منبع تحقیق درمورد حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

آنهاست باشد. لازم است كه اين اطلاعات بر اساس محتوا و واقعيت اقتصادي و نه صرفا شكل قانوني انها به حساب گرفته شود (كميته استانداردهاي حسابداري ايران، 1389 ، 680)2.

6-1-3-2 بي طرفي
اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي بايد بي طرفانه يعني عاري از تمايلات جانبدارانه باشد. چنانچه انتخاب و يا ارائه اين اطلاعات به گونه اي باشد كه بر تصميم گيري يا قضاوت در جهت نيل به نتيجه اي از قبل تعين شده، اثر گذارد. صورتهاي مالي بي طرف نمي باشد (همان منبع، 681)3.

7-1-3-2- احتياط
تهيه كنندگان صورتهاي در عين حال بايد با ابهاماتي كه به گونه اي اجتناب ناپذير بر بسياري رويدادهاي و شرايط سايه افكنده بر خورد كنند. نمونه اين ابهامات عبارت است از قابليت وصول مطالبات، عمر مفيد احتمالي داراييهاي ثابت مشهوت و تعداد و ميزان ادعاهاي احتمالي مربوط به ضمانت كالاي فروش رفته، چنين مواردي با رعايت احتياط در تهيه صورتهاي مالي و همراه با افشاي ماهيت و ميزان آنها شناسايي مي شود. احتياط عبارت است از كاربرد درجه اي ازمراقبت كه در اعمال قضاوت براي انجام براورد در شرايط ابهام مورد نياز است به گونه اي كه در آمدها يا داراييها بيشتر ازواقع و هزينه ها يا بدهيهاكمتر از واقع ارائه نشود. اعمال احتياط نبايد منجر به ايجاد اندوخته هاي پنهاني يا ذخاير غير ضروري گردد ياداراييها و درآمدها را عمدا كمتر از واقع و بدهيها و هزينه ها را عمدا بيشتر از واقع نشان دهد زيرا اين امر موجب نقض بي طرفي است و بر قابليت اتكاي اطلاعات مالي اثر مي گذارد (همان منبع ، 683 )4.

8-1-3-2- كامل بودن
اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي بايد با توجه به كيفيت اهميت و ملاحضلات مربوط به فروني منافع بر هزينه تهيه و ارائه آن كامل باشد. حذف بخشي از اطلاعات ممكن است باعث شود كه اطلاعات نادرست يا گمراه كننده شود و لذا قابل اتكا نباشد و از مربوط بودن آن كاسته شود.

2-3-2- خصوصيات كيفي مرتبط باارائه اطلاعات
خصوصيات مربوط به ارائه شامل “قابل مقايسه بودن” و “قابل فهم بودن” است. اطلاعاتي كه فاقد اين خصوصيات باشد علير غم مربوط بودن و قابل اتكا بودن، داراي فايده محدودي است. (كميته استانداردهاي حسابداري ايران، 1389 ، 680)1.

1-2-3-2- قابل مقايسه بودن
استفاده كنندگان صورتهاي مالي بايد بتوانند صورتهاي مالي واحد تجاري را طي زمان جهت تشخبص روند تغييرات در وضعيت مالي، عملكرد مالي وانعطاف پذيري مالي واحد تجاري مقايسه نمايند. استفاده كنندگان همچنين بايد بتوانند صورتهاي مالي واحدهاي تجاري مختلف را مقايسه كنند تا وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعتاف پذيري مالي آنها را نسبت به يكديگر بسنجند. رعايت استاندارهاي حسابداري موجب مي گردد كه قابليت مقايسه صورتهاي مالي فراهم آيد زيرا به موجب الزامات مندرج در استانداردهاي مزبور، واحدهاي تجاري مختلف بايد براي حسابداري معاملات و رويدادهاي مشابه از رويه هاي مشابهي استفاده كنند (همان منبع، 683 )2.

