساس مي كند. به تعبير ديگر، هيرشي بر آن است كه هر قدر فرد در حيط هايي مانند محيط تحصيل، خانه، كار و مانند آن، نياز بيشتري به سرمايه گذاري در خصوص كنش هاي موافق با جامعه احساس كند، دليل بيشتري خواهد داشت كه براي حفاظت از دستاوردهاي خود، با ديگران همنوا بماند. در مقابل كساني كه نياز كمتري به اين سرمايه گذاري احساس می كنند، خطر و ضرر كمتري در ارتكاب جرم مي بينند.(سليمي؛ 1385) تعهد عبارت است از تمايل عاطفي مثبت و گرايش رفتاري نسبت به رعايت حقوق ديگري در قالب قواعد اخلاقي پذيرفته شده در مورد هر امري. تعهد ناشي از همذات پنداري با نوع ديگر است، در نظريه كار چلبي، ديگري در سه سطح كلان، ميانه و خرد تعريف مي شود.
ديگري در سطح كلان، ديگري انتزاعي و تعميم يافته است كه كل جامعه و گروه هاي اجتماعي را دربر مي گيرد و بر عام گرايي تكيه دارد و باعث ايجاد تعهد عمومي مي شود. انسجام عمومي، وحدت ملي، وفاق تعميم يافته و مشاركت عمومي در حوزه جامعه از شاخص هاي اين نوع تعهد مي باشند. مراد از عام گرايي در يك معنا، تجريد انسان از ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي و برخورد با وي براساس ضوابط و قواعد كلي حاكم بر وضعيت كنش است. اگر عام گرايي به عنوان يك سوگيري ارزشي در سطح جامعه و در عرض اجتماعات درون جامعه گسترش يابد در اين صورت شرايط براي تسطيح اخلاقي جامعه فراهم مي شود. ضمناً افزايش عام گرايي، احساس نا امني، عدم يقين و بي اعتمادي را كاهش مي دهد.(گودي كانست؛ 1995؛ تريانديس؛ 1996؛ به نقل از چلبی) نكته قابل توجه اين است كه هر چه عضويت افراد در گروه هاي بزرگتري باشد، جامعيت هنجارها و قواعد اخلاقي آن گروه بيشتر است، قداست هنجارها بيشتر و تعداد آنها كمترمي باشد. در نتيجه ميزان پايداري در اين گروه ها به مراتب بيشتر از گروههاي اوليه مي باشد. همچنين بين عام گرايي و بافت باز گروه رابطه خطي مستقيم وجود داد. ديگري در سطح ميانه، شامل اجتماعات حرفه اي و سازماني مي شود و تعهد سازماني و حرفه اي را ايجاد مي كند.
ديگري در سطح خُرد، ديگري انضمامي و شامل همكاران و دوستان و براساس روابط غيررسمي و گروه هاي اوليه تشكيل مي شود و بر خاص گرايي تكيه دارد. اين نوع ديگري، تعهد رابطه اي را بوجود مي آورد. احساس مسئوليت در برابر دوستان و خانواده، وفاداري نسبت به آنها و وجود شبكه هاي رابطه اي افراد از مولفه هاي اين نوع تعهد مي باشند.

3-11-6-1- بعد فرهنگي
بعد فرهنگي اخلاق، شامل مجموعه فرمان هاي هنجاري است كه ريشه در فرهنگ جامعه دارند.(چلبي؛ 1385) در اين تحقيق، سه شاخص الگوپذيري افراد، تاثير پذيري افراد از رسانه هاي جمعي و تاثير دانش عمومي افراد به عنوان شاخص هاي بعد فرهنگي در بروز تخلفات رانندگي در نظر گرفته شده اند.
3-11-6-2- الگوپذيري
در جريان جامعه پذيري، فرد تلاش مي كند تا الگوهاي رفتاري مختلف را انتخاب كند. الگوپذيري افراد بنا بر نظريه كولي، در دو گروه صورت مي گيرد. گروه هاي اوليه و گروه هاي ثانوي.(گلشن فومني؛1381) گروه هاي اوليه، شامل خانواده و گروه دوستان و همسالان مي باشد. افراد در آن داراي روابط رودر رو و چهره به چهره مي باشند. كولي معتقد است كه بيشترين الگوپذيري در اين گروه ها صورت مي گيرد. از نظر دوام، اين گروه ها تقريباً پايدار می باشند و روابط براساس احساسات و غيررسمي است. گروه هاي ثانويه، گروه هايي هستندكه روابط به صورت رسمي، براساس قواعد و مقررات خاص و بيشتر بنابر منفعت فردي صورت مي گيرد. گروه هاي كاري، ورزشي، هنري در اين دسته قرار مي گيرند. طول عمر اين گرو ه ها نسبت به گروه هاي اوليه، كوتاه تر و دوام آن كمتر مي باشد.(گلشن فومني؛1381)

3-11-6-3- تاثير رسانه هاي جمعي
دنياي امروز، به ارتباط مستمر يا كنش متقابل ميان مردمي كه بسيار جدا از يكديگرند وابسته است. روزنامه ها، مجلات، اینترنت، سينما و تلويزون و به طور كلي رسانه هاي همگاني در بسياري از جنبه هاي فعاليت هاي اجتماعي ما دخالت دارند.(گيدنز؛ 1989) رسانه هاي همگاني تنها سرگرم كننده نيستند، بلكه بسياري از اطلاعاتي را كه ما در زندگي روزانه خود مورد استفاده قرار مي دهيم را فراهم مي سازند. در اين مطالعه، هدف آن است كه هر يك از شهروندان اطلاعات مربوط ترافيك شهري را از كداميك از رسانه هاي زير كسب مي نمايند و آيا اساسا اين رسانه ها در قانون گرايي و كاهش تخلفات ترافيكي مي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد شهر اصفهان، احساس عدالت Next Entries منبع تحقیق درمورد شهر اصفهان، پرسش نامه، توزیع فراوانی