منبع تحقیق درمورد حمل و نقل، تأمین کننده، نیروی انسانی، گازهای گلخانه ای

دانلود پایان نامه ارشد

22% مواجه میشود. توماس و گریفین217(1996) ، ارتوگرال و همکاران218(2007) ، هیل و گالبرث219 (2008) اثر نادیده گرفتن پیچیدگیهای هزینههای حمل و نقل را در هزینههای کل سیستم تولیدی و زنجیره تأمین شناسایی نموده و بر این نکته که در ادبیات کمتر مورد توجه قرار گرفته است صحه گذاشتهاند. در مدل پیشنهادی فرض شده که امکان انتخاب وسیله حمل و نقل در بین چندین وسیله مختلف وجود دارد و هزینه حمل و نقل بستگی به هزینه ثابت و متغیر وسیله انتخاب شده تغییر میکند.
به دلیل سختی ناشی از مواجهه با توابع غیرخطی بسیاری از مدلهای برنامهریزی تولید فرض میکنند که قیمت خرید مواد اولیه ثابت است. با این وجود این فرض چندان واقع بینانه و کاربردی نیست. فروشندگان اغلب تخفیفاتی را برای تهییج مشتریان برای سفارش مقادیر بیشتر، پیشنهاد میدهند. همین طور تولید کنندگان با افزایش میزان تولید، به سمت کاهش هزینه واحد تولید پیش میروند. در مدل پیشنهادی یک برنامهریزی تولید کلی غیر خطی توسعه یافته که قادر است توابع خطی، خطی شکسته، پله ای و غیر خطی را برای قیمت خرید محصولات در نظر بگیرد.
علاوه بر این، تابع هزینه کمبود به صورت غیر خطی در نظر گرفته شده است. این امر باعث میشود توزیع کنندگان به کاهش بیش از پیش کمبود روی بیاورند. به این ترتیب، تعداد بیشتر کمبود هزینههای بیشتر و بیشتری را به سیستم تولیدی تحمیل مینماید. به عبارت بهتر شیب تابع جریمه کمبود با افزایش تعداد کمبودها بصورت تدریجی افزایش مییابد.
در نهایت، مفهوم زنجیره تأمین سبز با لحاظ نمودن مسائل زیست محیطی در متغیرهای تصمیم انتخاب وسیله حمل و نقل، انتشار گازهای گلخانه ای و مدیریت پسماندهای تولیدی مد نظر قرار گرفته اند. در حقیقت یک ارتباط معکوس بین زمان تدارک و هزینه حمل و نقل و همچنین بین وسیله حمل و نقل و میزان انتشار گازهای گلخانه ای در نظر گرفته شده است. زمان تدارک کمتر، منجر به هزینه حمل و نقل بیشتر و انتشار گازهای گلخانه ای بیشتر خواهد شد. از طرفی هر محصولی با توجه به فرآیندهای تولیدی میزان مشخصی پسماندهای صنعتی تولید مینماید. ممکن است کالای سودآوری پسماند بیشتری تولید نماید و برعکس. مدیریتِ ترکیب بندی نرخ تولید محصولات به نحوی که کل حجم پسماند تولیدی از مقادیر مشخص شده در قوانین حاکم بر کارخانجات متجاوز نگردد از جمله محدودیتهای کارخانههای تولیدی است. از طرفی گستردگی زنجیرههای تأمین باعث شده، تولیدکنندگان و تأمینکنندگان از منظر جغرافیایی در حاکمیتهای سیاسی مختلفی قرار گرفته باشند و تحت قوانین و مقررات زیست محیطی سخت گیرانه یا سهل گیرانه تری قرار داشته باشند.