2-2-3-2- ثبات رويه
قابل مقايسه بودن مستلزم اين امر است كه اندازه گيري و ارائه اثرات مالي معاملات و ساير رويدادهاي مشابه در هر دوره حسابداري و از يك دوره به دوره بعد با ثبات رويه انجام گيرد و همچنين هماهنگي رويه توسط واحدهاي تجاري مختلف حفظ شود. اگرچه براي نيل به قابل مقايسه بودن، ثبات رويه لازم است اما هميشه به خودي خود كافي نيست (نوروش٬1385٬ 21)3.

افشائيات يكي ازپيش شرطهاي قابل مقايسه بودن، افشاي رويه هاي حسابداري بكار رفته در تهيه صورتهاي مالي و همچنين افشاي هرگونه تغييرات در آن رويه ها و اثرات چنين تغييراتي مي باشد. استفاده كنندگان بايد قادر باشند تفاوت بين رويه هاي حسابداري براي معاملات و ساير رويدادهاي مشابه را كه توسط يك واحد تجاري طي دوره هاي مختلف بكار گرفته شده و رويه هايي را كه توسط واحدهاي تجاري مختلف اتخاذ شده است ، تشخيص دهند (نوروش٬1385٬ 21)1.

3-2-3-2- قابل فهم بودن
يك خصوصيت كيفي مهم اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اين است كه به آساني براياستفاده كنندگان قابل درك باشد (همان ماخذ، 684 )2.

4-2-3-2- ادغام و طبقه بندي اطلاعات
يك عامل مهم در قابل فهم بودن اطلعات مالي نحوه ارائه آنهاست. براي اينكه ارائه اطلاعات مالي قابل فهم باشد لازم است كه اقلام به نحوي مناسب در يكديگر ادغام و طبقه بندي شود (همان ماخذ، 684 )3.

5-2-3-2- توان استفاده كنندگان
صورتهاي مالي براي رفع نيازهاي استفاده كنندگان مختلفي كه از درجات مختلف آگاهي از فعاليتهاي تجاري و اقتصادي و نحوه حسابداري برخوردارند، تهيه مي شود. معهذا اطلاعات مالي عموماً بر اساس اين فرض كه استفاده كنندگان از آگاهي معقولي در مورد فعاليتهاي تجاري و اقتصادي و نحوه حسابداري برخوردارند و اينكه مايل به مطالعه اطلاعات با تلاش معقولي هستند، تهيه مي شود. در عين حال ، اطلاعات پيچيده اي كه جهت رفع نياز هاي تصميم گيري اقتصادي مربوط تلقي مي شود نبايد به بهانه مشكل بودن درك آن توسط برخي استفاده كنندگان از صورتهاي مالي حذف شود، گرچه اين گونه اطلاعات نيز بايد حتي المقدور به گونه اي ساده ارائه شود (همان ماخذ، 684 )4.

4-2- محدوديتهاي حاكم بر خصوصيات كيفي اطلاعات مالي
به ندرت مي توان اطلاعاتي تهيه كرد كه كاملا مربوط ، قابل اتكا ، قابل مقايسه و قابل فهم باشد.

1-4-2- موازنه بين خصوصيات كيفي
يكي از محدوديتها اين است كه اغلب نوعي موازنه يا مصالحه بين خصوصيتهاي كيفي ضرورت دارد . به طور مثال اطلاعاتي كه قابل اتكاتر است اغلب از درجه مربوط بودن كمتري برخوردار است و به عكس . عموماً هدف ، دستيابي به نوعي توازن بين انواع خصوصيات به منظور پاسخگويي به اهداف صورتهاي مالي است. اهميت نسبي خصوصيتهاي كيفي در موارد مختلف امري قضاوتي است (تاري وردي ، 1381، 7 )1.

