منبع تحقیق درمورد حسي، طرفين:، تشبيه

دانلود پایان نامه ارشد

طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
طره ميفشان چو در شکار من آيي صيد بيابان عشق سر به کمند است
(همان: 75)
1- تشبيه بليغ مشبّه: عشق مشبّه به: بيابان وجهشبه: گستردگي (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
2- تشبيه مضمر بليغ مشبه: طره مشبّه به: کمند وجه شبه: حلقه حلقه بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
زلف تو زنجير و دل ز عشق تو مجنون پند از آن نشنود که عاشق بند است
(همان)
تشبيه مفروق بليغ مشبّه: 1- زلف 2- دل مشبّه به: 1- زنجير2- مجنون وجهشبه: 1- حلقه حلقه بودن (تحقيقي و مفرد) 2- سرگردان بودن(تحقيقي و مفرد) طرفين: 1- حسي به حسي 2- عقلي به حسي افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
از لب لعل تو تا وصال سخن گفت طوطي کلکش خمير مايه ي قند است
(همان)
1- تشبيه بليغ مشبّه: لب مشبّه به: لعل وجهشبه: سرخي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
2- تشبيه بليغ مشبّه: کلک مشبّه به: طوطي وجهشبه: شيرين سخن بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
ميناي گل از ترشح ابر پر باده ي صاف خوشگوار است . . (وصال، 1378: 75) تشبيه بليغ مشبّه: گل مشبّه به: مينا وجهشبه: ظرف بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
مي را چه کشم که بي تو خون است گل را چکنم که بي تو خار است
(همان) تشبيه مفروق بليغ مشبّه: 1- مي بي تو 2- گل بي تو مشبّه به: 1- خون 2- خار وجهشبه: 1- سرخ ونجس بودن (تحقيقي و متعدّد) 2- آزار دهنده و بي ارزش بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد مقيّد به مفرد مي باشد.
يار بي جور وجفا گرچه گل بي خار است من به قربان گلي کز همه پر خارتر است .
(همان: 76)
تشبيه بليغ مشبّه: ياربي جور وجفا مشبّه به: گل بي خار وجهشبه: بي آزار بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد مقيّد
بفکن بار علايق اگرت عزم رهست کان رسد پيش به منزل که سبکبارتر است
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: علايق مشبّه به: بار وجهشبه: سنگين بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
اگر آن سيب زنخدان تو بيماران راست رحمتي کن که وصال از همه بيمارتر است
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: زنخدان مشبّه به: سبب وجهشبه: فرو رفتگي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
گر نه از معجزه ي پير مغان است چرا شيشه ي مي زپي سنگ حوادث سپر است
. (وصال، 1378: 77) تشبيه بليغ مشبّه: حوادث مشبّه به: سنگ وجهشبه: شکستن واز بين بردن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
به غير من که چو حربا حريف خورشيدم که را به مهر رخ دوست تاب يکنظر
. (وهمان: 78)
1- تشبيه مطلق مشبّه: من مشبّه به: حربا وجهشبه: حريف خورشيد بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد ادات: چو
2- تشبيه بليغ مشبّه: رخ دوست مشبّه به: مهر وجه شبه: درخشندگي و زيبايي(تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد
پنجه عشق برنتابد عقل کار روبه نه صيد شير نر است
(همان)
1- تشبيه ملفوف مشوش بليغ مشبّه: 1- عشق 2- عقل مشبّه به: 1- شير نر 2- روبه وجهشبه: 1- قوي بودن (تحقيقي و مفرد) 2- ضعيف بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد عقلي به حسي مي باشد. افراد: 1-مفرد به مفرد مقيّد 2- مفرد به مفرد
رويت بهشت ولعل لبت جوي کوثر است بي کوثر و بهشت تو روزم چو محشر است
(همان: 80)
1- تشبيه مفروق بليغ مشبّه: 1- روي 2- لعل لب مشبّه به: 1- بهشت 2- جوي کوثر وجهشبه: 1- زيبايي وخرّمي (تحقيقي و متعدّد) 2- گوارا وشيرين بودن(تحقيقي و مفرد) طرفين: درهر دو مورد حسي به عقلي مي باشد. افراد: 1- مفرد به مفرد 2- مفرد مقيّد به مفرد .
