منبع تحقیق درمورد حقوق و دستمزد، حسابداران، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

باشد، تهيه اطلاعات دقيق وجامع مي تواند كيفيت تصميم اتخاذ شده را افزايش دهد.اما اگر قدرت تحليل تصميم گيرنده ضعيف باشد ، اطلاعات مختصر و خلاصه ممكن است ارزش بيشتري داشته باشد (لي ،71٬1996)26.

7-5-2 – صورتهاي مالي
فرايند تهيه صورتهاي مالي شامل يك چرخه فعاليت است. اول كليه حسابهاي دفتر كل و مانده آنها در يك گزارشي به نام تراز آزمايشي، فهرست مي شود. اين نام به اين دليل انتخاب شده است كه به حسابدار اجازه مي دهد اثبات كند جمع كل مانده هاي بدهكار در حسابهاي مختلف برابر با جمع كل مانده هاي بستانكار در حسابهاي ديگر است. سپس، تراز آزمايشي ديگر به نام تراز آزمايشي اصلاح شده تهيه مي شود زيرا ، اين گزارش تاثير كليه ثبتهاي اصلاحي را نشان مي دهد. تراز آزمايشي اصلاح شده صحت و كيفيت بدهكاران و بستانكاران و صحت كليه ثبت هاي اصلاحي را ارزيابي مي كند. پس از آن ، صورتحساب سود و زيان مي تواند بر اساس تراز آزمايشي اصلاح شده تهيه شود. بعد از اين ، ثبتهاي بستن حسابهاي درآمد و هزينه و انتقال آنها به حساب سود و زيان و بستن مانده حساب سود و زيان و بستن مانده حساب سود و زيان به حساب سرمايه انجام مي شود. در نهايت ، ترازنامه و صورتحساب گردش وجوه نقد . ( به كمك اطلاعات سود و زيان و تراز نامه ) تهيه مي شود (سجادي ،1385، 79)3.

8-5-2 طبقه بندی نوع اطلاعات
اطلاعات را از ابعاد گوناگونی می توان طبقه بندی کرد ازجمله:
منبع اطلاعات: اینکه اطلاعات در داخل سازمان ایجاد شده اند یا خارج آن.
چاچوب سازمانی:اطلاعات مربوط به موضوعی در گذشته است ، یا حال ویا آینده
رسانه ارتباطی:اطلاعات کتبی ارایه می شود ویا شفاهی.
زمینه عملیاتی:اطلاعات مربوط به فعالیت های اولیه مانند هزینه موادخام وتدارکاتی می باشد ،یا مربوط به امور پرسنلی وحتی هزینه غیبت وتاخیر کارکنان.
سطح تصمیم گیری: کاربرد اصلی اطلاعات در کدام یکی از سطوح استراتژیک ، تاکتیکی یا اجرایی صورت می گیرد (صرافی زاده، 1384 ،60 )1.

6-2- مفاهيم فن آوري اطلاعات
1-6-2 – سخت افزار رايانه ها
سخت افزار عبارتست ازتجهيزات فيزيكي كه وظايف داده پردازي الكترونيكي در يك سيستم رايانه اي را به عهده دارد و شامل واحد پردازش مركزي و پيراموني، ورودي ، ستاده ، ذخبره سازي و دستگاههاي ارتياطي مخابراتي است .
سرعت ، قدرت ، و ظرفيتهاي ذخبره سازي رايانه ها به طور شگفت انگيزي افزايش يافته است در حالي كه اندازه رايانه ها و هزينه آنها كاهش يافته است . براي مثال ، اولين يارانه ها قادر بودند صدها كار در ثانيه انجام دهند و امروز رايانه ها مي توانند صدها ميليون كار در ثانيه انجام دهند . ظرفيت و ذخبره سازي و حافظه رايانه ها از هزاران كاراكتر به ميليونها كاراكتر توسعه يافته است. هزينه اجراي يك ميليون دستور از 10 دلار به كمتر از 10 سنت كاهش يافته است . پيش از اين ، رايانه ها فضاي يك اتاق را اشغال مي كردند حال آنكه امروز رايانه هاي پيشرفته را مي توانند با دستان خود حمل كنيد ( آریا ، 1385 ، 276 )2.

