منبع تحقیق درمورد حسي، طرفين:، تشبيه

دانلود پایان نامه ارشد

به حسي افراد: مفرد به مفرد
بهار چون گل رويش به دلگشايي نه بنفشه چون خم زلفش به جعد مويي نيست
(همان: 168)
1- تشبيه بليغ مشبّه: روي مشبّه به: گل وجه شبه: زيبايي وطراوت (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد
نه جويبار چمن بلکه جويبار بهشت چو سرو قامت او هر کجا که جويي نيست
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: قامت مشبّه به: سرو وجه شبه: بلندي و تناسب (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
همه درخت ولي سايه شان به کس نرسد همه گلند و ليکن گلي که بويي نيست
(وصال، 1378: 168)
تشبيه جمع مفصّل مؤکّد مشبّه: همه مشبّه به: 1- درخت 2- گل وجه شبه: در هر دو مورد زيبا و با طراوت بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
مي خواست به دل جاي دهد گنج غمت را زآن روي فلک سعي به ويراني ما داشت
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: غم مشبّه به: گنج وجه شبه: ارزشمند بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
چون مرغ که از نغمه ي خويش است گرفتار غم بود وصال، آنچه سخن داني ما داشت
(همان: 169)
تشبيه مطلق مشبّه: وصال مشبّه به: مرغ وجه شبه: داشتن هنري که باعث گرفتاري وغم مي شود. (تحقيقي و مرکّب) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد ادات: چون
بستم زبان و کاش ره ديده بستمي کاين سيل اشک راز مرا آشکار داشت
(همان: 170)
تشبيه بليغ مشبّه: اشک مشبّه به: سيل وجه شبه: فراواني (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
ز آمد شد اغيار وصال اين همه منديش هر جا شکري بود هياهوي مگس داشت
(همان)
تشبيه تمثيل بليغ مشبّه: وصال و آمد وشد اغيار مشبّه به: شکر وهياهوي مگس وجه شبه: قرار گرفتن چيزي ارزشمند در کنار چيزي آزاردهنده (تحقيقي و مرکّب) طرفين: حسي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب
بجز تلخي نگفت از آن لب لعل مگر روي سخن امشب به من داشت
(وصال، 1378: 170)
تشبيه بليغ مشبّه: لب مشبّه به: لعل وجه شبه: سرخ بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
غمزه ي چشم تو چون تير کمان رستم است اي دريغا کاين تن من تاب رويين تن نداشت
(همان: 172)
تشبيه مجمل مرسل مشبّه: غمزه چشم تو مشبّه به: تير کمان رستم وجه شبه: کشنده بودن (تخييلي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد مقيّد ادات: چون
آن عارض بهشتي خوبان خلخي ديدم، با تو نسبت گل با گياه داشت
(همان)
1- تشبيه بليغ مشبّه : عارض مشبّه به: بهشت وجه شبه: زيبايي و طراوت (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به عقلي افراد : مفرد به مفرد 2- تشبيه مرکّب بليغ مشبّه: عارض بهشتي خوبان خلخي و تو مشبّه به: گياه وگل وجه شبه: قرار گرفتن چيزي بي ارزش ونازيبا در کنار چيزي با طراوت و زيبا (تحقيقي و مرکّب) طرفين: حسي به حسي مي باشد. افراد: مرکّب به مرکّب . دل در شب فراق به ياد تو تا به روز پيوسته وصف عارض خورشيد و ماه داشت
(همان)
تشبيه مضمر جمع بليغ مشبّه: عارض معشوق مشبّه به: 1- خورشيد 2- ماه وجه شبه: در هر دو مورد درخشيدن و زيبايي (تحقيقي و مرکّب) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد مقيّد به مفرد مي باشد.

ناوک آه من از خارا گذشت اما وصال چون کنم با آن دل سنگين که از خارا گذشت
(وصال، 1378: 174)
تشبيه بليغ مشبّه: آه مشبّه به: ناوک وجه شبه: نفوذ کردن و کشتن (تخييلي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
بس عجب نبود که عشاق تو بي مي سرخوشند مي توان با گردش چشم تو از صهبا گذشت
(همان)
تشبيه مضمر بليغ مشبّه: گردش چشم تو مشبّه به: صهبا وجه شبه: مست کننده بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد
از لگدکوب خيالت سينه تنگ وصال کشوري ماند که از وي لشکردارا گذشت
(همان)
تشبيه مرکّب بليغ مشبّه: سينه تنگ وصال از لگدکوب خيالت مشبّه به: کشوري که از آن لشکر دارا بگذرد. وجه شبه: ويران شدن جايي بر اثر هجوم لشکر بزرگ (تخييلي و مرکّب) طرفين: عقلي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب
تا خيال قامتش جا در دل محزون گرفت هر سخن کايد ز دل بيرون همه موزون گذشت
هم چو آن پروانه اي کو خويش را بر شعله زد در دل آمد عشق ونتواند ز دل بيرون گذشت
(همان: 175) تشبيه مرکّب مجمل مرسل مشبّه: خيال قامتش در دل محزون مشبّه به:
پروانه اي که خود را بر شعله زند وجه شبه: از بين رفتن کسي يا چيزي در کنار چيزي سرخ وسوزان (تخييلي و مرکّب) طرفين: عقلي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب ادات: همچو
يک سر سوزن بر آن بي رحم دل کاري نشد چون کنم با ناوک آهي که از گردون گذشت . (همان)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: آه مشبّه به: ناوک وجه شبه: از گردون
گذشتن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
تو خود چه صورتي اي لعبت بديع سرشت که خانه از تو شود باغ و باغ از تو بهشت
(وصال، 1378: 176)
تشبيه مفروق بليغ مشبّه: 1- خانه 2- باغ مشبّه به: 1- باغ 2- بهشت وجه شبه: در هر دو مورد زيبايي، طراوت وشادابي مي باشد. (تحقيقي ومتعدّد) طرفين: 1- حسي به حسي 2- حسي به عقلي افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
عجب مکن که ز مي جام رنگ مي دارد که کيمياي دل خم اثر کند در خشت
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: دل خم مشبّه به: کيميا وجه شبه: به کمال رساندن (تخييلي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
خيز و طومار وجودت ز سراپاي بخوان کانچه بنوشت قلم بر من تنها ننوشت
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: وجود مشبّه به: طومار وجه شبه: ثبت شدن وقايع (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
حاصلش چيست به هنگام درو، نوميدي هر که در مزرع دل تخم وفاي تو نکشت (همان)
1- تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: دل مشبّه به: مزرع وجه شبه: قابل کشت بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
2- تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: وفا مشبّه به: تخم وجه شبه: حاصل داشتن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
ز ارديبهشت دامن کشت است چون بهشت از خانه گر بهشت بود رو به سوي کشت
(همان: 177)
تشبيهمجمل مرسل مشبّه: دامن کشت مشبّه به: بهشت وجه شبه: سر سبزي و خرمي (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به عقلي افراد: مفرد مقيّد به مفرد
داري ار جام شراب و صنمي حور سرشت خوش نشين خوش که ترا خانه بهشت است بهشت
(وصال، 1378: 177)
تشبيه بليغ مشبّه: خانه مشبّه به: بهشت وجه شبه: خرمي، طراوت وزيبايي (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به عقلي افراد: مفرد به مفرد
اي که نقّاش ازل هم چو رخت نقش نبست وي که دهقان قدر همچو قدت سرو نگشت
(همان)

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حسي، طرفين:، تشبيه Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ابزار پژوهش