در نهایت مدل غیر خطی پیشنهادی با استفاده از رویکردهای تئوری و عددی به یک مدل خطی تک هدفه برنامهریزی تصادفی دو مرحله ای تبدیل شده و با استفاده از نرم افزار CPLEX 12.2 حل شده است.
با این توضیحات، یک زنجیره تأمین سه سطحی با J سایت، K تأمین کننده و I نقطه مشتری را در نظر بگیرید. برای پاسخگویی به تقاضای غیر قطعی مشتریان، هر کارخانه چندین قلم کالای مختلف تولید میکند که به N خانواده محصولات تقسیم شده اند که در اینجا محصول خوانده میشوند. هر محصول تنها از یک ماده اولیه تشکیل یافته است که بایستی از تأمین کنندگان تهیه گردد. هزینه تولید (متغیر/ثابت) در کارخانههای مختلف تولیدی میتواند متفاوت باشد. هزینه خرید مواد اولیه بسته به اندازه سفارش تغییر میکند به این معنی که هرچقدر اندازه سفارش بزرگتر باشد قیمت خرید مشمول تخفیف میگردد. همچنین قیمت پایه خرید نیز از یک تأمین کننده به تأمین کننده دیگر میتواند متفاوت باشد. هر کارخانه دارای ظرفیت مشخصی برای انبارش و تولید است. ظرفیت تولید با ساعات کاری در دسترس کارکنان (عادی/اضافه کاری) بخش تولید محدود میگردد. تأمین کنندگان، تولید کنندگان و نقاط تقاضا در یک گستره وسیع جغرافیایی پراکنده اند220 و هزینه حمل و نقل (ثابت/متغیر) بسته به مسافت بین موجودیت ها و نوع وسیله حمل و نقل انتخاب شده تعیین میشود. با اطلاع از این که امکان انبار محصولات در نقاط مشتری فراهم است و نیز کمبود محصولات با یک تابع افزایشی غیرخطی جریمه میشود، مسئله اصلی تعیین؛
1- میزان محصولات تولید شده در وقت عادی/اضافه کاری و یا مقاطعه کاری برای پاسخگویی به تقاضای غیر قطعی مشتریان
2- میزان و زمان سفارش مواد اولیه به تأمین کنندگان برای پاسخگویی به احتیجات خالص کارخانجات با در نظر گرفتن زمان تدارک انعطاف پذیر
3- تعداد نیروی انسانی، تعداد استخدام و اخراج ها در هر دوره و در هر کارخانه
4- میزان محصولاتی که در هر دوره در نقاط مشتری و نیز کارخانجات انبار میشود
5- نوع وسایل حمل و نقل برای ارسال ها و دریافت ها
6- میزان تقاضایی که در هر دوره در نقاط مشتری بدون پاسخ میماند و به تعویق میافتد
به نحوی که زیان کل سیستم تولیدی و زنجیره تأمین با توجه به قوانین و مقررات زیست محیطی نظیر انتشار گازهای گلخانه ای و مدیریت پسماندهای تولید، کمینه شود.
3-5-2- پارامترها و متغیرهای مسئله

