منبع تحقیق درمورد دوره های آموزش، استان لرستان، دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

کاری، فاصله گلخانه تا محل سکونت، سطح گلخانه و تحصیلات بر نگرش افراد و نگرش نیز بر رفتار تاثیر دارد. همچنین نتايج نشان مي دهد كه برنامه هاي آموزشي در مورد استفاده صحيح تر از آفت كش ها و معرفي مديريت تلفيقي آفات جهت كاهش اثرات منفي آفت كش ها براي گلخانه داران لازم و ضروري مي باشد.
در مطالعات دیگر، قربانی پیرعلیدهی و همکاران (1390) تحقیقی به منظور اثر بخشی رهیافت مدرسه در مزرعه در کسب دانش، نگرش و مهارت و سطح آرزوها در مدیریت تلفیقی آفات و بین باغداران شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه انجام دادند. نتایج حاصله نشان داد که دوره های مدرسه در مزرعه منجر به ارتقای نگرش، مهارت و سطح آرزوهای باغداران شرکت کننده در قیاس با باغداران غیرشرکت کننده شده است.
همچنین قربانی و همکاران (1390) به بررسي تمايل به پرداخت كشاورزان گندم كار براي كنترل علف هاي هرز در استان خراسان رضوی پرداختند. این تحقیق در بین 180 کشاورز گندم کار انجام گرفت. نتايج مطالعه نشان داد كه متغير درآمد مهم ترين متغير با تأثيرگذاري مثبت بر تمايل به پرداخت كشاورزان براي مديريت علفهاي هرز می باشد.
قربانی و همکاران (1389) در تحقیقات خود درباره رفتار‏ اقتصادی کشاورزان گندم‏کار برای کاهش آثار منفی علف‏کش‏ها بر محیط زیست که در بین 180 نفر از کشاورزان استان خراسان رضوی انجام شد به این نتایج رسیدند که
سن، آگاهی و دانش کشاورز و مالکیت تأثیر مثبت بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علف‏کش‏ها دارند. همچنین همبستگی مثبت معنی‎داری بین میزان تحصیلات کشاورزان و نوع مالکیت با میانگین تمایل به پرداخت برای کاهش آثار منفی علف‎کش‎ها وجود دارد.
نظریان و آجیلی (1388) تحقیقات خود را با موضوع بررسی اثر بخشی رهیافت مدرسه در مزرعه بر مدیریت زیست محیطی کشت بوم ها در بین 213 نفر از کشاورزان استان خوزستان انجام دادند. نتایج حاکی از آن بود که رضایت از دوره، تعداد جلسات شرکت دردوره، مشارکت اجتماعی کشاورزان و دانش با نگرش رابطه مثبت و معنی داری داشته است.
سلیمانی و زرافشانی(1389) در تحقیقی با عنوان تبیین مدل رفتاری هنرآموزان هنرستان های کشاورزی استان کردستان در تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات به این نتیجه رسیدند متغیرهای خودکارآمدی، هنجارهای ذهنی و نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات اثر مثبت و معناداری بر تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات دارد.
حیدری و افسری کهنه شهری (1389) در تحقیقات خود در بین 108 نفر از گلخانه دارهای خیار استان خراسان رضوی انجام دادند به بررسی دانش گلخانه داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات در کشت خیار گلخانه ای پرداختند. طبق نتایج بدست آمده دانش اکثر گلخانه داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات در حد (متوسط) بوده است، همچنین، مراجعه به مدیریت کشاورزی مهمترین منبع و شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی ضعیف ترین منبع برای کسب اطلاعات در مورد مدیریت تلفیقی آفات بوده است. همچنین یافته های پژوهشی نشان داد هیچ کدام از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و کانال های ارتباطی با دانش گلخانه داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات رابطه معنیداری وجود نداشته است، ولی بین متغیر شخصی گلخانه داران (میزان تحصیلات) با دانش آنان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات رابطه مثبت و معنیداری وجود داشت.
2-17-2 پیشینه موضوع در جهان
بوند22و همکاران (2009) تحقیقاتی را در مورد بررسی نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده نسبت به آفت کش ها، با رهیافت مشارکتی PRA برای بهبود برنامه های مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در هندوستان انجام دادند. نتایج حاصله نشان داد که کشاورزان نیت رفتاری قوی، نگرش مطلوب، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده برای به کارگیری آفت کش ها در فصل های آینده دارند. نتایج مطالعه نشان داد کشاورزان نیت مطلوبی نسبت به استفاده از آفت کش ها دارند و نگرش مهمترین فاکتور موثر بر نیت رفتاری است.
