منبع تحقیق درمورد حمل و نقل، سلسله مراتب، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

پديده مورد نظر به صورت تک بعدي و يکجانبه نگر و تنها با تأکيد بر نقش ساختارهاي نظام اجتماعي صورت نگيرد و ديدي همه جانبه تر براي تبيين پديده مورد نظر داشته باشيم.لذا در عمل سعي شده که ترکيبي از نظريه هاي مطرح شده را با توجه به اهداف تحقيق جهت تبيين مسئله به کار گيريم.

فصل سوم:

روش شناسي

روش شناسي
تعريف مفاهيم و متغيرها
در اين تحقيق متغير هاي جمعيتي به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده اند که شامل:سن تماشاگران، ،وضعيت تأهل، مي شود که به ترتيب گويه هاي شماره 1و5 به اين متغيرها اختصاص دارند.
در فرضيه شماره 2 اين تحقيق پايگاه اجتماعي تماشاگران به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است.منظور از پايگاه اجتماعي موقعيت افراد نسبت به ديگران در سلسله مراتب اجتماعي است.اين متغير با استفاده از معرف هايي مانند منزلت شغلي،سطح تحصيلات، و موقعيت خانوادگي سنجيده مي شود.در اين پژوهش براي ساختن شاخص پايگاه اجتماعي از 5 متغير هم وزن و استاندارد شده منزلت شغل پدر(در صورت شاغل بودن)،تحصيلات پاسخگو،تحصيلات پدر و تحصيلات مادر استفاده شده است که به ترتيب گويه هاي شماره11،4،12،13 پرسشنامه به اين شاخص ها مربوط مي شود..پس از احتساب نمره کامل براي هر آزمودني نمرات رتبه بندي شد و در نهايت پاسخگويان در سه گروه با پايگاه اقتصادي و اجتماعي بالا،متوسط و پايين قرار گرفته اند.
براي فرضيه ناکامي در اين تحقيق هم به ناکامي هاي پيشين افراد در زندگي آنها که در اينجا ناکامي هاي دوران تحصيل را شامل مي شود توجه شده و هم ناکامي هاي ورزشي آنها مورد توجه قرار گرفته است.اين متغير از طريق هفت متغير که شامل ،سال هاي مردودي و سال هاي تجديدي ،واحد هاي درسي ناموفق ومشروطي در دوران تحصيل،موفق نشدن در ورود به ورزشگاه،باخت تيم محبوب سنجيده خواهد شد.اعتبار اين متغيرها با استناد به تحقيقي که رحمتي در سال 1383 با عنوان بررسي اعتبار تجربي تئوري ناکامي تماشاگران فوتبال انجام داده است به ميزان قابل قبولي ارزيابي شده است.
براي فرضيه ميزان رضايت تماشاگران از امکانات رفاهي ورزشگاه در اين تحقيق معرف هايي در نظر گرفته شده که شامل:سيستم حمل و نقل به ورزشگاه،وسايل حمل ونقل عمومي،نحوه بليط فروشي،امکانات رفاهي(آبخوري ،سرويس هاي بهداشتي و…)مديريت ورزشگاه،کنترل و انتضامات،کيفيت بازي هاي ارائه شده مي شود.گويه شماره 32 پرسشنامه در اين تحقيق که به شکل جدول ارائه شده به اين شاخص ها مي پردازد و از پاسخگويان خواسته شده که نظر خود را در يک طيف 5 قسمتي نسبت به شاخص ها ذکر کنند.
براي فرضيه حضور زنان در ورزشگاه و تأثير آن بر خشونت تماشاگران يک گويه در نظر گرفته شده که از تماشاگران خواسته شده ميزان تأثير آنها را در کاهش انواع خشونت در استاديوم ها از خيلي زياد تا خيلي کم ابراز دارند.گويه شماره 29 پرسشنامه به اين متغير مربوط مي شود.

