منبع تحقیق درمورد حوزه آموزش، عوامل موثر در موفقیت، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

اندازهگيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي‌سنجد [154]. روش‌هاي زيادي براي تعيين اعتبار ابزار اندازه‌گيري وجود دارد از قبيل روايي محتوا، روايي ملاكي، روايي سازه وجود دارد. روايي محتوايي به اين مطلب اشاره دارد که نمونه سوال‌هاي مورد استفاده در يک آزمون تا چه حد معرف کل جامع سوال‌هاي ممکن است، که مي‌توان از محتوا يا موضوع مورد نظر تهيه کرد. براي تعيين روايي محتوا هيچگونه روش آماري وجود ندارد. در عوض براي تعيين روايي محتوايي يک آزمون از قضاوت متخصصان در اين باره که سوال‌هاي آزمون تا چه ميزاني معرف محتوا و اهداف برنامه يا حوزه محتوايي هستند استفاده مي‌شود [155].
در این پژوهش از روایی محتوا استفاده شده است. به اين منظور، پرسشنامه روايي محتوايي پژوهش به گونهاي طراحي گرديد که سوالات آن مبهم و چندپهلو نباشد. سپس پرسشنامه تهيه شده در اختيار اساتيد محترم راهنما و مشاور قرار گرفت و با کسب نظرات و پيشنهادات آنها بازبيني و اصلاح گرديد. پس از نهايي شدن پرسش نامه روايي (پرسشنامه شماره (آ-1)) جهت اعمال نظر و قضاوت در اختيار 15نفر از متخصصان و خبرگان آشنا به مسائل آموزشی قرار گرفت. در نهايت پس از جمعآوري پرسشنامهها با ارائه نتايج بررسي پرسشنامهها به اساتيد محترم راهنما ، عواملي که با استفاده از روش لاشه طبق رابطه (3-1) از مقبوليت زيادي برخوردار نبودند، با نقطه برش 60 درصد آرای مثبت، از پرسشنامه حذف و يا اصلاح شد و یا عوامل ديگري به آن اضافه گرديد. نتیجه تغییرات آنها در فصل بعد ارائه شده است.
رابطه (3-1)