تعداد کالای تولید شده نوع n در اوقات عادی در کارخانه j در دوره t

تعداد کالای تولید شده نوع n در اوقات اضافه کاری در کارخانه j در دوره t

تعداد کارکنان تولیدی در کارخانه j در دوره t

تعداد کارکنان تولیدی اخراج شده در کارخانه t در دوره t

تعداد کارکنان تولیدی استخدام شده در کارخانه j در دوره t

سطح موجودی کالای نوع n ( 1, 2, …, N)در کارخانه j درانتهای دوره t ( 1, 2, …, T)

سطح موجودی کالای نوع n در نقطه تقاضای i (1, 2, …, I) در انتهای دوره t

تعداد کالایی از نوع n که از تأمین کننده s (1, …, S) به تولیدکننده j با استفاده از وسیله حمل و نقل g در دوره t ارسال میگردد.

تعداد کالای نوع n که از کارخانه j به نقطه تقاضای i توسط وسیله حمل و نقل g در دوره t ارسال میگردد.

تعداد کمبود کالای n در نقطه تقاضای i در دوره t

متغیر صفر و یک که مشخص مینماید آیا کارخانه j در دوره t کالای نوع n را تولید کرده است یا خیر

تعداد وسیله حمل و نقل نوع g که برای حمل و نقل بین تأمین کننده k و کارخانه j در دوره tاستفاده شده است

تعداد وسیله حمل و نقل نوع g که برای حمل و نقل بین کارخانه j و نقطه تقاضای i در دوره tاستفاده شده است

تقاضای کالای n در نقطه تقاضای i در دوره t تحت سناریوی s

هزینه متغیر تولید محصول نوع n در اوقات عادی در کارخانهj

هزینه متغیر تولید محصول نوع n در اوقات اضافه کاری در کارخانه j

هزینه راه اندازی تولید محصول نوع n در کارخانه j

قیمت فروش کالای نوع n در نقطه تقاضای i

هزینه نیروی کار در کارخانه j
anj
نیروی کار مورد نیاز برای تولید یک واحد کالای نوع n در کارخانه j

هزینه اخراج در کارخانه j

هزینه استخدام در کارخانه j

هزینه نگهداری کالای نوع n در کارخانه j

هزینه نگهداری کالای نوع n در نقطه تقاضای i

ضریب مجاز اضافه کاری

هزینه متغیر حمل و نقل وسیله نوع g

هزینه ثابت حمل و نقل وسیله نوع g

فاصله بین تأمین کننده k و کارخانه j

فاصله بین کارخانه j و نقطه مشتری i

قیمت خرید ماده اولیه n از تأمین کننده k

ظرفیت انبارش کارخانه j

ظرفیت انبارش در نقطه مشتری i

ظرفیت تولید ماده اولیه n توسط تأمین کننده k در هر دوره

حجم واحد کالای نوع n (m3)

حجم بار وسیله حمل و نقل g (m3)

میزان انتشار گاز CO2 توسط وسیله حمل و نقل g در واحد مسافت

سطح مجاز انتشار گازهای گلخانه ای در هر دوره توسط کارخانه j

حجم مجاز پسماندهای صنعتی تولید شده توسط هر کارخانه

پسماند تولید شده توسط یک واحد کلای نوع n در کارخانه j

زمان تدارک برای ارسال کالای نوع n از تأمین کننده k به کارخانه j توسط وسیله حمل g

زمان تدارک برای ارسال کالای نوع n از کارخانه j به نقطه مشتری i توسط وسیله حمل g

هزینه کمبود محصول n در نقطه تقاضای i
ρs
احتمال وقوع سناریوی s

هزینه نیروی انسانی
(‏3-80)

هزینه موجودی
(‏3-81)

هزینه حمل و نقل
(‏3-82)

هزینه تولید و خرید
(‏3-83)

هزینه کمبود
(‏3-84)

درآمد فروش
(‏3-85)

(‏3-86)

(‏3-87)

(‏3-88)

(‏3-89)

(‏3-90)

(‏3-91)

(‏3-92)

(‏3-93)

(‏3-94)

(‏3-95)

(‏3-96)

(‏3-97)

(‏3-98)

(‏3-99)

(‏3-100)

(‏3-101)