تعريف مفهومي خشونت و پرخاشگري
تعاريف فراواني درباره خشونت و پرخاشگري ارائه شده است که وجوه شتراک و اختلاف آنها قابل توجه است.برخي خشونت و پرخاشگري را واکنشي غريزي به هجوم،ناکامي ورقابت براي دستيابي به منابع مي دانند.که عمدتاً از طريق برخورد بدني تجلي مييابد(آرژيل39،1993 :220)
بارون پرخاشگري را هر نوع رفتاري مي داند که معطوف به آسيب رساندن يا اعمال صدمه به فرد ديگر و علي رغم ميل وي صورت مي گيرد مي داند(بارون40،1997 :12)
برد ماير با تأکيد بر جنبه ورزشي رفتار پرخاشجويانه آن را چنين تعريف مي کند:پرخاشگري اقدامي عمومي براي انجام رفتار خشن و آسيب زاست.خشونت به معناي هر نوع زيان و آسيب فيزيکي ،کلامييا غير کلامي است در حالي که رفتار آسيب زا ناظر بر هر نوع نيت يا کنش زيان آور است(بردماير41،1983)
کاکلي در تعريفي جامع از خشونت و پرخاشگري مي گويد : پرخاشگري ناظر بر رفتاري است که با نيت تخريب اموال يا صدمه زدن به شخص ديگر انجام مي شود و متضمن بي توجهي محض به سلامت ديگران و احتمالا خود است پيامدهاي پرخاشگري ممکن است فيزيکييا روان شناختي باشد (کاکلي42،1998، به نقل از مهدي رحمتي، 196:1383).
خشونت و پرخاشگري ورزشي را مي توان به عنوان رفتاري تعريف کرد که خارج از قواعد و هنجارهاي ورزشي رخ مي دهد. سبب آسيب عمدي مي شود و ارتباط مستقيمي با اهداف رقابتي ورزشي ندارد (تري و جکسون43،1995،به نقل از مهدي رحمتي، 196:1383).
بنابراين خشونت با رفتار ،کنش و کاربرد نيروي فيزيکي آسيب زا مشخص مي گردد.همچنين مي توان خشونت را به مثابه تجلي افراطي و شديد خشم و عصبانيت به شکل احساسييا کلامي در نظر گرفت.
تعريف عملياتي خشونت
متغير وابسته اصلي در اين تحقيق خشونت است.
بنابراين اين تحقيق در پي بررسي خشونت تماشاگران مي باشد که شامل خشونت هاي فيزيکي و کلامي است و با شاخص هايي مانند :
مصرف مواد آتش زا يا پرتاب اشيا
آزار جسماني و پرتاب اشيا به طرف همديگر
توهين و فحاشي و زشت گويي
خسارت و تخريب به ورزشگاه و امکانات و وسايل حمل و نقل عمومي
با استفاده از پرسشنامه سنجيده خواهد شد.
خشونت بر عليه افراد شامل درگيري فيزيکي با طرفداران تيم رقيب يا هر نوع نزاع و دعوايي است که توسط پاسخگويان به طور عمد ايجاد مي شود.
خشونت بر عليه اموال و اشياء رفتار هايي است که به قصد آسيب رساندن به اموال و اشياء عمومي هنگام رفت و آمد به ورزشگاه انجام مي شود و به رفتار هاي ونداليستي موسوم است.در اين پژوهش براي سنجش رفتارهاي ونداليستييا خشونت عليه اموال و اشياء شش متغير تنظيم شده که شامل:پاره کردن صندلي اتوبوس، نزاع و درگيري با طرفداران تيم حريف،شعار عليه طرفداران و بازيکنان تيم حريف ،شعار نويسي روي در و ديوار معابر و مکان هاي عمومي، پرتاب قوطي و ساير اشياء به داخل زمين،تخريبب اموال عمومي و پرتاب ترقه و نارنجک در ورزشگاه مي باشد.