CV: ضریب روایی پرسشنامه (نقطه برش) که در این تحقیق طبق رابطه بالا بیشتر از 60 درصد میباشد.
Ne: تعداد افرادی که جواب مثبت به پرسشنامه دادهاند.
N : تعداد کل افراد خبره که پرسشنامه را پر میکنند.
ضمنا روایی کل مدل نیز از طریق مصاحبه با خبرگان از طریق سوال مورد پرسش قرار گرفت:
آیا مراحل انجام پژوهش و روش‌های استخراج دادهها صحیح است؟
3-7-2- پایایی ابزار گردآوری اطلاعات
قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري (پايايي) يکی از ويژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گيری است. پايايي در واقع همبستگی ميان يک مجموعه از نمرات و مجموعه ديگری از نمرات در يک آزمون معادل که به صورت مستقل بر يک گروه آزمودنی بدست آمده است را نشان مي‌دهد [7]. منظور از پايايي يك پرسشنامه اين است كه اگر خصيصه مورد سنجش را با همان پرسشنامه در شرايط مشابه دوباره اندازه‌گيري كنيم، نتايج حاصل تا چه حد مشابه، دقيق و قابل اعتماد است [156]. پايايي يک سنجه، ثبات و هماهنگي منطقي پاسخ‌ها را در ابزار اندازه‌گيري نشان ميدهد و به ارزيابي درستي و خوب بودن يک سنجه کمک مي‌کند. براي تعيين ضريب پايايي يک ابزار اندازه‌گيري روش‌هاي مختلفي وجود دارد که مي‌توان به اهم آنها همچون؛ پايايي باز آزمون، پايايي به شکل موازي، پايايي دو نيمه کردن سوال‌ها يا بندهاي پرسشنامه، پايايي سازگاري منطقی دروني سنجه‌ها و پايايي سازگاري منطقي بين سوال‌ها، اشاره کرد [155].
در محاسبه پايايي پرسشنامه روشهاي متعددي وجود دارد كه در اين تحقيق از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي درون ابزار اندازه‌گيري و براي سوالهاي چند گزينهاي به كار مي‌رود. اين پايايي، نوعي آزمون از سازگاري منطقي پاسخهاي پاسخدهندگان به همهي سوالها در يک سنجه يا يک پرسشنامه است. هرچه آلفای به دست آمده به 100 درصد نزديكتر باشد، بيانگر قابليت اعتماد بيشتر پرسشنامه است. قابل ذكر است كه ضريب آلفاي كمتر از 60 درصد به طور معمول ضعيف تلقي مي‌شود، دامنه 70 درصد قابل قبول و بيش از 80 درصد خوب تلقي مي‌گردد والبته هر چقدر ضريباعتماد به عدد يك نزديك‌تر باشد، بهتر است [143].
در اين روش اگر انحراف معيار سوالات يک باشد، اين روش بر مبناي متوسط همبستگي ميان سوالات پرسشنامه مقايسات را انجام ميدهد و در غير اين صورت بر مبناي متوسط کوواريانس بين سوالات، تصميمگيري ميکند. اگر سوالات موجود با يکديگر همبستگي مثبتي نداشته باشند، انتظار نميرود که در صورت تکرار پرسشنامه بر روي افراد نمونه ديگر، نتايج مشابهي به دست آيد و در واقع اعتبار پرسش نامه (آزمون) کاهش مييابد. اگر امتياز واقعي به سوالات داده نشده باشد و پاسخ هاي افراد کاملاً به يکديگر بيربط باشد، آلفا به سمت صفر ميل مي کند. اگر تمام سوالات قابل اعتماد باشند و يک نتيجه را نشان دهند، ضريب آلفا يک خواهد بود ]157[.
رابطه (3-3)

در اين فرمول، k تعداد سوالات، واريانس همه آزمودني ها مربوط به سوال k و واريانس مجموع نمرات هر آزمودني مي باشد..
پس از جمع‌آوري پرسشنامهها برای تعیین اعتبار پرسشنامهها و تحليل داده‌های بدست آمده از نرمفزار “SPS” تحت ویندوز استفاده شده است، در حوزه آموزش از تعداد 270پرسشنامه توزیع شده، 242مورد به صورت درست تکمیل و جمعآوری شد. میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مربوط به حوزه آموزش برابر 81/0 بدست آمده است. با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0است پرسشنامه از ضريب پايايي مناسب و بالايي برخوردار ميباشند.
در فصل بعدی به تجزيه و تحليل توصيفي جمعيت شناختي پرسشنامهها پرداخته میشود و با تحلیل دادهها به ارائه مدل و تجزیه و تحلیل آن خواهیم پرداخت.

فصل چهارم

ارائه مدل و
تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه
با توجه به ادبیات پژوهش در فصل دو و معرفی نگاشت ادراکی فازی و روش یادگیری آن، همچنین با توجه به عوامل شناسایی شده موثر بر حوزه آموزش و تولید علم از ادبیات موضوع، به محیط نگاری پرداخته شد. پرسشنامههایی طراحی شد و عوامل موثر در موفقیت در این حوزه در دانشگاه شناسایی شدند. در فصل سه روش و مراحل پژوهش بیان شد و روایی و پایایی پرسشنامهها نیز سنجیده شد. در ادامه پژوهش و در این فصل به ارائه مدل و تجزیه و تحلیل اطلاعات خواهیم پرداخت. در ابتدا به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعیت شناختی و سپس به ارائه مدلها و تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.
4-2- تجزيه و تحليل توصيفي
4-2-1- تجزيه و تحليل توصيفي جمعيت شناختي
در این بخش ابتدا ويژگيهاي جمعيتشناختي خبرگان و نمونه آماري پرسشنامههای حوزه آموزش بررسی میشود.
4-2-1-1 بررسي ويژگيهاي جمعيتشناختي پاسخدهندگان پرسشنامه (آ-2) حوزه آموزش: با توجه به جامعه آماری و روش نمونهگیری، تعداد 270 پرسشنامه در حوزه آموزش بین جامعه توزیع شد که در نهایت 242 مورد از آن به درستی تکمیل و در اختیار پژوهشگر قرار گرفت. ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان به صورت زیر است :
الف) ميزان تحصيلات پاسخدهندگان: مطابق جدول (4-1) و شکل (4-1)، از 242 نفر پاسخدهنده 32 نفر معادل 13 درصد پاسخدهندگان دارای مدرک دکتري و 210 نفر معادل 87 درصد داراي مدرک کارشناسي ارشد ميباشند. لذا 100 درصد افراد داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس به بالاتر ميباشند.