(‏3-102)
تابع هدف مدل پیشنهادی چهارم، کمینه سازی زیان کل سیستم تولیدی و زنجیره تأمین است و شامل هزینههای نیروی انسانی (حقوق، استخدام و اخراج)، هزینه نگهداری موجودی در کارخانه ها و نقاط مشتری، هزینههای حمل و نقل، هزینههای تولید در وقت عادی، اضافه کاری، هزینههای خرید و هزینههای کمبود که از آن درآمد حاصل از فروش کل، کسر گردیده است.
محدودیت (3-87) معادله بالانس موجودی و سفارشات عقب افتاده در نقاط تقاضا است. محدودیت (3-88) یک معادله تعادل برای موجودی در کارخانجات است. محدودیتهای (3-89) و (3-90) حد بالای اوقات عادی و اضافه کاری در کارخانجات را مشخص مینماید. محدودیت (3-91) یک معادله تعادلی برای سطح نیروی انسانی است و تضمین میکند تعداد نیروی انسانی موجود در دوره فعلی برابر تعداد نیروی انسانی در دوره قبلی است بعلاوه تغییرات در سطح نیروی انسانی در دوره فعلی. محدودیتهای (3-92) و (3-93) انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از حمل و نقل در زنجیره تأمین و نیز حجم پسماند تولیدی ناشی از فرایند تولید کارخانه را به یک سطح از پیش تعیین شده محدود مینماید. محدودیت (3-94) ظرفیت تأمین کنندگان را مشخص مینماید. محدودیتهای (3-95) و (3-96) ظرفیت انبارش در کارخانههای تولیدی و نقاط مشتری را مشخص میکند. محدودیتهای (3-97) و (3-98) تعداد وسایل حمل نقل مورد استفاده برای جابجایی مواد اولیه و محصولات نهائی از تأمین کنندگان به کارخانجات و از کارخانجات به نقاط مشتری را مشخص مینماید. محدودیت (3-99) یک محدویت کمکی است و تضمین میکند چنانچه حداقل یک محصول در کارخانه j تولید گردد متغیر صفر و یک مربوطه مقدار یک میگیرد و در غیر اینصورت مقدار صفر میگیرد. این متغیر در تابع هدف برای محاسبه هزینه راه اندازی در کارخانجات استفاده شده است. محدودیت (3-100) تعداد کالای تولیدی در اوقات عادی و اضافهکاری را به تعداد مواد اولیه موجود در کارخانجات محدود میکند. محدودیت (3-101) تضمین میکند که تعداد کالای ارسالی به نقاط تقاضا بیش از کالاهای موجود در کارخانجات نباشد و در نهایت محدودیت (3-102) نوع متغیرهای بکار رفته در مدل را مشخص مینماید.
3-5-3- تابع تخفیف مقداری
همانطور که قبلاً اشاره شد، فروشندگان معمولاً تخفیفاتی را برای تشویق مشتریان به خرید بیشتر، پیشنهاد میدهند. تولیدکنندگان نیز وقتی میزان تولید افزایش مییابد به سمت کاهش هزینه واحد کالا حرکت میکنند. تخفیف باعث میشود تا تولیدکنندگان بجای انجام سفارشات کوچک دوره ای، سفارشات عمده تری را انجام دهند. این موضوع از یک طرف باعث افزایش میزان موجودی در نزد تولیدکنندگان میشود و از طرف دیگر هزینه خرید مواد اولیه و نیز انتشار گازهای گلخانه ای به دلیل کاهش تعداد رفت و آمد ها، را کاهش میدهد. یک تابع چند ضابطه ای غیر خطی برای تخفیف مقداری در نظر گرفته شده است که به فرم کلی زیر است (شکل 3-2).

(‏3-103)

شکل‏32- تابع چند ضابطه ای تخفیف مقداری
که در آن ri مقدارِ شیبِ کاهشِ قیمت است وقتی مقدار سفارش بینوقرار میگیرد. و m تعداد سطوح مختلف تخفیف است. از آنجاکه تابع تخفیف و قیمت هر دو متغیر هستند بنابراین تابع خرید در مدل پیشنهادی بصورت غیر خطی از درجه دوم تبدیل میگردد(). به منظور بدست آوردن جواب بهینه در قسمتهای بعدی این تابع چند ضابطه ای به فرم خطی تبدیل میگردد.
3-5-4- تابع جریمه کمبود غیرخطی
همانطور که در قسمت تشریح مدل اشاره شد، پیچیدگی حل مدلهای غیر خطی همواره باعث گردیده است تا در بسیاری از تحقیقات پیشین تابع هزینه کمبود به فرم خطی ساده در نظر گرفته شود. در این مدل، یک تابع

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد زنجیره تأمین، حمل و نقل، نیروی انسانی، تأمین کننده Next Entries منبع تحقیق درمورد حمل و نقل، مدل پیشنهادی، گازهای گلخانه ای، تصمیم گیری چندمعیاره