منبع تحقیق درمورد حسي، طرفين:، تشبيه

دانلود پایان نامه ارشد

ديده روشن کن از رخ احباب . (همان: 48)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: ساغر مشبّه به: آتش وجهشبه: سرخ بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
دلبري گير خرم و دلکش هم چو عهد گل و زمان شباب
(همان)
تشبيه جمع مطلق مشبّه: دلبر مشبّه به: 1- عهد گل 2- زمان شباب وجه شبه : در هر دو مورد خرم و دلکش بودن است. (تحقيقي و مفرد) طرفين: هردو مورد، حسي به حسي مي باشد. افراد: هردو مورد، مفرد به مفرد مقيّد مي باشد. ادات: هم چو
عرق به عارض ساقي و قطره بر رخ گل اشارتيست که بايد زدن بر آتش آب
(وصال، 1378: 48)
تشبيه مضمر مرکّب جمع بليغ مشبّه: عرق بر عارض ساقي مشبّه به: 1- قطره بر رخ گل 2- آب بر روي آتش وجهشبه: در هردو مورد، چيزي درخشان بر روي سطحي سرخ (تحقيقي و مرکّب) طرفين: هردو مورد، حسي به حسي مي باشد. افراد: هردو مورد، مرکّب به مرکّب مي باشد.
هواي باغ روان پرورد چوباغ بهشت خروش رعد غم از دل برد چو بانگ رباب
(همان)
1- تشبيه مجمل مرسل مشبّه: هواي باغ مشبّه به: باغ بهشت وجه شبه: خرم، زيبا ودلکش بودن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به عقلي افراد: مفرد مقيّد به مفرد مقيّد ادات: چو
2- تشبيه مطلق مشبّه: خروش رعد مشبّه به: بانگ رباب وجهشبه: غمگساري (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد مقيّد ادات: چو
هم چنان مشتاقم ار در خواب بينم هر شبت تشنه کي سيراب شد، گر دجله را نوشد به خواب
(همان: 49)
تشبيه مرکب بليغ مشبّه: هر شب معشوق را در خواب ديدن وپيوسته مشتاق ديدن و وصال او بودن. مشبّه به: تشنهاي که دجله را در خواب نوشد وهمچنان تشنه بودن وسيراب نشدن. وجهشبه: مشتاقي که در خواب به مطلوب خود رسيده وهمچنان آرزوي ديدن او را دارد. (تحقيقي ومرکّب) طرفين: عقلي به عقلي افراد: مرکّب به مرکّب . ما زشرم اندر حجاب و يار ما گستاخ روست ساقيا کو آتش مي تا بسوزيم اين حجاب . . (وصال، 1378: 49)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: مي مشبّه به: آتش وجهشبه: سرخي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
جلوه ي دلدار بسيار است، بينش جو وصال بيم مستسقي است ورنه بحر کي کم شد زآب
(همان: 50)
تشبيه مضمر مفصّل مؤکّد مشبّه: جلوه دلدار مشبّه به: بحر وجهشبه: بسيار وفراوان بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد
کمان چرخم ار بارد به سر تير کجا چشم از رخش بردارم امشب
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: چرخ مشبّه به: کمان وجهشبه: خميدگي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
حجاب ما و من کو سدّ راه است بسوزد آه آتشبارم امشب
(همان)
تشبيه تسويه مفصّل مؤکّد مشبّه: 1- ما 2- من مشبّه به: حجاب وجه شبه: سدّ راه بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
کار ما با هندوي زلف تو خونخوار اوفتاد از تو اي بيدادگر مهر است و از ما کين غريب
(همان) تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: زلف مشبّه به: هندو وجهشبه: خونخواري
(تخييلي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
گوشوارت بر بنا گوش تو اي ماه تمام مينمايد چون به ماه چهارده پروين غريب . (همان: 51)
1- تشبيه بليغ مشبّه: تو (معشوق) مشبّه به: ماه تمام وجهشبه: درخشاني و زيبايي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد مقيّد
2- تشبيه مرکّب مجمل مرسل مشبّه: گوشوار بر بنا گوش تو مشبّه به: خوشه پروين که در کنار ماه باشد وجهشبه: چيزي درخشان و خوشه مانند که در کنار جسم و سطحي روشن باشد (تحقيقي و مرکّب) طرفين: حسي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب ادات: چون
توبا مايي و ما، در جست جويت گهر در خاتم و ما در سباحت
(وصال، 1378: 52)
تشبيه تمثيل مفصّل مؤکّد مشبّه: تو با ما مشبّه به: گهر در خاتم وجهشبه: چيزي ارزشمند و گران بها در کنار چيزي ديگر بودن. (تحقيقي و مرکّب) طرفين: حسي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب
چو شب شد روزم از بي مهر ماهي چو مهر از چهر و چون صبح از صباحت
(همان)
تشبيه مفروق مجمل مرسل مشبّه: 1- چهره 2- صباحت مشبّه به: 1- مهر 2- صبح وجهشبه: در هر دو مورد درخشان بودن است. (تحقيقي و مفرد) طرفين: هردو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: هردو مورد مفرد به مفرد مي باشد. ادات: در هر دو مورد چو مي باشد.
من اندر آتش دوري گدازان رقيب از وصل او در استراحت
(همان) تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: دوري مشبّه به: آتش وجهشبه: گدازندگي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد .
هزار شعله ي آهم به سينه پنهان است از آن شرار که عشق توام به جان انداخت
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: آه مشبّه به: شعله وجهشبه: سوزندگي (تخييلي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
تمام صر صر ناز است و برق استغنا درين چمن نتوان طرح آشيان انداخت
(وصال، 1378: 52)
1- تشبيه بليغ مشبّه: ناز مشبّه به: صرصر وجهشبه: نابود کردن (تخييلي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد . 2- تشبيه بليغ مشبّه: استغنا مشبّه به: برق وجهشبه: سوزاندن (تخييلي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
وصال از هوس الفت سگان درت فرشتهايست که خود را از آسمان انداخت
(همان)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: وصال مشبّه به: فرشته وجه شبه: ازآسمان فرود آمدن (تخييلي و مرکّب) طرفين: حسي به عقلي افراد: مفرد به مفرد
دل خلقي ز غم اين دل ديوانه بسوخت آري از آتش يک خانه، دوصد خانه بسوخت
(همان: 53) تشبيه تمثيل مفصّل مؤکّد مشبّه: دل خلقي زغم اين دل ديوانه بسوخت مشبّه به: آتش يکخانه، دو صد خانه بسوخت وجهشبه: سرايت کردن سوختن چيزي به چيزهاي
ديگر (تحقيقي و مرکّب) طرفين: عقلي به حسي افراد: مرکّب به مرکّب
دل که در بوته ي هجر تو برفت و نگداخت ز آشنايي تو با مردم بيگانه بسوخت
. (همان)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: هجر مشبّه به: بوته وجهشبه: سوزاندن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد

شد زدل وسوسه ي زهد و خيال مستي آتش عشق تو خشک و تر اين خانه بسوخت
(وصال، 1378: 53)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: عشق مشبّه به: آتش وجهشبه: سوزاندن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
هر کجا مهر رخت، خاطر افگار کجاست هر کجا پرتو خورشيد شب تار کجاست
(همان: 55)
1- تشبيه بليغ مشبّه: رخ مشبّه به: مهر وجهشبه: درخشندگي و زيبايي (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
2- تشبيه مضمر تمثيل بليغ مشبّه: هر کجا مهر رخت، خاطر افگار کجاست مشبّه به: هر کجا پرتو خورشيد، شب تار کجاست وجه شبه: روشناي ودرخشش که سياهي را از بين مي برد. (تحقيقي و مرکّب) افراد: مرکّب به مرکّب طرفين: عقلي به حسي
گل اگر اوست مرا چيست که دل صدچاک است سرو اگر اوست مرا چيست که اندر گل پاست
. (همان: 57)
1- تشبيه جمع بليغ مشبّه: او مشبّه به: 1- گل2- سرو وجهشبه: 1- سرخي و لطافت (تحقيقي و متعدّد) 2- بلندي و تناسب (تحقيقي و متعدّد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد ميباشد.
2-

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حسي، طرفين:، تشبيه Next Entries منبع تحقیق درمورد حسي، (تحقيقي، مفرد)