جدول (4-1): توزيع فراواني ميزان تحصيلات پاسخدهندگان به پرسشنامه (آ-2) حوزه آموزش
ميزان تحصيلات
فراواني
درصد فراواني
فوق دیپلم و پایینتر
.
.
فوق دیپلم
0
0
ليسانس
0
0
فوق ليسانس
210
87
دکترا
32
13
مجموع
242
100

شکل (4-1): توزيع فراواني ميزان تحصيلات پاسخدهندگان به پرسشنامه (آ-2) حوزه آموزش

ب) سمت پاسخدهندگان: طبق جدول(4-2) و شکل (4-2)، از 242 نفر مذکور 12 نفر معادل 4 درصد پاسخدهندگان مدیران آموزشی و 30 نفر معادل 12 درصد از اعضای هیات علمی ميباشند.
جدول (4-2): توزيع فراواني سمت پاسخدهندگان به پرسشنامه (آ-2) حوزه آموزش
سمت
فراواني
درصد فراواني
مدیر
12
4
هیات علمی
30
12
دانشجو
200
84
جمع کل
242
100

شکل (4-2): توزيع فراواني سمت پاسخدهندگان به پرسشنامه (آ-2) حوزه آموزش
ج) سن پاسخگویان: طبق جدول (4-3) و شکل (4-3)، از 36 نفر مذکور، 180 نفر معادل 74 درصد پاسخدهندگان، زیر 30 سال سن دارند.

جدول (4-3): توزيع فراواني سن پاسخدهندگان به پرسشنامه (آ-2) حوزه آموزش
سن پاسخگویان
فراواني
درصد فراواني
30 سال و کمتر
180
74
35-31
50
21
40-36
12
5
مجموع
242
100