در اين تحقيق براي سنجش خشونت تماشاگران از دو مکانيسم استفاده شده:يکي شاخص پرخاشگري با استفاده از تست استاندارد شده اس.سي.ال 90 که شش گويه دارد:
1-آيا زود دلخور و عصباني مي شويد؟
2-آيا ناگهان چنان از کوره در مي رويد که نمي توانيد جلوي خود را بگيريد؟
3-آيا بعضي وقت ها تمايل به پرت کردن و شکستن اشياءداريد؟
4-آيا زود دادو فرياد راه مي اندازيد و هر چه دم دستتان است به هم مي ريزيد؟
5-آيا اغلب در کارها درگير مي شويد و جروبحث مي کنيد؟
6-آيا از کتک زدن و اذيت کردن ديگران لذت مي بريد ؟
نمرات اين گويه ها از حداقل شش براي کساني که به تمام گويه ها پاسخ هيچ داده اند تا حداکثر 30 براي آنهايي که به تمام گويه ها پاسخ به شدت داده اند.کاملاً سالم نمره(10-6)،سالم نمره(15-11)،آستانه پرخاشگري نمره(20-16)،پرخاشگر نمره(25-21)و کاملاً پرخاشگر(30-26)
شاخص پراکندگي اس.سي.ال90 در پژوهش هايي که راجع به کجروي و آسيب اجتماعي در کشورهاي مختلف انجام شده با موفقيت آزمون شده.اين پژوهش با استناد به پژوهش هاي مربوط به خشونت و ونداليسم که توسط آقايان رحمتي و محسني تبريزي(1375) انجام شده و روايي شش گويه مقياس پرخاشگري اس.سي.ال90 را75 % ارزيابي کرده اند و ميزان پايايي آن را نيز در حد مطلوبي مي دانند،از اين تست استفاده کرده است.
اين متغيرها خشونت را به معناي عام مي سنجند و در اين تحقيق چون متغير وابسته اصلي ما خشونت ورزشي است بنابراين از اين مقياس به عنوان شاخص پشتيبان استفاده خواهيم کرد.در اين پژوهش از متغيرهايي براي سنجش ميزان خشونت طلبي ورزشي بهره گرفته شده که ناظر به تجربه هاي آنان در انجام رفتارهاي ورزشي خشونت آميز و مخرب است.اين رفتارها سه گونه اند:رفتارهاي پرخاشجويانه که به قصد ايجاد يا وارد کردن صدمه روحي و رواني به ديگري است،و دوم رفتارهاي ورزشي خشونت آميز که شامل وارد ساختن آسيب فيزيکي و روحي به ديگران يا تلاش عمدي براي ارتکاب آن است. و سوم خشونت بر عليه اموال و اشياء که به رفتارهاي ونداليستي مشهور است.ونداليسم نوعي روحيه بيمارگونه است که به تخريب تاسيسات عمومي مثل تلفن هاي همگاني،صندلي هاي اتوبوس شهري و مترو،باجه هاي پست و تلگراف و نظير اينها تمايل دارد(ژانورن44،1367 :28)بنابراين شعارهاي توهين آميز و شعارنويسي عليه تيم رقيب به عنوان رفتار خشونت آميز در نظر گرفته مي شود.خشونت ورزشي در رابطه با اين موارد نيز سنجيده مي شود:عدم امکان ورود به ورزشگاه،ناکامي تيم مورد علاقه،تصور از قضاوت نادرست داور،وضعيت نامناسب امکانات رفاهي،توهين طرفداران تيم رقيب و شعارهاي توهين آميز طرفداران در حالتها ي مختلف.
در يکي از فرضيات اين تحقيق متغير تعلق اجتماعي به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است که ابتدا به صورت تعريف مفهومي وسپس تعريف عملياتي ارائه خواهد شد.