2 -6 -2 – اندازه رايانه ها
رايانه ها بر مبناي اندازه و قدرت به چهار گروه اصلي ابر رايانه ها ، رايانه هاي بزرگ ، رايانه هاي كوچك و ريز رايانه ها تقسيم مي شوند.

قدرت رايانه ها به كمك سرعت ، ظرفيت حافظه ، قدرت محاسباتي و تعداد كاربران و دستگاه هاي جانبي كه رايانه مي تواند پشتيباني نمايد ، اندازه گيري مي شود .
ابر رايانه ها : براي سرعت بالا ، فعاليتهاي نظامي منظم و فعاليتهاي علمي مورد استفاده قرار مي گيرند. اين رايانه ها ظرفيتهاي ذخبره سازي فوق العاده اي دارند و بيش از 10 برابر سريعتر از رايانه هاي بزرگ هستند. اخيراً ابر رايانه هاي كوچكتر به كمك تراشه هاي ريز پردازنده طراحي شده اند( آریا ، 1385 ، 277 )1.
اين ابر رايانه ها به اندازه اي كوچك هستند كه بر روي يك ميز جاي مي گيرند اگر چه سرعت آنها نصف نمونه هاي مشابه بزرگتر است.
بسياري از ابر رايانه ها از پردازنده موازي به صورت انبوه استفاده مي كنند. به جاي استفاده از يك واحد پردازش مركزي براي انجام وظايف به ترتيب ، تعدادي واحد پردازش مركزي با يكديگر مرتيط و كارهاي هم زمان يك فعاليت پيچيده را در بخشهاي مختلف انجام مي دهند.
پردازنده موازي به صورت انبوه بويژه براي كاهش زمان جستجو در بانكهاي اطلاعاتي بزرگ مفيد است زيرا ، تمام بانك اطلاعاتي مي تواند قسمت بندي و هر قسمت به طور جداگانه مورد جستجو قرار گيرد (سجادي ، 1385 ، 234 )2.

3-6-2- واحد پردازش مركزي
وظايف پردازش رايانه به وسيله واحد پردازش مركزي انجام مي شود اين بخش از سه واحد محاسبه و منطق كليه محاسبات رياضي و عمليات منطقي را انجام مي دهد. واحد كنترل ساختار برنامه ها را تفسير و عمل هماهنگي بين دستگاههاي ورودي ، خروجي و ذخبره سازي را انجام مي دهد. دستورهاي داده و اطلاعات و برنامه ها در حافظه اوليه ذخيره مي شود (تاردي وردی، 1385، 6)3.
يك خصوصيت كيفي مهم اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اين است كه به آساني براي استفادهكنندگان قابل درك باشد.قابل فهم بودن اطلاعات حسابداري متشكل از دو عامل زير است.
الف) ادغام وطبقه بندي اطلاعات. براي اينكه ارايه اطلاعات. مالي قابل فهم باشد لازم است كه اقلام به نحوي مناسب در يكديگر ادغام وطبقه بندي شوند.

ب) توان استفاده كننده. اطلاعات مالي بايد بر اساس اين فرض كه استفاده كننده كنندگان از آگاهيمعقولي در مورد فعاليتهاي تجاري و اقتصادي و نحوه حسابداري برخوردارند واينكه مايل به مطالعه اطلاعات با تلاش معقولي هستند، در عين حال اطلاعات پيچيده اي كه مربوط تلقي مي شود نبايد به بپهانه مشكل بودن درك آن حذف شود، گرچه اين گونه اطلاعات نيز بايد حتي المقدور به گونه اي ساده ارايه شود (نوروش،1385،23)27.

