منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل اقتصادی، توسعه پایدار، جامعه بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………..161
1ـ آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه(میگا) …………………………………………….162
2ـ ایکسید ……………………………………………………………………………………………………163
الف ـ کلیات ایکسید ……………………………………………………………………………………..164
ب ـ اهداف کنوانسیون ایکسید ……………………………………………………………………….165
پ ـ صلاحیت ایکسید …………………………………………………………………………………..167
ج ـ نقش ایکسید در توسعه تابعان حقوق بین الملل ………………………………………….167
3ـ نقش حقوق بین الملل سرمایه گذاری در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………………174
بخش سوم : تابعان جدید حقوق بین الملل ………………………………………………………175
گفتار اول : اشخاص حقیقی و حقوقی ……………………………………………………………..176
گفتار دوم : شر کتهای چند ملیتی …………………………………………………………………….179
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..183
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………190

مقدمه
1 : بیان مسأله
در عصر حاضر که حقوق بین الملل در بخش های مختلف گسترش زیادی پیدا کرده است، هر کدام از این بخش ها در نگاه اول به صورت یک حوزه ی مستقل جلوه گر می شود، که از جمله آنها می توان به حقوق بین الملل اقتصادی اشاره کرد، اما به نظر می رسد با توجه به گسترش نظام نوین اقتصاد بین المللی، حقوق بین الملل اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگری و هر گرایش دیگری اهمیت پیدا کرده و خود را به صورت حوزه ای مستقل از حقوق بین الملل مطرح کرده است. در عالم واقع حقوق بین الملل اقتصادی در مفهومی موسع زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل عمومی و در بردارنده قواعد حقوق بین الملل عمومی است که مستقیما به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل مربوط می گردد. اما با توجه به گستره اقتصاد در تمام سطوح زندگی بشر و رشد فزاینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن به نقطه ثقل موضوعات مختلف بین المللی بدل شده است و توسعه ی سریع سازمان های بین المللی ، توسعه ی حقوق بشر و کم رنگ شدن نقش مرزها به واسطه ی گسترش فناوری های نوین از جمله ماهواره و اینترنت، که کمک فراوانی به نزدیکی ملت های چهار گوشه دنیا کرده ، تاثیر شگرفی در خصوص گسترش اقتصاد در سطح جامعه بین المللی داشته است، حقوق بین الملل اقتصادی تنها بخشی از کل نظام حقوق بین الملل قلمداد می شود و این دو حوزه آنچنان با یکدیگر تلفیق شده اند که تفکیک و جدایی آن ها ممکن به نظر نمیرسد ، اما تحولات اقتصادی یک قرن اخیر موجب دگرگونی در برخی حوزه های حقوق بین الملل اقتصادی از جمله منابع و تابعان گردیده که خود این مساله نیز باعث توسعه و گسترش تابعان حقوق بین الملل عمومی شده است. در قرن 19 میلادی حقوق بین الملل عمدتا به روابط میان دولت ها مربوط می گردید و دکترین قرن 19 همه ی قواعد حقوق بین الملل را در جهت تنظیم رفتار فرد می دانست ولی فرد را به عنوان یک تابع محسوب نمی کرد و هیچگونه حقوق وتکالیفی به صورت مستقیم بر عهده فرد قرار نمی داد و در صورتیکه حقی از شخصی زایل می شد تنها دولت متبوع آن شخص می توانست برای منافعش اقامه دعوی کند. اما این سیستم تنها در زمان صلح عملکرد مناسبی داشت، ولی در زمان جنگ که دو کشور متخاصم رودر روی یکدیگر قرار می گرفتند و هر کدام بر علیه دیگری اعمال فشار می کرد، این سیستم در حمایت از افراد عملکرد مناسبی نداشت ، چرا که در هنگامه جنگ اقدامات غیر انسانی سبب می شد تا حمایت حقوق بین الملل از فرد زایل شود. تا اینکه برای مقابله با این رویکرد خصمانه ، حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه بنا شد و بدین نحو افراد در سایه حمایت نسبی حقوق بین الملل قرار گرفتند. به