همچنین یزدان پناه23 و همکاران (2012) تحقیقی را در بین 80 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزي استان بوشهر انجام دادند. يافتهها نشان داد که تئوري توسعه يافته رفتار برنامه ريزي شده، قادر به پيش بيني رفتار و تمايلات رفتاري افراد مورد مطالعه در رابطه با حفاظت آب مي باشد. نتايج حاصل نشان داد که متغيرهاي هنجار اخلاقي، کنترل رفتار درک شده، و درک از ريسک قادرند 68 درصد از تغييرات متغير وابسته تمايلات رفتاري نسبت به حفاظت از آب را پيش بيني کنند. در حالي که در مدل اوليه تئوري رفتار برنامه ريزي شده، هنجار ذهني و کنترل رفتار درک شده تنها قادر به پيش بيني 49 درصد از تغييرات تمايلات رفتاري نسبت به حفاظت از آب بوده اند. هم چنين اسطورههاي ذهني افراد نسبت به طبيعت توانسته به ترتيب 39 درصد،20 درصد، و 28 درصد از تغييرات متغيرهاي وابسته نگرش، هنجار اخلاقي و درک ريسک افراد نسبت به حفاظت از آب را پيش بيني کند.
موسر24 و همکاران (2008) تحقیق خود را در مورد بررسی نگرش نسبت به عوامل بیوکنترلی در مدیریت تلفیقی آفات توت فرنگی انجام دادند. این تحقیق در بین 86 تولیدکننده و 20 تکنسین کشاورزی انجام گرفت. هدف از این تحقیق بررسی ادراکات در مورد رفتار کشاورزان بود. این تحقیق در منطقه شارون، ایتالیا و آلمان انجام گرفت. نتایج نشان داد که تولیدکنندگانی که از جنبه های مثبت عوامل بیوکنترلی نسبت به جنبه های منفی آن اطلاع داشتند، درجه رضایت بالاتری و همچنین استفاده بیشتری از این روش ها می کردند. همچنین نتایج نشان داد که پوشش رسانه ای به عنوان منبع اطلاعاتی و همچنین آگاهی از جنبه های مثبت عوامل بیوکنترلی دو عامل مهم در نگرش تولیدکنندگان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات بود.
ویسی و باقری طولابی (2012) تحقیقات خود را بر روی 148 نفر از برنجکاران با هدف بررسی عوامل موثر بر رفتار حمایت از محیط زیست در کشاورزی انجام دادند. طبق نتایج بدست آمده رفتار کشاورزان در پذیرش مدیریت تلفیقی آفات تحت تاثیر جنسیت، دانش، سابقه کاری، کیفیت خاک، میزان دسترسی به اطلاعات، سطح مکانیزاسیون و میزان فناوری بود.
وایت و ویلینگتون25 (2009) برای پیش بینی رفتار والدین در مشارکت در دوره های آموزشی به ارزیابی نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک شده و دو متغیر اضافی نفوذ اجتماعی(هویت و هنجار گروه) پرداختند. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد مدل TPB می تواند قصد مشارکت در دوره های آموزشی را با دو مورد هویت و هنجارهای گروهی پیش بینی کند.
چن26 و همکاران (2012) تحقیقی درباره دانش کشاورزان درباره مدیریت تلفیقی آفات و استفاده از آفت کش ها در کشور چین انجام دادند. این تحقیقات در بین 240 خانوار پنبه کار انجام شد. طبق نتایج بدست آمده افزایش آگاهی و دانش می تواند 10 تا 15درصد استفاده از آفت کش ها را کاهش دهد.
اربق و دونرمیر27 (2005 ) در تحقیقات خود که به منظور بررسی اثر مدارس مزرعه ای بر پذیرش روش های مدیریت تلفیقی آفات در اوگاندا انجام دادند به این نتایج رسیدند که تفاوت معناداری بین دانش شرکت کننده ها و غیر شرکت کننده ها در دوره های مدیریت تلفیقی آفات وجود دارد.
18-2 عوامل موثر بر نگرش، نیت و رفتار
با توجه به بررسی پیشینه ها، به طور کلی می توان گفت که متغیرهای موثر در نگرش، نیت و رفتار به این شرح می باشند: ویژگی های فردی و حرفه ای (سن، سطح تحصیلات، سابقه کار، سطح زیر کشت، درآمد، نوع مالکیت زمین، عملکرد در هکتار، تعداد قطعات زمین، فاصله زمین تا محل سکونت)، ویژگی های ترویجی- ارتباطی (شرکت در کلاس های آموزشی، دسترسی به کانال های ارتباطی، وجود فرد تحصیل کرده در خانه، منابع اطلاعاتی).