4-6-2- دستگاههاي ورودي28
سيستم هاي شركتهاي بازرگاني معمولاً داراي حجم وسيعي از اطلاعات ورودي . خروجي و محاسبات ساده هستند. به دليل اين كه دستگاههاي ورودي و خروجي خيلي كندتر از واحد پردازش مركزي عمل مي كنند . سيستمهاي بازرگاني داراي محدوديت عملكرد ورودي / خروجي29 هستند. اين ويژگي توان عملياتي 30 سيستم را كاهش مي دهد كه با ميزان كار مفيد انجام شده طي يك دوره زماني معين برابر است . بسياري از رويكردهايي كه توان عملياتي سيستم را افزايش مي دهند بر به كارگيري روشهاي ورود اطلاعات به سيستمي تاكيد دارند كه تعامل نيروي انساني را به حداقل ممكن كاهش مي دهد و استفاده از دستگاههاي ورودي رايانه با سرعت زياد را به حداكثر ممكن مي رساند . روش هاي مختلف ورود اطلاعات در اين قسمت تشريح مي شود. (آريا ، 1385، 80 )5.

5-6-2- دستگاههاي خروجي
بسياري از دستگاههاي ورودي را مي توان به عنوان دستگاههاي خروجي استفاده كرد . براي مثال ، نوارهاي مغناطيسي و ديسكها غالباً نه تنها براي بازيابي اطلاعات بلكه براي ذخبره كردن نتايج پردازش اين اطلاعات نيز به كار مي روند. به طور مشابه ، كدهاي ميله اي هم براي ورودي و هم براي خروجي سيستم استفاده مي شوند.

6-6-2- نرم افزار رايانه
نرم افزار، دستورهاي تعريف شده اي است كه فعاليتها و وظايف دستگاههاي سخت افزار را كنترل مي كند. مجموعه دستورهاي كه به يك رايانه مي گويد يك فعاليت با وظيفه چگونه انجام مي شود ، برنامه رايانه ناميده مي شود . فرآيند نوشتن برنامه نرم افزاري براي اجراي وظايف و فعاليتها ، برنامه نويسي رايانه هاي ناميده مي شود . برنامه هاي نرم افزاري به يك زبان برنامه نويسي نوشته مي شوند.برنامه هاي رايانه اي به دو دسته تقسيم مي شوند : نرم افزارهاي كاربردي و نرم افزارهاي سيستمي.نرم افزارهاي كاربردي براي اجراي يك وظيفه خاص و كمك به كاربران نوشته مي شود. نمونه هاي اين نرم افزار عبارتند از : برنامه هاي نگهداري حسابهاي دريافتني ، حسابهاي پرداختني ، موجودي كالا و به هنگام نمودن اطلاعات حقوق و دستمزد .نرم افزار سيستمي ، دستورهاي برنامه كاربردي را تفسير كرده و مشخص مي كند كه سخت افزار چگونه آنها را انجام مي دهد ( سجادي، 1385، 255 )31.

7-6-2 – نرم افزار سيستمي
نرم افزارهاي سيستمي استفاده از سخت افزار ، نرم افزارهاي كاربردي و ديگر منابع سيستمي مورد استفاده در فرآيند پردازش دادها را كنترل مي كند . همچنين ، اين سيستم برنامه هاي كاربران را به وسيله ترجمه به زبان ماشين ، براي اجرا مهيا مي كند . سه نوع نرم افزار سيستمي وجود دارد : سيستمهاي عامل 32 ، برنامه هاي كاربردي33 و نرم افزار ارتباطات34 (آریا ،1385 ، 291 )5.