هر صورت با این رویکرد نیز فرد نمی توانست تابع فعال حقوق بین الملل قرار گیرد. اما در عصر حاضر و در سایه سار پیدایش نظام نوین اقتصاد بین المللی تحولاتی در این زمینه رخ داده است که حقوق بین الملل اقتصادی به عنوان سرشاخه و منبع اصلی پایه گذار این تحولات می باشد. حقوق بین الملل اقتصادی، با توجه به کنوانسیون ایکسید ، برای حمایت از سرمایه گذاری ها ، حقوق و تکالیفی برای اشخاص در نظر گرفته است همچنین تحت تاثیر فعالیتهای گسترده شرکت های چند ملیتی قرار گرفته است که این حقوق و تکالیف می تواند به گسترش تابعان حقوق بین الملل منجر شود و اشخاص را چه حقیقی و چه حقوقی به تابع فعال حقوق بین الملل مبدل سازد. حال باید دید با توجه به این توسعه و تحول سریع و رو به رشد اقتصاد جهانی ، آیا تابعان حقوق بین الملل اقتصادی دچار توسعه و گسترش شده اند واین گسترش به فراخور شرایط در حقوق بین الملل عمومی نیز اثر گذار بوده است یا خیر؟ و آیا تابعان حقوق بین الملل اقتصادی بدون گسترش، در قالب تابعان حقوق بین الملل عمومی قرار میگیرند یا اینکه با توجه به تحولات اقتصادی یک قرن اخیر در سطح کره خاکی حقوق بین الملل اقتصادی باعث ایجاد تابعان جدیدی شده و از این رو تابعان حقوق بین الملل نیز گسترش یافته اند؟ آیا عوامل ایجاد تحولات در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی از جمله حقوق بین الملل سرمایه گذاری، شرکت های چند ملیتی ، داوری های بین المللی در حوزه اقتصاد و تجارت جهانی و ایکسید در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی نقشی دارند یا خیر؟ با وجود تردیدهای پیش آمده هر روز نیاز به مشخص کردن محدوده ی تابعان حقوق بین الملل اقتصادی بیشتر احساس میشود تا میزان گسترش تابعان حقوق بین الملل روشن گردد. سرعت تحول در حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر بسیار زیاد بوده است، این تحول تمامی بخش های این حقوق را در برمی گیرد و نهایتا بیشترین تاثیر به تابعان این گرایش از حقوق بین الملل ختم می شود، چرا که تحولات در حقوق بین الملل اقتصادی به سمتی گرایش پیدا کرد که انحصار دولت ها را در روابط اقتصادی بین المللی زیر سوال برد و در ادامه، اشخاص جدیدی را به جامعه بین المللی برای فعالیت و نقش آفرینی معرفی کرد. این که این اشخاص چه نقشی می توانند در جامعه بین المللی داشته باشند در بخش های قبل به آنها اشاره شد. اشخاص مورد نظر شامل اشخاص حقیقی و اشخاص خصوصی و شرکت های چند ملیتی می شوند که تابعان حقوق بین الملل اقتصادی لقب گرفته اند. اما آیا این اشخاص تابعان حقوق بین الملل به معنای اعم قرار می گیرند و یا قابلیت تبدیل شدن به تابعی جدید در حقوق بین الملل را دارند یا خیر؟
2 : سابقه تحقیق
کتاب: (زایدل هوهن فلدرن ، آیگناس،1391، حقوق بین الملل اقتصادی، سید قاسم زمانی ، چاپ پنجم، تهران، شهر دانش) در این کتاب جزئیات حقوق بین الملل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در قسمتی از آن به تابعان حقوق بین الملل اقتصادی اشاره شده و به بسط تابعان حقوق بین الملل پرداخته شده است و اشخاص حقیقی و حقوقی را در پاره ای از موارد و با شرایطی خاص جزو تابعان فعال حقوق بین الملل محسوب کرده است که در حقوق بین الملل اقتصادی نقش به سزایی دارند.
کتاب: (ضیائی بیگدلی، محمدرضا، 1390،حقوق بین الملل عمومی، چاپ سی و هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش) در این کتاب به مفهوم تابعان حقوق بین الملل پرداخته میشود و تابعان را به صورت یک به یک به صورت کامل و جامع تعریف میکند و تابعان حقوق بین الملل را اینگونه از دید حقوق بین الملل تحلیل می نماید: تنها اعضای جامعه بین المللی موجودیت هایی هستند که هدف قواعد واصول این حقوق قرار میگیرند بنابراین اعضای چنین جامعه ای در عین حال تابعان یا اشخاص حقوق بین الملل نیز هستند.
