منبع تحقیق درمورد حسي، طرفين:، (تحقيقي

دانلود پایان نامه ارشد

طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
غمزه ات ساقي، لبت پيمانه، چشمت مي فروش با که درد دل کنم حال خراب خويش را . (وصال، 1378: 22)
تشبيه مفروق بليغ مشبّه: 1- غمزه 2- لب 3- چشم مشبّه به: 1- ساقي 2- پيمانه 3- ميفروش وجهشبه:1- شاديآفرين (تحقيقي و مفرد) 2- سرخي وظرف بودن (تحقيقي و متعدّد)3- شاديآفرين (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر سه مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر سه مورد مفرد به مفرد مي باشد.
آتش ساغر بيفروز اي حريف تا بسوزيم اين خيال خام را
(همان: 24)
تشبيه بليغ مشبّه: ساغر مشبّه به: آتش وجهشبه: سرخ بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
ما و طواف ميکده، گو مي حرام باش حرمت رواست، ساحت بيت الحرام را
(همان: 25)
تشبيه مضمر مفصّل مؤکّد مشبّه: ميکده مشبّه به: بيت الحرام وجهشبه: طواف کردن، حرمت داشتن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
در حسن بي هم روي و مو، چندان نبخشد لذّتي گر عاشقي گردن بنه هم کفر وهم اسلام را
(همان: 26)
تشبيه مضمر ملفوف مشوش بليغ مشبّه: 1- روي 2- مو مشبّه به: 1- اسلام 2- کفر وجهشبه: 1- روشني (تحقيقي و مفرد)2- سياهي که مفرد، دوگانه و تحقيقي مي باشد که در مورد مشبّه در معناي حقيقي آن ودر مورد مشبّه به در معناي مجازي آن يعني گمراهي. طرفين: در هر دو مورد حسي به عقلي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
اين زاهد نابرده بو انکار مستان مي کند جامي که سبلت بر کنيم اين سخره ي اوهام را
اين کار عشق است و جنون در وهم اينان کي رسد مشتي علف بايد وصال، آشوب اين انعام را . (وصال، 1378: 26)
تشبيه بليغ مشبّه: اينان (زاهدان) مشبّه به: انعام وجهشبه: ناداني (تحقيقي مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
در برعاشق مگوي جز سخن وصل دوست خوش نبود جز شراب رند مي آشام را
(همان)
تشبيه مضمر بليغ مشبّه: سخن وصل دوست مشبّه به: شراب وجهشبه: مستي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد
سينهي ما چاک به در حرم وصل دوست بخيه نشايدنمود جامهي احرام را
(همان)
تشبيه مضمر تمثيل مفصّل مؤکّد مشبّه: سينه ما مشبّه به: جامهي احرام وجهشبه: چاک بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفردمقيّدبه مفردمقيّد
آن نه خال است که چشم بدت از روي به دور دل برآن آتش رخساره سپند است مرا .
(همان)
1- تشبيه بليغ مشبّه: رخساره مشبّه به: آتش وجهشبه: سرخ بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
2- تشبيه مجمل مؤکّد مشبّه: دل مشبّه به: سپند وجهشبه: سوختن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
من که از لعل لبت مهرسليمان دارم کي ز افسونگري ديو گزند است مرا
(وصال، 1378: 27)
1- تشبيه بليغ مشبّه: لب مشبّه به: لعل وجهشبه: سرخي (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد 2- تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: لعل لب مشبّه به: مهرسليمان وجهشبه: ايمن و آسيب ناپذير بودن (تخييلي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد مقيّد
جلوه طوطي کند از غنچهي لعل و خط سبز کيست، با ياد لبت گفته چو قند است مرا
(همان)
1- تشبيه بليغ مشبّه: لعل (لب) مشبّه به: غنچه وجه شبه: کوچک و زيبا بودن(تحقيقي و متعدّد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
2- تشبيه مجمل مرسل مشبّه: گفته مشبّه به: قند وجهشبه: شيريني (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
نه ز پيريست کز اينگونه دو تا گشت قدم جان من، بار غم عشق گران است مرا
(همان)
تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: غم عشق مشبّه به: بار وجهشبه: سنگين بودن(تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد مقيّد به مفرد
حيرت اين است که چون شمع، زبان از چه سوخت قصهاي کز غم عشقت به زبان است مرا
(همان) تشبيه مطلق مشبّه: زبان مشبّه به: شمع وجهشبه: سوختن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد ادات: چون

هرگز اي ترک خطا از تو ننالد ز خطا دل که بر ناوک جور تو نشان است مرا
(وصال، 1378: 27)
تشبيه بليغ مشبّه: جور مشبّه به: ناوک وجهشبه: آزار دادن، زخمي کردن (تحقيقي و متعدّد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
هرگزم سرو لب جوي نيايد به نظر تا به پيش نظر آن قامت دلجوست مرا . (همان: 28)
تشبيه مضمر تفضيل بليغ مشبّه: قامت مشبّه به: سرو وجهشبه: بلندي و تناسب (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد
سيل غم بگذشت از سر تا که يارآمد مرا آبي آخردر غمش در روي کار آمد مرا
(همان)
تشبيه بليغ مشبّه: غم مشبّه به: سيل وجهشبه: ويراني (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
تا چه شد آيا چون شادي گرفت از من فرار آن که هم چون اشک دايم در کنار آمد مرا
(همان: 29)
تشبيه جمع مطلق مشبّه: آن(معشوق) مشبّه به: 1- شادي 2- اشک وجهشبه: ا- گريزان بودن (تحقيقي و مفرد) 2- دايم در کنار بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: 1- حسي به عقلي 2- حسي به حسي افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد. ادات: در هر دو مورد هم چون مي باشد.
سوخت سر تا پا وجودم را که هيچ از من نماند ز آتش عشق ار چه قسمت، يک شرارآمد مرا
(همان) تشبيه بليغ مشبّه: عشق مشبّه به: آتش وجهشبه: سوزاندن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
جمله حرمان نيست عشق وجمله محنت نيست يار عاقبت نخل وفا روزي به بار آيد مرا
. (وصال،1378: 29) تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: وفا مشبّه به: نخل وجهشبه: بار دادن(تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
گر سرم شد زير بار عاشقي چون عندليب پرفشانيها کنم، چون نوبهار آيد مرا
(همان)
1-تشبيه بليغ مشبّه: عاشقي مشبّه به: بار وجهشبه: سنگين بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: عقلي به حسي افراد: مفرد به مفرد
2-تشبيه مطلق مشبّه: “م” در سرم مشبّه به: عندليب وجهشبه: پرفشاني وشادي کردن (تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد: مفرد به مفرد ادات: چون
از آرزوي خال او با زلف او دل بستهام با دام بايد ساختن، گر دانهاي بايد مرا
(همان: 30)
تشبيه مضمر ملفوف مشوش بليغ مشبّه:1- خال -2 زلف مشبّه به: 1- دانه 2- دام وجهشبه: 1- سياه وکوچک بودن (تحقيقي و متعدّد) 2- گره گره بودن (تحقيقي و مفرد) طرفين: در هر دو مورد حسي به حسي مي باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد مي باشد.
گفتم به غير از سوختن کو حاصل از شمع رخت گفتا منال از عاشقي، پروانهاي بايد مرا
(همان)
1-تشبيه مفصّل مؤکّد مشبّه: رخ مشبّه به: شمع وجهشبه: درخشيدن(تحقيقي و مفرد) طرفين: حسي به حسي افراد:

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حسي، طرفين:، تشبيه Next Entries منبع تحقیق درمورد حسي، طرفين:، (تحقيقي