8-6-2 – نرم افزارهاي كاربردي
نرم افزارهاي سيستمي و سخت افزار منحصر به فرد نبوده بلكه براي هر شخصي كه به آنها نياز داشته باشد ، فابل دسترسي هستند ولي اين وضعيت در مورد نرم افزارهاي كاربردي صادق نيست . نرم افزارهاي كاربردي كالاي كميابي هستند و شركتها ميليونها دلار صرف طراحي و توسعه آنها مي كنند تا از مزاياي اقتصادي آنها بهرمند شوند. تاكنون نرم افزارهاي كاربردي مهمترين نرم افزار حسابداران بوده اند (آریا ،1385 ، 291 )6.
7-2 سيستم هاي خبره ( هوشمند )35
1-7-2 بعضي از تعاريف سيستم هاي خبره
در اينجا چند تعريف از سيستم خبره مطرح مي گردد :
*سيستم خبره يك سيستم رايانه اي است كه با استفاده از دانش ، حقايق و روش هاي استدلالي ، مسايلي را حل مي كند كه نيازبه توانايي افراد خبره دارند.
*يك سيستم خبره، يك سيستم رايانه اي است كه توانايي تصميم گيري يك فرد خبره را « تقليد » مي كند
اصطلاح تقليد يعني انجام كارهايي كه يك فرد خبره انجام مي دهد و اين امر با شبيه سازي اعمال يك خبره تفاوت زيادي دارد.
* سيستم خبره ، يك برنامه هوش مصنوعي است كه براي حل مسائل و مشكلات مربوط به يك حوزه خاص تهيه شده باشد.
*سيستم خبره يك برنامه رايانه اي است كه با استفاده ازدانش و رويه ها ، در حل مسايل مشكل ، همانند يك انسان متخصص و خبره عمل مي كند.
*سيستم خبره يك نرم افزار رايانه اي براي تصميم گيري36 است كه حتي « فراتر ازمهارت انسان » در حوزه هاي خاص و ظريف به يك سطح عملكردي و مقايسه اي دسترسي مي يابد .
* يك سيستم خبره استفاده از رايانه به عنوان راهنماي تصميم گيري مشابه حرفه اي خاص در حوزه مشكلي خاص است (الهي ، 1382 ، 11 )3.

2-7-2. مزاياي سيستم هاي خبره
مزاياي سيستم هاي خبره مي تواند هم براي سازمان و هم براي كاركناني كه داخل سازمان كار مي كنند مطرح شوند . اين مزيت ها به شرح زير هستند :
*مزاياي سازماني
*حفظ دانش . دانش اين سيستم ها دائمي است ، بر خلاف انسان كه ممكن است استخدام يا بازنشسته شود و يا مسائل ديگري براي وي اتفاق بيفتد .

* توزيع دانش . دانش مي تواند از طريق سيستم هاي طراحي شده به سايت هاي ديگر در هر جاي دنيا با استفاده از شبكه يا كپي برداري سيستم خبره بر روي يك سخت افزار مجزا ، انتقال يابند .
* آموزش . سيستم هاي خبره توانائي شرح و تبيين يك مساله را دارند . استفاده كنندگان سيستم مي توانند زنجيره استدلال تصميمات اتخاذ شده را بفهمند و درك بهتري از حوزه مساله داشته باشند .
*تاثير رقابتي. سيستم هاي خبره به يك سازمان اغلب توانائي رقابت مي دهند. به طوريكه بتواند سرعت عكس العمل و پاسخ خود را افزايش دهد و دقت تصميمات خود را بالاتر برد.
*كاهش هزينه . به اشتراك گذاشتن رايانه ها هزينه زيادي ندارد و منابع مهمي مصرف نمي كند ( بجز هزينه هاي انرژي و نگهداري ) و نيز هزينه ايجاد تخصص براي استفاده كننده رايانه پائين است .
* افزايش بهره وري و ميزان توليد . سيستم هاي خبره از انسان سريعتر عمل مي كنند .
*افزايش كيفيت محصولات . سيستم هاي خبره قادر به افزايش كيفيت محصولات سازمانهاي توليدي هستند .
* حل مشكل كميابي تخصص . در بسياري موارد متخصصان يا در حال بازنشسته شدن و يا ترك شغل خود هستند و يا اصلاً حوزه جغرافيائي كار اين متخصصان آنقدر زياد است كه امكان در دسترس بودن و يا استفاده مناسب از آنها وجود ندارد (الهي ، 1382 ، 11 )1 .
* انجام كار و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام Next Entries منبع تحقیق درمورد ادله الکترونیکی، منابع سازمان، سیستم بانکی