2-4-2- به موقع بودن
هر گاه تاخيري نابجا در گزارش اطلاعات رخ دهد، اطلاعات ممكن است خصوصيت مربوط بودن خود را از دست بدهد. ممكن است لازم شود كه مديريت نوعي موازنه بين مزيتهاي نسبي ” گزارشگري به موقع ” و ” ارائه اطلاعات قابل اتكا ” برقرار كند. براي ارائه به موقع اطلاعات، اغلب ممكن است لازم شود قبل از مشخص شدن همه جنبه هاي يك معامله يا رويداد، اطلاعات موجود گزارش شود كه اين از قابليت اتكاي آن مي كاهد به عكس، هر گاه به منظور مشخص شدن همه جنبه هاي مزبور ، گزارشگري با تاخير انجام گردد ، اطلاعات ممكن است كاملاً قابل اتكا شود ، ليكن براي استفاده كنندگاني كه بايد طي اين مدت تصميماتي اتخاذ كنند بي فايده شود. براي نيل به موازنه بين خصوصيات مربوط بودن و قابل اتكا بودن ، با توجه به الزامات قانوني در مورد زمان ارائه اطلاعات ، مهمترين موضوعي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه چگونه به بهترين وجه به نيازهاي تصميم گيري اقتصادي استفاده كنندگان پاسخ داده شود.( كميته تدوين استانداردهاي حسابداري ايران، 1389، 687)2.

3-4-2- منفعت و هزينه
توازن بين منفعت و هزينه به جاي اينكه يك خصوصيت كيفي باشد يك محدوديت مهم است. منفعت حاصل از اطلاعات بايد بيش از هزينه تهيه و ارائه آن باشد . معهذا ارزيابي منفعت و هزينه اساساً يك فرآيند قضاوتي است.
مضافاً هزينه ها لزوماً بر عهده استفاده كنندگاني كه از منافع اطلاعات بهره مي برند قرار نمي گيرد منافع اطلاعاتي ممكن است نصبيت استفاده كنندگاني غير از آنهايي كه اطلاعات براي آنها تهيه شده است ، شود . به دلايل فوق اغلب ارزيابي منفعت و هزينه تهيه و ارائه اطلاعات مشكل است( كميته تدوين استاندارد هاي حسابداري ايران 1387، 687 )1.

5– 2 روشها و عناصر سيستم هاي اطلاعاتي
1-5-2 فعاليتهاي تجاري و نيازهاي اطلاعاتي
قبل از طراحي يك سيستم اطلاعاتي حسابداري براي شركت بايد بدانيم شركت چگونه فعاليت مي كند . اين موضوع موجب مي شود قادر باشيم انواع مختلف اطلاعات مورد نياز براي اداره مفيد شركت و همچنين انواع داده ها و روش هايي را كه براي گردآوري اطلاعات لازم خواهد بود ، شناسايي كنيم.

2-5-2 پردازش معاملات : مدارك و رويه ها
يكي از فعاليت هاي اساسي سيستم اطلاعاتي حسابداري پردازش « كارا و اثر بخش » داده ها مربوط به فعاليتهاي يك شركت است. پردازش معاملات شامل سه مرحله اصلي به شرح زير است :
1 – گردآوري داده هاي معامله در قالب مدارك مثبته
2 – ثبت داده هاي معامله در دفاتر روزنامه به ترتيب زمان و وقوع معامله.
3 – انتقال داده ها از دفاتر روزنامه به دفاتركل كه بر اساس زمان و وقوع و نوع حساب مرتب مي شوند.

3-5-2 گردآوري داده هاي معامله در قالب مدرك مثبته
اگر چه داده هاي مربوط به فعاليتهاي تجاري مي تواند بر روي برگه هاي كاغذ سفيد، دفتر يادداشت و يا حتي تخته سياه ثبت شوند اما براي كنترل دقت و نگهداري بهتر اطلاعات از فرمهاي خاصي استفاده مي شود كه آنها را مدارك مثبته مي نامند .شماره گذاري مدارك از قبل ، اثبات ثبت كليه مدارك را آسان كرده ، مانع از قلم افتادگي مدارك براي ثبت شده و منجر به انجام كار به صورت صحيح مي شود.
زيرا ، مدارك مثبته مشخص مي كنند كدام اطلاعات دريافت شده و اطلاعات استانداردي مثل نشاني و مسيري را كه فرمهاي مربوطه تكميل شده اند ، نشان مي دهد. اگر مدارك مثبته به نحو مناسبي طراحي شوند دقت و كارايي ثبت معاملات بهبود پيدا مي كند(سجادي ، 1385، 59 )1.