مقاله: (فوکس ات ال، هازل، 1378، تعریف ومنابع حقوق بین الملل اقتصادی،ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 25 و 26 ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی). در این مقاله به صورت کلی به تعریف حقوق بین الملل اقتصادی و تابعان و منابع این رشته پرداخته شده و حقوق بین الملل اقتصادی را از دیدگاه حقوقدانان انگلیسی مورد تحلیل قرار داده است. و در نتیجه گیری بطور خلاصه حقوق بین الملل اقتصادی را اینگونه تعریف کرده است: حقوق بين الملل اقتصادي را ميتوان بعنوان حقوق تنظيم اقتصاد بوسيله دولتها، سازمانهاي بين المللي و روشهاي بين المللي ديگر، تعريف نمود و به گسترش تابعان حقوق بین الملل اقتصادی اذعان کرده است.
مقاله:(شمسائی، محمد،1385 ،حقوق بین الملل اقتصادی واصل توسعه پایدار،پژوهش حقوق و سیاست ، شماره 19، تهران، دانشگاه علامه): در این مقاله به حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار پرداخته شده است و اصل توسعه پایدار را به نوعی تحت تاثیر حقوق بین الملل اقتصادی دانسته است و اینگونه نتیجه گیری کرده است که توسعه پایدار باید به عنوان امری با فرایند جمعی وجهانی جهت تغییرات اساسی به سوی ارتقای زندگی نوع بشر در بهره مند شدن از کیفیت در نوع زندگی ودر زمینه های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی به شکلی که تغییرات مستمر ودائمی باشد، به کار گرفته شود که طبعا با تحقق چنین وضعیتی حقوق بین الملل اقتصادی نیز به شرحی که توصیف وتعریف گردیده است، حقوقی موثر و جوابگو بوده، نقش اساسی خود را ایفا خواهد نمود.
3 : ضرورت و نوآوری تحقیق
امروزه گستردگی موضوعات حقوق بین الملل سبب شده است تا هر کدام از حوزه های مختلف این رشته به صورت مستقل از کلیت حقوق بین الملل جلوه گر شود تا تحلیل ها و مطالعات بر روی این شاخه ها بهتر و دقیق تر صورت گیرد ، حقوق بین الملل اقتصادی نیز از این جمع خارج نمی باشد و با توجه به گسترش نظام نوین اقتصاد بین المللی بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده و خود را به صورت حوزه ای مستقل از حقوق بین الملل مطرح کرده است ؛ در این میان توسعه روزافزون حقوق بین الملل اقتصادی سبب ایجاد تابعانی جدید در عرصه حقوق بین الملل شده است، در نتیجه، تحقیق در خصوص گسترش تابعان حقوق بین الملل در رشته حقوق بین الملل اقتصادی ضروری به نظر می رسد تا کمکی به رفع ابهامات در زمینه تابعان حقوق بین الملل شود. به لحاط نوآوری نیز بایستی یادآور شد، حقوق بین الملل در حال توسعه است و فرد در بعضی موارد به عنوان تابع حقوق بین الملل شناخته شده است. حقوق بین الملل اقتصادی یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که در آن هم تابعان و هم منابع توسعه یافته اند. تحقیق اخیر با موشکافی این تغییرات برای اولین بار به توسعه تابعان حقوق بین الملل از طریق حقوق بین الملل اقتصادی می پردازد.
4 : سوال ها
یک: آیا کنوانسیون ایکسید و حقوق سرمایه گذاری بین المللی باعث توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی شده اند؟
دو: آیا شخص حقیقی و شرکت های چند ملیتی از تابعان حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می شوند؟
سه: آیا تابعان حقوق بین الملل اقتصادی در وضعیت موجود نسبت به تابعان حقوق بین الملل عمومی دچار بسط و گسترش شده اند ؟
چهار: آیا تابعان حقوق بین الملل با توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی دچار گسترش شده اند؟
5 : فرضیه ها
یک: کنوانسیون ایکسید و حقوق سرمایه گذاری بین المللی باعث توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی شده است.
دو: شخص حقیقی و شرکت های چند ملیتی از تابعان حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می شوند.
سه: تابعان حقوق بین الملل اقتصادی نسبت به تابعان حقوق بی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل اقتصادی، سازمان های بین المللی، سازمان تجارت جهانی Next Entries منبع تحقیق درمورد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق عمومی، حقوق و تکالیف