تعريف مفهومي احساس تعلق اجتماعي
بر حسب تعريف فرهنگ لغت معين،اين اصطلاح تشکيل شده است از دو کلمه ،1-احساس به معناي درک کردن ،دريافتن2-تعلق،به معناي دلبستگي داشتن(معين،1342)
که از ترکيب اين دو کلمه مي توان تعريفي به شرح زير داشت.نوع درک و دريافت افراد از محيط اجتماعي و روابط موجود در آن و در نتيجه نوعي حس،دلبستگي و متعهد بودن در قبال جامعه و روابط محل زندگي.پس احساس تعلق اجتماعي فرايندي است که فرد نسبت به مکان،محيط،شيء يا امري حساس تعهد،مسئوليت و هم هويتي پيدا کند و بسترري مناسب را جهت افزايش مشارکت شهروندان مهيا نمايد(وحيدا و نيازي،1383 :21)
تعريف عملياتي احساس تعلق اجتماعي
در اين تحقيق متغير احساس تعلق اجتماعي تماشاگران بر حسب مقياس ليکرت،شامل 5 طيف است که از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم و با ابعاد زير سنجيده مي شود:
1.حس مسئوليت پذيري و تعهد:فرد در جامعه با توجه به جايگاهش خود را در مقابل اجتماع و مردم داراي مسئوليت و وظيفه بداند.
2.حس تعلق به محل زندگي :فرد به جايي که در ان ساکن است به طور کلي علاقه مند باشد.
3.حس مالکيت بر محيط شهري:فرد خود را در مقابل شهر و همه امکانت موجود در ان داراي وظايف بداند و احساس کند که به نوي مالک آن است.
4. حس بي قدرتي:يعني عقيده نداشتن به تأثير و کارايي خود در اجتماع و زندگي خويش.
براي سنجش ميزان احساس تعلق اجتماعي تماشاگران هفت گويه در پرسشنامه تعبيه شده است که به ترتيب شامل :1- همه ما نسبت به جامعه اي که در آن زندگي مي کنيم وظايف و مسئوليت هايي داريم که بايد به آنها عمل کنيم. 2-در هر شرايطي منافع فردي خود بر همه چيز ترجيح مي دهم.3- در شرايط کنوني هر کس بايد بيشتر به فکر حل مشکلات خود باشد و نيازي نيست نگران جامعه و ديگران باشيم . 4-زندگي در محله خود را بر زندگي در محلات ديگر ترجيح مي دهم5- همه امکانات آموزشي،تفريحي،فرهنگي و ….موجود در شهر رامتعلق به خود مي دانم و خود را مسئول نگهداري آنها.6- من فکر مي کنم آدمي مثل من حتي اگر بخواهد،در شرايط فعلي نمي تواند در جامعه مؤثر ومفيد باشد 7- من وقتي در مورد ساخت کشورم مي انديشم خود را با آن بيگانه احساس مي کنم.اين گويه ها در سوال شماره 33 و در هفت مورد به صورت جدول تنظيم شده و از پاسخگويان خواسته شده نظر خود را در يک طيف پنج قسمتي از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم ارائه دهند.
سرمايه فرهنگي
اصطلاح سرمايه فرهنگي ،بر انواع خاصي از دانش ها،سبک هاي اجتماعي،قريحه،قابليت ها دلالت داشته و در اين جا از منظري بورديويي بکار مي رود.بورديو سرمايه فرهنگي را گرايشات و عادات ديرپايي مي داند که طي فرايند جامعه پذيري حاصل مي شوند و هدف هاي فرهنگي ارزشمندي نظير قابليت هاي تحصيلي و مهارني را به دنبال دارد(بورديو،1381).بورديو سه نوع از سرمايه فرهنگي را از هم تفکيک مي کند که عبارت اند از:1-تجسم يافته 2-سرمايه فرهنگي شئ گشته شده(شامل کالاهاي فرهنگي مثل-نقاشي،کتاب،ابزارهاو…) و3-سرمايه فرهنگي نهادي شده(مدارک تحصيلي).
تعريف عملياتي سرمايه فرهنگي
در اين تحقيق سرمايه فرهنگي به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است. سرمايه فرهنگي شامل دارايي ها،فعاليت ها و اطلاعات

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد رفتار انسان، آداب و رسوم، قرن نوزدهم Next Entries منبع تحقیق درمورد سرمایه فرهنگی، وجود خداوند