4-5-2- ثبت اطلاعات معاملات در دفتر روزنامه
پس از آنكه اطلاعات رويدادها و معاملات در قالب مدارك مثبته جمع آوري شد. قدم بعدي ثبت اين اطلاعات در دفتر روزنامه است. ثبت دفتر روزنامه براي كليه رويدادها صورت مي گيرد و حسابها و مبالغ بدهكار و بستانكار شده را نشان مي دهد. در دفتر روزنامه عمومي رويدادهاي غير عادي و غير تكراري مانند پرداخت وامها، تعديلات پايان دوره و عمليات بستن حسابها ثبت مي شود. دفاتر روزنامه اختصاصي به طور ساده ثبت تعدادزيادي از رويدادهاي تكراري را پردازش مي كند. بسياري از شركتها از دفاتر روزنامه اختصاصي براي ثبت چهار نوع رويداد معمول استفاده مي كنند فروشهاي نيسه، دريافتهاي نقدي، خريدهاي نيسه و پرداختهاي نقدي. براي آنكه ببينيد دفاتر اختصاصي چگونه مي توان در زمان صرفه جويي كند. توجه كنيد كه دفتر روزنامه فروش تنها يك ستون براي ثبت مبلغ رويداد دارد. علت اين است كه دفتر روزنامه فروش تنها براي ثبت فروشهاي نيسه كالا يا خدمات بكار مي رود. ازاين رو، هر ثبتي يك رقم بدهكار براي حسابهاي دريافتني و يك رقم بستابكار براي درآمد فروش دارد. همچنين، اين بدين معني است كه نيازي به نوشتن توضيح هر ثبت نيست زيرا ، كليه فروشهاي نيسه در دفتر روزنامه فروش ثبت مي شوند. در عوض ،كليه اطلاعات رويداد مزبور ازقبيل تاريخ ، شماره صورتحساب، نام و شماره حساب مشتري و مبلغ فروش در يك سطر نوشته مي شود (همان منبع ، 68)1.

5-5-2 – انتقال رويدادها به دفاتر كل
دفاتر كل براي خلاصه كردن وضعيت مالي از يك جمله مانده جاري هر يك از حسابها بكار مي رود. در يك سيستم دستي حسابداري، دفاتر كل به طور واقعي دفاتر خاصي هستند. اصطلاح « نگهداري دفاتر» اشاره به فرآيند حفظ و نگهداري از دفاتر كل دارد. دفتر كل عمومي در برگيرنده خلاصه اي از اطلاعات عمومي در مورد حسابهاي دارايي ، بدهي ، حقوق صاحبان سهام ، درآمد و هزينه شركت است .
در دفاتر معين كليه اطلاعات جزئي هر يك ازحسابهاي دفتر كل عمومي كه حسابها جزء زيادي دارد،ثبت مي شود. دفاتر معين به طور عام براي حسابهاي دريافتي ، موجوديها‌ ، داراييهاي ثابت و حسابهاي پرداختي بكار مي‌رود (سجادي ، 1385، 69 )25.

6-5-2 – تهيه اطلاعات براي تصميم گيري
وظيفه دوم سيستم اطلاعاتي حسابداري فراهم كردن اطلاعات مفيد براي تصميم گيري مديريت است. در سيستم حسابداري دستي اين اطلاعات به شكل گزارشهايي تهيه مي شود كه به دو دسته صورتهاي مالي و گزارشهاي مديريت تقسيم مي شوند. اهميت يك بعد خاص در مساله تصميم گيري، نشان دهنده وضعيت تصميم ،ماهيت مساله مورد نظر و مهارتهاي تصميم گيرندگان است. در حالتي كه تصميم گيرنده داراي قدرت تحليل قوي مي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد ارزش اطلاعات، حسابداران، پردازش اطلاعات Next Entries منبع تحقیق درمورد حقوق و دستمزد، حسابداران، وجوه نقد