شکل (4-3): توزيع فراواني سن پاسخدهندگان به پرسشنامه (آ-2) حوزه آموزش
با توجه به ویژگیهای شخصیتی پاسخدهندگان به پرسشنامه حوزه آموزش، میتوان نتیجه گرفت که پاسخهای پرسشنامه از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است.
4-2-1-2- بررسي ويژگيهاي جمعيتشناختي خبرگان پرسشنامههای (آ-3): همانطور که در فصل قبل بيان شد، پرسشنامههای محقق ساخته (آ-3) به صورت مصاحبه حضوری جهت تکمیل بين 15 تن از خبرگان ارائه گردید که پرسشنامه را با کمک محقق تکميل کردند. این افراد برای تعیین روابط علی بین عوامل و میزان تاثیر عوامل بر یکدیگر انتخاب شدند. در این مصاحبههای حضوری که در برخی موارد به جلسات طوفان فکری تبدیل میشد، در ساعتها بحث و گفتگو، تاثیر عوامل بر یکدیگر شناسایی میشد و میزان تاثیر آنها به بر یکدیگر به صورت متغیرهای زبانی فازی {خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد} ثبت میشد.
4-3- تجزيه و تحليل استنباطي و آزمون فرض برای سوالات پرسشنامهها
4-3-1- تعیین روایی سوالات پرسشنامه (آ-1) حوزه آموزش با کمک فرمول لاشه
در فرآيند تعيين روايي، 15 خبره در حوزه آموزش پرسشنامه (آ-1) را بررسی کردند که ترکیب آنان را در جدول (3-5) نشان داده شده است. پس از پاسخ آنان، عبارات زیر طبق رابطه لاشه، از پرسشنامه حذف و يا اصلاح گردید. امتیاز روایی عبارات حذف شده کمتر از 0.6 بوده است. جدول (4-4) عبارات حذف شده از پرسشنامه (آ-1) حوزه آموزش را نشان میدهد.
جدول (4-4): امتیاز روایی سوالات حذف شده حوزه آموزش طبق فرمول لاشه
ردیف
عبارت (سوال)
امتیاز روایی (CVR)
1
آموزش برای رشد و تربیت کارکنان
0.33
2
آشنایی کارکنان بخش آموزش با امور و مسائل آموزش
0.55
3
استفاده از فناوري در امور آموزش کارکنان (تأثير فناوري)
0.55
4
امکانات رفاهی و ورزشی برای دانشجویان
0.55
5
مشارکت دادن دانشجویان در تصمیمگیریهای آموزشی
0.33
6
شناسایی و تشویق گروههای آموزشی فعال
0.55

4-3-3- آزمون فرض آماری برای سوالات پرسشنامه (آ-2)
چنانچه بيان شد، از مجموع جامعه آماري حوزه آموزش، تعداد 242 نفر، پرسشنامه (آ-2) را تکميل نمودند. ميزان اهميت هر يک از سوالات با توجه به گزينههاي خيلي کم، کم، متوسط، زياد و خيلي زياد تعيين گردید. براي انجام آزمون فرضيهها از آزمون دو جملهاي (آزمون نسبت) استفاده شده است بدلیل جامع بودن و همچنین میزان خطای کمتر نسبت به مدلهای مشابه ( تی- استیودنت و…) از این آزمون استفاده شده است. در اين حالت ميتوان فرضيات مربوط به سوالات (عوامل موثر در موفقیت) را مورد آزمون قرار داد. به اين ترتيب که اگر فرضيات مربوط به عوامل مورد تاييد قرار گرفت، فرضيه مربوط به تاثير این عوامل نيز تاييد ميشود. در اين آزمونها نسبت موفقيت برابر 0.6 در نظر گرفته شده است. علت مقايسه نسبت با 0.6 آن است که نسبت 3 گزينه به 5 گزينه معادل 0.6 ميشود. در نتيجه هر چه قدر اين نسبت از 0.6 کمتر باشد تعداد افرادي که موافق با تاثير زياد و يا خيلي زياد عامل مفروض هستند، بيشتر خواهد بود [157].

عوامل موثر در موفقیت حوزه آموزش پرسشنامه (آ-2) به صورت کد در جدول (4-7) آورده شدهاند. این عوامل توسط نرمافزار SPSS. تجزيه و تحليل گرديد که نتيجه آن در جداول پیوستهای (5) آورده شده است. خروجي نرمافزار از سمت چپ شامل گروهها، نحوه تعريف گروهها، تعداد دادههاي هر گروه، نسبت مشاهده شده، نسبت آزمون و sig (معنی دار بودن را نشان میدهد) ميباشد.
در آزمون فرض صورت گرفته، اگر مقدار sig عامل کمتر از 5 درصد باشد، فرض رد شده و فرض پذيرفته ميشود. لذا براي هر مورد بررسي شده است که آيا نسبت موفقيت از 0.6 بزرگتر است يا کوچکتر و در صورتيکه مقدار آن از 0.6 بیشتر

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حوزه آموزش، نگاشت ادراکی فازی، عوامل حیاتی Next Entries منابع تحقیق با موضوع زنجیره تامین، عدم قطعیت، مدیریت ریسک