19-2 چارچوب نظری
با بررسی تحقیق های مرتبط با موضوع که در جهان و ایران انجام شده بود و با توجه به مدل مورد استفاده در این تحقیق، چارچوب نظری این پژوهش در نمودار 1 آورده شده است. در این نمودار چارچوب نظری مدل مورد استفاده (TPB) به صورت پایه و متغیرهای بدست آمده ضمن تحقیق به عنوان عناصر موثر در چارچوب نظری آورده شده است.

شکل 2-2 چارچوب نظری مطالعه
فصل سوم: روش شناسی
1-3- مقدمه
در این فصل روش تحقیق، جامعه آماری مورد پژوهش، روش نمونه گیری و حجم نمونه تحقیق، منطقه مورد مطالعه، ابزار جمع آوری اطلاعات و روایی و پایایی جامعه آماری، روش های تجزیه و تحلیل داده ها، متغیرهای تحقیق و فرضیه های تحقیق بیان شده است.
2-3 روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ جمع آوری داده ها پیمایشی، از نظر ماهیت داده ها کمی و از نظر تحلیل داده ها توصیفی- همبستگی می باشند.
3-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه تحقیق
جامعه آماری این تحقیق را خیارکاران استان لرستان تشکیل می دهد. حجم جامعه آماری 251 خیارکار می باشد که دوره های آموزشی مدیریت تلفیقی آفات در روستاهای آنها اجرا شده است. از این تعداد 152 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. به منظور کاهش خطای نمونه گیری این تعداد به 159 نفر افزایش یافت. در این پژوهش، روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌ای متناسب با حجم طبقه انتخاب شده است. طبقه بندی بر اساس شرکت و عدم شرکت در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات خیار انجام شده است. خیارکاران به دو دسته تقسیم شدند: گروه اول کشاورزانی بودند که در دوره های آموزشی مدیریت تلفیقی خیار شرکت نمودند و به عنوان گروه شرکت کنندگان طبقه بندی شده اند، تعداد آنها 175 نفر بود که طبق جدول مورگان 104 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه دوم خیارکارانی بودند که در دوره های آموزشی مدیریت تلفیقی آفات خیار شرکت نکردند که به عنوان گروه غیر شرکت کننده طبقه بندی شدند که تعداد آنها 76 نفر بود و بر اساس جدول مورگان 55 نفر در این طبقه جای گرفتند و مورد پرسش قرار گرفتند. حجم جامعه آماری و نمونه به تفکیک طبقه در جدول 1-3 آمده است.

ردیف
شهرستان روستای محل مزرعه آموزشی
تعداد شرکت کننده
تعداد غیر شرکت کننده

جامه
نمونه
جامعه
نمونه
1
خرم آباد
بهادر آباد
40
10
15
11
2
بروجرد
پلکان سفلی
25
22
10
5
3
دوره چگنی
چم دیوان
20
16
20
15
4
پلدختر
جایدر و جهانگیرآباد
50
35
23
19
5
سلسله
علی آباد جوانمرد
40
21
8
5
جمع کل گروه ها

175
104
76
55
جمع کل: جامعه آماری: 251 نمونه آماری: 159
جدول 1-3 تعداد جامعه و نمونه آماری به تفکیک شهرستان

4-3 منطقه مورد مطالعه
استان لرستان با مساحت 28559 کیلومترمربع در غرب ایران است. عرض جغرافیایی استان 32 درجه و 37 دقیقه تا 34 درجه و 22 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی استان 46 درجه و 51 دقیقه تا 50 درجه و 30 دقیقه شرقی می باشد. مرزهای این استان از شمال با استان همدان، از شمال غرب با استان های کرمانشاه، شمال شرق با استان مرکزی، از جنوب با استان خوزستان، از غرب و جنوب غرب با استان ایلام، از شرق با استان اصفهان و جنوب شرق استان کهگیلویه و بویراحمد هم مرز است. جمعیت استان لرستان 1754243 نفر (مرکز آمار ایران، 1392) می باشد. استان لرستان منطقه‌ای است کوهستانی که به جز تعدادی دره آبرفتی و چند دشت کوچک، ناحیه هموار ندارد.
نقشه استان لرستان و موقعیت های شهرستان های محل نمونه گیری شامل خرم آباد، بروجرد، دوره چگنی، سلسله و پلدختر در شکل 1-3 مشخص شده است.

شکل 1-3 نقشه استان لرستان

5-3 ابزار جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار سنجش
جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در این پژوهش، در دو بخش انجام گرفته است. بخش اول شامل جمع آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری موضوع و سوابق تحقیقات انجام شده بود که با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و جستجوی منابع اینترنتی و مصاحبه با تسهیلگران دوره های آموزشی مدیریت تلفیقی آفات صورت گرفت. بخش دوم، شامل جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز از افراد نمونه تحقیق بوده است که با استفاده از

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد زیست محیطی، استان فارس، گندم کار Next Entries منبع تحقیق درمورد تعریف مفهومی، علف های هرز، محل سکونت