2- تشبيه بليغ مشبّه: لب مشبّه به: لعل وجهشبه: سرخي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
3- تشبيه مجمل مرسل مشبّه: روز مشبّه به: محشر وجهشبه: طولاني و سخت بودن (تحقيقي و متعدّد بودن) طرفين: حسي به عقلي افراد: مفرد به مفرد ادات: چو
شاهي بود که هست گداي درت، اگر گويم گداي کوي تو با شه برابر است
(وصال، 1378: 80)
تشبيه بليغ مشبّه: گداي درت مشبّه به: شاه وجهشبه: شکوه و عظمت داشتن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد
دشمن اگر به طرز وصال آورد سخن حقا که سحر ديگر و اعجاز ديگر است
(همان: 81)
تشبيه مضمر بليغ مشبّه: سخن وصال مشبّه به: سحر وجهشبه: شگفت انگيزبودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد
مثال آب حياتست وصل دلبر من که کس نديده، ولي در زمانه مشهور است
. (همان: 82 ) تشبيه مجمل مرسل مشبّه: وصل دلبر مشبّه به: آب حيات وجهشبه:
عمر جاودانه بخشيدن (تخييلي و مفرد) طرفين: حسي به عقلي افراد: مفرد مقيّد به مفرد مقيّد ادات: مثال
قرص قمر يا رخ توزيرنقاب است؟ خرمن گل يا تنت ميان حرير است؟
(همان) تشبيه مضمر مفروق بليغ مشبّه: 1- رخ 2- تن مشبّه به: 1- قرص قمر 2-
خرمن گل وجهشبه: 1- روشنايي و درخشش (تحقيقي و مفرد) 2- معطر و زيبا بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مقيّد مي باشد.
از تو مرا کام، کام آتش و آب است باز تو مرا وصل، وصل آهو و شير است
(وصال، 1378: 82)
1-تشبيه مرکّب بليغ مشبّه: کام گرفتن من از تو مشبّه به: کام آتش و آب وجهشبه: به هم رسيدن دو چيز که باعث از بين رفتن ديگري ميشود. (تحقيقي و مرکّب) طرفين: حسي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب . 2- تشبيه مرکّب بليغ مشبّه: وصال من و تو مشبّه به: وصال آهو وشير وجهشبه: به هم نزديک شدن دو موجود که باعث از بين رفتن ديگري ميشود. (تحقيقي و مرکّب) طرفين: حسي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب
خواستمت، گفت که آفتاب منيري باز نگفتم که آفتاب منير است
(همان)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: “ت”درخواستمت (معشوق) مشبّه به: آفتاب وجهشبه: منير بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
خون حرام از براي طفل حلال است طفلي و خون منت حلال چو شير است (همان)
1- تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: معشوق مشبّه به: طفل وجهشبه: حلال بودن خون حرام برايش (تخييلي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
2- تشبيه مطلق مشبّه: خون من مشبّه به: شير وجهشبه: حلال بودن (تخييلي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد ادات: چو
محراب به آن طاق دو ابروي تو ماند دل بي سببي نيست که دايم به نماز است
(همان: 83)
تشبيه عکس مجمل مرسل مشبّه: محراب مشبّه به: طاق دو ابرو وجهشبه: خميدگي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مرکّب ادات: ماند
چو لعل دلکش ساقي ميانه خط سبز پديد جام مي از سبزههاي نوخيز است
(وصال، 1378: 83)
تشبيه مرکّب عکس مجمل مرسل مشبّه: جام مي در ميان سبزههاي نو خيز مشبّه به: لعل دلکش ساقي ميانه ي خط سبز وجهشبه: قرار گرفتن چيزي سرخ رنگ در جاي با طراوت و زيبا (تحقيقي و مرکّب) طرفين: حسي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب ادات: چو
دلم زسنبل و ريحان باغ نگشايد که پاي بست بدان طره دلاويز است
(همان)
تشبيه مضمر تفضيل جمع بليغ مشبّه: طره مشبّه به: 1- سنبل 2- ريحان وجهشبه: در هر دو مورد زيبايي ومعطر بودن است. (تحقيقي و متعدّد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حسي، (تحقيقي، تشبيه Next Entries منبع تحقیق درمورد حسي، تشبيه، وجهشبه: